Cabinet Rhaglen Weinyddu 2022-2027

Cabinet Rhaglen Weinyddu 2022-2027

Rhagair gan yr Arweinydd

Mae'n bleser mawr gennyf allu cyflwyno, ar ran Cabinet Cyngor Sir Penfro, ein Rhaglen Weinyddu 2022-2027.

Rwy'n falch o ddweud ein bod ni wedi gwneud cynnydd da o ran cyflawni yn erbyn blaenoriaethau ein Rhaglen Weinyddu gyntaf yn 2018 ac mae’r ddogfen newydd hon yn nodi sut rydym yn bwriadu adeiladu ar y gwaith da rydym wedi eu ddechrau.

Mae'r pwysau yr ydym yn eu hwynebu mewn Llywodraeth Leol heddiw yn sylweddol, ac er ein bod wedi gwneud cynnydd o ran gwella gwasanaethau craidd fel Addysg, Gofal Cymdeithasol a Thai, mae heriau difrifol yn dal i fodoli. Mae'r rhain yn cynnwys ansicrwydd parhaus ynghylch cyllid, galw cynyddol am wasanaethau, a phoblogaeth sy'n byw yn hwy. Hefyd, nid ydym yn ddiogel rhag ffactorau allanol sy'n cael effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol ar ein gallu i gyflawni. Ar adeg ysgrifennu rydym yn gweld chwyddiant yn codi, heriau o ran cadwyni cyflenwi byd-eang, ansicrwydd ar lefel llywodraeth genedlaethol, gwrthdaro yn Ewrop ac argyfwng costau byw.

Er bod hon yn ddogfen sy'n edrych ymlaen mae'n bwysig myfyrio'n fyr ar yr hyn sydd wedi digwydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rwy'n hynod falch o'r ffordd y gwnaeth pobl a chymunedau yn Sir Benfro ymateb i bandemig Covid-19. Fe hoffwn ddiolch hefyd i’n cyflogeion gan bod ein hymateb sefydliadol i'r pandemig wedi dangos sgiliau, gwerthoedd ac ymrwymiad ein staff fel erioed o'r blaen. Rwy'n falch o'r gwaith maen nhw'n ei wneud, ac rydym yn parhau i ddibynnu arnynt o ddydd i ddydd.

Yn erbyn cefndir yr heriau sylweddol yr ydym yn eu hwynebu, mae'n rhaid i ni edrych ymlaen yn gadarnhaol ac yn hyderus, a chredaf mai dyma beth mae ein Rhaglen Weinyddu uchelgeisiol yn ei nodi. Fe'i datblygwyd yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac mae fy Nghabinet a minnau’n ymrwymedig i weithio gyda'n swyddogion i gyflawni newid cadarnhaol a pharhaol i'n Sir fendigedig.

Y Cynghorydd David Simpson, YH

 

 

ID: 9731, adolygwyd 09/03/2023