Cabinet Rhaglen Weinyddu 2022-2027

Prif gyflawniadau o'n Rhaglen Weinyddu flaenorol

Fe ymrwymon ni i greu gwasanaeth gofal cartref mewnol

Fe wnaethom hyn ac rydym bellach yn darparu mwy na 20% o'r holl ofal cartref yn Sir Benfro

Fe ymrwymon ni i fuddsoddi yng nghanol ein trefi a’u trawsnewid

Fe wnaethom hyn ac mae mwy na £25m mewn cyllid allanol wedi'i sicrhau ar gyfer prosiectau sydd bellach wedi dechrau ar y safle ym Mhenfro a Hwlffordd

Fe ymrwymon ni i weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiddymu tollau Pont Cleddau

Fe wnaethon hyn ac yn awr mae gan rywun sy'n byw un ochr i'r bont ac yn gweithio’r ochr aralll dros £270 yn ychwanegol yn ei boced bob blwyddyn

Fe ymrwymon ni i weithio gyda phartneriaid ar Fargen Ddinesig Bae Abertawe ac yn benodol Prosiect Hwb Morol Doc Penfro

Fe wnaethom hyn ac mae'r gwaith wedi dechrau'n ddiweddar ar raglen werth £60m ym Mhorthladd Penfro o ganlyniad

Fe ymrwymon ni i barhau i fuddsoddi yn ein hysgolion trwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Fe wnaethom hyn ac mae dros ddwsin o ysgolion wedi cael eu hadeiladu a'u hagor, eu hadnewyddu neu maent wrthi'n cael eu hadeiladu, gan gynnwys ysgol uwchradd newydd yn Hwlffordd ac estyniad sylweddol ar y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ledled y Sir

 

Fe ymrwymon ni i ymrwymo i gynyddu cyfraddau ailgylchu

Fe wnaethom hyn ac erbyn 2020-21 fe gynyddodd y gyfradd hon i 73.2%, y ffigwr uchaf yng Nghymru am yr ail flwyddyn yn olynol

 

Fe ymrwymon ni i ddatblygu Grant 'Gwella Sir Benfro' i gefnogi prosiectau cymunedol sy'n dangos gostyngiad yn effaith perchnogaeth ar ail gartrefi

Fe wnaethom hyn ac ers 2018 bu 140 o ymgeiswyr llwyddiannus ac fe ddyfarnwyd £2,427,263 drwy'r cynllun

 

Fe ymrwymon ni i wneud y gorau o drefniadau gweithio mewn partneriaeth a defnydd effeithiol o gyfleoedd ariannu ar y cyd a chymorth cymunedol

Fe wnaethom hyn a chefnogi'r gwaith o greu Hyb Cymunedol parhaol ar gyfer Sir Benfro sydd wedi’i leoli yng Nghymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

 

Fe ymrwymon ni i greu gweithlu hyblyg ac arno angen llai o le mewn adeiladau trwy ddefnyddio technoleg yn effeithiol

Fe wnaethom hyn a thrwy ein prosiect Gweithio'n Ddoethach, roeddem yn gallu ail-drefnu lle gweithio staff yn gyflym ac yn effeithiol yn ystod pandemig COVID-19. Rydym hefyd wedi rhesymoli ein hadeiladau gweinyddol, er enghraifft trwy werthu Cherry Grove ym mis Mawrth 2022.

ID: 9734, adolygwyd 09/03/2023