Cabinet Rhaglen Weinyddu 2022-2027

Cymunedau

Cenhadaeth

Byddwn yn cefnogi cymunedau Sir Benfro, gan gynnal perthnasoedd cadarnhaol â hwy i helpu i adeiladu cymunedau byw, dyfeisgar, cysylltiedig, cynaliadwy a chreadigol.

Byddwn yn canolbwyntio ar yr egwyddorion allweddol canlynol:

 • Prosesau penderfynu cymunedol: Cynnwys cymunedau a dinasyddion yn fwy ystyrlon wrth wneud penderfyniadau lleol.
 • Cydweithio â chymunedau: Newid o’r ffyrdd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn draddodiadol wedi bod yn gweithio, sef o’r brig i lawr, i ddulliau mwy cydweithredol sy'n cynnwys ein hasiantaethau partner a'n cymunedau fel partneriaid hanfodol.
 • Meithrin capasiti, gallu a hyder cymunedol: Helpu i arfogi cymunedau â'r adnoddau a'r sgiliau y mae eu hangen arnynt i gyfranogi go iawn mewn gweithredu lleol.

Penawdau

Byddwn yn:

 • Helpu cymunedau i wneud mwy drostynt hwy eu hunain.
 • Gwella iechyd a lles unigolion, gan fynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb.
 • Gwella cyfranogiad democrataidd, cynyddu amrywiaeth a hybu ymddiriedaeth.
 • Gwreiddio dulliau atal ac ymyrryd yn gynnar mewn gwasanaethau cyhoeddus.
 • Newid o ‘reoli angen’ i 'greu gallu'.
 • Cysylltu bwriadau da ac adnoddau CSP â gwybod ymarferol leol a gweithredaeth gymunedol.
 • Gweithio mewn ysbryd o gydweithio â'n hasiantaethau partner.
 • Meithrin gwell dealltwriaeth am ein cymunedau gan ddefnyddio data a mewnwelediadau lleol.
 • Cynyddu ein gweithgarwch i ymgysylltu â Chynghorau Tref a Chymuned.
 • Lleihau biwrocratiaeth a chynyddu hyblygrwydd, yn enwedig o ran Gwella Grant Sir Benfro a Throsglwyddo Asedau Cymunedol.
 • Darparu arweinyddiaeth i wella effeithlonrwydd ac effaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
 • Hyrwyddo diwylliant gwirfoddoli o fewn CSP fel ein bod yn arwain trwy esiampl.
 • Ceisio sicrwydd mai'r buddsoddiadau yr ydym yn eu gwneud yw'r rhai cywir, gan gydnabod hefyd y bydd yr effaith yn un hirdymor
ID: 9744, adolygwyd 16/04/2023