Cadwraeth

Dyletswydd Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru)

Yng Nghymru mae fframwaith o ddeddfwriaeth, polisi a chanllawiau cysylltiedig sydd wedi’u datblygu i arwain camau gweithredu i gynnal a gwella bioamrywiaeth a sicrhau defnydd cynaliadwy o’n hadnoddau naturiol.

Mae’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau (dyletswydd Adran 6) a nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth cyn belled ag y bod hynny’n gyson â chyflawni  eu swyddogaethau yn briodol gan hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau drwy wneud hynny.

Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y byddwn yn cydweithio i ddatblygu camau gweithredu o fewn y sefydliad sy'n bodloni'r ddyletswydd hon ar draws yr Awdurdod. Byddwn yn adrodd mewn perthynas â'r cynllun hwn bob tair blynedd.  Lluniwyd yr adroddiad byr cyntaf yn 2019 a disgwylir yr adolygiad nesaf yn 2022.

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Cynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau Adran 6

Adroddiad Byr dan Adran 6 Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau 2022 (yn agor mewn tab newydd)

Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau Adroddiad Byr 2019 (yn agor mewn tab newydd)

Cynlluniau cysylltiedig

Mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur Sir Benfro (Rhan 1) (yn agor mewn tab newydd) yn gosod y cyd-destun strategol ar gyfer camau gweithredu i warchod a gwella bioamrywiaeth ac ecosystemau yn y Sir. Mae'n nodi’r  prif themâu  ar gyfer gweithredu. 

Mae diogelu ein hamgylchedd hefyd yn un o bedair blaenoriaeth allweddol Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd)

Mae ceisio gwella enw da Sir Benfro fel lle sydd ag ansawdd amgylcheddol eithriadol  hefyd yn un o amcanion Cynllun Corfforaethol y Cyngor Sir

ID: 8512, revised 31/10/2023