canllaw tendro cyflwyniad

Cysylltiadau ar gyfer Cymorth Pellach

Perthynas â Chyflenwyr ac Ymholiadau Cyffredinol

Mae’n annog busnesau bach a chanolig a mudiadau'r Trydydd Sector i drafod gofynion datblygu penodol a chyfleoedd gwaith cydweithredol yn ogystal â chyngor ac arweiniad ynghylch Buddion Cymunedol. I drafod ymhellach, cysylltwch â: rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk

GwerthwchiGymru 

Gwefan yw hon lle mae cyfleoedd yn Sector Cyhoeddus Cymru yn cael eu hysbysebu. Gellir cofrestru â’r wefan hon yn rhad ac am ddim. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinell Gymorth GwerthwchiGymru: Ffôn: 0800 222 9004 (Saesneg) 0300 6 03000 (Cymraeg)

GwerthwchiGymru (yn agor mewn tab newydd)

Gwasanaeth Tendro Busnes Cymru 

Gwasanaeth yw hwn sy'n  cael ei redeg gan Lywodraeth Cymru ac sy'n cefnogi busnesau yn eu hymdrechion i dendro am gontractau’r sector preifat, neu’n eu helpu i ymgodymu â’r broses dendro ar gyfer contractau'r sector cyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth a chymorth, cysylltwch â:

Llinell Gymorth Busnes Cymru

Ffôn: 0300 060 3000 - Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Busnes Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae ganddodîm arbenigol a all helpu sefydliadau i ddatblygu consortia a chynnig am gontractau ar y cyd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Canolfan Cydweithredol Cymru

Ffôn: 0300 111 5050

E-bost: info@walescooperative.org

Wales Co-operative (yn agor mewn tab newydd)

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) 

Mae’n bodoli i gefnogi a datblygu trydydd sector Sir Benfro. Gan weithio trwy Cefnogi Trydydd Sector Cymru, maent yn ymrwymedig i gynyddu gwybodaeth a sgiliau'r sector i sicrhau y gall grwpiau a sefydliadau yn Sir Benfro wneud eu hunain yn gynaliadwy a diwallu anghenion eu cymunedau. Gall eu Swyddogion Datblygu roi cymorth i chi chwilio am gyllid ar gyfer eich sefydliad. Bwriwch olwg ar y Padlet Ariannu (yn agor mewn tab newydd) i gael y newyddion diweddaraf am gyllid.

neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Steffan Lemke-Elms

Catalydd Mentrau Cymdeithasol

steffan.lemke-elms@pavs.org.uk

PAVS (yn agor mewn tab newydd)

 

Cyngor Sir Penfro

Y Gwasanaeth Caffael

Neuadd y Sir

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 1TP

I gael cyngor ac arweiniad cyffredinol ar gwblhau dogfennaeth dendro, i gael gwybodaeth am gontractau neu weithdrefnau tendro neu i gael help i ddeall amodau contractau. I gael cymorth sy'n ymwneud ag unrhyw ymholiad penodol yn unrhyw un o'r meysydd gwaith uchod, cysylltwch â'r Rheolwr Categori perthnasol fel a ganlyn:

 

Categori Priffyrdd a Thrafnidiaeth / Categori Corfforaethol a TGCh

Nigel Morgan – Rheolwr Categori

Ffôn: 01437 775905

E-bost: Nigel.morgan@pembrokeshire.gov.uk

 

Hannah Hammersley - Swyddog Caffael

Ffôn: 01437 775906

E-bost: Hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk

 

Donna Barker – Swyddog Caffael

Ffôn: 01437 771814

E-bost: Donna.barker@pembrokeshire.gov.uk

 

Rosanne Veale – Swyddog Caffael

Ffôn: 01437 775936

E-bost: Rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk

 

 

Categori Adeiladu a Gwastraff/Cynnal a Chadw Adeiladau a Rheoli Cyfleusterau

Diane Hughes- Rheolwr Categori

Ffôn: 01437 775640

E-bost: Diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk

 

Katie Mullins – Swyddog Caffael

Ffôn: 01437 775908

E-bost: Katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk

 

Hannah Hammersley - Swyddog Caffael

Ffôn: 01437 775906

E-bost: Hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk

 

 

Categori Gofal Cymdeithasol

Roxanne Kehoe – Prif Swyddog Caffael

Ffôn: 01437 775578

E-bost: Roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk

 

Donna Barker – Swyddog Caffael

Ffôn: 01437 771814

E-bost: Donna.barker@pembrokeshire.gov.uk

 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Katharine Fletcher

Tîm Caffael

Ffôn: 01267 227636

E-bost: Katharine.fletcher@wales.nhs.uk

 

 

Grŵp Ateb

Dan Teale

Rheolwr Caffael

Ffôn: 01437 774764

E-bost: procurement@atebgroup.co.uk

 

 

Coleg Sir Benfro

Donna Barker

Rheolwr Caffael a Thendro

Ffôn: 01437 753264

E-bost: procurement@pembrokeshire.ac.uk

 

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Richard Griffiths

Pennaeth Cyllid

Ffôn: 01646 624815

E-bost: richardg@pembrokeshirecoast.org.uk

ID: 10858, adolygwyd 14/12/2023