canllaw tendro cyflwyniad

Sut y mae Caffael wedi'i Strwythuro

 Ym mlwyddyn ariannol 2022-23, gwariodd Cyngor Sir Penfro oddeutu £208 miliwn (heb gynnwys TAW) ar gaffael ystod amrywiol o nwyddau, gwasanaethau a gwaith gan sefydliadau allanol yn y sector preifat a'r trydydd sector. Rydym yn cydnabod manteision economaidd cefnogi busnesau lleol ac roedd dros 52% o'n gwariant ar Gaffael yn y Flwyddyn Ariannol hon gyda busnesau sydd â chanolfan leol yn Sir Benfro.

Rhaid rheoli'r gwariant hwn yn effeithlon ac effeithiol a chyfrifoldeb y tîm Caffael yw rheoli holl weithgareddau caffael y Cyngor.

Mae'r Cyngor yn defnyddio dull Rheoli Categorïau o gaffael trwy grwpio cynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig ar draws y Cyngor cyfan gyda’i gilydd yn y naw categori a nodir yn y siart isod.

Cyngor Sir Penfro 2022/23 Categori Gwarian

  • Gofal Cymdeithasol I Oedolian - £83.1m (40%)
  • Gofal Cymdeithasol Plant - £8.8m (4%)
  • Gwasanaethau Proffesiynol ac Ymgynghoriaeth – £8.6m (4%)
  • Cynnal a Chadw Adeiladau - £15.7m (8%)
  • Adeiladu a Phrosiectau Arbennig - £34m (16%)
  • Rheoli Cyfleusterau - £15.3m (8%)
  • Corfforaethol a TGCh - £17m (8%)
  • Priffyrdd a Pharciau – £8.2m (4%)
  • Trafnidiaeth - £17m (8%)
ID: 10849, adolygwyd 14/12/2023