Canllawiau a Wybodaeth

Atodiad 2 - Ffioedd a Thaliadau

Gwasanaethau a Gomisiynwyd Drwy Fframwaith y Cytunwyd Arno

Ffioedd Cartrefi Gofal  

Cyfraddau Taliad Uniongyrchol  

Taliadau (A)

Taliadau Cyfradd Safonol  (B)

Darparu gwasanaethau i ddarparwyr allanol ac awdurdodau lleol eraill (C)

Gwasanaethau Cartrefi Gofal Preswyl – Dros Dro (D)

Taliadau wedi'u Gohirio (E)

Taliadau Eraill

 

Gwasanaethau a Gomisiynwyd Drwy Fframwaith y Cytunwyd Arno

Fframwaith Gofal Cartref

 • 2023/24: Pwrpasol
 • 2024/25: Pwrpasol

Fframwaith Byw â Chymorth

 • 2024/25: Pwrpasol
 • 2024/25: Pwrpasol

 

Ffioedd Cartrefi Gofal  

Mae'r ffioedd yn rhai gros fesul person fesul wythnos, ac nid ydynt yn cynnwys Gofal Nyrsio a Ariennir. 

2023/24

2024/25

Gofal Nyrsio (Henoed Eiddil eu Meddwl) 

£908.95

£986.15

Gofal Preswyl (Henoed Eiddil eu Meddwl) 

£879.14

£954.23

Gofal Nyrsio

£838.59

£908.28

Gofal Preswyl

£805.30

£872.51

Elfen Gofal yr Awdurdod Lleol o Ffioedd Gofal Nyrsio a Ariennir 
Mae'r ffioedd fesul person fesul wythnos

£8.37

I’w gadarnhau

 


Cyfraddau Taliad Uniongyrchol  

Rhoddir i ddefnyddwyr gwasanaethau allu caffael gwasanaethau a nodwyd yn eu cynlluniau gofal a chymorth

Gwneir taliadau uniongyrchol ac eithrio cyfraniadau

Gwasanaethau yn y Cartref a Gwasanaethau Cymunedol – fesul awr

2023/24

2024/25

Cyflogres a reolir a chyflogres nas rheolir

£15.71

£14.77

Cyflogres hunanreoledig (cyfrifon heb eu rheoli yn unig)

£15.71

£15.73

Asiantaeth, micro a hunangyflogedig 

£15.71

£17.40

 
[O 1 Ebrill 2024, bydd pobl yn gallu gwneud cais am gyllid ychwanegol ar gyfer trefniadau wrth gefn, costau gweinyddol a hyfforddiant os ydynt yn cyflogi eu cynorthwyydd personol eu hunain]

 

Sesiynau dydd – (3 awr y sesiwn)

2023/24

2024/25

Cyflogres a reolir a chyflogres nas rheolir

£53.55

£44.31

Cyflogres hunanreoledig (cyfrifon heb eu rheoli yn unig)

£53.55

£47.19

Asiantaeth, micro a hunangyflogedig 

£53.55

£52.20

 

Arhosiad preswyl tymor byr [gofal seibiant] + preswyl mewn lleoliad cartref gofal – fesul wythnos

2023/24

2024/25

Dan 65 oed

£805.30

£872.51

Dros 65 oed

£805.30

£872.51

Gofal Nyrsio

£838.59

£908.28

Henoed Eiddil eu Meddwl

£879.14

£954.23

Gofal Nyrsio Henoed Eiddil eu Meddwl 

£908.95

£986.15

 

Seibiant tymor byr yn y cartref + preswyl yn y cartref – fesul awr

2023/24

2024/25

Cyflogres a reolir a chyflogres nas rheolir

£15.71

£14.77

Cyflogres hunanreoledig (cyfrifon heb eu rheoli yn unig)

£15.71

£15.73

Asiantaeth, micro a hunangyflogedig

£15.71

£17.40 

 

 

Taliadau

Fesul Wythnos

2023/24

2024/25

A) Gwasanaethau a Ddarperir o dan Daliadau Dibreswyl – hyd at uchafswm fesul wythnos ar gyfer pob cleient – mae'r cyfanswm y mae defnyddiwr gwasanaeth yn ei dalu yn dibynnu ar asesiad ariannol.

(Caiff costau'r gwasanaethau a ddarparwyd/a gomisiynwyd sy'n ychwanegol at y rheini sydd eu hangen i ddiwallu anghenion gofal a aseswyd, eu codi ar wahân am y gost lawn. )

£100.00

I’w gadarnhau

 

Gwasanaethau yn y Cartref a Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Gofal personol a chymorth cyffredinol yn y cartref a'r gymuned
2023/24
2024/25

Fesul Awr

£21.12

I’w gadarnhau

 

Cyfleoedd Dydd (mewnol)

Mae hyn yn cynnwys defnyddio Canolfannau Gweithgareddau Dydd a Chymdeithasol Cyngor Sir Penfro a chyfleoedd dydd yn y gymuned.

(Ni fydd tâl ar gyfer trafnidiaeth i gyrraedd cyfleoedd dydd, lle y nodwyd yn asesiad integredig y cleient bod angen i wasanaethau cymdeithasol gyfarfod.)

Fesul Diwrnod
2023/24
2024/25

Caffael gan ddarparwyr allanol

 £38.33

I’w gadarnhau

Cynnal yng Nghyfleusterau Cyngor Sir Penfro

 £32.49

I’w gadarnhau

Pwrpasol, gan gynnwys yn y gymuned

 Pwrpasol

Pwrpasol

 

Cyfleoedd Dydd DOIT 

Yn cael eu dyfarnu i ddefnyddwyr gwasanaethau i brynu gwasanaethau a nodir yn eu cynlluniau gofal a chymorth o restr o ddarparwyr mewnol ac allanol a gymeradwywyd ymlaen llaw. Mae defnyddwyr gwasanaethau yn gallu prynu gwasanaethau gan fwy nag un darparwr i ddiwallu eu hanghenion gofal.

[Mae trefniadau contractiol rhwng y defnyddiwr gwasanaeth a’r darparwr gwasanaeth ac yn cael eu hwyluso gan wasanaeth y Tîm Gwybodaeth Cyfleoedd Dydd.]

 

Fesul sesiwn / Fesul awr
2023/24
2024/25
Cyfraddau penodol o dan drothwy cytunedig £53.55 £53.55
Pecynnau pwrpasol gyda darpariaeth un-i-un o dan gyfradd fframwaith fesul awr y cytunwyd arni ymlaen llaw Pwrpasol Pwrpasol

 

 

Arhosiad Byrdymor

Gelwir hefyd yn ofal seibiant.

Llai nag wyth wythnos yn olynol – Fesul Noson

 • 2023/24: Yn seiliedig ar asesiad ariannol
 • 2024/25: Yn seiliedig ar asesiad ariannol

 

Seibiannau Byr mewn Lleoliadau Dibreswyl – Fesul Diwrnod

Er mwyn sicrhau cysondeb â'r taliadau a godwyd ar y rheini sy'n cael seibiannau byr mewn cartrefi cofrestredig.

 • 2023/24: Pwrpasol
 • 2024/25: Pwrpasol

 

Lleoliadau Oedolion/Cysylltu Bywydau

Gofal a Chymorth mewn Lleoliadau Oedolion (Byrdymor) – Fesul Noson
 • 2023/24: I’w gadarnhau
 • 2024/25: I’w gadarnhau
Cyfleoedd Dydd – Fesul Awr 
 • 2023/24: I’w gadarnhau
 • 2024/25: I’w gadarnhau

 

Taliadau Uniongyrchol

Defnyddiwr y gwasanaeth neu'r Unigolyn Cyfrifol (gyda chymorth gan yr Asiantaeth Cymorth ar gyfer Taliadau Uniongyrchol weithiau) sy'n gwneud y trefniadau gofal.

 

Gwasanaethau yn y Cartref a Gwasanaethau Cymunedol – Fesul Awr
(Gan gynnwys gofal personol, cynorthwywyr personol a chyfleoedd dydd a ddarperir yn y gymuned.) 
2023/24
2024/25

Cyflogres a reolir a chyflogres nas rheolir

£15.71

£14.77

Cyflogres hunanreoledig (cyfrifon heb eu rheoli yn unig)

£15.71

£15.73

Asiantaeth, micro a hunangyflogedig

£15.71

£17.40

 
[O 1 Ebrill 2024, bydd pobl yn gallu gwneud cais am gyllid ychwanegol ar gyfer trefniadau wrth gefn, costau gweinyddol a hyfforddiant os ydynt yn cyflogi eu cynorthwyydd personol eu hunain]

 

Sesiynau dyddfesul sesiwn 3 awr
2023/24
2024/25

Cyflogres a reolir a chyflogres nas rheolir

£53.55

£44.31

Cyflogres hunanreoledig (cyfrifon heb eu rheoli yn unig)

£53.55

£47.19

Asiantaeth, micro a hunangyflogedig

£53.55

£52.20

Arhosiad Byrdymor (Gofal Seibiant) mewn Cartref Gofal Cofrestredig – Fesul Wythnos

Yn seiliedig ar asesiad ariannol

Yn seiliedig ar asesiad ariannol

 

  

Taliadau Cyfradd Safonol (B)

Larymau Cymunedol – Larwm Gwddf sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth monitro – Fesul Wythnos

 

Uned Safonol VI (uned analog sy’n gweithio dros y llinell ffôn)

2023/24

2024/25

Gyda Thystysgrif Esemptio oherwydd Anabledd

 

£2.90

Heb Dystysgrif Esemptio oherwydd Anabledd 

 

£3.48

 

Hyb Clyfar (a chanddo gerdyn SIM ffôn symudol mewnol)

2023/24

2024/25

Gyda Thystysgrif Esemptio oherwydd Anabledd

 

£3.90

Heb Dystysgrif Esemptio oherwydd Anabledd 

 

£4.68

 

 

Prydau a ddarperir mewn Gwasanaethau Dydd Gofal Cymdeithasol – Fesul Pryd 

 • 2023/24: I’w gadarnhau
 • 2024/25: I’w gadarnhau

 

Taliadau Gweinyddu Penodeiaethau

Penodeiaeth
2023/24
2024/25
Penodeiaeth Cartrefi Gofal [yr wythnos, wedi’i dynnu o’r tâl asesu ariannol]

 £5.00

£6.25

Penodeiaeth Cymunedol [yr wythnos, yn ogystal â’r tâl asesu ariannol]

£10.00

£12.50

Penodeiaeth –  Ymdrin â’r trefniadau ar gyfer y sawl sydd wedi marw fel rhan o’r broses o ddelio â’r ystâd

£300.00

£350.00

 

Taliadau Dirprwyaethau – yn unol â’r Canllawiau Gwarcheidwaid Cyhoeddus 

 Dirprwyaeth â chyfalaf
2023/24
2024/25

Dirprwyaeth â chyfalaf o £20,300+ (blwyddyn 1af[diwygiedig gan APAD o £16k+ yn 2024]

£775 pa

£982 pa

Dirprwyaeth â chyfalaf o £20,300+ (blynyddoedd dilynol[diwygiedig gan APAD o £16k+ yn 2024]

£650 pa

£824 pa

Dirprwyaeth â chyfalaf hyd at £20,300

3.5%

3.5%

Dirprwyaeth ar gyfer gwaith paratoi pob achos 

£745

£944

Paratoi a chyflwyno adroddiad neu gyfrif i'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

£216

£274

Paratoi ffurflen dreth incwm sylfaenol Cyllid a Thollau EM (llog banc neu Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol a budd-daliadau trethadwy)

£70

£89

Paratoi ffurflen dreth incwm gymhleth Cyllid a Thollau EM (llog banc neu Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol, budd-daliadau trethadwy, portffolio buddsoddiadau bach)

£140

I’w gadarnhau

 

Cysylltu Bywydau - Ffi wythnosol a delir i ofalwyr Cysylltu Bywydau sy'n cynnwys £156 o'r elfen Llety a Phob Pryd Bwyd sy'n gyfrifoldeb yr Unigolyn sy'n byw mewn Lleoliad Cysylltu Bywydau tymor hir, i'w dalu

Fesul Wythnos
2023/24
2024/25

Band A - telir y £161 sy'n weddill gan y Comisiynwyr

£317

£317

Band B - telir y £294 sy'n weddill gan y Comisiynwyr

£450 

£450

Band C - telir y £417 sy'n weddill gan y Comisiynwyr

£573 

£573

Band D - telir y £532 sy'n weddill gan y Comisiynwyr

£688 

£688

(C) Darparu gwasanaethau i ddarparwyr allanol ac awdurdodau lleol eraill

Fesul Diwrnod / Noson

2023/24

2024/25

Cyfleoedd Dydd

Taliadau i awdurdodau lleol eraill a darparwyr cartrefi preswyl preifat sy'n defnyddio gwasanaeth dydd. – Fesul Diwrnod

I’w gadarnhau

I’w gadarnhau

Cartrefi Gofal Cyngor Sir Penfro

Milford House - Fesul Noson

 

£1,654

 

(D) Gwasanaethau Cartrefi Gofal Preswyl – Dros Dro      

(rhwng 8 a 52 o wythnosau) a Pharhaol

Prynwyd

Mae'r tâl y mae'r cleient yn ei dalu yn seiliedig ar asesiad ariannol 

Fesul wythnos
2023/24
2024/25
Gofal Preswyl – Fesul Wythnos £805.30 £872.51
Gofal Preswyl – Henoed Eiddil eu Meddwl – Fesul Wythnos £879.14 £954.23
Gofal Nyrsio – Fesul Wythnos £838.59 £908.28
Gofal Nyrsio – Henoed Eiddil eu Meddwl – Fesul Wythnos £908.95 £986.15
Lleoliadau pwrpasol mewn cartrefi gofal allanol Pwrpasol Pwrpasol

 

Cartrefi Gofal Cyngor Sir Penfro

Pob preswylydd waeth beth fo'r dyddiad cychwyn

Mae'r tâl y mae'r cleient yn ei dalu yn seiliedig ar asesiad ariannol

Fesul wythnos
2023/24
2024/25
Gofal Preswyl £805.30 £872.51
Gofal Preswyl – Henoed Eiddil eu Meddwl £879.14 £954.23

 

(E) Taliadau wedi'u Gohirio

Pan gaiff eiddo ei ystyried fel rhan o asesiad ariannol cleient, gall ohirio / oedi cyn talu rhywfaint o'i gostau gofal. Mae hyn yn golygu nad oes angen iddo werthu ei eiddo ar unwaith. Mae costau gweinyddu yn cynnwys ffioedd cyfreithiol. Mae'r llog a gaiff ei godiyn seiliedig ar Ragolwg Cyllidol sy'n nodi Cyfradd Gilt y Farchnad.  Gallai'r gyfradd hon newid bob chwe mis ar 1 Ionawr a 1 Mehefin.

Taliadau

2023/24

2024/25

Llog a Godwyd

4.80%

4.20%

Cost Gweinyddu (Tâl untro)

£500.00

£550.00

 

Taliadau Eraill

Taliadau 

2023/24

2024/25

Archebu Ystafelloedd – Ystafell Hyfforddi Pennar - Hanner diwrnod

£50.00

I’w gadarnhau

Archebu Ystafelloedd – Ystafell Hyfforddi Pennar - Diwrnod llawn

£100.00

I’w gadarnhau

Hyfforddiant – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (Cyrsiau Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant a gaiff eu rhedeg a'u hariannu gan gyrff allanol yn ôl y gofyn)

Dibynnu ar y Cwrs

Dibynnu ar y Cwrs

Achosion cyfraith teulu Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd – Cwrs Gweithio Gyda'ch Gilydd Er Lles Plant – fesul cwrs

 £150.00

 I’w gadarnhau

ID: 9906, adolygwyd 02/05/2024