Canllawiau a Wybodaeth

Atodiad 2 - Ffioedd a Thaliadau

Gwasanaethau a Gomisiynwyd Drwy Fframwaith y Cytunwyd Arno

Ffioedd Cartrefi Gofal  

Cyfraddau Taliad Uniongyrchol  

Taliadau (A)

Taliadau Cyfradd Safonol  (B)

Darparu gwasanaethau i ddarparwyr allanol ac awdurdodau lleol eraill (C)

Gwasanaethau Cartrefi Gofal Preswyl – Dros Dro (D)

Taliadau wedi'u Gohirio (E)

Taliadau Eraill

 

Gwasanaethau a Gomisiynwyd Drwy Fframwaith y Cytunwyd Arno

Fframwaith Gofal Cartref

 • 2022/23: Pwrpasol
 • 2023/24: Pwrpasol

Fframwaith Byw â Chymorth

 • 2022/23: Pwrpasol
 • 2023/24: Pwrpasol

 

Ffioedd Cartrefi Gofal  

Mae'r ffioedd yn rhai gros fesul person fesul wythnos, ac nid ydynt yn cynnwys Gofal Nyrsio a Ariennir. 

2022/23

2023/24

Gofal Nyrsio (Henoed Eiddil eu Meddwl) 

£805.80

£908.95

Gofal Preswyl (Henoed Eiddil eu Meddwl) 

£786.21

£879.14

Gofal Nyrsio

£743.87

£838.59

Gofal Preswyl

£722.11

£805.30

Elfen Gofal yr Awdurdod Lleol o Ffioedd Gofal Nyrsio a Ariennir 
Mae'r ffioedd fesul person fesul wythnos. [Diwygiwyd £6.87 ar gyfer 19/20 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ym mis Hydref 2019 i £7.01]

£7.70

£8.37

 


Cyfraddau Taliad Uniongyrchol  

Rhoddir i ddefnyddwyr gwasanaethau allu caffael gwasanaethau a nodwyd yn eu cynlluniau gofal a chymorth. 

Gwneir taliadau uniongyrchol ac eithrio cyfraniadau.

2022/23

2023/24

Gwasanaethau yn y Cartref a Gwasanaethau Cymunedol – fesul awr

£14.38

£15.71

Cyfleoedd Dydd – fesul diwrnod

£49.24

 £53.55

dan 65 oed - Arhosiad Byrdymor [Seibiant] – fesul wythnos

£722.11

£805.30

Dros 65 oed - Arhosiad Byrdymor [Seibiant] – fesul wythnos

 £722.11

£805.30

Gofal Nyrsio - Arhosiad Byrdymor [Seibiant] – fesul wythnos

 £743.87

£838.59

Henoed Eiddil eu Meddwl - Arhosiad Byrdymor [Seibiant] – fesul wythnos

 £786.21

£879.14

Gofal Nyrsio Henoed Eiddil eu Meddwl - Arhosiad Byrdymor [Seibiant] – fesul wythnos

 £805.80

£908.95

 

Taliadau

Fesul Wythnos

2022/23

2023/24

A) Gwasanaethau a Ddarperir o dan Daliadau Dibreswyl – hyd at uchafswm fesul wythnos ar gyfer pob cleient – mae'r cyfanswm y mae defnyddiwr gwasanaeth yn ei dalu yn dibynnu ar asesiad ariannol.

(Caiff costau'r gwasanaethau a ddarparwyd/a gomisiynwyd sy'n ychwanegol at y rheini sydd eu hangen i ddiwallu anghenion gofal a aseswyd, eu codi ar wahân am y gost lawn. )

£100.00

£100.00

 

Gwasanaethau yn y Cartref a Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Gofal personol a chymorth cyffredinol yn y cartref a'r gymuned
2022/23
2023/24

Fesul Awr

£20.12

£21.12

 

Cyfleoedd Dydd

Mae hyn yn cynnwys defnyddio Canolfannau Gweithgareddau Dydd a Chymdeithasol Cyngor Sir Penfro a chyfleoedd dydd yn y gymuned.

(Ni fydd tâl ar gyfer trafnidiaeth i gyrraedd cyfleoedd dydd, lle y nodwyd yn asesiad integredig y cleient bod angen i wasanaethau cymdeithasol gyfarfod.)

Fesul Diwrnod
2022/23
2023/24

Caffael gan ddarparwyr allanol

 £38.33

£38.33

Cynnal yng Nghyfleusterau Cyngor Sir Penfro

 £32.49

£32.49

Pwrpasol, gan gynnwys yn y gymuned

 Pwrpasol

Pwrpasol

 

Arhosiad Byrdymor

Gelwir hefyd yn ofal seibiant.

Llai nag wyth wythnos yn olynol – Fesul Noson

 • 2022/23: Yn seiliedig ar asesiad ariannol
 • 2023/24: Yn seiliedig ar asesiad ariannol

 

Seibiannau Byr mewn Lleoliadau Dibreswyl – Fesul Diwrnod

Er mwyn sicrhau cysondeb â'r taliadau a godwyd ar y rheini sy'n cael seibiannau byr mewn cartrefi cofrestredig.

 • 2022/23: Pwrpasol
 • 2023/24: Pwrpasol

 

Lleoliadau Oedolion/Cysylltu Bywydau

Gofal a Chymorth mewn Lleoliadau Oedolion (Byrdymor) – Fesul Noson
 • 2022/23: IG
 • 2023/24: IG
Cyfleoedd Dydd – Fesul Awr 
 • 2022/23: IG
 • 2023/24: IG

 

Taliadau Uniongyrchol

Defnyddiwr y gwasanaeth neu'r Unigolyn Cyfrifol (gyda chymorth gan yr Asiantaeth Cymorth ar gyfer Taliadau Uniongyrchol weithiau) sy'n gwneud y trefniadau gofal.

Fesul Awr/Diwrnod/Wythnos
 2022/23
2023/24

Gwasanaethau yn y Cartref a Gwasanaethau Cymunedol – Fesul Awr (Gan gynnwys gofal personol, cynorthwywyr personol a chyfleoedd dydd a ddarperir yn y gymuned.)

£14.38

£15.71

Cyfleoedd Dydd – Fesul Diwrnod 

£49.24

£53.55

Arhosiad Byrdymor (Gofal Seibiant) mewn Cartref Gofal Cofrestredig – Fesul Wythnos

Yn seiliedig ar asesiad ariannol

Yn seiliedig ar asesiad ariannol

 

Taliadau Cyfradd Safonol (B)

Larymau Cymunedol – Larwm Gwddf sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth monitro

Fesul Wythnos

2022/23

2023/24

Gyda Thystysgrif Esemptio oherwydd Anabledd

IG

IG

Heb Dystysgrif Esemptio oherwydd Anabledd 

IG

IG

 

Prydau a ddarperir mewn Gwasanaethau Dydd Gofal Cymdeithasol – Fesul Pryd 

 • 2022/23: IG
 • 2023/24: IG

 

Taliadau Gweinyddu Penodeiaethau

Penodeiaeth
2022/23
2023/24
Penodeiaeth Cartrefi Gofal [yr wythnos, wedi’i dynnu o’r tâl asesu ariannol]

 £5.00

£5.00

Penodeiaeth Cymunedol [yr wythnos, yn ogystal â’r tâl asesu ariannol]

£10.00

£10.00

Penodeiaeth –  Ymdrin â’r trefniadau ar gyfer y sawl sydd wedi marw fel rhan o’r broses o ddelio â’r ystâd

£300.00

£300.00

 

Taliadau Dirprwyaethau – yn unol â’r Canllawiau Gwarcheidwaid Cyhoeddus 

 Dirprwyaeth â chyfalaf
2022/23
2023/24

Dirprwyaeth â chyfalaf o £16k+ (blwyddyn 1af)

£775 pa

£775 pa

Dirprwyaeth â chyfalaf o £16k+ (blynyddoedd dilynol)

£650 pa

£650 pa

Dirprwyaeth â chyfalaf rhwng £3k a £16k –Canran o’r cronfeydd yn seiliedig ar amcangyfrif o asedau net cyfartalog gwerth £10k

3.5%

3.5%

Dirprwyaeth ar gyfer gwaith paratoi pob achos 

£745

£745

Paratoi a chyflwyno adroddiad neu gyfrif i'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

£216

£216

Paratoi ffurflen dreth incwm sylfaenol Cyllid a Thollau EM (llog banc neu Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol a budd-daliadau trethadwy)

£70

£70

Paratoi ffurflen dreth incwm gymhleth Cyllid a Thollau EM (llog banc neu Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol, budd-daliadau trethadwy, portffolio buddsoddiadau bach)

£140

£140

 

Cysylltu Bywydau - Ffi wythnosol a delir i ofalwyr Cysylltu Bywydau sy'n cynnwys £156 o'r elfen Llety a Phob Pryd Bwyd sy'n gyfrifoldeb yr Unigolyn sy'n byw mewn Lleoliad Cysylltu Bywydau tymor hir, i'w dalu

Fesul Wythnos
2022/23
2023/24

Band A - telir y £161 sy'n weddill gan y Comisiynwyr

 

£317

Band B - telir y £294 sy'n weddill gan y Comisiynwyr

 

£450

Band C - telir y £417 sy'n weddill gan y Comisiynwyr

 

£573

Band D - telir y £532 sy'n weddill gan y Comisiynwyr

 

£688

(C) Darparu gwasanaethau i ddarparwyr allanol ac awdurdodau lleol eraill

Fesul Diwrnod / Noson

2022/23

2023/24

Cyfleoedd Dydd

Taliadau i awdurdodau lleol eraill a darparwyr cartrefi preswyl preifat sy'n defnyddio gwasanaeth dydd. – Fesul Diwrnod

 IG

IG

Cartrefi Gofal Cyngor Sir Penfro

Milford House - Fesul Noson

 IG

IG

 

(D) Gwasanaethau Cartrefi Gofal Preswyl – Dros Dro      

(rhwng 8 a 52 o wythnosau) a Pharhaol

Prynwyd

Mae'r tâl y mae'r cleient yn ei dalu yn seiliedig ar asesiad ariannol 

Fesul wythnos
2022/23
2023/24
Gofal Preswyl – Fesul Wythnos £722.11 £805.30
Gofal Preswyl – Henoed Eiddil eu Meddwl – Fesul Wythnos £786.21 £879.14
Gofal Nyrsio – Fesul Wythnos £743.87 £838.59
Gofal Nyrsio – Henoed Eiddil eu Meddwl – Fesul Wythnos £805.80 £908.95
Lleoliadau pwrpasol mewn cartrefi gofal allanol Pwrpasol Pwrpasol

 

Cartrefi Gofal Cyngor Sir Penfro

Pob preswylydd waeth beth fo'r dyddiad cychwyn

Mae'r tâl y mae'r cleient yn ei dalu yn seiliedig ar asesiad ariannol

Fesul wythnos
2022/23
2023/24
Gofal Preswyl £722.11 £805.30
Gofal Preswyl – Henoed Eiddil eu Meddwl £786.21 £879.14

 

(E) Taliadau wedi'u Gohirio

Pan gaiff eiddo ei ystyried fel rhan o asesiad ariannol cleient, gall ohirio / oedi cyn talu rhywfaint o'i gostau gofal. Mae hyn yn golygu nad oes angen iddo werthu ei eiddo ar unwaith. Mae costau gweinyddu yn cynnwys ffioedd cyfreithiol. Mae'r llog a gaiff ei godiyn seiliedig ar Ragolwg Cyllidol sy'n nodi Cyfradd Gilt y Farchnad.  Gallai'r gyfradd hon newid bob chwe mis ar 1 Ionawr a 1 Mehefin.

Taliadau

2022/23

2023/24

Llog a Godwyd

0.75%

3.33%

Cost Gweinyddu (Tâl untro)

£500.00

£550.00

 

Taliadau Eraill

Taliadau 

2022/23

2023/24

Archebu Ystafelloedd – Ystafell Hyfforddi Pennar - Hanner diwrnod

£50.00

£50.00

Archebu Ystafelloedd – Ystafell Hyfforddi Pennar - Diwrnod llawn

£100.00

£100.00

Hyfforddiant – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (Cyrsiau Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant a gaiff eu rhedeg a'u hariannu gan gyrff allanol yn ôl y gofyn)

Dibynnu ar y Cwrs

Dibynnu ar y Cwrs

Achosion cyfraith teulu Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd – Cwrs Gweithio Gyda'ch Gilydd Er Lles Plant – fesul cwrs

 £150.00

 £150.00

ID: 9906, adolygwyd 02/11/2023