Canllawiau a Wybodaeth

SA 1: Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-gynhyrchu canlyniadau llesiant personol y mae pobl am eu cyflawni.

Beth oeddem yn bwriadu ei wneud y llynedd?

Ffocws allweddol i ni yw parhau i ddatblygu ac addasu ein strategaethau atal ar draws gwasanaethau oedolion a phlant.

 

Byddwn hefyd yn parhau i hyrwyddo Taliadau Uniongyrchol a Cysylltu Bywydau fel dewis arall yn lle darparu gofal mewn modd mwy traddodiadol.

 • Byddwn yn canfod a allwn ddatblygu model cynaliadwy er mwyn i'r hyb cymunedol weithredu i'r dyfodol ar ôl y pandemig.
 • Byddwn yn gwneud mwy o waith i hyrwyddo Taliadau Uniongyrchol ac yn cynyddu’r niferoedd sy’n eu defnyddio fel y gall pobl fod â rheolaeth ar eu darpariaeth gofal eu hunain.
 • Byddwn yn gwneud mwy o waith i hyrwyddo ein darpariaeth cysylltu bywydau ac yn cynyddu’r niferoedd sy’n ei defnyddio fel dewis arall yn lle gofal preswyl.
 • Byddwn yn datblygu ein harlwy gofal a alluogir gan dechnoleg fel y gallwn gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain.
 • Byddwn yn adolygu ein gwasanaeth larwm cymunedol a'n canolfan offer gymunedol.

I ba raddau wnaethom ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethom ni?

Gwasanaethau Atal

Roeddem yn bwriadu gweithio ar barhau i ddatblygu a gweithredu gwasanaethau atal ar draws gwasanaethau oedolion a phlant er mwyn rheoli'r galw am wasanaethau gofal cymdeithasol. Roedd hon yn flaenoriaeth allweddol a nodwyd o fewn y cynllun corfforaethol ac mae'n cefnogi'r rhaglen weinyddu.  Credwn fod buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol ac ymyrryd yn gynharach yn ein galluogi i leihau'r galw am ofal statudol.  Trwy feithrin capasiti a dyfeisgarwch mewn cymunedau, gallwn ohirio neu hyd yn oed atal yr angen am ofal cymdeithasol.  Mae'r thema atal wedi'i nodi fel thema drawsbynciol ac mae gweithgor trawsadrannol wedi'i sefydlu i archwilio sut y gall strategaeth atal fod o fudd i bob gwasanaeth.

Atal ar gyfer Oedolion

Rydym wedi gwneud gwaith pellach i ddatblygu a chryfhau ein fframwaith ataliol a ffocws blaenoriaethol ar y gymuned. Sefydlwyd yr 'hyb cymunedol' mewn ymateb i'r achosion o Covid mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), y Gwasanaeth Iechyd a'r Awdurdod Lleol.

Yn ystod 2022/23 gwnaed gwaith sylweddol i ystyried model a chynaliadwyedd yr hyb yn y dyfodol.  Bellach mae gennym seilwaith i ymateb i argyfwng a llwyfan i adeiladu ein cymunedau 'egnïol, cysylltiedig, dyfeisgar a chynaliadwy’. Mae'r Hyb yn ddewis cyntaf i breswylwyr, ymwelwyr a gweithwyr proffesiynol y mae arnynt eisiau cael mynediad at wasanaethau cymunedol ar eu cyfer hwy eu hunain, ar gyfer eu teuluoedd neu ar gyfer eu cleientiaid. Mae'n gweithredu fel pwynt cyswllt canolog ar gyfer rhaglenni ledled y Sir gyfan ac, fel y drws ffrynt at Gysylltwyr Cymunedol Sir Benfro.

Mae'r Hyb Cymunedol wedi darparu ymateb argyfwng cymunedol y sir i adsefydlu ffoaduriaid o Wcráin a'r Argyfwng Costau Byw trwy’r ymgyrch Cadw’n Gynnes, Cadw'n Iach. 

Cadw'n Gynnes, Cadw'n Iach

Bu Cadw’n Gynnes, Cadw'n Iach yn Sir Benfro’n gweithredu o ganol mis Hydref i liniaru effeithiau’r argyfwng costau byw ac i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn y Sir yn gallu cael cymorth pan oedd ei angen. Dynodwyd yr Hyb yn bwynt cyswllt ar gyfer y cyhoedd. Roedd y cymorth yn cynnwys:

 • darparu grant i alluogi 104 o fannau cynnes i agor ledled Sir Benfro;
 • grant i Fanc Babanod Sir Benfro fel bod pobl yn gallu cael gafael ar eitemau ar gyfer babanod newydd-anedig;
 • rhoddwyd cymorth i Cyngor ar Bopeth er mwyn ei gwneud yn bosibl ymateb yn gyflym i'r rhai a oedd yn gofyn am gymorth uniongyrchol gyda thalebau ynni;
 • sicrhaodd grant ar gyfer cymorth bwyd y gallai banciau bwyd a cheginau cymunedol gynnal sesiynau ychwanegol;
 • prynwyd a dosbarthwyd pecynnau cynnes;
 • cymorth i bobl a oedd yn ei chael hi’n anodd fforddio bwyd anifeiliaid anwes a ddarparwyd trwy bartneriaeth gyda Therapi Anifeiliaid Anwes Cariad.

Hyb Cymunedol

Rhwng mis Ebrill 2022 a mis Mawrth 2023, ymatebodd yr Hwb i 3,340+ o ymholiadau, gweithiodd y Cysylltwyr Cymunedol ochr yn ochr â 954 o bobl i gael sgyrsiau am 'Yr Hyn sy'n bwysig' ac i ddod o hyd i atebion cymunedol ac roedd dros 50 o weithgareddau i gefnogi pobl â dementia yn digwydd ar draws y Sir yn rheolaidd. Mae gwaith yr Hyb Cymunedol a’r gwaith Cymunedau Egnïol a Chysylltiedig hefyd wedi cael eu cydnabod fel arfer da ac fe gyrhaeddon nhw rowndiau terfynol y categori Arloesi mewn Partneriaethau yng Ngwobrau MJ.

Cafodd y gwaith a wnaed gan brosiect Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia Sir Benfro, a gyflawnwyd gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, ei gydnabod hefyd fel arfer da ar lefel genedlaethol, gan ennill y wobr 'Cefnogi Pobl sy'n byw gyda dementia' yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol Cymru ym mis Medi 2022.

Grantiau bach i'r Sector Gwirfoddol a Chymunedol

Yn ystod 2022-2023, cafodd nifer o gynlluniau grantiau eu rhedeg gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, gyda chymorth gan CSP, i alluogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol bychain i wneud cais am gyllid a fyddai'n eu galluogi i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau lleol a gwella asedau cymunedol lleol. Roedd hyn yn cynnwys y Gronfa Cefnogi Gweithredu Cymunedol a'r Gronfa Cysylltiadau Awyr Agored.

Cynhaliodd y Gronfa Cefnogi Gweithredu Cymunedol ddau gylch ariannu, a oedd yn canolbwyntio ar 'Byw'n Dda y Gaeaf hwn' a 'Mannau Cymunedol Croeso Cynnes'. Dyfarnwyd cyfanswm cyllid o £224,000 i 93 o grwpiau ar y cyfan yn 2022-2023. Roedd yr adborth yn dangos yr effaith gadarnhaol a gafodd y grantiau:

 • Roeddem yn meddwl y byddem o bosibl yn helpu tua 400 o bobl ond yn ystod y misoedd rhwng mis Hydref a mis Mawrth gwelsom fwy na 1000 o drigolion mewn digwyddiadau amrywiol a oedd yn anhygoel.
 • Mae'r bobl hyn sydd wedi defnyddio ein gwasanaeth wedi cael budd o feithrin ymdeimlad o gymuned a pherthyn, cwrddodd un fenyw â ffrind yma, a oedd yn hynod fuddiol gan ei bod yn teimlo'n ynysig ac ar ei phen ei hun ar ôl marwolaeth ei diweddar ŵr.
 • "Alla i ddim credu fy mod i'n cael gwneud gweithgareddau sy’n hwyl gyda phobl eraill fel fi, mae'n golygu y gallaf fod yn fi fy hun a pheidio â gorfod cuddio na theimlo cywilydd nad yw fy mhlentyndod yn un normal" - sylw gan ofalwr ifanc
 • Nid oedd un fenyw wedi mentro allan o'r tŷ ers Covid. Cysylltodd â mi a gofynnodd am help, felly fe wnaethon ni ei chasglu, roedd hi'n ofnus iawn, roedd ei gŵr wedi marw yn ystod Covid ac roedd hi ar ei phen ei hun bach. Roedd hi'n dod atom ni bob wythnos, roedden ni'n gallu gweld ei hyder yn dod yn ôl, daeth hi ataf yn ei dagrau ym mis Mawrth i ddweud bod ein tîm cyfeillgar yn y neuadd wedi achub ei bywyd.
 • "Ers i’m gwraig farw, rwyf wedi bod ar goll ac yn teimlo'n isel iawn ac ar adegau yn teimlo beth yw diben bywyd! Rwyf wedi dysgu llawer gan fy ffrindiau yn y Sied ac nad ydw i ar fy mhen fy hun ac mae gen i le i ddod iddo bob wythnos ac rwy'n teimlo'n llawer hapusach gyda bywyd"
 • Mae'n anhygoel mynd allan o'r tŷ a gweld pobl y gallaf siarad gyda nhw. Rwy'n fam sengl, anabl i dri o blant ac er bod fy mab ieuengaf yn dod gyda mi gallaf ymlacio a bod yn fi.
 • Un eiliad a safodd allan oedd pan ddywedodd buddiolwr yn ei 90au wrthym ein bod yn achubiaeth iddyn nhw oherwydd bod sawl noswaith pan nad oeddent yn bwyta oherwydd nad oeddent am drafferthu gwneud rhywbeth iddynt hwy eu hunain a’u bod yn aml yn mynd i'r gwely oherwydd nad oedd unman i fynd a dim i'w wneud. Roedd y ffaith ein bod ni ar agor ddwywaith yr wythnos gyda'r nos nid yn unig yn rhoi rhywbeth iddynt ei wneud ac yn eu galluogi i gael rhywfaint o gwmnïaeth ond roedd hefyd yn lleddfu unrhyw ofnau oedd ganddynt am orfod bwydo eu hunain am ychydig ddyddiau gan eu bod yn aml yn mynd â dognau ychwanegol adref gyda nhw ar gyfer y diwrnod canlynol.

Dyfarnodd y cynllun Cyswllt Awyr Agored dros £50,000 i 38 o grwpiau cymunedol lleol i'w galluogi i wella mannau awyr agored lleol fel y gallai pobl hŷn gwrdd ag eraill yn eu cymuned, cael budd o fod yn yr awyr agored a gwella eu hiechyd a'u lles. Roedd yr adborth yn gadarnhaol ac yn cynnwys:

 • "Mae llawer o'n preswylwyr hŷn wedi sôn eu bod yn dal i fod yn ofalus iawn yn sgîl COVID, a'u bod yn teimlo'n fwy cyfforddus yn gallu cymdeithasu yn yr awyr agored"
 • "Yn wythnosol mae pobl yn dod i mewn ac yn rhannu eu boddhad a'u sylwadau yn ein llyfr ymwelwyr. Mae hyn wedi cynnwys y croeso, hyfrydwch yr ardd a chyfforddusrwydd y cadeiriau a'r olygfa a gynigir gan y bwrdd i lawr at yr ardd ac ar hyd y tir Comin. Mae'n bleser gweld nifer cynyddol o bobl, gan gynnwys y genhedlaeth hŷn, yn mwynhau ac yn cael budd o’r man awyr agored."
 • "Erbyn hyn mae gan y clwb coffi ar foreau Mawrth fwy o le a meinciau / byrddau mwy sefydlog i gynnal eu cyfarfodydd wythnosol. Wrth i'r Parc brysuro mae gennym lawer mwy o le i deuluoedd ar wahân ddefnyddio'r byrddau"
 • "Mae esblygiad yr ardd a hithau’n cael ei defnyddio gan ein preswylwyr niferus â Dementia, wedi bod yn rhywbeth nad oeddem wedi'i ragweld"

Bu Tîm Comisiynu CSP hefyd yn gweithio ar y cyd gyda’r Diwydiannau Norman i redeg cynllun 'Mainc Sgwrsio' a groesawodd geisiadau gan gymunedau i wneud cais am 'fainc sgwrsio' lle gallai pobl gwrdd a sgwrsio.  Gosodwyd cyfanswm o 34 o feinciau.

Volunteering Matters

Mae ein cyswllt â Volunteering Matters wedi darparu partneriaeth gyfoethog gyda gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio i’r Hyb. Rydym wedi gweithio'n agos gyda'n gilydd drwy'r flwyddyn ac rydym eisoes yn ystyried ble y gallwn bartneru ar gyfer 23/24. Rydym yn rhagweld y gallwn ddatblygu cynllun cyfeillio wyneb-yn-wyneb yn ogystal ag ymdrech gydlynol gyda Gwirfoddoli Sir Benfro i ddatblygu thema Blwyddyn y Gwirfoddolwr.

Rydym yn parhau i gefnogi ein harlwy cynhwysiant digidol sy'n cynnwys: cynnig digidol o grantiau i gartrefi gofal, fe wnaethom gynorthwyo gofalwyr ac eraill yn y trydydd sector i addasu eu harlwyon i sicrhau cymorth parhaus i bobl yr oedd ei angen arnynt, fe lansiwyd platfform digidol CONNECT2 Pembrokeshire i gynorthwyo cymunedau lleol i gysylltu ar lefel hyperleol gyda chyfleuster hysbysebion cymunedol ond hefyd cysylltu ledled y Sir a'r Rhanbarth er enghraifft yr ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd. Rydym yn parhau i wneud cynhwysiant digidol yn flaenoriaeth allweddol.

Cynllun Adsefydlu Ffoaduriaid o Wcráin

Roedd yr ymdrech i groesawu pobl o Wcráin, yn dilyn datganiad Llywodraeth Cymru bod Cymru yn genedl noddfa, yn ymateb traws-sector gyda chydweithwyr o'r Bwrdd Iechyd a'r Awdurdod Lleol yn dod at ei gilydd i helpu i gydlynu cymhlethdodau integreiddio gwesteion a oedd newydd gyrraedd.   Dechreuodd yr Hyb ei arlwy trwy hwyluso digwyddiad cymdeithasol yn Hwlffordd ar gyfer lletywyr a gwesteion. Fe wnaethom ddarparu lluniaeth a helpu i gefnogi'r Wcreiniaid a oedd yn bresennol i gael mynediad at gardiau sim, lleoliadau yn y coleg a dosbarthiadau Saesneg. Fe wnaethom estyn ein harlwy trwy agor mwy o hybiau cymdeithasol ledled y Sir.  Fe wnaethom hefyd drefnu cludiant i sicrhau bod pobl a oedd mewn lleoliadau mwy gwledig yn gallu cael mynediad at y ddarpariaeth hybiau cymdeithasol yr oeddem wedi'i chreu. Gan ein bod yn gallu meithrin perthnasoedd gwell ac agosach â'n gwesteion o Wcráin roeddem yn gallu rhoi cymorth wedi’i deilwra’n fwy. Fe weithiom ni mewn partneriaeth gyda chydweithwyr Iechyd i hwyluso sesiwn ar gael mynediad at ofal iechyd, pryd i ffonio'r meddyg, pryd i ffonio 999. Fe wnaethom hefyd weithio mewn partneriaeth gyda'r Heddlu a gyflwynodd sesiwn ar ddiogelwch a sut i gael mynediad at wasanaethau'r Heddlu pan fo angen. Gyda chydweithwyr o Volunteering Matters, fe wnaethom gyflwyno sesiynau ar gyllidebu, rhentu cartref, ysgrifennu CV/cais a Sgiliau Trosglwyddadwy. Cyflwynwyd y rhain yn Saesneg ac fe wnaethom drefnu cyfieithu uniongyrchol i gynorthwyo dealltwriaeth. Fe wnaethom hefyd ddarparu dathliad Nadoligaidd ar gyfer teuluoedd o Wcráin ar 6 Ionawr 2023. Denodd y digwyddiad hwn 80 o bobl ac roedd yn cynnwys cerddoriaeth a straeon traddodiadol o Wcráin. Fe wnaethon ddarparu bwffe a chafwyd hyd yn oed ymweliad gan Siôn Corn.

Atal ar gyfer Plant

Mae gan Sir Benfro ystod o wasanaethau cymorth i deuluoedd, y mae rhai ohonynt yn cael eu darparu gan asiantaethau statudol ac eraill gan y Trydydd Sector. Mae nifer sylweddol o'r rhain yn cael eu hariannu trwy fentrau Llywodraeth Cymru o dan ymbarél y Grant Plant a Chymunedau.

Rydym yn targedu 3 maes allweddol yn benodol yn ein hagenda ataliol:

 • Lleihau effaith tlodi plant ar ganlyniadau addysgol
 • Cefnogi strategaeth y Cyngor ar gyfer lleihau nifer y bobl ifanc sy'n derbyn gofal
 • Mynd i'r afael â materion anfantais wledig i gael mynediad at wasanaethau a ddarperir

Mae adolygiadau parhaus o raglenni Grant Plant a Chymunedau Sir Benfro’n cael eu cynnal.  Bydd y gwaith hwn yn nodi sut y byddwn yn datblygu ac yn gwella gwasanaethau i blant a chymunedau trwy nodi blaenoriaethau i oleuo’r broses o gomisiynu gwasanaethau yn y dyfodol.  Rydym yn bwriadu symud i ffwrdd o rai o'r dulliau sydd wedi'u targedu'n ddaearyddol a oedd orfodol gan raglenni blaenorol fel Dechrau'n Deg, gan mai'r realiti yn Sir Benfro yw bod llawer o deuluoedd mewn tlodi y tu allan i'r ardaloedd hyn sy’n cael eu targedu.

Rydym yn parhau i ddatblygu ein model rhianta i sicrhau mynediad mwy effeithiol, llai o ddyblygu darpariaeth a gwell cydweithio rhwng gwasanaethau cymorth y Cyngor a'r Trydydd Sector.  Mae rhwydwaith rhianta newydd (PFSN) bellach wedi cael ei lansio, gan gynnig un pwynt mynediad ar gyfer timau cymorth rhianta i sicrhau bod teuluoedd yn gallu cael gafael ar y cymorth cywir ar yr adeg gywir mewn ffordd effeithlon sy'n rhoi'r cyfrifoldeb ar weithwyr proffesiynol yn hytrach na thrigolion i fynd ati’n gywir i adnabod anghenion teuluoedd a’u paru â’r gwasanaeth cymorth mwyaf priodol.

Y newidiadau mwyaf sylweddol i'n darpariaeth fydd mynd i'r afael ag effaith ehangach y pandemig a'r argyfwng costau byw i'n teuluoedd mwyaf agored i niwed a'r nifer cynyddol o bobl leol sy'n byw mewn tlodi. Mae tlodi’n fater difrifol ac sy’n tyfu nid dim ond yn Sir Benfro ond i gymdeithas fodern, ac mae hyn yn amlwg yn rhyngwladol, yn genedlaethol ac yn lleol. Mewn ymateb uniongyrchol rydym yn datblygu strategaeth gorfforaethol dan arweiniad Uwch Arweinwyr.

Hyrwyddo Ymgysylltiad Cadarnhaol i Bobl ifanc sydd mewn Perygl o Droseddu

Mae atal o dan y thema hon o fewn ein gwaith yn cyfeirio at ystod eang o ymyriadau;

 1. Ymyriadau generig mewn grwpiau, sy'n targedu troseddu cyffredinol, a risgiau ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 2. Ymyriadau mewn grwpiau arbenigol sy'n targedu ymddygiadau penodol (e.e. camddefnyddio sylweddau neu ddefnydd amhriodol o'r cyfryngau cymdeithasol o fewn grŵp cymheiriaid neu grŵp blwyddyn penodol)
 3. Ymyriadau un-i-un sy'n targedu ystod eang o ymddygiadau sy'n gysylltiedig â throseddu
 4. Ymyriadau un-i-un sy'n targedu ymddygiad troseddol penodol (e.e. ymddygiad rhywiol niweidiol gan unigolyn).
 5. O ran rhaglenni atal mewn grwpiau, mae Staff Cyfiawnder Ieuenctid yn cyfrannu at sawl rhaglen amlasiantaeth. 

Mae Dulliau Adferol yn cyfeirio at gyflogi Swyddog Cyswllt Dioddefwyr i gefnogi a chynrychioli barn dioddefwyr troseddau ieuenctid. Cynigiwyd ymyriadau adferol uniongyrchol ac anuniongyrchol i ddioddefwyr.  Mae dulliau adferol yn parhau i gael eu cyflwyno fel rhan o'n Biwro (y broses Datrys y Tu Allan i'r Llys), gyda llwyddiant arbennig mewn perthynas â gwaith uniongyrchol gyda manwerthwyr lleol.

Biwro yw’r  broses datrys y tu allan i'r llys a sefydlwyd yn yr ardal ac yn y rhan fwyaf o Gymru lle mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc sy'n derbyn cyfrifoldeb am drosedd bach yn osgoi'r Llys ac yn hytrach yn cymryd rhan mewn proses adferol.  Cafodd chwe deg wyth o bobl ifanc ganlyniadau Biwro rhwng mis Hydref 2022 a mis Mawrth 2023.

Cronfa Dewi Sant

Mae Sir Benfro wedi llwyddo i gynorthwyo 127 o bobl ifanc i gael mynediad at Gronfa Dewi Sant.  Dyma oedd cyfanswm y bobl ifanc a ofynnodd am gymorth gan y gronfa, a chynorthwywyd pob un ohonynt gan y Gwasanaeth Cynghorydd Personol i gael mynediad at y cyllid gan sicrhau bod ceisiadau'n bodloni paramedrau’r meini prawf sef Addysg, Cyflogaeth, Iechyd a Llesiant, Tai a Mynediad at Gyngor a Chymorth Parhaus. 

Parhaodd Sir Benfro i gefnogi ein pobl ifanc yn helaeth, yn enwedig gyda'r argyfwng costau byw presennol.  Fe wnaethom roi anogaeth i "feddwl yn anghonfensiynol" wrth hybu llesiant ein pobl ifanc, gan sicrhau bod Cronfa Dewi Sant yn eu galluogi i gael mynediad at wasanaethau a oedd yn eu meithrin i gyrraedd eu nodau. 

Mae Cronfa Dewi Sant y llynedd wedi cefnogi ein pobl ifanc mewn ystod o ffyrdd sy'n cynnwys y canlynol:-

 • Cynorthwyo ein pobl ifanc i sicrhau llety ac i ddodrefnu eiddo os oes angen cymorth ychwanegol arnynt ac eithrio'r hyn sydd yn ei le ar hyn o bryd.
 • Cynorthwyo ein pobl ifanc i sicrhau bod ganddynt ddogfennau adnabod priodol megis Trwyddedau Dros Dro, Cerdyn Dinesydd, Pasbort a Dogfennau Teithio gan y Swyddfa Gartref ar gyfer ein Plant ar eu Pen Eu Hunain yn Ceisio Lloches.
 • Rhoi cymorth i'n pobl ifanc o ran biliau cyfleustodau a chostau sy'n gysylltiedig â thenantiaeth os effeithir ar eu hincwm, roedd hyn yn cynnwys taliad costau byw i'n holl bobl ifanc sy'n byw'n annibynnol tuag at nwy a thrydan (2 daliad wedi’u gwneud).
 • Sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau i hybu eu hiechyd a'u lles emosiynol, gan sicrhau bod hygyrchedd hefyd yn cael ei ddarparu h.y. pan fo angen cludiant neu offer perthnasol.  Mae hyn hefyd wedi cynnwys mynediad at Gwnsela lle mae diffyg adnoddau trwy ddarpariaethau Iechyd.
 • Darparu offer/meddalwedd/dillad/cludiant angenrheidiol i'n pobl ifanc mewn perthynas ag addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.  Mae hyn hefyd yn cynnwys mynediad at y Rhyngrwyd, ffôn symudol a chredyd i gadw mewn cysylltiad â'r rhai sy'n bwysig i'r person ifanc ond hefyd y rhai sy'n cefnogi'r person ifanc hwnnw.
 • Cymorth i ddarparu cyllid i ddiwallu anghenion iechyd y gallai ddiffyg adnoddau effeithio arnynt h.y. Deintydd y GIG.  Mae ein pobl ifanc wedi cael gwaith deintyddol brys preifat ac mae cymorth i gael gwasanaeth Optegydd yn thema reolaidd, yn enwedig i'n Plant ar eu Pen Eu Hunain yn Ceisio Lloches.
 • Un o’r meysydd pwysig yw cefnogi ein pobl ifanc gyda chostau llety a chludiant i'w galluogi i gael mynediad at addysg, cyflogaeth gan gynnwys mynediad at aelodau estynedig o'r teulu.  Rydym hefyd yn cynorthwyo ein pobl ifanc i gael mynediad at Ddiwrnodau Agored Prifysgolion ledled y DU.  Yn ddiweddar cynorthwywyd un o'n Plant ar eu Pen Eu Hunain yn Ceisio Lloches gyda theithio a llety i ymweld â'i sibling a oedd newydd gyrraedd y DU.  Cafodd cyfanswm o 8 o Blant ar eu Pen Eu Hunain yn Ceisio Lloches gymorth ariannol gan Gronfa Dewi Sant.
 • Cynorthwyo ein pobl ifanc i weithio tuag at gael trwydded yrru, gan bod Sir Benfro’n ardal wledig heb ryw lawer o gysylltiadau cludiant cyhoeddus.
Taliadau Uniongyrchol

Ym mis Ebrill 2021 yn dilyn ymgynghoriad cynhwysfawr fe benderfynon ni reoli ein gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol yn uniongyrchol.  Yn ystod 2021/22 fe wnaethom gwblhau adolygiad cynhwysfawr o'r gwasanaeth taliadau uniongyrchol a arweiniodd at nifer o argymhellion, gan gynnwys ailstrwythuro'r tîm taliadau uniongyrchol ei hun.  Aeth y tîm wedi’i ailstrwythuro’n fyw ym mis Gorffennaf 2022 ac roedd y gwelliannau a nodwyd yn cyd-fynd ag astudiaeth Taliadau Uniongyrchol Swyddfa Archwilio Cymru a rhoddwyd cyfrif amdanynt yn Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2021/22.

Yn ystod 2022/23 roedd ein ffocws ar wreiddio’r tîm newydd, ac roedd rhan o hyn yn cynnwys gweithredu swyddogaeth gyflogres arbenigol a chymorth gweinyddol ychwanegol ar gyfer recriwtio a gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Mae hyn wedi rhoi mwy o amser i’r Cynghorwyr Byw'n Annibynnol i ganolbwyntio ar eu tasg allweddol, sef sicrhau bod cyfarfodydd cyllidebu a chynghori cychwynnol defnyddwyr gwasanaethau sy’n cael Taliadau Uniongyrchol yn cael eu cwblhau cyn gynted â phosibl. 

Yn ystod y flwyddyn, fe wnaeth y tîm adolygu ei systemau a'i brosesau TG hefyd.  Canfuwyd fod y system TG a ddefnyddid ar gyfer gwasanaethau cyflogres yn aneffeithlon a bod angen rhai ymyriadau â llaw i sicrhau y cydymffurfir â rheolau Cyllid a Thollau EF.  Rydym wedi caffael system gyflogres gost-effeithiol a mwy effeithlon gyda'n cydweithwyr rhanbarthol.  Bydd y system hon yn cael ei gweithredu ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24.  Rydym hefyd wedi diweddaru ein system bancio a reolir sydd wedi rhoi mwy o hyblygrwydd i ni ac y byddwn yn ei haddasu fel y gallwn olrhain balansau mewn cyfrifon nas rheolir yn unol â'n hargymhellion archwilio mewnol.

Mae timau gwaith cymdeithasol yn fwy hyderus yn y gwasanaeth ac yn gallu rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr gwasanaethau pan fyddant yn credu y byddai'n briodol iddynt ddefnyddio Taliad Uniongyrchol.  Mae nifer y defnyddwyr gwasanaethau sy'n defnyddio Taliad Uniongyrchol wedi cynyddu o 375 ym mis Ebrill 2021 i 453 ym mis Mawrth 2023.

Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru

Yn ystod 2022/23 ein nod oedd cynyddu cyfleoedd Cysylltu Bywydau sydd ar gael i'r bobl rydym yn eu cefnogi trwy ychwanegu 8 lleoliad hirdymor arall. Mae swyddog comisiynu newydd wedi cefnogi'r gwasanaeth Cysylltu Bywydau trwy ddatblygu a gweithredu strategaeth recriwtio eglur ar gyfer Sir Benfro. Mae hon yn nodi'r cynllun i gynyddu nifer y gofalwyr newydd ac ehangu amrywiaeth y grwpiau y mae'r cynllun yn agored iddynt, gyda mwy o ffocws ar gymorth i bobl hŷn. Cafwyd digwyddiadau recriwtio ledled y sir, boreau coffi i ddatblygu cysylltiadau ymhellach o fewn ardaloedd ac ymgyrchoedd marchnata, o hysbysebion radio yn Gymraeg ac yn Saesneg i hysbysebion ar gerbydau gwaith Cyngor Sir Penfro.

Larymau Cymunedol a Thechnoleg i Gefnogi Anghenion Gofal

Mae'r cwmni wedi penodi rheolwr newydd i oruchwylio larymau cymunedol a datblygu ein harlwy ddigidol ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau.  Er mwyn sicrhau bod larymau cymunedol yn parhau i fod yn fforddiadwy, rydym wedi gwneud cais am beth arian dewisol i atal pobl rhag gadael y gwasanaeth oherwydd na allant ei fforddio mwyach.

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi cynyddu'r ystod a'r mathau o dechnoleg i gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain.  Rydym yn gwneud mwy o ddefnydd o sim symudol a hybiau clyfar gyda dyfeisiau cysylltiedig i helpu gyda materion penodol a allai fod gan gleientiaid.  Rydym yn defnyddio cyllid i'n galluogi i roi benthyg llechi cyfrifiadurol i bobl er mwyn iddynt gael mynediad at y rhyngrwyd a datblygu eu sgiliau digidol.

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham?

Ffocws allweddol i ni yw parhau i ddatblygu ac addasu ein strategaethau atal ar draws gwasanaethau oedolion a phlant.

Byddwn hefyd yn parhau i hyrwyddo Taliadau Uniongyrchol a Cysylltu Bywydau fel dewis arall yn lle rhoi gofal mewn modd mwy traddodiadol.

ID: 9556, adolygwyd 19/10/2023