Canllawiau a Wybodaeth

SA 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i amddiffyn a hybu iechyd corfforol a meddyliol a llesiant emosiynol pobl.

Beth oeddem yn bwriadu ei wneud y llynedd?

Mae ein blaenoriaethau ar gyfer 2022/23 wedi'u rhestru isod: 

 • Parhau i dyfu ein gwasanaeth mewnol a reolir gan Gyngor Sir Penfro 1000 awr yr wythnos trwy weithgareddau recriwtio, ailddylunio'r gweithlu a thrwy weithio gyda rhaglen Enghreifftiol Bevan sy'n cynorthwyo staff iechyd a gofal i ddatblygu a phrofi eu syniadau arloesol dros gyfnod o 12 mis.
 • Datblygu ein Prentisiaethau Gofal.
 • Ystyried a allwn gynyddu nifer y gwelyau a ddefnyddir ar gyfer ailalluogi trwy drefniadau les neu brynu gyda Shaw Housing.
 • Gwella Mynediad at Wasanaethau Eiriolaeth.

I ba raddau wnaethom ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethom ni?

Gwasanaeth gofal cartref a reolir gan y Cyngor

Ers mis Mehefin 2021 mae ein gwasanaeth gofal yn y cartref a reolir yn uniongyrchol wedi cynyddu eu horiau wythnosol o 540. Mae'r targed o 1000 wedi bod yn anodd i’w gyrraedd oherwydd anallu i recriwtio cyflogeion addas.  Rydym yn hysbysebu'n gyson am staff gofal trwy ein hysbyseb dreigl ar wefan allanol y Cyngor, gwefan Gofalwn Cymru, Indeed a thudalennau Facebook y cyngor.

Mae ein gwasanaeth gofal a reolir yn uniongyrchol wedi ymateb yn gyflym i achosion lle mae darparwyr gwasanaethau eraill wedi gadael y farchnad.  Dros y blynyddoedd diwethaf bu gan y tîm rôl hanfodol o ran sicrhau bod cwsmeriaid darparwyr eraill yn parhau i gael gwasanaeth pan fydd y darparwr hwnnw'n rhoi’r gorau i weithredu.

Mae gwaith yn parhau gyda rhaglen enghreifftiol Bevan i gynyddu capasiti yn y sector. Cytunwyd ar Swydd Ddisgrifiadau newydd gyda’r adran Adnoddau Dynol ac rydym wedi cyhoeddi hysbysebion.

Prentis Gofal

Rydym wedi bod yn gweithio gydag ystod o gydweithwyr ac wedi datblygu llwybrau gyrfaoedd gofal cymdeithasol ar gyfer Gweinyddu Busnes, Gofalwyr Preswyl a Gofal yn y Cartref a rolau Gwaith Cymdeithasol. 

Rydym wedi datblygu rhywfaint o wybodaeth i ddenu pobl i'n cynllun prentisiaeth gofal cymdeithasol.

Byddwn hefyd yn coladu astudiaethau achos ac yn mynd yn gwbl fyw gydag ymgyrch recriwtio pwrpasol yn 2023.

Mae gennym nifer o bobl yn gweithio drwy'r prentisiaethau gweithwyr cymdeithasol sydd wedi profi’n boblogaidd iawn ym maes Gofal i Oedolion a Gofal Plant. Mae mwy o wybodaeth am y pwnc hwn yn Adran 5, Sut rydym yn cefnogi ein Gweithlu.

Ailalluogi

Rydym yn parhau i weithio ar ein prosiect ailalluogi Haverfordia House sydd wedi'i ohirio oherwydd materion a oedd yn ymwneud â'r farchnad yn y sector adeiladu.  Disgwylir i'r cyfleuster hwn gynnwys cymysgedd o 12 uned ailalluogi ag ystafelloedd ymolchi’n gysylltiedig a 25 o fflatiau tai gwarchodol i bobl dros 55 oed. 

Rydym wedi penderfynu peidio â phrynu neu brydlesu gwelyau gan Shaw Haven, fel a ddynodwyd yn adroddiad y llynedd. Fodd bynnag, rydym yn anelu at estyn y brydles ar Martello House am 5 mlynedd arall sy'n cynnwys 8 gwely ailalluogi.

Ailgomisiynu gwasanaethau gofal cartref

Rydym wedi ymgysylltu â'n darparwyr ac o ganlyniad mae gennym weledigaeth glir ar gyfer y canlyniadau y mae eu hangen i gefnogi'r gweithlu a pharhau i ddarparu gwasanaethau. Rydym wedi nodi bod angen cydnabod y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaethau gofal yn y cartref i bobl sy'n byw mewn lleoliadau gwledig. Mae hyn wedi bwydo'n uniongyrchol i mewn i'r cynllun datblygu ac wedi goleuo'r model ar gyfer gweithrediadau yn y dyfodol. Bydd mwy o ymgysylltu â'r sector yn digwydd yn ystod 2023 cyn i ni gyhoeddi’r hysbysiad i ailgomisiynu'r gwasanaeth.

Eiriolaeth

Gwasanaeth Eiriolaeth TGP Cymru a gefnogir gan Gyngor Sir Penfro.  Mae'n wasanaeth rhad-ac-am-ddim i blant a phobl ifanc sydd rhwng 0 a 25 oed ac sydd:

 • yn blentyn sy'n derbyn gofal,
 • yn blentyn nad yw'n derbyn gofal ond a allai fod ag anghenion gofal a chymorth;
 • yn blentyn y mae Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig mewn grym mewn perthynas ag ef
 • yn blentyn mabwysiedig neu blentyn a allai gael ei fabwysiadu
 • yn Rhywun sy'n Gadael Gofal.

Mae'r gwasanaeth yn cefnogi ein pobl ifanc trwy:

 • wrando arnynt hwy a'u safbwynt
 • rhoi gwybod iddynt am eu hawliau
 • eu helpu i leisio’u barn a chael eu clywed
 • eu helpu i ddatrys pethau gyda gweithwyr/gofalwyr
 • rhoi cymorth iddynt a'u helpu i godi llais mewn cyfarfodydd
 • eu grymuso i eirioli drostynt hwy eu hunain

Caiff gwasanaethau eu hyrwyddo i bobl ifanc gan eu gweithwyr cymdeithasol, eu gofalwyr a'u gweithwyr cymorth yn ogystal â thros y fewnrwyd.

Ym mis Mawrth 2023 cafodd cyfanswm o 36 cynnig o eiriolaeth eu derbyn gan blant dros 5 oed.  O'r 36 cynnig gweithredol, roedd cynghorwyr annibynnol yn ymdrin â 26.

Gwasanaethau eiriolaeth i oedolion - Ym mis Ebrill 2022 aethom yn fyw gyda'n contract Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol Ranbarthol (IPA).  Daeth 3CIPA â phartneriaeth ynghyd rhwng pum sefydliad: Eiriolaeth Gorllewin Cymru, Age Cymru, Pobl yn Gyntaf Sir Gâr, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru a Dewis CIL.  Mae hyn yn darparu un pwynt mynediad ar gyfer eiriolaeth ledled y rhanbarth sy'n adlewyrchu llais defnyddwyr gwasanaethau.

www.cipawales.org.uk   / E-bost: info@cipawales.org.uk / Ffôn: 0800 206 1387

Mae pobl yn gymwys i gael eiriolaeth os ydynt dros 18 oed ac:

 • yn rhywun ag anabledd dysgu
 • yn rhywun ag anabledd corfforol
 • yn rhywun â nam synhwyraidd
 • yn ofalwr
 • yn oedolyn agored i niwed oherwydd oedran, cyflwr iechyd neu angen asesedig (gan gynnwys awtistiaeth, anhwylder ar y sbectrwm awtistig, dementia, problemau iechyd meddwl ac anaf caffaeledig i'r ymennydd)

Rydym yn sicrhau bod pob oedolyn yn cael gwybod am ei hawl i eiriolaeth pan fyddwn yn cymryd atgyfeiriadau ar gyfer gwasanaeth.  Rydym hefyd yn hyrwyddo ein gwasanaethau eiriolaeth ar daflenni ac ar ein gwefan.  Fe wnaethom gwblhau Strategaeth Eiriolaeth Gorllewin Cymru ac fe’i cymeradwywyd ym mis Mawrth 2023.

Yn ystod 2022/23 nodwyd fod ar 387 o oedolion angen gwasanaethau eiriolaeth gan oedolyn annibynnol.  Mae hyn yn sylweddol is na'r flwyddyn flaenorol pan nodwyd fod ar 480 angen y gwasanaethau hyn.  O'r bobl hynny cafodd 126 gynghorydd annibynnol, sy’n llawer is na'r llynedd pan oedd 184 o gynghorwyr annibynnol yn cefnogi pobl.  Yn ystod ein hymgyngoriadau, gwnaeth rhai o'n gweithwyr proffesiynol sylwadau am ddiffyg capasiti.  Bydd hyn yn cael sylw yn y cynllun gweithredu eiriolaeth a drafodir yn adran 3.

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham?

 • Parhau i dyfu ein gwasanaeth darparwr mewnol i gyrraedd y targed o 1000 awr yr wythnos trwy weithgareddau recriwtio, ailddylunio'r gweithlu a thrwy weithio gyda rhaglen Enghreifftiol Bevan sy'n cynorthwyo staff iechyd a gofal i ddatblygu a phrofi eu syniadau arloesol dros gyfnod o 12 mis.
 • Parhau i ddatblygu a recriwtio i'n hystod o Brentisiaethau Gofal.
 • Gweithredu fframwaith comisiynu diwygiedig ar gyfer gwasanaethau gofal yn y cartref sy'n ystyried hygyrchedd pecynnau gofal.
 • Cyflawni'r Strategaeth Eiriolaeth gyda'n partneriaid.
ID: 9557, adolygwyd 19/10/2023