Canllawiau a Wybodaeth

SA 5: Cefnogi pobl i ddatblygu'n ddiogel a chynnal cydberthnasau domestig, teuluol a phersonol iach

Beth oeddem ni’n bwriadu ei wneud y llynedd?

Byddwn yn parhau i weithio ar recriwtio gofalwyr maeth a darparu cyfleusterau llety â chymorth i blant sy'n derbyn gofal.

I ba raddau wnaethom ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethom ni?

Plant ar eu Pen eu Hunain yn Ceisio Lloches

Mae nifer y Plant ar eu Pen eu Hunain yn Ceisio Lloches rydym yn gofalu amdanynt wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd cyflwyno'r Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol gan y Swyddfa Gartref.  Rydym yn cefnogi 16 o bobl ifanc ac er bod llawer ohonynt yn byw i ffwrdd o Sir Benfro, rydym yn dal i gynnal o leiaf lefel sylfaenol o gyswllt a chymorth iddynt.  Rydym wedi comisiynu gweithiwr cymdeithasol, sy’n lleol i Lundain, a all neilltuo mwy o amser i ymweld â'r plant hyn.

Gofal Preswyl

Ym mis Awst 2022 fe brynom ni eiddo ar ei ben ei hun â 4 ystafell wely ger Llanismel yn Aberdaugleddau. Bydd yr eiddo hwn yn cael ei ddefnyddio i roi gofal i blant 10 - 18 oed sy'n ymddwyn mor heriol fel y gallent fod mewn perygl o fod angen lleoliad diogel.  Ar hyn o bryd mae gwaith adeiladu ac adnewyddu helaeth yn cael ei wneud i’r eiddo.  Efallai y bydd un o'r ystafelloedd gwely’n cael ei chadw ar gyfer lleoliadau brys a/neu blant â phroblemau symudedd. Bydd lansio'r ddarpariaeth hon yn 2023/24 yn rhoi gwasanaeth i'r awdurdod na fu ganddo erioed o'r blaen.  Bydd yn golygu y gall mwy o'n plant aros yn y sir yn hytrach na gorfod mynd y tu allan i'r ardal i gael gofal preswyl. Bydd hyn yn eu galluogi i gynnal eu cysylltiadau lleol â ffrindiau, teulu, ysgolion a'u rhwydwaith ehangach.

Recriwtio Gofalwyr Maeth yn Well

Rydym wedi parhau i ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i ddenu darpar ofalwyr maeth gan gynnwys postdafliad at holl drigolion Sir Benfro gyda'u llythyrau treth gyngor, mynychu digwyddiadau fel y Sioe Sirol a digwyddiadau dros dro trwy gydol Pythefnos Gofal Maeth ym mis Mai ac ymgyrchoedd ar-lein. Bu cynnydd bychan yn nifer yr ymholiadau o’i gymharu â 2021/22 gan arwain at gymeradwyo 5 aelwyd faethu a ddarparodd 7 lleoliad pellach i blant yn ystod 2022/23.

Yn ystod 2022/23, cafodd 68 o blant eu rhoi mewn lleoliad maeth newydd gyda 12 mewn Asiantaethau Maethu Annibynnol masnachol a 26 arall mewn lleoliadau preswyl allanol.  Mae nifer y plant y mae angen lleoliadau arnynt wedi bod yn cynyddu (40 yn 2021/22) sy’n golygu bod angen i ni ddefnyddio lleoliadau annibynnol a phreswyl yn ogystal â gofalwyr maeth i ateb y galw.

Ar Ffiniau Gofal

Mae ein gwasanaeth Ar Ffiniau Gofal yn parhau i ddangos cryn dipyn o lwyddiant gyda'i waith i atal plant rhag dod i mewn i’r gyfundrefn ofal a chynorthwyo pobl i ddychwelyd adref ar ôl cyfnodau byr pan fyddant yn gwneud hynny.  Mae'r rhan hon o'n gwasanaeth yn hanfodol ac rydym wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 6 gweithiwr Ar Ffiniau Gofal ychwanegol i gefnogi'r gwasanaeth a lleihau nifer y plant mewn gofal. Bydd y swyddi ychwanegol hefyd yn ei gwneud yn bosibl rhoi gofal gwell i bobl ifanc sy'n diweddu mewn sefyllfa lle maent yn gorfod cael gofal mewn lleoliadau nas rheoleiddir a gaiff eu staffio gan ein gweithwyr ni ein hunain oherwydd diffyg cyfleusterau preswyl ar eu cyfer. 

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham?

Byddwn yn parhau i weithio ar recriwtio gofalwyr maeth a darparu cyfleusterau llety â chymorth i blant sy'n derbyn gofal.  Fel rhan o'r gweithgaredd hwn, byddwn yn gweithredu polisi ‘Dileu’ Llywodraeth Cymru sy’n ceisio cael gwared ar yr elw a wneir gan gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau ar hyn o bryd i blant sy'n derbyn gofal.

ID: 9560, adolygwyd 20/10/2023