Canolbwynt Bywyd

Gwefannau Defnyddiol

Sgiliau TG, Gwaith ac Arian

GOV.UK

y lle gorau i ddod o hyd i wasanaethau'r Llywodraeth a gwybodaeth, gan gynnwys: budd-daliadau, busnes a hunangyflogedig; addysg a dysgu; tai a gwasanaethau lleol; arian a threth; gweithio, swyddi a phensiynau. 

Canolfan Byd Gwaith

Rhifau cyswllt ffôn defnyddiol. Cyngor ar hawlio Lwfans ceisio gwaith, dolenni i'r gwefan paru swyddi ar-lein a chyfrifiannell budd-daliadau.

Cymunedau Digidol Cymru

Yn gweithio i helpu pobl i gael mynediad i'r rhyngrwyd ac i'w ddefnyddio. Mae'n cynnwys adnoddau a chanllawiau cymorth ddefnyddiol.

Cyngor Ar Bopeth

Cyngor diduedd ar bynciau megis Budd-daliadau; Gwaith; Tai; Treth a mwy. Manylion cyswllt canolfannau lleol.

Money Helper

Cyngor ariannol rhad ac am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth. Cyngor a chanllawiau ar wella eich sefyllfa ariannol. Offer a chyfrifianellau i'ch helpu i gadw cownt a chynllunio. Cefnogaeth bersonol, dros y ffôn ac ar lein. 

Gwefan Iechyd a lles

Galw Iechyd Cymru

Mae Galw Iechyd Cymru'n cynnig gwybodaeth a chyngor iechyd. Mae'r wefan yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich iechyd drwy gyfrwng gwyddoniadur A-Y a gallwch hefyd chwilio am wasanaethau GIG fel deintydd, fferyllydd neu grwpiau cefnogi yn eich ardal leol. I gael ateb i unrhyw gwestiwn iechyd cyffredinol sydd gennych, ceir gwasanaeth ymholiadau ar lein. Mae'r safle hefyd yn cynnig nifer o declynnau asesu ar lein, gan gynnwys gwiriwr symptomau.

Ychwanegu At Fywyd

Mae ‘Ychwanegu At Fywyd' yn wiriwr iechyd rhad ac am ddim gan GIG Cymru i'ch helpu i fyw yn hŷn, teimlo'n well, a dal i fod yn iach a llawn bywyd i'r dyfodol. Gall eich helpu i ddarganfod mwy am eich iechyd, dysgu  am y camau bach y gallwch eu cymryd i aros yn heini a darganfod gwasanaethau lleol i'ch helpu i wneud newid cadarnhaol i'ch bywyd.

Dewis Doeth

Bydd Dewis Doeth yn eich helpu i benderfynu a oes angen sylw meddygol arnoch pan fyddwch yn sâl.  Mae'n esbonio beth mae pob un o wasanaethau'r GIG yn ei wneud, a phryd y dylid eu defnyddio.

Dim Smygu Cymru

Rhoi cymorth a gwybodaeth i'ch helpu i roi'r gorau i ysmygu.

Newid am Oes

Cynghorion a chyngor ar ddulliau i fod yn iach a heini.

British Liver Trust

Mae Love your liver yn ymgyrch ymwybyddiaeth genedlaethol dan ofal Ymddiriedolaeth Afu Cymru. Mae'r wefan yn cynnig neges syml - Tri cham at afu iach, drwy fod yn ymwybodol o'r peryglon sy'n dod yn sgil alcohol, gordewdra a hepatitis firal. Gallwch wirio iechyd eich afu drwy gyfrwng asesiad ar lein.

British Heart Foundation

Mae Sefydliad Prydeinig y Galon yn cynnig gwybodaeth ddibynadwy a hawdd i'w ddeall am glefyd y galon, a chyngor ynghylch sut i'w rwystro.

British Lung Foundation

Mae'r BLF yn cefnogi pobl â chlefyd yr ysgyfaint eu teuluoedd a'u gofalwyr, ac yn codi ymwybyddiaeth o glefydau'r ysgyfaint ar lefel leol a chenedlaethol.

Diabetes UK

Mae Diabetes UK yn helpu pobl i reoli'u diabetes yn effeithiol drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth.

Stroke Association

Mae Sefydliad y Strôc yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i gleifion strôc, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Cancer Research UK

Mae Cancer Research UK yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac ymchwil ynghylch y mathau o ganser sydd ar gael, y triniaethau gwahanol a'r symptomau.

Macmillan Cancer Support

Mae Macmillan Cancer Support yn rhoi cefnogaeth ymarferol, feddygol, emosiynol ac ariannol i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser.

Mind

Mae Mind yn rhoi cyngor a chefnogaeth er mwyn grymuso unrhyw un sy'n mynd drwy brofiad iechyd meddwl. Maen nhw'n ymgyrchi i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth.

Alzheimer's Society

Mae'r Gymdeithas Alzheimer's yn gweithio er mwyn gwella ansawdd bywyd pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ddementia, drwy ddarparu gwybodaeth, gwasanaethau ymarferol a chefnogaeth.

ID: 259, adolygwyd 15/03/2022