Canolbwynt Bywyd

Gwefannau Defnyddiol

Sgiliau TG, Gwaith ac Arian

GOV.UK (yn agor mewn tab newydd)

y lle gorau i ddod o hyd i wasanaethau'r Llywodraeth a gwybodaeth, gan gynnwys: budd-daliadau, busnes a hunangyflogedig; addysg a dysgu; tai a gwasanaethau lleol; arian a threth; gweithio, swyddi a phensiynau. 

Canolfan Byd Gwaith (yn agor mewn tab newydd)

Rhifau cyswllt ffôn defnyddiol. Cyngor ar hawlio Lwfans ceisio gwaith, dolenni i'r gwefan paru swyddi ar-lein a chyfrifiannell budd-daliadau.

Cymunedau Digidol Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Yn gweithio i helpu pobl i gael mynediad i'r rhyngrwyd ac i'w ddefnyddio. Mae'n cynnwys adnoddau a chanllawiau cymorth ddefnyddiol.

Cyngor Ar Bopeth (yn agor mewn tab newydd)

Cyngor diduedd ar bynciau megis Budd-daliadau; Gwaith; Tai; Treth a mwy. Manylion cyswllt canolfannau lleol.

Money Helper (yn agor mewn tab newydd)

Cyngor ariannol rhad ac am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth. Cyngor a chanllawiau ar wella eich sefyllfa ariannol. Offer a chyfrifianellau i'ch helpu i gadw cownt a chynllunio. Cefnogaeth bersonol, dros y ffôn ac ar lein. 

Gwefan Iechyd a lles

Galw Iechyd Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Mae Galw Iechyd Cymru'n cynnig gwybodaeth a chyngor iechyd. Mae'r wefan yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich iechyd drwy gyfrwng gwyddoniadur A-Y a gallwch hefyd chwilio am wasanaethau GIG fel deintydd, fferyllydd neu grwpiau cefnogi yn eich ardal leol. I gael ateb i unrhyw gwestiwn iechyd cyffredinol sydd gennych, ceir gwasanaeth ymholiadau ar lein. Mae'r safle hefyd yn cynnig nifer o declynnau asesu ar lein, gan gynnwys gwiriwr symptomau.

Ychwanegu At Fywyd (yn agor mewn tab newydd)

Mae ‘Ychwanegu At Fywyd' yn wiriwr iechyd rhad ac am ddim gan GIG Cymru i'ch helpu i fyw yn hŷn, teimlo'n well, a dal i fod yn iach a llawn bywyd i'r dyfodol. Gall eich helpu i ddarganfod mwy am eich iechyd, dysgu  am y camau bach y gallwch eu cymryd i aros yn heini a darganfod gwasanaethau lleol i'ch helpu i wneud newid cadarnhaol i'ch bywyd.

Dewis Doeth (yn agor mewn tab newydd)

Bydd Dewis Doeth yn eich helpu i benderfynu a oes angen sylw meddygol arnoch pan fyddwch yn sâl.  Mae'n esbonio beth mae pob un o wasanaethau'r GIG yn ei wneud, a phryd y dylid eu defnyddio.

Dim Smygu Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Rhoi cymorth a gwybodaeth i'ch helpu i roi'r gorau i ysmygu.

Newid am Oes (yn agor mewn tab newydd)

Cynghorion a chyngor ar ddulliau i fod yn iach a heini.

British Liver Trust (yn agor mewn tab newydd)

Mae Love your liver yn ymgyrch ymwybyddiaeth genedlaethol dan ofal Ymddiriedolaeth Afu Cymru. Mae'r wefan yn cynnig neges syml - Tri cham at afu iach, drwy fod yn ymwybodol o'r peryglon sy'n dod yn sgil alcohol, gordewdra a hepatitis firal. Gallwch wirio iechyd eich afu drwy gyfrwng asesiad ar lein.

British Heart Foundation (yn agor mewn tab newydd)

Mae Sefydliad Prydeinig y Galon yn cynnig gwybodaeth ddibynadwy a hawdd i'w ddeall am glefyd y galon, a chyngor ynghylch sut i'w rwystro.

British Lung Foundation (yn agor mewn tab newydd)

Mae'r BLF yn cefnogi pobl â chlefyd yr ysgyfaint eu teuluoedd a'u gofalwyr, ac yn codi ymwybyddiaeth o glefydau'r ysgyfaint ar lefel leol a chenedlaethol.

Diabetes UK (yn agor mewn tab newydd)

Mae Diabetes UK yn helpu pobl i reoli'u diabetes yn effeithiol drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth.

Stroke Association (yn agor mewn tab newydd)

Mae Sefydliad y Strôc yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i gleifion strôc, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Cancer Research UK (yn agor mewn tab newydd)

Mae Cancer Research UK yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac ymchwil ynghylch y mathau o ganser sydd ar gael, y triniaethau gwahanol a'r symptomau.

Macmillan Cancer Support (yn agor mewn tab newydd)

Mae Macmillan Cancer Support yn rhoi cefnogaeth ymarferol, feddygol, emosiynol ac ariannol i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser.

Mind (yn agor mewn tab newydd)

Mae Mind yn rhoi cyngor a chefnogaeth er mwyn grymuso unrhyw un sy'n mynd drwy brofiad iechyd meddwl. Maen nhw'n ymgyrchi i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth.

Alzheimer's Society (yn agor mewn tab newydd)

Mae'r Gymdeithas Alzheimer's yn gweithio er mwyn gwella ansawdd bywyd pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ddementia, drwy ddarparu gwybodaeth, gwasanaethau ymarferol a chefnogaeth.

ID: 259, adolygwyd 03/11/2023

Iechyd a Lles

Bwriad y Bywydfan: Iechyd a Lles yn Llyfrgell Doc Penfro yw helpu unigolion a chymunedau De Sir Benfro drwy ddarparu lle ble gall pobl ddod o hyd i daflenni gwybodaeth o ansawdd da, cylchgronau a llyfrau ar bynciau'n ymwneud â gwella iechyd a lles, a hynny mewn lleoliad anffurfiol a chyfleus. Mae'r bywydfan yn rhad ac am ddim ar gyfer y cyhoedd, grwpiau cymunedol lleol ac elusennau.

Lansiwyd y Bywydfan: sgiliau gwaith ac arian yn Llyfrgell Abergwaun ym mis Chwefror 2016.

Am y prosiect

Datblygwyd y Bywydfan yn Noc Penfro gan Adran Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Sir Penfro, ac fe'i gwnaed yn bosib drwy gyfrwng grant oddi wrth Lywodraeth Cymru, a'i gwnaeth hi'n bosib adnewyddu dwy ardal yn llyfrgell Water Street.

Mae gan yr ardal gyntaf seddi anffurfiol a llyfrau, DVDau, taflenni a chylchgronau ynghyd â chyfrifiadur personol a glustnodwyd ar gyfer rhoi gwybodaeth am iechyd.

Mae'r ail ardal yn ystafell ymgynghori fechan, breifat, y gellir mynd iddi mewn cadair olwyn, sy'n cynnwys seddi cyffyrddus a chyfleusterau gwneud paned.

Bwriad y bywydfan yw dod â gwybodaeth am iechyd a lles at ei gilydd er mwyn helpu trigolion lleol i wneud penderfyniadau doeth am eu hiechyd.

Agorwyd y cyfleuster yn swyddogol ar ddydd Mercher 25 Chwefror 2015 gan yr Athro Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Seicogymdeithasol ac Anabledd.   

Beth sy'n cael ei gynnig?

Mae'r Bywydfan yn cynnig llyfrau, taflenni, cylchgronau a DVDau sy'n ymwneud ag iechyd, gan ymwneud â phynciau mor amrywiol â bwyta'n iach a chadw'n heini i leihau pwysau a rheoli salwch hirdymor.

Mae'r bywydfan hefyd yn darparu lleoliad ac adnoddau ble gall elusennau a sefydliadau perthnasol drefnu trafodaethau ymgynghorol preifat gyda chleientiaid a grwpiau bychain; cynnal sgyrsiau a chyflwyniadau. Ers i'r lle gael ei lansio, mae nifer o sefydliadau wedi elwa o'r ardal, gan gynnwys:

  • Hafal
  • Age Cymru
  • Cymunedau'n Gyntaf
  • Canolfan Hamdden Penfro
  • Cymdeithas Alzheimer's
  • Co-op Bwyd
  • Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro
  • Cymdeithas Strôc
  • Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol y Deillion (RNIB)
  • Stopio Smygu Cymru  

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y Bywydfan, cysylltwch â Laura Evans (Swyddog Datblygu Llyfrgelloedd) ar 01437 776639 neu e-bostiwch: laura.evans@pembrokeshire.gov.uk

Gwefannau

Rydym hefyd wedi casglu rhestr o sawl gwefan iechyd a lles defnyddiol y gellir eu defnyddio i gefnogi gwaith y Bywydfan. 

ID: 257, adolygwyd 23/09/2022

Sgiliau Gwaith ac Arian

Lansiodd y Bywydfan: Sgiliau Gwaith ac Arian newydd yn Llyfrgell Abergwaun ym mis Chwefror 2016. Wrth i'r prosiect ddatblygu, cadwch lygad ar ein gwefan a'n tudalen Weplyfr (yn agor mewn tab newydd) i gael manylion am ddigwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd neu unigol.

Am y prosiect

Datblygwyd Bywydfan: Sgiliau Gwaith ac Arian gan Adran Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Sir Penfro mewn partneriaeth â'r Ganolfan Byd Gwaith, ac mae'n dod o ganlyniad i ddyfarnu grant o £40,000 gan Lywodraeth Cymru.

Bwriad y fenter yw helpu pobl i dyfu drwy leihau rhwystrau i waith a gwella datblygu sgiliau yng Ngogledd Sir Benfro.

Ein rôl yn y Llyfrgell yw darparu cyfleusterau ar gyfer sefydliadau perthnasol er mwyn iddyn nhw gynnig trafodaethau ymgynghorol preifat â chleientiaid, darparu ystafell fwy o faint ar gyfer gweithgareddau grwpiau ffocws neu weithdai a darparu adnoddau gwybodaeth o safon uchel, drwy gyfrwng llyfrau, cylchgronau a thaflenni, i gefnogi'r gweithgareddau hyn.

Digwyddiadau/gweithgareddau

Dathlwyd y lansiad gyda sawl stondin wybodaeth dan nawdd sefydliadau partner: Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE); Doeth am Bensiwn gan Gyngor ar Bopeth; Canolfan Addysg Gymunedol Abergwaun; Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Gyrfa Cymru; Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) ac Undeb Credyd Gorllewin Cymru. 

Ers y lansiad, mae sawl sefydliad wedi defnyddio ystafell ymgynghori'r Bywydfan yn rheolaidd gan gynnwys PaCE; RNIB a Gwasanaeth Cwnsela Sir Benfro

Cynhaliodd Llyfrgell Abergwaun Ŵyl Ddysgu hefyd. Digwyddodd hynny dros gyfnod o wythnos, ac roedd yn cynnwys sesiynau blasu dan nawdd Coleg Penfro; cyflwyniad i wirfoddoli gan PAVS; gwybodaeth am gyrsiau oedd ar fin dechrau yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Abergwaun; cymorth a chyngor gan Swyddog Safonau Masnach CSP a Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu; sesiynau blasu Cymraeg a'n gweithgaredd picio i mewn TG rheolaidd. 

ID: 260, adolygwyd 03/11/2023