Canolfan Wybodaeth i Bobl Wcrain

Costau Byw

Siarad am gostau byw

Mae o gymorth mawr bod noddwyr a gwesteion yn cael sgyrsiau agored i drafod pwy fydd yn talu tuag at wahanol gostau byw megis bwyd, cludiant a biliau cyfleustodau. Mae’n golygu bod pawb yn gwybod beth yw eu cyfrifoldeb a beth yw’r disgwyliadau ohonynt a fydd, gobeithio, yn helpu i osgoi unrhyw broblemau posibl.

Bydd amgylchiadau gwesteion yn newid dros amser – boed trwy gael Credyd Cynhwysol neu swydd – felly gall sgyrsiau rheolaidd fod yn ddefnyddiol. 

Pwy ddylai fod yn talu am gostau byw megis bwyd, llety a biliau cyfleustodau?

Dywed Llywodraeth y DU fod noddwyr yn gyfrifol am ddarparu llety yn unig. Nid oes disgwyl i noddwyr dalu costau bwyd a threuliau byw, er y bydd rhai’n dymuno cynorthwyo yn y dyddiau cynnar, yn enwedig pan fydd eu gwesteion yn cyrraedd, e.e. mae rhai noddwyr yn cynnig prydau bwyd.

Gall noddwyr ofyn i westeion am y canlynol:

  • Cyfraniad at gost bwyd
  • Cyfraniad rhesymol a chymesur (yn ôl defnydd) ar gyfer dŵr, nwy a thrydan a ddefnyddir neu y ceir cyflenwad ohonynt i’r llety neu i unrhyw gyfleusterau a rennir.

Nid oes hawl gan noddwyr codi tâl am rent gan westeion sy’n cyrraedd o dan y cynllun Cartrefi i Wcráin. 

Mae gwesteion sy’n aros mewn llety hunangynhwysol yn atebol am dalu treth gyngor ond gallant wneud cais am ostyngiad os ydynt yn cael Credyd Cynhwysol.

Pan fydd yn cyrraedd, bydd pob gwestai Wcreinaidd yn cael taliad interim o £200 i helpu gyda chostau cynhaliaeth. Ewch i’n tudalen Taliad Interim am ragor o wybodaeth.

O dan y cynllun Cartrefi i Wcráin, mae gan bobl fynediad at wasanaethau cyhoeddus, gwaith a budd-daliadau hefyd. Pryd bynnag y mae gwestai Wcreinaidd yn cael Credyd Cynhwysol, dylid defnyddio hwn i gyfrannu at gostau’r aelwyd gan bod y budd-dal hwn wedi’i fwriadu i dalu treuliau byw. Yn yr un modd, pan fo gwestai Wcreinaidd yn cael swydd ac yn cael incwm rheolaidd, byddai’n rhesymol gofyn am gyfraniad at gostau byw.

I gael rhagor o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol, ewch i’n tudalen am Fudd-daliadau.

Ni ddylid ei gwneud yn ofynnol i Wcreiniaid ymgymryd neu barhau â chyflogaeth er mwyn cynnal eu llety. Ni ddylid disgwyl i lafur fod am ddim na thalu cyflog is na’r isafswm cyflog penodedig amdano, gan gynnwys gwasanaethau domestig a gwaith amaethyddol tymhorol, yn gyfnewid am lety a/neu fwyd.

ID: 9072, adolygwyd 26/10/2022