Canolfan Wybodaeth i Bobl Wcrain

Cyflogadwyedd

Siaradwch â'ch Anogwr Gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith neu Weithiwr Arweiniol a enwir o Gyngor Sir Penfro ynghylch sut y gallwch gael gafael ar y cymorth hwn.

Bydd ein mentoriaid cyflogaeth yn darparu cymorth 1-i-1 a byddan nhw’n datblygu cynllun gweithredu gyda'ch gwestai i oresgyn unrhyw rwystrau i gyflogaeth.

I gael gwybod mwy, e-bostiwch getinvolved@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 01437 776609.

Dod o hyd i waith

Gallwch gael cymorth personol am ddim gyda:

 • Cyngor ac arweiniad gyrfaoedd
 • Creu cynllun gweithredu
 • Help gyda cheisiadau am swyddi, creu neu ddiweddaru eich CV
 • Gweithgareddau a chyrsiau magu hyder
 • Hyfforddiant a chymwysterau cysylltiedig â gwaith am ddim
 • Trosglwyddo eich cymwysterau byd-eang
 • Dosbarthiadau Saesneg, fel ail iaith neu iaith dramor (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill)
 • Cydgysylltu â chyflogwyr lleol
 • Sgiliau a dillad cyfweliad
 • Rhoi cynnig ar swyddi trwy dreialon gwaith a phrofiad gwaith
 • Trefnu cyfleoedd gwaith gyda chyflogwyr lleol
 • Cyngor ar fudd-daliadau a chyfrifiadau 'gwell eich byd' i sicrhau eich bod yn well eich byd yn ariannol mewn gwaith
 • Cymorth i dalu costau teithio ar gyfer mynd i apwyntiadau a hyfforddiant
 • Help i dalu am ofal plant neu ofal amgen fel y gallwch fynd i apwyntiadau a hyfforddiant
 • Cefnogaeth arbenigol i bobl ag anableddau, anableddau dysgu ac awtistiaeth sydd eisiau gweithio

Dechrau gwaith

Gallwch gael cefnogaeth ar gyfer y canlynol:

 • Cymorth i dalu am ddillad, iwnifform a chyfarpar diogelu personol (PPE) ar gyfer gwaith
 • Help i dalu am gostau eraill fel gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu gofrestriadau proffesiynol
 • Rhywfaint o help i dalu costau teithio ar gyfer teithio i'r gwaith
 • Rhywfaint o help i dalu am ofal plant neu ofal amgen
 • Help i gyflogwyr greu cyfle gwaith i chi
 • Cefnogaeth arbenigol i bobl ag anableddau, anableddau dysgu ac awtistiaeth a all fod angen addasiadau neu addasiadau i ddechrau gweithio

Dechrau eich busnes eich hun

Gallwch gael:

 • Cymorth i ddechrau eich busnes eich hun
 • Cefnogaeth i wneud cais am gyllid ar gyfer eich busnes/syniad busnes
 • Lle i weithio ohono gyda band eang cyflym

Aros yn y gwaith

Gallwch gael:

 • Cymorth i wella eich rhagolygon gwaith (cynyddu oriau, dod o hyd i swydd wahanol, cael contract parhaol)
 • Sgiliau a chymwysterau tra byddwch yn y gwaith
 • Sesiynau cwnsela a therapïau cyflenwol i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith os ydych yn sâl
 • Cefnogaeth arbenigol i bobl ag anableddau, anableddau dysgu ac awtistiaeth a all fod angen addasiadau neu addasiadau i aros mewn gwaith

Cymorth parhaus

Gallwch gael:

 • Cyngor am wasanaethau cymorth – gofal cymdeithasol, banciau bwyd, budd-daliadau ac arian, cymorth meddyg teulu, cymorth iechyd meddwl, cymorth i ofalwyr a gwasanaethau gwybodaeth ac ati.
 • Gwasanaethau cyfieithu
 • Dosbarthiadau Saesneg fel ail iaith neu iaith dramor (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill)
 • Cyngor ac arweiniad ar fudd-daliadau

Canolfan Byd Gwaith

Mae swyddfeydd lleol yn Hwlffordd, Aberdaugleddau a Doc Penfro. Gallwch gysylltu â nhw ar 0800 169 0190.

Ewch i: Gov.UK 

ID: 9071, adolygwyd 26/10/2022