Canolfan Wybodaeth i Bobl Wcrain

Cyngor Mewnfudo

Er mwyn cael gwybodaeth yn ymwneud â mewnfudo, cyfeiriwch at wefan Llywodraeth Cymru – Wcráin, sy'n esbonio'r gwahanol fathau o fisâu sydd ar gael i ddinasyddion Wcráin, neu ffoniwch os ydych yn gwybod eich bod yn dod i Gymru.

Mae'r Ganolfan Gyswllt yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener a byddant yn cael ei staffio rhwng 09:00 o’r gloch a 17:00 o'r gloch

Rhadffôn o fewn y DU: 0808 1751508

O'r tu allan i'r DU: 020 4542 5671 / +44 (0)20 4542 5671

Cyngor Mewnfudo Pro Bono  

Grŵp o gyfreithwyr cymwys, gwirfoddol yw Ukraine Advice Project sy'n darparu cyngor cyfreithiol am ddim ar fisâu’r DU a rheolau ffoaduriaid. Sylwch mai ond gwasanaeth Saesneg y maent yn ei ddarparu, felly efallai y bydd angen i ffrind neu aelod o'r teulu gyfieithu i chi.

Cyfreithwyr Cymorth Cyfreithiol a Chynghorwyr Mewnfudo

Os ydych ar incwm isel ac mae arnoch angen cymorth i gael gafael ar gyfreithiwr mewnfudo, chwiliwch drwy'r rhestr o sefydliadau cymorth cyfreithiol a ddarparwyd.

GOV.UK – Cynghorwyr Cymorth Cyfreithiol

Sylwch mai yn Abertawe y mae'r cynghorwyr cymorth cyfreithiol agosaf sy'n arbenigo mewn materion yn ymwneud â mewnfudo.

Fel arall, gallwch ddod o hyd i gynghorydd mewnfudo drwy ddefnyddio teclyn dod o hyd i gynghorydd y Swyddfa Gartref. Gallwch ddewis lefel y cyngor sydd ei hangen arnoch a hidlo ar gyfer gwasanaethau â thâl a rhai sy'n rhad ac am ddim.

Y Swyddfa Gartref – Dod o hyd i Gynghorydd

Trwyddedau Preswylio Biometrig (BRP)

Bydd angen i’ch gwesteion gysylltu â'r Swyddfa Gartref i ofyn am BRP o fewn 90 diwrnod i gyrraedd er mwynymestyn eu harhosiad am hyd at 3 blynedd a chael trwydded breswylio fiometrig (BRP) fel tystiolaeth o'u statws mewnfudo.

Y Swyddfa Gartref sy'n delio â’r rhain. Mae'r broses fel a ganlyn:

  • Ar ôl cyrraedd y DU, bydd gan wladolion naill ai stamp wedi'i roi yn eu pasbort neu os nad oes ganddyn nhw basbort, bydden nhw wedi cael dogfen o'r enw IS116.
  • Bydd gwladolion Wcráin sydd â Phasbort Wcráin dilys yn gallu gwneud eu ceisiadau am fisa ar-lein.
  • Ar ôl cyrraedd y DU, mae ganddyn nhw 90 diwrnod i gysylltu â'r Swyddfa Gartref i ofyn am eu BRP.
  • Bydd ganddyn nhw hyd at chwe mis i gyflwyno eu BRP ac unwaith y bydd hyn wedi'i wneud, byddan nhw wedyn yn cael aros am dair blynedd yn y DU.
  • Bydd pobl heb basbort yn cael fersiwn papur o’r fisa yn y Ganolfan Cais am Fisa wrth i’w BRP gael ei gadarnhau yn Ewrop. Byddan nhw hefyd yn cael dogfen IS116.

Yn y sefyllfaoedd hyn, bydd y Swyddfa Gartref yn hysbysu drwy lythyr unwaith y bydd y BRP yn barod i gael ei gasglu o Swyddfa Bost enwebedig.  

Gellir dod o hyd i wybodaeth am gwblhau hyn ar GOV.UK 

Cyngor ar Bopeth Sir Benfro

Efallai y cewch gymorth ac arweiniad gan ein swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan – Cyngor ar Bopeth

Gellir cysylltu â Chyngor ar Bopeth ar 01437 806070 yn ystod yr amseroedd agor canlynol:

Dydd Llun: 10:00am - 1:00pm

Dydd Mawrth: 10:00am - 1:00pm

Dydd Mercher: Ar gau

Dydd Iau: 10:00am - 1:00pm

Dydd Gwener: Ar gau

Fel arall, gallwch gwblhau eu ffurflen ar-lein pe bai’n well gennych gyfathrebu'n electronig.

 

Prosiect Wcráin Cymru

Mae gwasanaeth cyngor mewnfudo newydd ar gyfer Wcreiniaid yng Nghymru yn cynnig apwyntiadau cyngor untro AM DDIM i’ch helpu i ddeall eich statws mewnfudo a sut i fynd â’ch achos eich hun yn ei flaen.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: s.mcgarrity@asylumjustice.org.uk

ID: 9064, adolygwyd 02/05/2023