Canolfan Wybodaeth i Bobl Wcrain

Gwybodaeth am Fudd-daliadau

Credyd Cynhwysol

Taliad i helpu gyda chostau byw, er enghraifft talu am bethau fel dŵr, trydan, nwy, bwyd a chludiant, yw Credyd Cynhwysol.  Efallai y gallwch ei gael os ydych ar incwm isel neu’n ddi-waith neu os na allwch weithio am resymau eraill. 

Gall eich gweithiwr arweiniol roi arweiniad i chi a'r person neu'r teulu sy'n cynnig llety i chi ar sut i wneud cais am hwn ar y wefan ganlynol: Credyd Cynhwysol – Gwneud Cais

Os oes angen help i dalu biliau neu gwrdd â chostau eraill wrth ddisgwyl am y taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, gellir gwneud cais am ragdaliad. Y swm uchaf y gellir ei dalu fel rhagdaliad yw swm y taliad amcangyfrifedig cyntaf. Gall yr ymgeisydd wneud cais am ragdaliad trwy ei gyfrif ar-lein neu drwy anogwr gwaith Canolfan Byd Gwaith. Bydd angen i’r ymgeisydd:

 • egluro pam fod angen y rhagdaliad
 • profi pwy ydyw (bydd yn gwneud hyn pan fydd yn ymgeisio ar-lein neu ar y ffôn gydag anogwr gwaith)
 • darparu manylion cyfrif banc ar gyfer y rhagdaliad

Fel arfer bydd yr ymgeisydd yn cael gwybod yr un diwrnod a yw’n gallu cael rhagdaliad. Bydd angen ad-dalu’r rhagdaliad. Maent yn dechrau ei ad-dalu o’u taliad cyntaf.

Gallwch ddewis dros sawl mis rydych yn ad-dalu’r rhagdaliad, o fewn y terfyn amser. Fel arfer, rhaid i chi ad-dalu’r rhagdaliad o fewn 24 mis. Nid ydych yn talu llog arno – yr un yw’r cyfanswm yr ydych yn ei ad-dalu.

Os oes gennych gwestiynau am sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio, gallwch ffonio:

 • 0800 328 5644 i siarad â Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol
 • 0800 144 8444 i siarad â Help i Hawlio, Cyngor ar Bopeth

Cymorth i'r rhai sy'n rhag y gwrthdaro yn Wcrâin - Deall Credyd Cynhwysol

Credyd Pensiwn

Os ydych dros oedran pensiwn y wladwriaeth ac ar incwm isel, mae Credyd Pensiwn yn rhoi arian ychwanegol i chi i dalu'ch costau byw.

Mae Credyd Pensiwn ar wahân i bensiwn y wladwriaeth, a gallwch ei gael hyd yn oed os oes gennych incwm arall.

I ddarganfod faint allech chi ei gael, defnyddiwch y Cyfrifiannell Credyd Pensiwn.

Buddion eraill

Yn dibynnu ar amgylchiadau a/neu oedran, gall ffoaduriaid o Wcráin fod yn gymwys i gael:

 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Lwfans Byw i Blant Anabl
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Gweini

Gall y rhai sy'n bodloni'r meini prawf fod yn gymwys i gael y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 'Arddull Newydd' sy'n seiliedig ar gyfraniadau neu Lwfans Ceisio Gwaith 'Arddull Newydd'. Y Ganolfan Waith neu Gyngor ar Bopeth sydd yn y sefyllfa orau i roi cyngor ar hawliau budd-daliadau yn seiliedig ar amgylchiadau.

I dderbyn Credyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill, bydd angen i'ch gwestai agor cyfrif banc. Maen nhw’n gallu agor cyfrif banc drwy ymweld ag unrhyw fanc. Bydd angen iddyn nhw gael dogfennau sy'n dangos eu hunaniaeth, eu statws mewnfudo a'u prawf o gyfeiriad, o bosibl. Mae rhai banciau'n fwy hyblyg ynglŷn â'r gofynion prawf o gyfeiriad, felly gall fod yn werth gwneud rhywfaint o ymchwil a siopa o gwmpas. Gall eu Gweithiwr Arweiniol hefyd ddarparu llythyr dilysu os yw hynny'n ofynnol gan y banc.

Mae gwasanaethau cyfieithu ar gael i helpu newydd-ddyfodiaid gyda cheisiadau dros y ffôn, a gall Hyfforddwyr Gwaith yng Nghanolfan Waith yr Adran Gwaith a Phensiynau gefnogi pobl sy'n gwneud hawliadau ar-lein. 

Mae staff yr Adran Gwaith a Phensiynau hefyd yn darparu cymorth wyneb yn wyneb ychwanegol i'r rhai sydd ei angen – gan gynnwys cymorth i ddod o hyd i waith a chyngor ar hawlio budd-daliadau.

Entitledto

Mae Entitledto yn gyfrifiannell budd-daliadau annibynnol a all helpu pobl i nodi budd-daliadau y gallent fod yn gymwys i'w cael. Mae gwesteion Wcreinaidd yn gymwys i hawlio yr un budd-daliadau lles â dinasyddion y DU am gyfnod eu fisa.

 

ID: 9063, adolygwyd 26/10/2022