Canolfan Wybodaeth i Noddwyr

Hyfforddiant a Chymorth i Letywyr

Gan mai hi yw’r Genedl Noddfa gyntaf erioed, mae Llywodraeth Cymru am sicrhau bod gan letywyr ddealltwriaeth angenrheidiol o’r ffordd orau o gefnogi ein gwesteion o Wcráin.

Does dim llawer o bethau mewn bywyd sy’n fwy anodd na chael eich gorfodi i ffoi o’ch gwlad a dechrau eto. Wrth roi cymorth i rywun sydd wedi’i ddadleoli o’i gartref, byddwch yn dysgu sgiliau newydd.

Er mwyn eich helpu gyda hyn, creodd Llywodraeth Cymru Canllaw i Letywyr a Noddwyr y gallwch gyfeirio ato unrhyw bryd.

Housing Justice Cymru

Wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, nod Housing Justice Cymru yw eich cynorthwyo a’ch arwain drwy eich profiad o letya a noddi. Maent yn trefnu digwyddiadau ‘Cyflwyniad i Gynnal’ i’ch helpu i ddeall y rôl y gallech chi ei chwarae wrth helpu rhywun i ymgartrefu yng Nghymru.

I neilltuo lle ar un o’r sesiynau ewch i wefan Housing Justice Cymru neu Canllaw i Letywyr a Noddwyr

Rees Foundation

Yn lleol, gallwn hwyluso cymorth a chefnogaeth bellach trwy'r Rees Foundation, sy'n cynnig cymorth, arweiniad a chyfryngdod i letywyr a theuluoedd Wcrain.  Mae'r gwasanaeth cymorth cofleidiol wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer y rheini sydd wedi cymryd teulu o ffoaduriaid i fyw yn eu cartref.  Mae'r gwasanaeth yn cynnwys:

  • Cymorth 24/7 - Mynediad diderfyn 24/7 365 at gwnselwyr neu seicotherapyddion achrededig a chymwysedig - gan gynnwys ar gyfer partneriaid a dibynyddion.
  • Therapi Gwybyddol Ymddygiadol Ar-lein Silvercloud - therapi gwybyddol ymddygiadol i helpu i oresgyn problemau iechyd meddwl cyffredin.
  • Llinellau Cyngor - Gwasanaethau cymorth ychwanegol gan gynnwys cyngor ariannol, cyngor cyfreithiol, cyngor i ddefnyddwyr, cyngor gyrfa, cyfryngu a mwy.
  • Stay Connected - Mae'r grwpiau Stay Connected yn caniatáu ichi gysylltu'n rhithwir â lletywyr eraill a rhannu cymorth a chyngor
  • Podlediadau Hyfforddi - Podlediadau llawn gwybodaeth gyda phrofiadau'r rheini sydd wedi gweithio gyda ffoaduriaid.
  • Llesiant Digidol ac Ap – Platfform ar-lein a chanddo amrywiaeth o raglenni a arweinir gan hyfforddwyr neu raglenni hunan-gyfeiriedig

Mae'r holl letywyr yn Sir Benfro wedi'u cofrestru'n awtomatig ar gofrestr y Rees Foundation, ac i gael rhagor o wybodaeth am sut i gael gafael ar y cymorth AM DDIM hwn, cysylltwch â'r Hwb Cymunedol ar 01437 / e-bost YmatebCymunedolWcrain@sir-benfro.gov.uk

ID: 9084, adolygwyd 26/10/2022