Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Ein Canolfannau

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i leoliadau ein Canolfannau Dysgu Cymunedol, y cyfleusterau sydd ar gael yno a sut i gysylltu â nhw.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, cysylltwch ag un o'n canolfannau a restrir uchod, neu ffoniwch Gwasanaethau Canolog ar 01437 770130 neu anfonwch e-bost at: learn@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1955, adolygwyd 12/06/2024

Canolfannau Dysgu Cymunedol Gogledd Sir Benfro dros ardaloedd Abergwaun, Crymych, Trefdraeth a Thyddewi

Ysgol Bro Gwaun, Heol Dyfed, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9DT

Ffôn: 01437 770140 (amser tymor yn unig)
Am ymholiadau y tu fas i'r tymor byddwch cystal â ffonio 01437 770130

E-bost: NorthPembs.Learning@pembrokeshire.gov.uk

 

Fe gewch chi groeso cynnes bob amser yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol Abergwaun, sydd wedi'i lleoli ar gampws Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun.  Mae'r cyfleusterau'n cynnwys:

 • 4 Ystafell Hyfforddiant 
  (Pob un a Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol)
 • Derbynfa
 • Bar coffi a lolfa a'r holl offer angenrheidiol 
 • Mannau parcio oddi ar y ffordd 
 • Toiledau i Bobl ag Anabledd
 • Ar ôl 4pm ac yn ystod penwythnosau/gwyliau ysgol bydd pob un o'r Ystafell Dosbarth, Neuadd yr Ysgol, y Gampfa yn Ysgol Bro Gwaun, ar gael i'w defnyddio gan y gymuned.
 • Prif Swyddfa Menter Iaith Sir Benfro

Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn fynd i bob un o'r ystafelloedd dosbarth yn y Ganolfan Ddysgu Gymunedol.  Mae teclyn clywed cludadwy ar gael yn y brif swyddfa, i'w ddefnyddio yn y ganolfan. Mae offer arbenigol arall ar gael hefyd yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion penodol.  Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol, yna cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt - cyn ichi gyrraedd.  

ID: 1957, adolygwyd 14/05/2024

Canolfannau Dysgu Cymunedol Canolbarth Sir Benfro dros ardaloedd Hwlffordd, Aberdaugleddau a Neyland

Yr Archifdy, Prendergast, Hwlffordd, SA61 2PE

I'ch helpu i ddod o hyd i'r ganolfan mae gennym fideo y gallwch ei wylio cyn i chi ddod. Sut i Dodd o Hyd i Ni - Canolfan Dysgu Cymunedol Hwlffordd (yn agor mewn tab newydd)

Ardal Hwlffordd: 01437 770150
E-bost: MidPembs.learning@pembrokeshire.gov.uk

Ardaloedd Neyland/Aberdaugleddau: 01437 770165
E-bost: MidPembs.learning@pembrokeshire.gov.uk

Mae croeso cynnes ar gael bob amser yng Nghanolfan Dysgu Cymunedol Hwlffordd. Mae wedi'i lleoli y tu cefn i Archifdy Sir Benfro yn Prendergast, taith gerdded fer o brif ganolfan siopa tref Hwlffordd, ac mae'r ganolfan yn cynnig:

 • 4 ystafell hyfforddi gyda byrddau clyfar
 • Cyfleusterau cynadledda/cyfarfod gyda bwrdd clyfar
 • 1 ystafell TG â'r holl gyfarpar
 • Parcio oddi ar y ffordd

Mae pob ystafell ddosbarth yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac mae dolen clyw gludadwy ar gael o'r brif swyddfa i'w defnyddio yn y ganolfan. Mae offer arbenigol eraill ar gael yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion arbennig. Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt cyn ichi gyrraedd.

 

 

ID: 1958, adolygwyd 30/10/2023

Canolfan Gymunedol Arberth

Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield, Redstone Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7ES 

Ffôn: 01437 770136

E-bost: Narberth.Learning@pembrokeshire.gov.uk


Caiff Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield House ei rheoli gan Gymdeithas Chwaraeon a Chymuned Arberth a'r Cylch.  Mae hi'n darparu amrywiaeth o ddosbarthiadau ar ran Sir Benfro yn Dysgu.

Mae'r Ganolfan wedi'i lleoli 300 llath o ganol Arberth ac mae ganddi faes pario gwych, sydd wedi'i oleuo'n dda. Ar ddydd Mawrth, Mercher a Gwener bydd Bws Bloomfield yn cynnig gwasanaeth mynd a dod yn ôl, i'r pentrefi lleol hynny nad ydynt yn cael gwasanaeth bws fel arfer.  Dim ond ¾ milltir draw o'r fan hon y mae gorsaf reilffordd Arberth.

Yn y ganolfan gymuned brysur hon mae cyfleusterau toiledau hygyrch ac ystafelloedd dosbarth, ac mae lifftiau'n mynd at y llawr cyntaf.  Ar ben hynny mae yno gyfleusterau i wneud te a choffi a pheiriannau gwerthu diodydd a dŵr twym. 

Yn Arberth hefyd y mae swyddfeydd TG Gymunedol Sir Benfro yn Dysgu.  Yn yr adeilad mae dwy ystafell hyfforddiant TG, yn gyflawn o offer, lle bydd amrywiaeth eang o gyrsiau cyfrifiadurol yn cael eu darparu.

Yn ogystal â'r dosbarthiadau addysg a hamdden sy'n cael eu cynnig yma, mae amrywiaeth eang o wasanaethau cymunedol ar gael: cylch chwarae Cymraeg yn ystod y bore; Meithrinfa Ddydd a Chlwb Ar Ôl Ysgol, Canolfan Gofal Dydd y Gwasanaethau Cymdeithasol, a chyfleusterau chwaraeon hefyd - cysylltwch â 01834 860293 neu e-bost janine.perkins@pembrokeshire.gov.uk.

 

ID: 1959, adolygwyd 27/03/2023

Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro

Sgwâr Albion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6XF

Ffôn: 01437 770170 (amser tymor yn unig)

Am ymholiadau y tu fas i'r tymor byddwch cystal â ffonio 01437 770130

E-bost: pembrokedock.learning@pembrokeshire.gov.uk


Mae Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau rhan amser i oedolion.  Mae ynddi awyrgylch croesawgar ac ymlaciol a staff sy'n hynod dwymgalon a chyfeillgar.

Lleolir y Ganolfan yn hen Ysgol Fabanod Albion Square, sydd gam neu ddau o'r brif ganolfan siopa. Mae ganddi gyfleusterau rhagorol sy'n cynnwys yr offer TG diweddaraf un a byrddau gwyn rhyngweithiol ym mhob un o'r ystafelloedd dosbarth.  Mae'r holl ystafelloedd dosbarth wedi eu lleoli ar y llawr gwaelod.

Yn Charlton Place y mae'r fynedfa i'r maes parcio sydd wrth ochr yr adeilad. Mae chwe cilfach barcio i bobl ag anabledd yn ogystal â thoiled hygyrch.  Mae teclyn clywed ar gael hefyd. 

ID: 1961, adolygwyd 27/03/2023

Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod

Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB 

Ffôn: 01437 770190 (amser tymor yn unig)

Am ymholiadau y tu fas i'r tymor byddwch cystal â ffonio 01437 770130

E-bost: tenby.learning@pembrokeshire.gov.uk


 

Mae Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau rhan amser i oedolion. Mae yno awyrgylch groesawus ac ymlaciol ac mae'r staff yn hynod dwymgalon a chyfeillgar.

Lleolir y Ganolfan yn yr un fan â Llyfrgell Dinbych-y-pysgod a Chlwb Ieuenctid Dinbych-y-pysgod - gam neu ddau o'r brif ganolfan siopa a'r traeth.

Mae gan y ganolfan gyfleusterau ardderchog, fel yr offer TG diweddaraf un a'r byrddau gwyn rhyngweithiol sydd ar gael yn y rhan fwyaf o'r ystafelloedd dosbarth.

Gall pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn fynd i mewn i'r adeilad trwy fynedfa'r llyfrgell, lle mae mannau parcio i bobl anabl hefyd.  Mae yno doiled hygyrch a theclyn clywed.  Os oes gan ddysgwyr anawsterau symud rydym yn eu cynghori i gysylltu â'r ganolfan ymlaen llaw; os bydd rhaid, gallwn ni symud y dosbarthiadau er mwyn bodloni anghenion y bobl hyn.  

ID: 1963, adolygwyd 27/03/2023