Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Ein Canolfannau

Yn yr adran hon, fe gewch gwybod ble mae ein canolfannau dysgu cymunedol, y cyfleusterau sydd ganddynt a sut i gysylltu â nhw.

ID: 1955, adolygwyd 23/01/2018

TG Cymunedol

Dysgu TG yn y Gymuned, Canolfan Gymunedol Tŷ Bloomfield, Heol Redstone, Arberth, SA67 7ES

Ffôn: 01437 770130 

E-bost: communityIT.learning@pembrokeshire.gov.uk


Dysgu TG yn y Gymuned yn Sir Benfro  

Mae pob un o'n cyrsiau cyfrifiadura yn cael eu gweinyddu yn ein swyddfeydd yng Nghanolfan Bloomfield yn Arberth, lle mae staff cyfeillgar wrth law i roi cyngor a chyfarwyddyd buddiol ynghylch y cwrs perffaith ar eich cyfer chi.

Caiff y dosbarthiadau eu cynnal ledled y Sir ac felly ni fydd rhaid ichi fyth deithio'n bell iawn er mwyn mynd ar y cwrs sy'n ateb eich diben chi.  Mae'r cyrsiau'n amrywio o safon ragarweiniol hyd at safon uwch.

Mae 7 ystafell bwrpasol TG Gymunedol yn Sir Benfro.  Mae lle i 10 dysgwr ar y mwyaf ym mhob ystafell ac maent yn llawn hyd y fyl o'r offer diweddaraf un.  Maent hefyd yn fannau croesawgar a llawn ysgogiad lle gallwch chi feithrin eich sgiliau. 

 • Canolfan Bloomfield, Arberth 
 • Canolfan Ddysgu Gymunedol Abergwaun 
 • Canolfan Ddysgu Gymunedol Hwlffordd
 • Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro
 • Canolfan Ddysgu Gymunedol Y Preseli
 • Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod 
 • Canolfan Ddysgu Gymunedol Aberdaugleddau (ystafell deithiol - gliniaduron)

Os na allwch chi ddod atom ni, gallwn ni ddod atoch chi! 

Mae gan Dysgu TG yn y Gymuned yn Sir Benfro ystafell deithiol â gliniaduron sy'n gallu teithio o bentref i bentref er mwyn inni allu cynnal dosbarthiadau yng nghanol y gymuned.

Os hoffech inni ddod i'ch cymdogaeth chi, cofiwch ffonio TG Cymunedol ar 01437 770130 neu anfon e-bost at communityit.learning@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 1956, adolygwyd 02/08/2017

Canolfan Ddysgu Gymunedol Abergwaun

Ysgol Bro Gwaun, Heol Dyfed, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9DT

Ffôn: 01437 770140 (amser tymor yn unig)
Am ymholiadau y tu fas i'r tymor byddwch cystal â ffonio 01437 770130

E-bost: fishguard.Learning@pembrokeshire.gov.uk


Fe gewch chi groeso cynnes bob amser yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol Abergwaun, sydd wedi'i lleoli ar gampws Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun.  Mae'r cyfleusterau'n cynnwys:

 • 2 Ystafell Hyfforddiant 
  (Mae Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol yn un ohonynt )
 • 1 Ystafell Fideo-gynadledda 
  ( â Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol) 
 •  Ystafell (oedd) Hyfforddiant TG â'r offer diweddaraf un
 • Ystafell (oedd) Golygu Fideos 
 • 1 Ystafell Arddangosfa/Hyfforddiant
  (â Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol)
 • bar coffi a lolfa a'r holl offer angenrheidiol 
 • Mannau parcio oddi ar y ffordd 
 • Toiledau i Bobl ag Anabledd
 • Ar ôl 4pm ac yn ystod penwythnosau/gwyliau ysgol bydd pob un o'r Ystafell Dosbarth, Neuadd yr Ysgol, y Gampfa yn Ysgol Bro Gwaun, ar gael i'w defnyddio gan y gymuned.
 • Prif Swyddfa Menter Iaith Sir Benfro

Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn fynd i bob un o'r ystafelloedd dosbarth yn y Ganolfan Ddysgu Gymunedol.  Mae teclyn clywed cludadwy ar gael yn y brif swyddfa, i'w ddefnyddio yn y ganolfan.  Mae offer arbenigol arall ar gael hefyd yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion arbennig.  Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol, yna cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt - cyn ichi gyrraedd.  

 

ID: 1957, adolygwyd 23/01/2018

Canolfan Ddysgu Gymunedol Hwlffordd

Sy’n cynnwys ardaloedd Hwlffordd, Aberdaugleddau a Neyland

Ger Heol Dewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1ST

Ardal Hwlffordd: 01437 770150
E-bost: haverfordwest.Learning@Pembrokeshire.gov.uk 

Ardal Aberdaugleddau: 01437 770160
E-bost: milfordhaven.Learning@Pembrokeshire.gov.uk

Ardal Neyland: 01437 770165
E-bost: neyland.Learning@Pembrokeshire.gov.uk


Mae croeso cynnes ar gael bob amser yng Nghanolfan Dysgu Cymunedol Hwlffordd. Mae wedi'i lleoli y tu ôl i'r hen lyfrgell, taith gerdded fer o brif ganolfan siopa tref Hwlffordd, ac mae'r ganolfan yn cynnig:

 • 5 ystafell hyfforddi
 • Cyfleusterau cynadledda/cyfarfod gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol
 • 2 ystafell TG â'r holl adnoddau angenrheidiol
 • Cyfleusterau meithrinfa ar y safle
 • Bar coffi cyflawn a lolfa
 • Parcio oddi ar y ffordd

Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn fynd i bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr gwaelod ac os oes rhaid, gellir symud y dosbarthiadau i ystafelloedd ar y llawr gwaelod. Mae teclyn clywed cludadwy ar gael yn y brif swyddfa, i'w ddefnyddio yn y ganolfan. Mae offer arbenigol eraill ar gael yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion arbennig. Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt cyn ichi gyrraedd.

 

ID: 1958, adolygwyd 23/01/2018

Canolfan Gymunedol Arberth

Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield, Redstone Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7ES 

Ffôn: 01834 860293 / 01437 770136

E-bost: janine.perkins@pembrokeshire.gov.uk


Caiff Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield House ei rheoli gan Gymdeithas Chwaraeon a Chymuned Arberth a'r Cylch.  Mae hi'n darparu amrywiaeth o ddosbarthiadau ar ran Sir Benfro yn Dysgu.

Mae'r Ganolfan wedi'i lleoli 300 llath o ganol Arberth ac mae ganddi faes pario gwych, sydd wedi'i oleuo'n dda. Ar ddydd Mawrth, Mercher a Gwener bydd Bws Bloomfield yn cynnig gwasanaeth mynd a dod yn ôl, i'r pentrefi lleol hynny nad ydynt yn cael gwasanaeth bws fel arfer.  Dim ond ¾ milltir draw o'r fan hon y mae gorsaf reilffordd Arberth.

Yn y ganolfan gymuned brysur hon mae cyfleusterau toiledau hygyrch ac ystafelloedd dosbarth, ac mae lifftiau'n mynd at y llawr cyntaf.  Ar ben hynny mae yno gyfleusterau i wneud te a choffi a pheiriannau gwerthu diodydd a dŵr twym. 

Yn Arberth hefyd y mae swyddfeydd TG Gymunedol Sir Benfro yn Dysgu.  Yn yr adeilad mae dwy ystafell hyfforddiant TG, yn gyflawn o offer, lle bydd amrywiaeth eang o gyrsiau cyfrifiadurol yn cael eu darparu.

Yn ogystal â'r dosbarthiadau addysg a hamdden sy'n cael eu cynnig yma, mae amrywiaeth eang o wasanaethau cymunedol ar gael: cylch chwarae Cymraeg yn ystod y bore; Meithrinfa Ddydd a Chlwb Ar Ôl Ysgol, Canolfan Gofal Dydd y Gwasanaethau Cymdeithasol, a chyfleusterau chwaraeon hefyd.

 

ID: 1959, adolygwyd 23/01/2018

Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro

Sgwâr Albion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6XF

Ffôn: 01437 770170 (amser tymor yn unig)

Am ymholiadau y tu fas i'r tymor byddwch cystal â ffonio 01437 770130

E-bost: pembrokedock.learning@pembrokeshire.gov.uk


Mae Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau rhan amser i oedolion.  Mae ynddi awyrgylch croesawgar ac ymlaciol a staff sy'n hynod dwymgalon a chyfeillgar.

Lleolir y Ganolfan yn hen Ysgol Fabanod Albion Square, sydd gam neu ddau o'r brif ganolfan siopa. Mae ganddi gyfleusterau rhagorol sy'n cynnwys yr offer TG diweddaraf un a byrddau gwyn rhyngweithiol ym mhob un o'r ystafelloedd dosbarth.  Mae'r holl ystafelloedd dosbarth wedi eu lleoli ar y llawr gwaelod.

Yn Charlton Place y mae'r fynedfa i'r maes parcio sydd wrth ochr yr adeilad. Mae chwe cilfach barcio i bobl ag anabledd yn ogystal â thoiled hygyrch.  Mae teclyn clywed ar gael hefyd. 

ID: 1961, adolygwyd 23/01/2018

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Adeilad Eryr, Ysgol y Preseli, Crymych, SA41 3QH

Ffôn: 01437 770180 (amser tymor yn unig)

Am ymholiadau y tu fas i'r tymor byddwch cystal â ffonio 01437 770130

E-bost: preseli.Learning@pembrokeshire.gov.uk


Fe gewch groeso cynnes bob amser yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli sydd wedi'i lleoli ar gampws Ysgol y Preseli yng Nghrymych.  Mae'r cyfleusterau'n cynnwys :

 • 2 Ystafell Hyfforddiant  
  (Mae Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol yn un ohonynt )
 • 1 Ystafell Fideo-gynadledda
  ( â Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol )
 • Ystafell (oedd) Hyfforddiant TG â'r offer diweddaraf un
 • Cyfleusterau meithrinfa ar safle
 • Bar coffi a lolfa â'r holl gyfleusterau angenrheidiol
 • Mannau parcio oddi ar y ffordd
 • Llyfrgell Gymunedol
 • Toiledau i Bobl ag Anabledd
 • Ar ôl 4pm ac yn ystod penwythnosau/gwyliau ysgol bydd Ystafelloedd Dosbarth, Theatr, Campfa Ysgol y Preseli ar gael i'w defnyddio gan y gymuned.

Gall pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn fynd at bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr gwaelod ac mae lifft yn mynd at bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr cyntaf.  Mae teclyn clywed cludadwy ar gael yn y brif swyddfa, i'w ddefnyddio yn y ganolfan.  Mae offer arbenigol eraill hefyd ar gael yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion arbennig.  Os oes gyda chi unrhyw anghenion arbennig cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt cyn ichi gyrraedd.  

ID: 1962, adolygwyd 23/01/2018

Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod

Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB 

Ffôn: 01437 770190 (amser tymor yn unig)

Am ymholiadau y tu fas i'r tymor byddwch cystal â ffonio 01437 770130

E-bost: tenby.learning@pembrokeshire.gov.uk


 

Mae Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau rhan amser i oedolion. Mae yno awyrgylch groesawus ac ymlaciol ac mae'r staff yn hynod dwymgalon a chyfeillgar.

Lleolir y Ganolfan yn yr un fan â Llyfrgell Dinbych-y-pysgod a Chlwb Ieuenctid Dinbych-y-pysgod - gam neu ddau o'r brif ganolfan siopa a'r traeth.

Mae gan y ganolfan gyfleusterau ardderchog, fel yr offer TG diweddaraf un a'r byrddau gwyn rhyngweithiol sydd ar gael yn y rhan fwyaf o'r ystafelloedd dosbarth.

Gall pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn fynd i mewn i'r adeilad trwy fynedfa'r llyfrgell, lle mae mannau parcio i bobl anabl hefyd.  Mae yno doiled hygyrch a theclyn clywed.  Os oes gan ddysgwyr anawsterau symud rydym yn eu cynghori i gysylltu â'r ganolfan ymlaen llaw; os bydd rhaid, gallwn ni symud y dosbarthiadau er mwyn bodloni anghenion y bobl hyn.  

ID: 1963, adolygwyd 23/01/2018