Canolfannau Dydd

Cartref Gofal Havenhurst

Cartref Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol (mewnol) ar gyfer Pobl Hŷn sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn Sir Benfro ydy:

Cartref Gofal Havenhurst

Rydym yn darparu gofal seibiant, asesiad a chefnogaeth adfer i bobl hŷn sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl ac sydd angen cymorth, gofal neu amddiffyniad. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.

Mae Cartref Gofal Havenhurst wedi ei gofrestru ac yn cael ei arolygu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru; gweler eu gwefan am ragor o wybodaeth: cssiw@wales.gsi.gov.uk.

Ble mae Cartref Gofal Havenhurst 
Cartref Gofal Havenhurst, Heol Sandhurst, Aberdaugleddau, Sir Benfro SA73 3JU7

Pryd mae Cartref Gofal Havenhurst yn agored?
Mae Cartref Gofal Havenhurst ar agor 24 awr y dydd ar hyd y flwyddyn.

Sut i gael mynediad i Gartref Gofal Havenhurst?
Er mwyn cael mynediad i Gartref Gofal Havenhurst rhaid i berson gael asesiad drwy'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC).

Beth ydy pwrpas Cartref Gofal Havenhurst?
Mae Cartref Gofal Havenhurst yn darparu gwasanaeth sy'n:

 

 • Darparu gofal mewn awyrgylch gartrefol, gyfeillgar a hamddenol
 • Cynorthwyo ac yn annog pobl i fyw bywyd mor llawn ac egnïol ag sydd modd
 • Sicrhau bod pawb yn cael yr hawl i fynegi eu daliadau eu hunain
 • Sicrhau bod pawb yn cael eu trin â pharch a phreifatrwydd bob amser
 • Galluogi Gofalwyr i gael amser gwerthfawr i ffwrdd oddi wrth eu cyfrifoldebau gofalu

 

Beth mae Cartref Gofal Havenhurst yn ei ddarparu?
Mae Cartref Gofal Havenhurst yn darparu 2 fath o wasanaeth:

 

 • Gofal Seibiant 
  Gellir archebu'r gwasanaeth gofal Seibiant drwy gydol y flwyddyn gan alluogi'r person a'i ofalwyr i gael gwyliau wedi eu cynllunio.
 • Asesiad ac Adferiad 
  Mae'r gwasanaeth Asesu ac Adfer yn darparu cymorth i alluogi pobl i adennill a chadw eu hannibyniaeth gymaint ag sydd modd.

 

Mae Cartref Gofal Havenhurst yn darparu'r canlynol:

 

 • Cymorth i fyw yn iach a lles
 • Cymorth gydag anghenion gofal unigol
 • Amrywiol weithgareddau 
 • Prydau bwyd maethlon ac amrywiol sy'n darparu ar gyfer anghenion diet.
 • Golchi dillad

 


Faint fydd hyn yn ei gostio?
Efallai y bydd tâl am aros yng Nghartref Gofal Havenhurst. Gofynnir i bobl gwblhau asesiad ariannol er mwyn penderfynu a ydynt yn gallu talu a faint a godir am wasanaethau seibiant. Ni ddisgwylir i bobl sy'n aros am gyfnod o amser ar asesiad gyfrannu'n ariannol.

Gwybodaeth bellach:
Gwneir y cysylltiad cyntaf drwy ganolfan gyswllt CSP ar 01437 764551 a chyfeirir yr atgyfeiriadau at y timau adnoddau perthnasol.

Am ragor o wybodaeth am Gartref Gofal Havenhurst, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Tere John, Rheolwr Cofrestredig y Cartref yn CSP ar 01646 692118 neu e-bost tere.john@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2561, adolygwyd 20/09/2017

Cartref Preswyl Hillside

Mae Cartref Preswyl Hillside yn darparu gwasanaeth gofal preswyl i oedolion dros 65 mlwydd oed yn bennaf, sydd angen cymorth, gofal, adferiad neu ddiogelwch gan gynnwys pobl sy'n gadael yr ysbyty; gweithio mewn partneriaeth gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol a Hywel Dda.

Mae Cartref Preswyl Hillside wedi ei gofrestru ac yn cael ei arolygu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGCC).  I ddarllen adroddiad arolygu Cartref Preswyl Hillside ewch i wefan AGGCC.

Ble mae'r Cartref Preswyl?

Cartref Preswyl Hillside, Troed y Rhiw, Wdig Sir Benfro, SA64 0AU.

Pryd mae'r Cartref Preswyl yn agored?

Mae Cartref Preswyl Hillside ar agor 24 awr y dydd ar hyd y flwyddyn ac mae ganddo wlâu gofal seibiant, gofal canolraddol a gofal parhaol.

Sut mae cael mynediad i Gartref Preswyl Hillside?

Gall person gael mynediad i Gartref Preswyl Hillside am wely Seibiant neu wely Parhaol yn dilyn asesiad o angen a chael ei gyfeirio gan Ofal Oedolion.

Er mwyn cael mynd i Gartref Preswyl Hillside am y gwasanaeth gofal canolraddol bydd angen i'r person gael asesiad gofal cymdeithasol ac iechyd ar y cyd.

Beth ydy pwrpas Cartref Preswyl Hillside?

Mae Cartref Preswyl Hillside yn darparu gwasanaeth sy'n:

 • Darparu gofal mewn awyrgylch gartrefol, gyfeillgar a hamddenol
 • Cynorthwyo ac yn annog pobl i fyw bywyd mor llawn ac egnïol ag sydd modd
 • Sicrhau bod pawb yn cael yr hawl i fynegi eu daliadau eu hunain
 • Sicrhau bod pawb yn cael eu trin â pharch a phreifatrwydd bob amser
 • Galluogi Gofalwyr i gael amser gwerthfawr i ffwrdd oddi wrth eu cyfrifoldebau gofalu

Beth mae Cartref Preswyl Hillside yn ei ddarparu?

Mae Cartref Preswyl Hillside yn darparu 3 math o wasanaeth:

 • Gofal Seibiant

Gellir archebu'r gwasanaeth gofal Seibiant drwy gydol y flwyddyn gan alluogi'r person a'i ofalwyr i gael gwyliau wedi eu cynllunio.

 • Gofal Canolraddol

Mae'r gwasanaeth gofal canolraddol yn darparu therapi adfer am hyd at 6 wythnos i alluogi pobl i gadw eu hannibyniaeth gyhyd ag y bo modd. Lle bo'n berthnasol gellir cynnig hyn i bobl o 45 mlwydd oed lle y nodwyd angen wedi ei asesu.

 • Gwlâu Parhaol

Mae'r gwasanaeth gwlâu parhaol yn darparu cartref i'r rheiny sydd ei angen.

Mae Cartref Preswyl Hillside yn darparu'r canlynol:

 • Cymorth i fyw yn iach a lles
 • Cymorth gydag anghenion gofal unigol
 • Amrywiol weithgareddau
 • Prydau bwyd maethlon ac amrywiol sy'n darparu ar gyfer anghenion diet.
 • Golchi dillad

Faint fydd hyn yn ei gostio?

Efallai y bydd tâl am aros yng Nghartref Hillside. Gofynnir i bobl gwblhau asesiad ariannol er mwyn penderfynu a ydynt yn gallu talu a faint fydd y pris a godir. Cyflawnir hyn fel rhan o'u hasesiad.

Gwybodaeth bellach:

Gwneir y cysylltiad cyntaf drwy ganolfan gyswllt CSP ar 01437 764551 a chyfeirir yr atgyfeiriadau at y timau adnoddau perthnasol.

Am ragor o wybodaeth am Gartref Preswyl Hillside, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Jaclyn Jones, Rheolwr Cofrestredig y Cartref 
Ffôn: 01348 873888 
e-bost jaclyn.jones@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2562, adolygwyd 20/09/2017

Canolfannau Dydd

Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu gwasanaethau dydd yn fewnol mewn 7 o Ganolfannau Dydd ar draws Sir Benfro:

Ble mae'r Canolfannau Dydd?

Y 7 Canolfan Ddydd ydy:

 • Meadow Park,  Hwlffordd
 • Havenhurst, Aberdaugleddau
 • Wintern, Wdig
 • Uned Ddydd Bro Cleddau,  Doc Penfro (canolfan ddydd yn cael ei rheoli gan Iechyd)
 • Dinbych-y-pysgod
 • Bro Preseli, Crymych
 • Lee Davis, Arberth
ID: 1855, adolygwyd 19/01/2018

Pryd mae'r Canolfannau Dydd ar agor?

Mae'r Canolfannau Dydd ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 9a.m. - 3p.m. ac eithrio Bro Preseli yng Nghrymych (Dydd Llun, Mawrth a Gwener) ar hyd y flwyddyn ac eithrio gwyliau banc a diwrnodiau hyfforddiant staff dynodedig.

Sut mae cael mynediad i'r Ganolfan Ddydd?

Gall person gael mynediad i Ganolfan Ddydd yn dilyn asesiad ac atgyfeiriad gan y Tîm Rheoli Gofal Oedolion.

ID: 1856, adolygwyd 19/01/2018

Beth mae'r Canolfannau Dydd yn ei ddarparu?

Mae'r Canolfannau Dydd yn darparu gwasanaeth dydd i bobl hŷn sy'n byw yn y gymuned, sydd angen cymorth ychwanegol i'w galluogi i gadw eu hannibyniaeth, mewn partneriaeth gyda gofal cymdeithasol ac iechyd.

Pwrpas Canolfannau Dydd ydy darparu gwasanaeth sy'n:

 • Gwerthfawrogi ac yn parchu pobl fel unigolion
 • Hybu lles
 • Cefnogi a galluogi pobl i gynyddu eu hannibyniaeth
 • Cynorthwyo pobl i wneud penderfyniadau ynghylch y gwasanaethau y maent yn eu derbyn
 • Galluogi gofalwyr i gael amser gwerthfawr i ffwrdd oddi wrth eu cyfrifoldebau gofalu

Mae'r Canolfannau Dydd yn darparu'r cyfleoedd canlynol:

 • Cymorth i fyw yn iach a lles
 • Gweithgareddau gan gynnwys cwisiau a gemau bwrdd
 • Ymarfer ysgafn
 • Pryd amser cinio a diodydd
 • Cymorth gyda gofal personol, cael bath a thrin gwallt
 • Celf a Chrefft
 • Ymweliadau â lleoedd o ddiddordeb

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau'n cael eu darparu'n fewnol gan staff y ganolfan ddydd ac eithrio trin gwallt a gweithgareddau allanol y bydd pobl yn talu'n uniongyrchol amdanynt.

ID: 1857, adolygwyd 19/01/2018

Faint fydd hyn yn ei gostio?

Mae hyn yn dibynnu ar ganlyniad yr asesiad ariannol a wneir er mwyn penderfynu ar y gallu i dalu.

Mae'r tâl gofal dydd am Ganolfannau Dydd ym mherchnogaeth y Cyngor yn £23.70 y dydd.

Ar hyn o bryd mae tâl uchafswm o £70 yr wythnos am yr holl wasanaethau seiliedig yn y gymuned.  

Codir tâl o £4.34 y dydd ar hyn o bryd am ginio ac mae tâl ychwanegol am weithgareddau.

ID: 1858, adolygwyd 19/01/2018

Cludiant

Gall pobl ddefnyddio eu dull teithio eu hunain i fynd i Ganolfannau Dydd neu efallai y caiff cludiant ei ddarparu os bydd y person yn gymwys ac os bydd cludiant ar gael.

ID: 1859, adolygwyd 19/01/2018

Rhagor o wybodaeth am Ganolfannau Dydd

Gwneir y cysylltiad cyntaf drwy ganolfan gyswllt CSP ar 01437 774551 a chyfeirir yr atgyfeiriadau at y timau adnoddau perthnasol.

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau dydd mewnol, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Marilyn Buckley, Rheolwr Gofal Dydd yn CSP ar 01437 776091 neu e-bost marilyn.buckley@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1860, adolygwyd 19/01/2018

Gofal Seibiant

Mae gofal seibiant yn cael ei gynnig i’n cwsmeriaid am gyfnod amser penodedig (yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r angen) mewn lleoliad priodol neu drwy drefniadau talu’n uniongyrchol. Byddwn yn ceisio darparu cyfnod gorffwys i’r unigolyn a’i ofalydd, oherwydd bod yr unigolyn, o bosibl, yn cael anhawster dal ati i fyw’n hollol annibynnol gartref, neu yn ei fan gofal.

Bydd gofal seibiant yn cael ei ddarparu mewn amryw fannau, ac yn eu plith mae:

 • Havenhurst / Tŷ Milffwrd, Aberdaugleddau  - cleientiaid Iechyd Meddwl a Phobl Oedrannus ag Analluedd Meddyliol
 • Cartrefi Preswyl.

Am ragor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:

Y Canolfan Gyswllt
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

Ffacs: 01437 776699

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC):

Y Gogledd – 01437 773157
Y De – 01437 774042

Tîm Anableddau Dysgu
Tŷ Haverfordia 
Lôn Wins
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2DN

Ffôn: 01437 776445

ID: 1874, adolygwyd 19/01/2018

Canolfan Tŷ Milffwrd

Mae Canolfan Tŷ Milffwrd yn darparu gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid â phroblemau iechyd meddwl y mae arnynt angen cymorth. 

Mae'r ganolfan yn cynnwys:

 • Yr Hafan - man byw gyda chymorth 24 awr, sy'n cynnwys 5 gwely arhosiad hir
 • Y Nyth - Fflat â 3 gwely, gyda chymorth staff, sy'n cynnig lleoliadau tymor byr
 • Cymorth Seibiant Haven View - mewn uned asesu/fflat â 3 gwely
 • Canolfan Dartmouth - canolfan gofal dydd ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl
 • 59 St Peters Road - tŷ atodol, â dwy ystafell wely, gyda chymorth staff
 • Prosiect Trafalgar Road - prosiect mannau byw sy'n cael ei gyllido gan gynllun cyllid rhoi cymorth i bobl. Mae ynddo 6 fflat sengl y mae pob un ohonynt yn cael cymorth staff.

Er mwyn cael y gwasanaeth hwn mae'n rhaid mynd trwy broses asesiad tîm iechyd meddwl.

Canolfan Ty Milffwrd

Y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC):

Y Gogledd – 01437 773157
Y De – 01437 774042

Uned Sant Caradog / Gwasanaeth Datrys Argyfwng (GDA): 
Sant Caradog
Canolfan Bro Cerwyn
Ffordd Abergwaun
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 2PZ

Ffôn: 01437 772854

ID: 1877, adolygwyd 19/01/2018