Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Pa bethau allaf i fynd a hwy i'r Canolfannau?

Mae'r tabl isod yn dangos y pethau hynny y gall deiliaid tai eu cymryd i'r Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Dengys hefyd a fydd rhaid iddynt dalu ffi ai peidio.

Er mwyn ein cynorthwyo i ailgylchu cymaint o bethau ag y bo modd, cofiwch ddidoli eich gwastraff a'ch nwyddau i'w hailgylchu cyn ichi ddod i'r Canolfannau, er mwyn ichi allu eu dodi yn y cynwysyddion priodol yn y Ganolfan.  Os bydd rhaid, byddwch cystal â gofyn i un o‘r cynorthwywyr am help llaw os bydd arnoch gair o gyngor neu gymorth i godi a chario pethau.

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

 

Mae'r holl eitemau sydd wedi eu lliwddangos mewn gwyrdd, yn cael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu.

Eitem

Aelwydydd 

Busnesau 

tick icon/tick icon  Cyfyngiadau tick icon/tick icon  Cyfyngiadau
Batris - Batris ceir tick  Am Ddim  cross icon Annerbyniol
Batris - Batris domestig (Gellir rhoi'r rhain hefyd mewn bag clir i'w casglu wrth ymyl y ffordd) tick icon  Am Ddim cross icon  Annerbyniol
Caniau dur ac alwminiwm tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Cardbord tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Carpedi tick icon  Am Ddim tick icon  Codir Tâl - gweler y rhestr brisiau.
Cartonau - Sudd ffrwythau ac ati (Tetrapak) tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Celfi tick icon  Am Ddim tick icon  Codir Tâl - gweler y rhestr brisiau.
Coeden Nadolig tick icon Am Ddim tick icon Am Ddim
Cryno-ddisgiau tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Dillad tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Esgidiau tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
E-sigaréts tick icon Am Ddim tick icon Am Ddim
Gosodiadau a ffitiadau - unedau cegina boshis, switiau ystafell ymolchi, wardrobau gosod, silffoedd, tanciau dŵr, boeleri. tick icon  Hyd at lond cist car o faint canolig (Ford Focus) neu lond ôl-gerbyd bach dwy olwyn, 4 troedfedd wrth 4 troedfedd wrth 1 troedfedd, unwaith y mis, yn rhad ac am ddim. Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.

Gwastraff o’r ardd - Toriadau cloddiau, coed a phrysglwyni, gwreiddiau, toriadau a chreifion porfa, dail, planhigion, blodau a chwyn (Dim canghennau na bonion sy'n fwy nag 8 modfedd/20 centimedr ar eu traws. Dylech eu torri yn hydoedd o 6 throedfedd/1.8 metr ar y mwyaf.)

tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Llyfrau tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Matresi tick icon  Am Ddim tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Metel Sgrap tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Olew coginio tick icon  Am Ddim cross icon   Annerbyniol
Olew peiriant cerbyd tick icon  Uchafswm o 5 litr y mis fesul cartref cross icon   Annerbyniol
Paentiau, farneisiau a theneuwyr tick icon  Am Ddim cross icon  Annerbyniol 
Papur - Papurau newydd, papur swyddfa a chylchgronau yn cynnwys ‘tudalennau melyn’, llyfrau ffôn a chatalogau (nid clawr caled) tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Plastig Cymysg - Ie poteli, tybiau,hambyrddau a photiau plastig  Na plastig du neu frown, ffilm (fel ffilm glynu neu gaeadau prydau parod) papur swigod, bagiau siopa, pacedi creision, polystyren a phlastig caled  tick icon  Am Ddim  tick icon  Am Ddim
Plastrfwrdd tick icon  Hyd at 3 sach - maint sach sbwriel - y mis, yn rhad ac am ddim. Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. tick icon  Codir Tâl – y rhestr brisiau.
Poteli a jariau gwydr tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Poteli nwy - Propan, Biwtan yn unig  (na Doc Penfro chwaith) tick icon  Am Ddim cross icon   Annerbyniol
Pren - pethau fel paneli ffensys, pyst ffensys a siediau wedi eu datgymalu tick icon  Hyd at lond cist car o faint canolig (Ford Focus) neu lond ôl-gerbyd bach dwy olwyn, 4 troedfedd wrth 4 troedfedd wrth 1 troedfedd, unwaith y mis, yn rhad ac am ddim.  Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Sger - Pridd, teiliau ceramig, briciau, teiliau toi, gwydr o ffenestri, crochenwaith, powliau toiled a basnau porslen tick icon  Hyd at 6 sach - maint sach sbwriel - y mis, yn rhad ac am ddim. Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Tecstilau tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Teiars - ceir yn unig tick icon  Hyd at 4 teiar y flwyddyn yn rhad ac am ddim cross icon   Annerbyniol
Trydanol - Nwyddau metel gwyn, yn cynnwys oergelloedd, rhewgelloedd, ffyrnau, peiriannau golchi dillad a sychdaflwyr tick icon  Am Ddim cross icon   Annerbyniol
Trydanol - Tiwbiau fflwroleuol gan gynnwys bylbiau goleuni ynni isel tick icon  Am Ddim cross icon   Annerbyniol
Trydanol - Setiau teledu a monitorau cyfrifiaduron tick icon  Am Ddim cross icon   Annerbyniol
Trydanol - Nwyddau trydanol bychan fel heyrn stilo, tostwyr, sugnwyr llwch a pheiriannau sychu gwallt tick icon  Am Ddim cross icon   Annerbyniol
Chwynladdwyr tick icon  Am Ddim cross icon   Annerbyniol
Gwelltach i anifeiliaid tick icon  Hyd at 2 sach - maint sach sbwriel - y mis, yn rhad ac am ddim. Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. cross icon   Annerbyniol
Gwastraff mewn bagiau du/na ellir ei ailgylchu tick icon  Hyd at lond cist car neu lond ôl-gerbyd bach dwy olwyn, unwaith y mis, yn rhad ac am ddim.  Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Creulys – ni ellir ei chompostio, ond rhaid ei rhoi mewn bag a'i gosod yn y cynwysyddion gwastraff arferol i’w gwaredu tick icon Hyd at 2 sach maint bag sbwriel am ddim y mis.  Am fwy na hyn mae'n rhaid ichi dalu'r pris a welir ar y rhestr brisiau  tick icon


Codir tâl am hyn - gweler y rhestr brisiau

Pla-laddwyr tick icon  Am Ddim cross icon   Annerbyniol
ID: 2345, adolygwyd 30/01/2024