Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Pa bethau allaf i fynd a hwy i'r Canolfannau?

Mae'r tabl isod yn dangos y pethau hynny y gall deiliaid tai eu cymryd i'r Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Dengys hefyd a fydd rhaid iddynt dalu ffi ai peidio.

Er mwyn ein cynorthwyo i ailgylchu cymaint o bethau ag y bo modd, cofiwch ddidoli eich gwastraff a'ch nwyddau i'w hailgylchu cyn ichi ddod i'r Canolfannau, er mwyn ichi allu eu dodi yn y cynwysyddion priodol yn y Ganolfan.  Os bydd rhaid, byddwch cystal â gofyn i un o‘r cynorthwywyr am help llaw os bydd arnoch gair o gyngor neu gymorth i godi a chario pethau.

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

 

Mae'r holl eitemau sydd wedi eu lliwddangos mewn gwyrdd, yn cael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu.

Mae'r tabl isod yn dangos y pethau hynny y gall deiliaid tai eu cymryd i'r Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Dengys hefyd a fydd rhaid iddynt dalu ffi ai peidio.

Er mwyn ein cynorthwyo i ailgylchu cymaint o bethau ag y bo modd, cofiwch ddidoli eich gwastraff a'ch nwyddau i'w hailgylchu cyn ichi ddod i'r Canolfannau, er mwyn ichi allu eu dodi yn y cynwysyddion priodol yn y Ganolfan.  Os bydd rhaid, byddwch cystal â gofyn i un o‘r cynorthwywyr am help llaw os bydd arnoch gair o gyngor neu gymorth i godi a chario pethau.

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Eitem

Aelwydydd 

Busnesau 

 Cyfyngiadau  Cyfyngiadau
Batris - Batris ceir Am Ddim Annerbyniol
Batris - Batris domestig (Gellir rhoi'r rhain hefyd mewn bag clir i'w casglu wrth ymyl y ffordd) Am Ddim Annerbyniol
Caniau dur ac alwminiwm Am Ddim Am Ddim
Cardbord Am Ddim Am Ddim
Carpedi Am Ddim Codir Tâl - gweler y rhestr brisiau.
Cartonau - Sudd ffrwythau ac ati (Tetrapak) Am Ddim Am Ddim
Celfi Am Ddim Codir Tâl - gweler y rhestr brisiau.
Cryno-ddisgiau Am Ddim Am Ddim
Dillad Am Ddim Am Ddim
Esgidiau Am Ddim Am Ddim
E-sigaréts Am Ddim Am Ddim
Gosodiadau a ffitiadau - unedau cegina boshis, switiau ystafell ymolchi, wardrobau gosod, silffoedd, tanciau dŵr, boeleri. Yn amodol ar Feini Prawf DIY Cartref ** Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Gwastraff o’r ardd - Toriadau cloddiau, coed a phrysglwyni, gwreiddiau, toriadau a chreifion porfa, dail, planhigion, blodau a chwyn (Dim canghennau na bonion sy'n fwy nag 8 modfedd/20 centimedr ar eu traws. Dylech eu torri yn hydoedd o 6 throedfedd/1.8 metr ar y mwyaf.) Am Ddim Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Llyfrau Am Ddim Am Ddim
Matresi Am Ddim Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Metel Sgrap Am Ddim Am Ddim
Olew coginio Am Ddim Annerbyniol
Olew peiriant cerbyd Uchafswm o 5 litr y mis fesul cartref Annerbyniol
Paentiau, farneisiau a theneuwyr Am Ddim Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Papur - Papurau newydd, papur swyddfa a chylchgronau yn cynnwys ‘tudalennau melyn’, llyfrau ffôn a chatalogau (nid clawr caled) Am Ddim Am Ddim
Plastig Cymysg - Ie poteli, tybiau,hambyrddau a photiau plastig  Na plastig du neu frown, ffilm (fel ffilm glynu neu gaeadau prydau parod) papur swigod, bagiau siopa, pacedi creision, polystyren a phlastig caled  Am Ddim  Am Ddim
Plastrfwrdd Yn amodol ar Feini Prawf DIY Cartref ** Codir Tâl – y rhestr brisiau.
Poteli a jariau gwydr Am Ddim Am Ddim
Poteli nwy - Propan, Biwtan yn unig  (na Doc Penfro chwaith) Am Ddim  Annerbyniol
Pren - pethau fel paneli ffensys, pyst ffensys a siediau wedi eu datgymalu Yn amodol ar Feini Prawf DIY Cartref ** Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Sger - Pridd, teiliau ceramig, briciau, teiliau toi, gwydr o ffenestri, crochenwaith, powliau toiled a basnau porslen Yn amodol ar Feini Prawf DIY Cartref ** Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Tecstilau Am Ddim Am Ddim
Teiars - ceir yn unig Hyd at 4 teiar y flwyddyn yn rhad ac am ddim  Annerbyniol
Trydanol - Nwyddau metel gwyn, yn cynnwys oergelloedd, rhewgelloedd, ffyrnau, peiriannau golchi dillad a sychdaflwyr Am Ddim  Annerbyniol
Trydanol - Tiwbiau fflwroleuol gan gynnwys bylbiau goleuni ynni isel Am Ddim  Annerbyniol
Trydanol - Setiau teledu a monitorau cyfrifiaduron Am Ddim  Annerbyniol
Trydanol - Nwyddau trydanol bychan fel heyrn stilo, tostwyr, sugnwyr llwch a pheiriannau sychu gwallt Am Ddim  Annerbyniol
Chwynladdwyr Am Ddim  Annerbyniol
Gwelltach i anifeiliaid / Creulys – ni ellir ei chompostio, ond rhaid ei rhoi mewn bag a'i gosod yn y cynwysyddion gwastraff arferol i’w gwaredu Hyd at 2 sach - maint sach sbwriel - y mis, yn rhad ac am ddim. Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Gwastraff mewn bagiau du/na ellir ei ailgylchu Hyd at lond cist car neu lond ôl-gerbyd bach dwy olwyn, unwaith y mis, yn rhad ac am ddim.  Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Pla-laddwyr Am Ddim  Annerbyniol

Chwilio am eitemau gwastraff

 

ID: 2345, revised 28/03/2024
Print