Casglu Gwastraff

Ailgylchu Didoli ar Ymyl y Ffordd

Beth allaf i ailgylchu?

Byddwch yn gallu ailgylchu popeth a allwch ailgylchu nawr. Yn ogystal â hyn, byddwch yn gallu ailgylchu:

  • cartonau bwyd a diod (Tetra Pak)
  • batrïau cartref a photiau
  • tybiau a hambyrddau plastig.

I gael rhagor o wybodaeth am beth ellir ei ailgylchu, gwyliwch am y daflen drwy eich drws ynghyd â’ch cynwysyddion newydd.

Pam fod gymaint o gynwysyddion a sachau ailddefnyddiadwy newydd?

Mae angen i ni ddal i ailgylchu mwy. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed i ailgylchu 70 y cant erbyn 2025, a dyna pam yr ydym yn gwneud newidiadau i’ch casgliadau ailgylchu a dilyn Glasbrint Casgliadau Llywodraeth Cymru.

Mae profiad cynghorau eraill yng Nghymru’n dangos i ni mai’r ffordd orau o gynyddu faint o wastraff sy’n cael ei ailgylchu ac ansawdd yr ailgylchu hwn yw gwasanaethau ailgylchu didoli ar ymyl y ffordd fel yr un yr ydym ni’n ei gyflwyno.

Mae defnyddio cynwysyddion ar wahân a sachau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau’n rhan bwysig o’r drefn hon ac mae’n golygu bod y deunydd sy’n cael ei gasglu mor rhydd o halogiad gan bethau eraill ag y bo modd, fel bod modd ei wneud yn rhywbeth newydd ymhen hir a hwyr.

Ble allaf i eu cadw i gyd? Oni fyddant yn cymryd gormod o le?

Mater i chi yw ble i gadw eich sachau a chynwysyddion ond i chi eu gadael ar ymyl y ffordd mewn pryd i’w casglu ar y diwrnod cywir. Gallwch gadw’r sachau’n fflat pan fyddant yn wag, neu mewn pentwr pan fyddant yn llawn.

Gallwch brynu blwch troli pentyradwy, y byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth amdano yn ystod yr hydref.

Allaf i gael cymorth?

Os oes gennych gasgliad gwastraff ac ailgylchu gyda chymorth eisoes bydd hyn yn parhau. Os bydd eich amgylchiadau’n newid a’ch bod yn dechrau bod angen cymorth, gallwch wneud cais am Gasgliad â Chymorth trwy drwy’r Ganolfan Gysylltu (01437)764551

Pam ydych chi’n gofyn i mi wahanu fy ailgylchu?

Mae defnyddio cynwysyddion ar wahân a sachau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau’n rhan bwysig o’r drefn hon ac mae’n golygu bod y deunydd sy’n cael ei gasglu mor rhydd o halogiad gan bethau eraill ag y bo modd, fel bod modd ei wneud yn rhywbeth newydd ymhen hir a hwyr.

Trwy gyflwyno’r gwasanaeth newydd hwn, rydym wedi gallu cynyddu amrywiaeth y deunyddiau ailgylchu sy’n cael eu casglu gan helpu’r sir cyrraedd ei dargedau ailgylchu a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r broses newydd hon yn arbed swm sylweddol o arian i’r cyngor, y mae modd ei wario’n well ar bethau eraill.

Bydd gan y cerbydau ailgylchu newydd wahanol adrannau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau a bydd ein gweithredwyr ailgylchu’n rhoi eich ailgylchu yn yr adrannau cywir, ond byddai’n cymryd yn rhy hir (ac yn costio gormod) pe byddent yn gorfod didoli ailgylchu plith draphlith. Mae gwahanu ailgylchu a sicrhau bod y cyfan yn mynd i’r adran gywir yn waith tîm rhwng ein trigolion a’r cyngor.

Beth fydd yn digwydd os rhoddaf rywbeth ar ddamwain yn y cynhwysydd anghywir?

Os nad ydych yn sicr beth i’w roi ymhle edrychwch ar y daflen Gwastraff ac Ailgylchu, fydd yn cyrraedd trwy eich drws pan ddaw eich cynwysyddion.

Mae’n bwysig bod popeth yn mynd i’r lle cywir ac nad yw cynwysyddion ailgylchu’n cynnwys deunyddiau nad oes modd eu hailgylchu. Fodd bynnag, rydym yn derbyn y gall pawb wneud camgymeriad. Os byddwch yn sylweddoli eich bod wedi rhoi rhywbeth yn y cynhwysydd anghywir ar ôl i’ch ailgylchu gael ei gasglu, peidiwch â phryderu – dim ond ceisio cofio ei gael yn gywir y tro nesaf.

Os oes ychydig o halogiad, bydd gweithredwyr yn didoli’r deunyddiau ac yn gadael unrhyw halogiad yn y cynwysyddion i’w gadael gan yr aelwydydd yn y cynhwysydd cywir a bydd tag yn cael ei adael ar y sach ailgylchu neu gynhwysydd. Mae hyn er mwyn cynorthwyo deiliaid y tai ddeall sut ddylid ailgylchu’r gwahanol ddeunyddiau a sicrhau bod pob eitem yn y cynhwysydd cywir.

Os oes llawer o halogiad, ni fydd ein gweithredwyr yn casglu’r rhain a bydd tag ar eich sach ailgylchu neu gynhwysydd yn dweud wrthych pam nad ydym wedi ei wagio ac yn eich atgoffa i roi deunyddiau yn y sachau a chynwysyddion cywir y tro nesaf.

Fe all halogi olygu nad oes modd ailgylchu’r gwastraff ac, felly, efallai na fydd ein gweithredwyr yn gallu casglu’r gwastraff a adawyd gennych.

Beth sy’n digwydd i’r ailgylchu ar ôl ei gasglu?

Caiff eitemau ailgylchu sych (caniau, plastigion, papur, cerdyn a gwydr) eu hanfon i gyfleusterau ailbrosesu lle caiff ei baratoi ar gyfer ailgylchu.

Caiff bwyd ei gymryd i gyfleuster treulio anerobig. Mae’r broses yn cynhyrchu ynni adnewyddadwy, sy’n cael ei roi yn ôl i’r grid cenedlaethol i bweru cartrefi a chymunedau, a math o wrtaith i’w ddefnyddio ar y tir.

Caiff gwastraff gerddi ei gymryd i gyfleuster lle caiff ei droi’n wrtaith. Caiff cewynnau babanod a gwastraff anymatal (sy’n cael eu casglu ar wahân ar ymyl y ffordd) eu hailgylchu yma yng Nghymru.

I gael gwybodaeth am ein cyrchfannau ailgylchu, Mae fy Ailgylchu Cymru

I ddysgu mwy am y broses ar gyfer pob un o’r deunyddiau a anfonwn i’w hailgylchu

Beth os oes gennyf flwch cardbord mawr?

Dim ond cardbord sy’n mynd i’r sach ailddefnyddiadwy fydd yn cael ei gymryd. Os oes gennych flwch cardbord mawr mae angen ei blygu, ei rwygo neu ei falu’n ddarnau a’i roi yn y sach las er mwyn iddo fynd ar y cerbyd casglu. Fel arall, gallwch fynd ag ef i un o’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu yn y Sir.

Sut fydd trigolion anabl yn mynd â’r holl gynwysyddion newydd hyn i ymyl y ffordd?

Os ydych chi a holl aelodau’r teulu’n gorfforol anabl i adael eich gwastraff / ailgylchu ar ymyl y ffordd, gallwch ofyn am gasgliad gyda chymorth

A fyddwch chi’n gofyn i weithwyr gwastraff beidio â thaflu sachau / blychau a’u rhoi’n ôl ar ymyl y ffordd?

Bydd ein gweithredwyr yn cael cryn dipyn o hyfforddiant ynghylch y gwasanaeth newydd, gan gynnwys sut i ddychwelyd y sachau / blychau’n gywir.

A fydd sachau oren yn dal i gael eu defnyddio?

Bydd mwyafrif aelwydydd ledled y sir yn symud oddi wrth sachau oren ar y dechrau (4ydd Tachwedd). Bydd cylchoedd eraill, gan gynnwys fflatiau penodol, yn ymuno yn ystod y deunaw mis dilynol ac yn dod i ddefnyddio’r cynwysyddion a chasgliadau newydd yn raddol.

Faint o wahanol gynwysyddion fydd yna a beth fydd yn mynd i bob un?

  • Cyfanswm o bump – blwch gwydrau (gwyrdd)
  • blwch papurau gyd chaead (glas)
  • cist fwyd (gwyrdd)
  • sach ailddefnyddiadwy ar gyfer cardbord (glas)
  • sach ailddefnyddiadwy ar gyfer plastig, cartonau a chaniau (coch)

Sut fyddwn ni’n cael y sachau a blychau newydd hyn?

Fe fydd eich cynwysyddion newydd yn cyrraedd dros gyfnod o chwe wythnos gan ddechrau ar 9fed Medi. Yn ystod y cyfnod hwn bydd eich sachau gweddilliol llwyd newydd, dwy sach ailddefnyddiadwy a blwch papurau glas yn dod i’ch eiddo. Peidiwch â defnyddio unrhyw un o’r rhain cyn yr wythnos sy’n dechrau ar 4ydd Tachwedd.

Pam nad ydych chi’n casglu gwastraff hylendid fel cewynnau babanod a gwastraff anymatal ar gyfer ailgylchu?

Ar hyn o bryd, dylid dal i ddodi’r deunyddiau hyn yn eich sach ddu weddilliol. Bydd y gwasanaeth newydd ar gyfer cynhyrchion hylendid amsugnol, ac eithrio gwastraff hylendid. Oherwydd bod llawer o aelwydydd yn cynhyrchu ychydig o wastraff hylendid o’i gymharu â chewynnau babanod a gwastraff anymatal, nid yw’n eitem wastraff a dargedwyd.  

 

ID: 5498, adolygwyd 11/09/2019