Casglu Gwastraff

Y Blwch Troli y gellir ei Stacio

Mae'r Blwch Troli y gellir ei Stacio yn gynhwysydd ailgylchu aml-flwch y gellir ei roi wrth ei gilydd yn daclus i greu un uned hawdd ei symud, gan ei gwneud yn bosibl i nifer o ffrydiau deunydd gael eu casglu yr un pryd.

Mae gan gartrefi Sir Benfro yr opsiwn i brynu Blwch Troli y gellir ei Stacio ar gyfer casglu ffrydiau penodol o ddeunydd ailgylchadwy.

 • Mae'r blwch uchaf ar gyfer papur (yn lle eich blwch glas)
 • Mae'r blwch canol ar gyfer poteli, tybiau, potiau a hambyrddau plastig, deunydd pacio metel h.y. caniau, tuniau, ffoil a hambyrddau ffoil a chartonau bwyd a diod (yn lle eich bag coch)
 • Mae'r blwch gwaelod ar gyfer poteli a jariau gwydr (yn lle eich blwch gwyrdd)

*Bydd yn ofynnol o hyd i gartrefi ddefnyddio'r bag glas y gellir ei ailddefnyddio i ailgylchu eu cerdyn a'u cardbord a'r cadi gwyrdd i ailgylchu gwastraff bwyd.*

Gellir gosod deunyddiau ailgylchadwy yn uniongyrchol yn y blwch cywir naill ai trwy'r agoriadau ar gyfer y blychau gwaelod a chanol ac i mewn i'r blwch uchaf trwy agor y caead colfachog. Nid oes angen codi na gwahanu'r blychau.

Mae'r uned gyfan yn eistedd yn ddiogel ar droli cryf a chadarn, gan alluogi'r tri blwch a'u cynnwys i gael eu gael eu gwthio ar olwynion i ymyl y ffordd mewn un siwrnai. Mae hyn yn cael gwared ar yr angen i ddeiliad y tŷ godi unrhyw beth ac yn golygu y bydd llai o angen am gasgliadau â chymorth.

Os hoffech archebu System Blwch Troli y gellir ei Stacio, ffoniwch ar 01437 764551.

Cyfanswm cost y system fydd £50 ac mae gennym nifer fach o flychau troli bellach mewn stoc. Ar ôl i'r stoc hon gael ei defnyddio, bydd y system blaendal yn cael ei hailgyflwyno lle cymerir blaendal o £15, na ellir ei ad-dalu, ynghyd â’ch manylion. Byddwn yn cysylltu â chi i dalu'r ffigur sy'n ddyledus unwaith y bydd y blychau troli wedi'u derbyn gan y gwneuthurwyr a gallwn ddarparu'r system i aelwydydd.

Mae manylion ynghylch dimensiynau a chynhwysedd y system:

Dimensiynau'r Blwch Troli

 • Uchder 1140mm
 • Lled 700mm
 • Dyfnder 660mm

Cynhwysedd y Blwch Troli

 • Blwch Gwaelod ar gyfer Poteli a Jariau Gwydr 50 litr
 • Blwch Canol ar gyfer Plastig, Deunydd Pacio Metel a Chartonau Bwyd a Diod 70 litr
 • Blwch Uchaf ar gyfer Papur 40 litr

Telerau ac Amodau

1. Mae'r blwch troli hwn ar gael i'r rhai sy'n talu treth gyngor ddomestig Cyngor Sir Penfro yn unig a dim ond i’r rheini sy’n derbyn y gwasanaeth ailgylchu didoli ar ymyl y ffordd.

2. Ni ellir ad-dalu'r blaendal a dalwyd yn ystod y cam mynegi diddordeb ac ni fydd y blwch troli yn cael ei ddosbarthu i gartrefi nes y byddant wedi talu'n llawn am yr eitem.

3. Bydd deiliaid tai yn cymryd cyfrifoldeb llawn os yw'r unedau'n cael eu colli/difrodi oni bai y gellir profi y cawsant eu camddefnyddio gan weithredwyr CSP.  Yn achos systemau a fydd yn cael eu colli/difrodi, bydd yn ofynnol i ddeiliad y tŷ brynu blwch troli newydd neu ddefnyddio'r cynwysyddion safonol sydd ar gael gan CSP.

4. Mewn achosion lle bydd difrod yn digwydd oherwydd camddefnydd gan weithredwyr CSP, gofynnir i breswylwyr roi gwybod i CSP am hyn a darparu unrhyw dystiolaeth i'w hadolygu.

5. Mae'n ofynnol i gartrefi storio'r blwch troli ar eu heiddo eu hunain ac ar ddiwrnod casglu dylid gadael y blwch troli mewn man hygyrch, dirwystr (h.y. dim graean na grisiau, ac ati) yn eich man casglu arferol wrth ymyl y ffordd, a'i ddychwelyd i'r eiddo cyn gynted â phosibl ar ôl i'w gynnwys gael ei gasglu. Os na fydd cartrefi'n gosod y blwch troli mewn man casglu addas, ni fydd y cynwysyddion hyn yn cael eu gwasanaethu gan Gyngor Sir Penfro. Rydym yn cadw'r hawl i newid amseroedd casglu felly mae'n rhaid i flychau troli fod allan erbyn 6.30am bob amser. 

6. Efallai na fydd yn addas i gartrefi sydd â mynediad cyfyngedig ddefnyddio'r system blwch troli. Bydd CSP yn asesu eich eiddo ac os nad yw'n addas, byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr opsiynau eraill sydd ar gael.

7. Dim ond eitemau a ganiateir y gellir eu gwaredu yn y blwch troli a rhaid iddynt fod yn rhydd a heb eu rhoi mewn bagiau. Ni fydd blychau troli halogedig sy'n cynnwys eitemau nad ydynt yn cael eu caniatáu yn cael eu casglu nes bod yr eitemau anghywir wedi cael eu tynnu allan a bod y blwch troli yn cael ei gyflwyno ar gyfer y casgliad nesaf a drefnwyd.

 

ID: 5951, adolygwyd 07/06/2022

Casgliad Gwastraff ac Ailgylchu Nesaf

 

 

ID: 5741, adolygwyd 07/06/2022

Telerau ac Amodau Lwfans Aelwydydd Mwy

Y disgwyl yw y bydd aelwydydd mwy’n cynhyrchu mwy o wastraff ac, felly, byddant yn cael cynwysyddion ychwanegol fel a ganlyn:

 • Bydd aelwyd o 5 neu lai’n cael 52 sach y flwyddyn, cyfyngedig i 3 sach llwyd y casgliad unwaith bob 3 wythnos.
 • Bydd aelwydydd o 6 neu 7 yn cael sach werdd ychwanegol y casgliad, cyfyngedig i 3 sach lwyd ynghyd ag 1 sach werdd y casgliad unwaith bob 3 wythnos, sy’n cyfateb i 17 o sachau gwyrdd ychwanegol y flwyddyn.
 • Bydd aelwydydd o 8 neu 9 yn cael 2 sach werdd ychwanegol y casgliad, cyfyngedig i 3 sach lwyd ynghyd â 2 sach werdd y casgliad unwaith bob 3 wythnos, sy’n cyfateb i 34 o sachau gwyrdd ychwanegol y flwyddyn.
 • Bydd y patrwm hwn o 1 sach werdd ychwanegol y casgliad yn cael ei ddefnyddio ar gyfer bob dau aelod ychwanegol ar yr aelwyd.

Dylech gyflwyno eich gwastraff ar ymyl y ffordd ar eich diwrnod casglu anailgylchadwy (gweddilliol) yn y sachau llwyd a gwyrdd a ddarparwn, nid mewn sachau duon neu fagiau eraill. Cofiwch sicrhau na fyddwch yn cyflwyno mwy na 3 sach lwyd a nifer perthnasol y sachau gwyrdd fesul casgliad.

Mae’r tanysgrifiad yn para am 2 flynedd; byddwn yn eich atgoffa pan fo’n bryd ailgofrestru.

Cofiwch ddweud wrthym os bydd nifer yr unigolion ar eich aelwyd yn newid neu os ydych eisiau atal neu ddiddymu’r gwasanaeth hwn ar unrhyw adeg.

Mae gofyn i aelwydydd ailgylchu holl eitemau sy’n cael eu casglu drwy’r drefn ailgylchu o ymyl y ffordd ac mae cynwysyddion ailgylchu ychwanegol ar gael os bydd eu hangen ar aelwydydd.

 

Os byddwch yn tanysgrifio i’r lwfans hwn ar gyfer aelwyd fwy, bydd un o’n Cynghorwyr Amgylcheddol Lleol yn ymweld i sicrhau bod yr aelwyd yn defnyddio’r trefnau ailgylchu sy’n bodoli a bod angen y lwfans gweddilliol ychwanegol.

ID: 5718, adolygwyd 07/06/2022

Ailgylchu Didoli ar Ymyl y Ffordd

Beth  ydw i'n gallu ei ailgylchu?

 • Sach glas y gellir ei ailddefnyddio – Cardfwrdd a Cherdyn
 • Bocs Glas – Papur, papurau newydd a chylchgronau
 • Sach Coch y gellir ei ailddefnyddio – Poteli plastig, potiau tybiau a hambyrddau (heblaw am blastig du a brown), cartonau bwyd a diod a phecynnau metel gan gynnwys caniau, tuniau, hambyrddau ffoil a ffoil
 • Cadi Gwyrdd – Gwastraff Bwyd
 • Bocs Gwyrdd – Poteli Gwydr a Jariau
 • Bag clir i’w ddarparu gan y cartref – Batrïau cartref

Mae’r rhestr uchod yn cynnwys nifer o eitemau newydd y gallwn nawr eu hailgylchu:

 • Cartonau bwyd a diod (Tetra Pak)
 • Batrïau cartref a photiau
 • Tybiau a hambyrddau plastig.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gellir ei ailgylchu, edrychwch ar y canllaw deunyddiau manwl ar-lein neu beth am wylio ein fideos.

Pam fod gymaint o gynwysyddion a sachau ailddefnyddiadwy?

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i ailgylchu 70 y cant erbyn 2025, dyna pam rydym wedi gwneud newidiadau i'ch casgliadau ailgylchu er mwyn dilyn Glasbrint Casgliadau Llywodraeth Cymru.


Mae profiadau cynghorau eraill yng Nghymru yn dangos i ni mai'r ffordd orau o gynyddu maint a safon y  gwastraff sy'n cael ei ailgylchu  yw trwy ddefnyddio gwasanaeth ailgylchu didoli wrth ymyl y ffordd fel yr un rydym wedi gweithredu eisoes 

Mae defnyddio cynwysyddion ar wahân a sachau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau’n rhan bwysig o’r drefn hon ac mae’n golygu bod y deunydd sy’n cael ei gasglu mor rhydd o halogiad gan bethau eraill ag y bo modd, fel bod modd ei wneud yn rhywbeth newydd ymhen hir a hwyr.

Ble allaf i eu cadw i gyd? Oni fyddant yn cymryd gormod o le?

Mater i chi yw ble i gadw eich sachau a chynwysyddion ond i chi eu gadael ar ymyl y ffordd mewn pryd i’w casglu ar y diwrnod cywir. Gallwch gadw’r sachau’n fflat pan fyddant yn wag, neu mewn pentwr pan fyddant yn llawn. Dyluniwyd y blwch gwydr a'r blwch papur hefyd i'w pentyrru er mwyn lleihau'r lle storio sydd ei angen.

Bydd hefyd opsiwn i brynu blwch troli y gellir ei stacio

Sut y byddaf yn storio'r ailgylchu tan fy niwrnod casglu?

Mae yna lawer o opsiynau ar gael i aelwydydd o ran sut y gallant storio eu hailgylchu tan eu diwrnod casglu wythnosol, bydd angen gosod yr deunyddiau ailgylchadwy yn y blychau a sachau a ddarperir gan CSP cyn eu rhoi ar ymyl y palmant i'w casglu.

Bydd rhai cartrefi yn dewis defnyddio'r cynwysyddion a ddarperir gan CSP yn unig a'u storio naill ai'n fewnol neu'n allanol. Fodd bynnag, mae yna opsiynau eraill y mae rhai cartrefi eisoes yn eu defnyddio, gan gynnwys yr opsiwn storio mewnol gan ddefnyddio set o ddroriau i rag-ddidoli'r deunyddiau ac mae eraill wedi dewis gosod yr holl ddeunyddiau ailgylchadwy mewn un cynhwysydd yn y cartref ac yna didoli a / neu symud y deunyddiau ailgylchadwy i’r cynwysyddion a ddarperir gan CSP cyn gosod cynwysyddion CSP allan i’w casglu bob wythnos.

Mae cartrefi hefyd wedi gofyn a ydyn nhw'n gallu storio'r sachau a ddarperir gan CSP mewn cynhwysydd, a'r ateb yw y gall aelwydydd gadw'r sachau ailgylchu coch a glas mewn cynhwysydd / bin olwyn. Bydd angen dod â hwn i ymyl y palmant i'w gasglu a bydd angen i aelwydydd sicrhau ei bod yn amlwg bod y sachau ailgylchu o fewn y cynhwysydd / bin olwyn a bod y sachau yn hawdd eu tynnu i'w casglu. Ni all hyn fod yn fwy na 240 litr i’r criwiau wagio.

Pam ydych chi’n gofyn i mi wahanu fy ailgylchu?

Mae defnyddio cynwysyddion ar wahân a sachau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau’n rhan bwysig o’r drefn hon ac mae’n golygu bod y deunydd sy’n cael ei gasglu mor rhydd o halogiad gan bethau eraill ag y bo modd, fel bod modd ei wneud yn rhywbeth newydd ymhen hir a hwyr.

Gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, rydym yn gallu cynyddu amrywiaeth y deunyddiau ailgylchadwy sy’n cael eu casglu.
Bydd y broses hon yn arbed swm sylweddol o arian i'r Cyngor, y gellir ei wario'n well mewn meysydd eraill e.e. ar wasanaethau eraill

Mae gan y cerbydau ailgylchu wahanol adrannau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau a bydd ein gweithredwyr ailgylchu’n rhoi eich ailgylchu yn yr adrannau cywir, ond byddai’n cymryd yn rhy hir (ac yn costio gormod) pe byddent yn gorfod didoli ailgylchu plith draphlith. Mae gwahanu ailgylchu a sicrhau bod y cyfan yn mynd i’r adran gywir yn waith tîm rhwng ein trigolion a’r cyngor.

Beth fydd yn digwydd os rhoddaf rywbeth ar ddamwain yn y cynhwysydd anghywir?

Os nad ydych yn siŵr, edrychwch ar y daflen wastraff ac ailgylchu a ddosbarthwyd i chi neu edrychwch ar-lein ar ein canllawiau.

Mae’n bwysig bod popeth yn mynd i’r lle cywir ac nad yw cynwysyddion ailgylchu’n cynnwys deunyddiau nad oes modd eu hailgylchu. Fodd bynnag, rydym yn derbyn y gall pawb wneud camgymeriad. Os byddwch yn sylweddoli eich bod wedi rhoi rhywbeth yn y cynhwysydd anghywir ar ôl i’ch ailgylchu gael ei gasglu, peidiwch â phryderu – dim ond ceisio cofio ei gael yn gywir y tro nesaf.

Os oes ychydig o halogiad, bydd gweithredwyr yn didoli’r deunyddiau ac yn gadael unrhyw halogiad yn y cynwysyddion i’w gadael gan yr aelwydydd yn y cynhwysydd cywir a bydd tag yn cael ei adael ar y sach ailgylchu neu gynhwysydd. Mae hyn er mwyn cynorthwyo deiliaid y tai ddeall sut ddylid ailgylchu’r gwahanol ddeunyddiau a sicrhau bod pob eitem yn y cynhwysydd cywir.

Os oes llawer o halogiad, ni fydd ein gweithredwyr yn casglu’r rhain a bydd tag ar eich sach ailgylchu neu gynhwysydd yn dweud wrthych pam nad ydym wedi ei wagio ac yn eich atgoffa i roi deunyddiau yn y sachau a chynwysyddion cywir y tro nesaf.

Fe all halogi olygu nad oes modd ailgylchu’r gwastraff ac, felly, efallai na fydd ein gweithredwyr yn gallu casglu’r gwastraff a adawyd gennych.

Beth sy’n digwydd i’r ailgylchu ar ôl ei gasglu?

Caiff eitemau ailgylchu sych (caniau, plastigion, papur, cerdyn a gwydr) eu hanfon i gyfleusterau ailbrosesu lle caiff ei baratoi ar gyfer ailgylchu.

Mae ailgylchu bwyd yn cael ei drosglwyddo i gyfleuster treuliad anaerobig yng Nghymru. Mae’r broses yn cynhyrchu ynni adnewyddadwy, sy’n cael ei roi yn ôl i’r grid cenedlaethol i bweru cartrefi a chymunedau, a math o wrtaith i’w ddefnyddio ar y tir.

Mae gwastraff gardd yn cael ei drosglwyddo i gyfleuster yn Sir Benfro lle mae'n cael ei droi’n wrtaith.Caiff cewynnau babanod a gwastraff anymatal (sy’n cael eu casglu ar wahân ar ymyl y ffordd) eu hailgylchu yma yng Nghymru.

I gael gwybodaeth am ein cyrchfannau ailgylchu, Mae fy Ailgylchu Cymru

I ddysgu mwy am y broses ar gyfer pob un o’r deunyddiau a anfonwn i’w hailgylchu

Beth os oes gennyf flwch cardbord mawr?

Dim ond cardbord sy’n mynd i’r sach ailddefnyddiadwy fydd yn cael ei gymryd. Os oes gennych flwch cardbord mawr mae angen ei blygu, ei rwygo neu ei falu’n ddarnau a’i roi yn y sach las er mwyn iddo fynd ar y cerbyd casglu. Fel arall, gallwch fynd ag ef i un o’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu yn y Sir.

Sut fydd trigolion anabl neu fethedig yn mynd â’r holl gynwysyddion newydd hyn i ymyl y ffordd?

Os nad yw preswylydd yn gallu cyflwyno ei wastraff / ailgylchu wrth ymyl y ffordd, ac nad oes ganddyn nhw unrhyw deulu, ffrindiau neu gymdogion sy’n gallu eu helpu, yna gallant ofyn am gasgliad gyda chymorth. Gallwch hefyd gysylltu â'r tîm Gwastraff ac Ailgylchu a fydd yn gallu adolygu gofynion unigolion, cysylltwch â ni drwy wasteandrecycling@CyngorSirPenfro.gov.uk neu drwy'r ganolfan gyswllt drwy 01437 764551

Os yw deiliad tŷ eisoes yn derbyn gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu gyda chymorth, yna bydd hyn yn parhau.

A fyddwch chi’n gofyn i weithwyr gwastraff beidio â thaflu sachau / blychau a’u rhoi’n ôl ar ymyl y ffordd?

Mae ein gweithredwyr wedi cael cryn dipyn o hyfforddiant ynghylch y gwasanaeth newydd, gan gynnwys sut i ddychwelyd y sachau / blychau’n gywir.

A fydd sachau oren yn dal i gael eu defnyddio?

Mae'r mwyafrif o aelwydydd ledled y sir wedi symud i ffwrdd o ddefnyddio bagiau oren.  Bydd ardaloedd eraill, gan gynnwys fflatiau penodol, yn gweld y cynllun ar garreg y drws newydd yn cael ei weithredu yn y 18-24 misoedd nesaf ac yn raddol yn derbyn y cynwysyddion newydd a gwybodaeth am gasgliadau newydd.

Faint o wahanol gynwysyddion fydd yna a beth fydd yn mynd i bob un?

 • Cyfanswm o bump – blwch gwydrau (gwyrdd)
 • blwch papurau gyd chaead (glas)
 • cist fwyd (gwyrdd)
 • sach ailddefnyddiadwy ar gyfer cardbord (glas)
 • sach ailddefnyddiadwy ar gyfer plastig, cartonau a chaniau (coch)

Pam nad ydych chi’n casglu gwastraff hylendid fel cewynnau babanod a gwastraff anymatal ar gyfer ailgylchu?

Ar hyn o bryd, dylid dal i ddodi’r deunyddiau hyn yn eich sach ddu weddilliol. Bydd y gwasanaeth ar gyfer cynhyrchion hylendid amsugnol, ac eithrio gwastraff hylendid. Oherwydd bod llawer o aelwydydd yn cynhyrchu ychydig o wastraff hylendid o’i gymharu â chewynnau babanod a gwastraff anymatal, nid yw’n eitem wastraff a dargedwyd.  

Rwy'n ei chael hi'n anodd ffitio'r holl ddeunyddiau ailgylchu yn y bagiau a'r cynwysyddion. A allaf gael mwy?

Oes, wrth gwrs os oes angen mwy o gynwysyddion ar aelwydydd ar gyfer eu hailgylchu, a gellir eu casglu o un o'n pwyntiau casglu.

Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwasgu’r ailgylchu yn y bag coch fel caniau a photeli plastig er mwyn defnyddio'r lle yn y bag.

Sut mae cael cynwysyddion ailgylchu ychwanegol os oes angen mwy nag 1 arnaf, neu os oes angen cynwysyddion newydd?

Os oes angen blwch gwydr, cadis gwastraff bwyd neu fagiau gwastraff bwyd arnoch, gellir casglu'r rhain o nifer o leoliadau ledled y sir, cliciwch yma i weld eich lleoliad agosaf. Tra ein bod yn trefnu lleoliadau ar gyfer y cynwysyddion ailgylchu newydd, gellri cael cynwysyddion ychwanegol neu gynwysyddion newydd trwy Fy Nghyfrif neu'r Ganolfan Gyswllt.

A allaf roi papur wedi'i falu yn y blwch papur glas?

Gallwch, gellir casglu papur wedi'i rwygo trwy'r blwch papur glas, rydym yn awgrymu bod aelwydydd yn ei roi mewn bag (papur neu fag cludwr plastig) yn y blwch i gynnwys y papur wedi'i falu.

A allaf roi'r sachau ailgylchu mewn cynhwysydd / bin olwyn i'w casglu?

Gallwch, gall preswylwyr gadw'r sachau ailgylchu coch a glas mewn cynhwysydd / bin olwyn. Bydd angen dod â hwn i ymyl y palmant i'w gasglu a bydd angen i breswylwyr sicrhau ei bod yn amlwg bod y sachau ailgylchu o fewn y cynhwysydd / bin olwyn a bod y sachau yn hawdd eu tynnu i'w casglu ac ni all hyn fod yn fwy na 240 litr er mwyn i’r crisiau ei wagio.

Rwy'n aros ar fagiau oren. A allaf roi deunyddiau ychwanegol yn y bagiau oren y gall preswylwyr ar y math newydd o gasgliadau ymyl y ffordd eu rhoi yn eu cynwysyddion?

Oes, mae nifer fach o aelwydydd yn aros ar y system Bagiau Oren ar hyn o bryd gan nad oedd yn bosibl ei gyflwyno i bob cartref ar unwaith.

Mae'r System Bagiau Oren bellach yn cynnwys rhagor o eitemau, gan gynnwys caniau, tuniau, erosolau gwag, hambyrddau ffoil a ffoil, poteli plastig, tybiau, potiau a hambyrddau (ac eithrio plastig du / brown a ffilm), papur, cerdyn a chardfwrdd.

Ar hyn o bryd ni allwn gasglu cartonau bwyd a diod na batris trwy'r system Bagiau Oren ond gellir eu hailgylchu yn eich Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu agosaf, nes ein bod yn gallu eich cynnwys ar y system ailgylchu didoli wrth ymyl y ffordd

ID: 5498, adolygwyd 07/06/2022

Holi ac Ateb ynghylch Casgliadau o Ymyl y Ffordd

Beth sy’n newid?

Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed i Sir Benfro ailgylchu 70% erbyn 2025. Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi gwneud newidiadau i'ch casgliadau ailgylchu.

Mae rhestr isod o'r cynwysyddion ailgylchu

 • Sach Las Ailddefnyddiadwy – cardbord a cherdyn
 • Blwch Glas – papur
 • Sach Goch Ailddefnyddiadwy – poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig (ac eithrio plastig du a brown), cartonau bwyd a diod a deunydd pacio metel.
 • Cist Werdd – gwastraff bwyd
 • Blwch Gwyrdd – poteli a photiau gwydr.
 • Bag clir i’w ddarparu gan y cartref – batrïau cartref

Byddwn yn casglu eich holl ailgylchu a gwastraff bwyd bob wythnos. ddarganfod mwy am yr hyn y gellir ei gynnwys ym mhob cynhwysydd gwyliwch ein fideo am y Newidiadau Gwastraff neu edrychwch ar ein canllawiau yn esbonio'r gwasanaeth newydd.

Fodd bynnag, bydd casgliadau sachau (anailgylchadwy) gweddilliol bob tair wythnos. Bydd aelwydydd yn gallu gadael uchafswm o dair sach weddilliol lwyd o faint safonol i’w darparu gan CSP bob tair wythnos. Byddwn yn darparu pob cartref gyda 52 o fagiau llwyd  bob blwyddyn. 

Mae trefniadau arbennig ar gyfer aelwydydd o chwech neu fwy o bobl drwy'r cynllun bagiau gwyrdd i aelwydydd mwy.

 I’r rhai gyda phlant yn defnyddio cewynnau babanod neu oedolion yn defnyddio cynhyrchion anymatal, mae gwasanaeth tanysgrifio CHA di-dâl ar gael.

Cofiwch y bydd y gwasanaeth casglu’n cymryd mwy o amser, gyda mwy o gynwysyddion i’w casglu o bob aelwyd. Byddwch yn amyneddgar gyda’n criwiau pan fyddant wrth eu gwaith.

Ni yw'r awdurdod gorau yng Nghymru ar hyn o bryd o ran ailgylchu.Y llynedd (Ebrill 2019 – Ebrill 2020), ailgylchwyd cyfanswm o 72% o’r holl wastraff cartref. Mae angen i ni ailgylchu 70% erbyn 2025 i gyrraedd targedau gorfodol Llywodraeth Cymru. Os na chaiff y targedau hyn eu cyrraedd, fe all y cyngor gael dirwy.

Mae'r gwasanaeth hwn yn annog pobl i ailgylchu cymaint â phosibl a defnyddio eu bagiau gweddilliol (na ellir eu hailgylchu) ar gyfer pethau na ellir eu hailgylchu yn unig. Rydym eisiau annog trigolion i ailgylchu mwy a helpu cynyddu faint a ailgylchwn ledled y sir.

Bydd ailgylchu o’r palmant CSP yn arbed arian, gan helpu cynnal a gwarchod gwasanaethau eraill y cyngor.

Rydym yn dechrau gweld newidiadau sylweddol mewn agweddau ac arferion sy'n ymwneud ag ailgylchu. Mae Cyngor Sir Penfro’n cymryd o ddifrif ei ran fel ceidwaid ein hamgylchedd lleol a chenedlaethol ac mae’r newidiadau hyn yn gwella sut allwn ni fel Cyngor weithio gyda’n trigolion i’w gyflawni.

Pryd ddylwn roi fy ngwastraff a’m hailgylchu allan?

Gallwch wirio eich diwrnod casglu ar-lein neu gallwch gofrestri am hysbysiadau e-bost neu negeseuon testun am ddim ar gyfer eich diwrnodau casglu gwastraff drwy Fy Nghyfrif. Bydd yr hysbysiadau hyn yn dweud wrthych beth allwch adael i’w gasglu ar y diwrnod perthnasol bob wythnos.

Cofiwch adael eich cynwysyddion allan erbyn 6.30am ar eich diwrnod casglu.

Gallwch gael y diweddaraf am eich casgliadau trwy gofrestru ar Fy Nghyfrif 

Sut mae cael cynwysyddion ailgylchu newydd?

Rydym wedi dosbarthu’r cynwysyddion ailgylchu newydd i bob aelwyd sy’n rhan o’r cynllun didoli ar ymyl y ffordd. Os nad ydych wedi derbyn set, gallwch ofyn amdanynt drwy e-bostio enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Pam fod y casgliadau gwastraff yn cael eu lleihau?

Nid ydym yn lleihau eich gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu. Yn hytrach, rydym yn gofyn i chi adael yr un faint o wastraff ar ymyl y ffordd i’w gasglu mewn ffordd wahanol.

Nod y gwasanaeth hwn yw annog pobl i ailgylchu cymaint â phosibl a defnyddio eu bagiau gweddilliol (na ellir eu hailgylchu) ar gyfer pethau na ellir eu hailgylchu yn unig. Bydd eich ailgylchu’n cael ei gasglu bob wythnos, ynghyd â’ch cistiau bwyd, sy’n golygu y bydd llawer iawn o’ch gwastraff yn cael ei gymryd o’ch aelwyd bob wythnos.

Rydym wedi gweld bod modd ailgylchu dros 75% o’r gwastraff sy’n cael ei adael ar ymyl y ffordd yn Sir Benfro trwy gyflwyno’r gwasanaeth newydd yma.

ID: 5489, adolygwyd 07/06/2022

Casgliadau gwastraff gweddilliol (anailgylchadwy)

1. Beth yw’r cyfyngiadau gweddilliol?

Gall aelwydydd roi hyd at dri bag gweddilliol (llwyd) allan bob tair wythnos. Byddwn yn rhoi 52 o fagiau llwyd i bob aelwyd bob blwyddyn. 

2. Mae gennyf deulu mawr. Allaf i adael mwy o sachau (anailgylchadwy) gweddilliol?

Os oes gennych chwech neu fwy o bobl yn eich cartref 

Gallwch roi un bag gwyrdd ychwanegol allan bob tair wythnos ar gyfer pob dau unigolyn ychwanegol yn eich aelwyd.

 • Bydd aelwydydd gyda chwech neu saith o bobl yn gallu gadael un sach werdd ychwanegol bob tair wythnos
 • Bydd aelwydydd gydag wyth neu naw o gobl yn gallu gadael dwy sach werdd ychwanegol bob tair wythnos.

Sylwch: Fe all ein cynghorwyr gwastraff ymweld â chartrefi i gadarnhau bod y cais yn gywir.

Gallwch wneud cais am y gwasanaeth ychwanegol hwn ar-lein neu drwy ffonio'r ganolfan gyswllt. 

3. Oni fydd cyfyngu ar nifer y sachau arwain at wibdaflu sbwriel?

Trwy ddefnyddio’r casgliadau bwyd ac ailgylchu bob wythnos fe fydd digon o le yn y sachau duon i’ch gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Nid oes fyth unrhyw esgus dros wibdaflu sbwriel, ac nid oes gennym unrhyw reswm dros gredu y bydd mwyafrif llethol trigolion Sir Benfro’n dechrau torri’r gyfraith fel hyn. Nid yw’n golygu y dylai’r cyngor beidio â newid y gwasanaeth yn unig oherwydd y gallai fod lleiafrif o bobl yn barod i wibdaflu sbwriel.

Yr eitemau mwyaf cyffredin sy’n cael eu gwibdaflu yw eitemau swmpus neu wastraff masnachol – nad ydynt yn cael eu casglu o ymyl y ffordd sut bynnag.

Mae modd mynd ag eitemau cartref swmpus i’r canolfannau ailgylchu gwastraff  yn ddi-dâl, yn y rhan fwyaf o achosion. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff cartref swmpus. Mae modd trefnu hyn trwy wneud cais ar Fy Nghyfrif neu drwy’r Ganolfan Gysylltu (01437) 764551

Bydd pawb sy’n cael eu dal yn gwibdaflu sbwriel yn cael eu herlyn.

4. A fyddaf i’n gallu gadael mwy o sachau yn ystod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd?

Byddwch. Fe wyddom fod cyfuniad o anrhegion Nadolig, ymwelwyr a newid diwrnodau casglu’n golygu y gall sachau gweddilliol fynd yn llawnach nag arfer yn ystod y cyfnod hwn. Byddwn yn caniatáu i eiddo adael un sach ychwanegol yn ystod cyfnod casgliadau’r Nadolig. Dangosir dyddiad y casgliad hwn ar galendrau eich aelwyd ac nid oes angen i'r bag fod yn fag llwyd Cyngor Sir Penfro, ond unrhyw fag gweddilliol yn y cartref.                                

Serch hynny, mae’n dal yn bwysig ailgylchu gymaint ag y gallwch, gan gynnwys papur lapio (profwch a oes modd ei ailgylchu trwy gadarnhau nad yw’n agor eto ar ôl ei sgrwnsian) – ond ni all hefyd gynnwys gliter neu ffoil tun) a gwastraff bwyd fel esgyrn twrci a philion tatws.                    

5. Ydych chi’n cyflenwi’r sachau gweddilliol?

Oes.Dosbarthir 52 o fagiau gweddilliol llwyd y flwyddyn i aelwydydd cymwys bob blwyddyn.     

6. Allaf i ddefnyddio bin olwynion yn lle sach?

Na, dim ond gwastraff mewn sach weddilliol lwyd CSP fydd yn cael ei gasglu.

Fodd bynnag, os yw aelwydydd yn dymuno dodi eu sachau mewn cynhwysydd i’w casglu ar ymyl y ffordd bydd hyn yn dderbyniol. Byddem yn gofyn i’r cynhwysydd beidio â bod yn fwy na 240 litr er mwyn i’r gweithredwyr allu gwagio’r cynhwysydd.

7. Pam fod CSP yn defnyddio sachau plastig yn lle biniau olwynion?

Pan oeddem yn cynllunio’r gwasanaeth hwn, fe ystyriwyd nifer o ddewisiadau a phenderfynwyd mai sachau oedd y dewis gorau oherwydd bod sachau’n haws i fwyafrif yr aelwydydd eu cadw am fod rhai trigolion yn methu trin biniau olwynion neu’n byw mewn eiddo lle nad oes modd gadael y biniau’n ddiogel i’w casglu.

8. Ond onid yw pobl i fod i ddefnyddio llai o blastig?

Sachau plastig yw’r ateb mwyaf ymarferol o ran lle i’w cadw, glendid a phwysau. Ar ben hynny, gwnaed ein holl gynwysyddion newydd o blastig a ailgylchwyd.

9. Oni wnaiff hyn ddim ond annog pobl i roi sbwriel yn y bin ailgylchu?

Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu fod cyfyngu ar faint o sachau gweddilliol all pobl eu gadael yn eu hannog i roi eitemau nad oes modd eu hailgylchu yn y bin ailgylchu – ond digonedd o dystiolaeth i ddangos fod llawer o wastraff y gellid ei ailgylchu (gan gynnwys bwyd) yn mynd i wastraff sachau gweddilliol Sir Benfro ar hyn o bryd.

Mae cyfyngu ar faint o wastraff sach weddilliol sy’n cael ei gasglu’n gwneud i bobl feddwl am yr hyn a daflant ac yn eu hannog i ailgylchu mwy o’r pethau a ddylai gael eu hailgylchu.

10. A fydd gennyf i ddigon o le yn y sachau?

Bydd, ond i chi ddefnyddio eich gwasanaethau gwastraff bwyd ac ailgylchu’n llawn bob wythnos, bydd gennych ddigon o le yn eich sachau gweddilliol.

Caiff cyfleusterau ailgylchu eu darparu hefyd yn eich canolfannau gwastraff ac ailgylchu lleol.

Bydd trefniadau arbennig ar gyfer aelwydydd o chwech neu fwy o bobl, ar gyfer cartrefi sy'n defnyddio tân glo neu stôf fel eu prif ffynhonnell wres a'r rhai â phlant sy'n defnyddio cewynnau neu oedolion sy'n defnyddio cynhyrchion anymataliaeth.                                                                                                                                                                             . 

11. Oni fydd hyn yn denu fermin?

Sicrhau eich bod yn defnyddio eich cist gloadwy ar gyfer unrhyw wastraff bwyd a’i gadael i’w chasglu bob wythnos yw’r ffordd orau o gadw fermin draw.

12. Beth am arogleuon?

Bydd defnyddio eich cist gloadwy ar gyfer unrhyw wastraff bwyd a’i gadael i’w chasglu bob wythnos yn cynorthwyo osgoi arogleuon.

Os oes rhywun ar eich aelwyd yn defnyddio cewynnau babanod neu gynhyrchion anymatal eraill, gallwch gofrestru ar gyfer casgliad gwastraff di-dâl cynnyrch hylendid amsugnol (CHA) bob pythefnos. 

Mae bagio gwastraff anifeiliaid a’i roi yn y sach weddilliol hefyd yn gallu lleihau perygl arogleuon.

13. Rydym yn talu mwy o dreth gyngor nawr; beth ydym ni’n ei gael am hynny?

Byddwn yn casglu mwy nag erioed; dim ond yn newid sut mae’n cael ei gasglu.

Byddwn yn ailgylchu mwy o ddeunyddiau nag erioed, fel bod gennych lai o eitemau yn eich sach gwastraff gweddilliol. Bydd hyn yn golygu y bydd llai o wastraff Sir Benfro’n mynd i dirlenwi ac i’w losgi.

Wrth ychwanegu’r gwasanaeth casglu CHA newydd at y data hyn, bydd 75% o holl wastraff cartrefi’n cael ei gasglu bob pythefnos, gyda deunydd ailgylchadwy craidd eich aelwyd yn cael eu casglu bob wythnos. Bydd gweddill eich 25% o wastraff anailgylchadwy’n cael ei gasglu bob tair wythnos.

14. Pa dystiolaeth sydd yna fod cyfyngu ar wastraff yn gwella cyfraddau ailgylchu?

Mae nifer o gynghorau eraill yng Nghymru wedi cyflwyno cyfyngiadau eisoes ar wastraff sachau gweddilliol, sydd wedi cynyddu cyfraddau ailgylchu.

Ers i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyflwyno casgliadau gweddilliol cyfyngedig, cynyddodd y gyfradd ailgylchu yn y sir o 57.90% yn 2017 i 68.55% yn 2018.

15. Beth ddylwn i wneud gyda’m gwastraff anifeiliaid anwes a gwasarn cathod? A fydd yna lwfans sachau ychwanegol i bobl gydag anifeiliaid anwes?

Ond i chi gasglu gwastraff eich ci wrth fynd â’ch ci am dro, gallwch ei roi mewn bin sbwriel ar y stryd.

Os caiff gwasarn cathod, gwastraff ci neu anifail anwes ei grynhoi gartref, gallwch ei roi yn eich sach weddilliol (lwyd) i’w gasglu ar ymyl y ffordd ond bydd angen iddo fod yn rhan o’ch dogn tair sach i’w casglu bob tair wythnos. Os ydych bron â llenwi eich lwfans neu os byddai’n well gennych gael gwared ar y gwastraff hwn yn amlach, gallwch wneud hynny yn y cynhwysydd gwastraff cyffredinol yn ein Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu.

Mae dewisiadau ar gyfer dulliau gwared gwahanol yn cynnwys defnyddio treulwyr gwastraff anifeiliaid anwes ac abwydfeydd.

16. Mae gennym dân glo neu stôf , felly yn cynhyrchu llawer o ludw, beth ddylen ni ei gwneud ag ef?

Os mai tân glo neu stôf yw eich prif ffynhonnell wres, gellir rhoi'r lludw hwn mewn bagiau du aelwydydd a ddarperir pan fydd y lludw wedi'i oeri.Dylid marcio “LLUDW GLO” yn glir ar y bag ac ni ddylai unrhyw beth arall fod ynddo neu bydd yn cael ei adael. Ni ddylai’r bag bwysop mwy na 20kg. Bydd yn cael ei gasglu ar yr un diwrnod â’ch bagiau llwyd.

Cysylltwch â’r Cyngor ar enquiries@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551 i roi gwybod i’r Cygor y byddwch chi’n gosod Gwastraff Lludw Glo wrth ymyl eich bagiau llwyd.

Dylai pob lludw arall (ee. pren) gael ei osod yn y bagiau gwastraff gweddilliol llwyd ar ôl iddo oeri. Mae gan y bagiau derfyn pwysau uchaf o 20 kg, ond ar gyfer cartrefi sy'n poeni am y pwysau gellir rhoi bagiau llai o ludw yn y bag llwyd ar ymyl y palmant neu fynd â nhw i un o'n Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

17. Rwy’n byw mewn fflat / ardal sydd â chasgliadau gwastraff cymunedol. A fydd y cyfyngiad yn berthnasol i mi?

Rydym yn gofyn i bob aelwyd gydymffurfio â'r cyfyngiad gwastraff gweddilliol, a bydd pob aelwyd yn derbyn y 52 o fagiau llwyd gweddilliol

18. Beth am fflatiau sydd heb unman i gadw gwerth tair wythnos o sachau?

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gydag asiantaethau rheoli fflatiau penodol pan fo hynny’n briodol. Lle nad yw hyn yn bodoli, byddwn yn cadw cyswllt â thenantiaid i fanylu’r trefniant y ceisiwn ei sefydlu. Bydd patrymau’n amrywio, gan ddibynnu ar natur yr eiddo a hygyrchedd. Bydd ein cynghorwyr gwastraff yn gweithio gyda thrigolion fel blaenoriaeth.

19. Yn fy stryd i, bydd pawb yn rhoi eu sachau sbwriel mewn un pentwr mawr. Sut fyddwch chi’n gwybod pwy sydd wedi gadael mwy na’u lwfans o sachau?

Mewn rhai mannau, er y gwnaed casgliadau’n draddodiadol o bentwr cymunedol ar ben y ffordd, nid oes unrhyw reswm gwirioneddol pam na all y trigolion adael eu sachau o flaen eu heiddo ar ymyl y ffordd yn hytrach. Dan yr amgylchiadau hyn fe all rhai trigolion weld yn fuan y byddwn yn gofyn iddynt beidio â phentyrru eu sachau. Bydd ein Cynghorwyr Gwastraff ac Ailgylchu’n helpu iddynt wneud y newid hwnnw.

Os yw pobl yn aml yn gadael mwy na’u lwfans tair sach (naill ai trwy eu hychwanegu at bentwr cymydog, neu at bentwr cymunedol), byddant hefyd yn mynd yn brin o sachau sbwriel ymhell cyn y dylent ac ni fyddent yn ennill dim mewn gwirionedd. Byddai hyn yn dod yn amlwg yn fuan o’u galwadau ffôn / e-byst i ofyn am ragor o sachau. Wnawn ni ddim casglu unrhyw sachau gweddilliol nad ydynt yn rhai CSP. Ein canolbwynt fyddai gweithio gyda thrigolion a chael gwybod beth sy’n eu hatal rhag ailgylchu.

20. Os yw pobl ar un stryd i gyd yn gadael eu sachau duon ar ben y ffordd i’w casglu, sut wyddoch chi faint sydd wedi dod o bob aelwyd?

Rydym yn gweithio ar hyn o bryd gyda’r trigolion hyn i gasglu o ymyl eu ffordd agosaf pan fo hynny’n briodol.

21. Sut ydych chi’n mynd i rwystro pobl rhag gadael mwy na thair sach weddilliol?

Mae’n ddyletswydd ar ddeiliaid tai i ofalu am y gwastraff a gynhyrchant a dilyn y rheoliadau a bennwyd ar gyfer eu heiddo. Rydym yn deall y bydd gan rai ohonoch gwestiynau neu y bydd arnoch angen rhagor o gymorth ond, pan fo trigolion yn fwriadol yn anwybyddu’r polisi tair sach, bydd cynghorwyr gwastraff yn ymweld â’r cartrefi hynny a, phan fo hynny’n briodol, bydd cosbau penodedig yn cael eu defnyddio.

22. Mae gen i blant sydd mewn cewynnau / rwy’n defnyddio cynhyrchion anamataliaeth a byddaf yn mynd y tu hwnt i’m terfyn bagiau llwyd yn hawdd. A oes dewis arall?

Oes. Mae’r cyngor bellach yn casglu cynnyrch hylendid amsugnol bob pythefnos. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim, ond bydd angen i chi gofretru i’w cynnyrch hylendid amsugnol (CHA) dderbyn  ar Fy Nghyfrif neu ffonio’r Ganolfan Gyswllt. Pan fyddwch chi’n cofrestru bydd calendr casgliadau yn ogystal â 2 rolyn o fagiau porffor yn cael eu dosbarthu i chi.  Nid oes cyfyngiad ar faint o’r bagiau hyn y gallwch eu rhoi allan bob oythefnos. 

23. Byddaf i ffwrdd pan adeg fy nghasgliad. A fyddaf yn cael rhoi 6 nag llwyd allan ar gyfer fy nghasgliad nesaf?

Dim ond 3 bag llwyd y cewch chi ei roi allan ar gyfer pob casgliad. Os byddwch i ffwrdd adeg y casgliad, ac nad oes modd i gymydog neu deulu/ffrind roi eich gwastraff wrth ymyl y ffordd i’w casglu, yna gallwch fynd â’ch bagiau i’r Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu agosaf.

24. Ni allaf gyrraedd Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu gan nad wyf yn gyrru. Sut mae cael gwared ar fy gwastraff os byddaf yn colli casgliad?

Ceisiwch ofyn i gymydog neu deulu/ffrindiau os gallwch chi fynd gyda nhw pan fyddan nhw’n mynd i Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu.

Os nad yw hyn yn bosibl, cysylltwch â ni i'w drafod neu gallwch drefnu ymweliad ag un o'n Swyddogion Amgylchedd Lleol i drafod y cynllun, sicrhau eich bod yn ailgylchu popeth y gallwch a thrafod opsiynau eraill. Cysylltwch â'r tîm drwy anfon e-bost at wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk

25. Rydw i wedi rhwygo un o’m bagiau llwyd drwy ddamwain. Allaf i gael un newydd?

Nid oes bagiau newydd ar gael. Os na allwch atgyweirio'r bag, gallwch roi eich gwastraff mewn bag arall fel bag du ond rhaid i chi sicrhau bod bag llwyd wedi’i atodi i'r bag. Mae hyn fel bod y criwiau'n gwybod i gasglu'r bag.

26. Rydw i wedi symud tŷ a heb ddod â’m bagiau llwyd gyda mi. Sut mae cael rholyn newydd?

Gallwch ofyn am y rhain drwy’r Ganolfan Gyswllt, a byddant yn cael eu dosbarthu i chi. Efallai y bydd angen i chi roi mwy o wybodaeth i gadarnhau eich cyfeiriad newydd.

27. Rydw i wedi symud i’r sir ac nid oes bagiau llwyd yn yr eiddo. Sut ydw i’n cael rholyn?

Gallwch ofyn am y rhain enquiries@pembrokeshire.gov.uk neu Ganolfan Gyswllt, a byddant yn cael eu dosbarthu i chi. Efallai y bydd angen i chi roi mwy o wybodaeth i gadarnhau eich cyfeiriad newydd.

ID: 5491, adolygwyd 07/06/2022

Casglu Gwastraff

Mae'r gwasanaeth casglu ailgylchu didoli wrth ymyl y ffordd yn galluogi bod amrediad eang o ddeunyddiau ailgylchu yn cael eu casglu wrth ymyl y ffordd gan gynnwys: Papur, cerdyn, caniau, tiniau a ffoil glân, potiau plastig, tybiau a hambyrddau Tetra Pak, cartonau bwyd a diod, poteli a jariau gwydr, gwastraff bwyd a batris cartref. Y nod yw rhoi hwb i faint o ailgylchu sy'n cael ei wneud ledled y sir, gan leihau faint yr ydych yn ei roi yn eich bagiau gwastraff gweddilliol llwyd (na ellir eu hailgylchu).

Canlyniad hyn yw bod tua 75% o holl wastraff cartref sy'n cael ei gasglu bob wythnos neu bythef

nos o gartrefi pobl yn cynnwys deunydd ailgylchu, gwastraff gwyrdd a chynnyrch hylendid amsugnol.

 

ID: 5380, adolygwyd 07/06/2022