COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Casglu Gwastraff

Holi ac Ateb ynghylch Casgliadau o Ymyl y Ffordd

Beth sy’n newid?

Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed i Sir Benfro ailgylchu 70% erbyn 2025. I gyflawni hyn, rydym yn gwneud newidiadau i’ch casgliadau ailgylchu.

O’r hydref hwn ymlaen, byddwch yn gallu ailgylchu mwy o ddeunyddiau gartref. Byddwch yn cael cynwysyddion a sachau ailgylchu newydd, fydd yn cyrraedd erbyn lansio’r gwasanaeth newydd:

 

  • Sach Las Ailddefnyddiadwy – cardbord a cherdyn
  • Blwch Glas – papur
  • Sach Goch Ailddefnyddiadwy – poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig (ac eithrio plastig du a brown), cartonau bwyd a diod a deunydd pacio metel.
  • Cist Werdd – gwastraff bwyd
  • Blwch Gwyrdd – poteli a photiau gwydr.
  • Bag clir i’w ddarparu gan y cartref – batrïau cartref

 

Byddwn yn casglu eich holl ailgylchu a gwastraff bwyd bob wythnos. ddarganfod mwy am yr hyn y gellir ei gynnwys ym mhob cynhwysydd gwyliwch ein fideo am y Newidiadau Gwastraff neu edrychwch ar ein canllawiau yn esbonio'r gwasanaeth newydd.

Fodd bynnag, bydd casgliadau sachau (anailgylchadwy) gweddilliol bob tair wythnos. Bydd aelwydydd yn gallu gadael uchafswm o dair sach weddilliol lwyd o faint safonol i’w darparu gan CSP bob tair wythnos. Bydd pob aelwyd yn cael 52 o sachau llwyd am y flwyddyn.

Mae trefniadau arbennig ar gyfer aelwydydd o chwech neu fwy o bobl. I’r rhai gyda phlant yn defnyddio cewynnau babanod neu oedolion yn defnyddio cynhyrchion anymatal, mae gwasanaeth tanysgrifio CHA di-dâl ar gael.

Cofiwch y bydd y gwasanaeth casglu’n cymryd mwy o amser, gyda mwy o gynwysyddion i’w casglu o bob aelwyd. Byddwch yn amyneddgar gyda’n criwiau pan fyddant wrth eu gwaith.

 

Pryd mae’r newid yn digwydd?

Bydd y gwasanaeth newydd yn dechrau ar 4 Tachwedd, mae calendrau wedi’u hanfon i bob aelwyd yn nodi dyddiadau’r casgliadau.

Pam fod pethau’n newid?

Mae angen i ni gynyddu faint sy’n cael ei ailgylchu yn Sir Benfro.

Ni yw'r awdurdod gorau yng Nghymru ar hyn o bryd o ran ailgylchu.Y llynedd (Ebrill 2019 – Ebrill 2020), ailgylchwyd cyfanswm o 72% o’r holl wastraff cartref. Mae angen i ni ailgylchu 70% erbyn 2025 i gyrraedd targedau gorfodol Llywodraeth Cymru. Os na chaiff y targedau hyn eu cyrraedd, fe all y cyngor gael dirwy.

Bydd newid y gwasanaeth yn annog pobl i ailgylchu gymaint ag y bo modd a dim ond defnyddio’u sachau (anailgylchadwy) gweddilliol ar gyfer pethau nad oes modd eu hailgylchu. Rydym eisiau annog trigolion i ailgylchu mwy a helpu cynyddu faint a ailgylchwn ledled y sir.

Bydd ailgylchu o’r palmant newydd CSP yn arbed arian, gan helpu cynnal a gwarchod gwasanaethau eraill y cyngor.

Yn y bôn, daw’r newid hwn ar adeg pan ydym yn dechrau gweld newid agweddau ac arferion sylweddol o ran ailgylchu, er mwyn Sir Benfro, Cymru a’r Blaned. Mae Cyngor Sir Penfro’n cymryd o ddifrif ei ran fel ceidwaid ein hamgylchedd lleol a chenedlaethol ac mae’r newidiadau hyn yn gwella sut allwn ni fel Cyngor weithio gyda’n trigolion i’w gyflawni.

A fydd fy niwrnod casglu’n newid?

Efallai y bydd eich diwrnod casglu’n newid. Rydym wedi anfon calendrau casglu newydd i bob aelwyd. Mae hyn yn rhoi’r holl wybodaeth sydd arnoch ei hangen ynghylch pryd fydd eich casgliadau ailgylchu a gwastraff yn digwydd.

Gallwch hefyd ddewis derbyn hysbysiadau e-bost neu destun ynghylch eich diwrnodau casglu ailgylchu a gwastraff trwy Fy Nghyfrif. Bydd yr hysbysiadau hyn yn dweud wrthych beth allwch adael i’w gasglu ar y diwrnod perthnasol bob wythnos.

Cofiwch adael eich cynwysyddion allan erbyn 6.30am ar eich diwrnod casglu.

Gallwch gael y diweddaraf am eich casgliadau trwy gofrestru ar Fy Nghyfrif 

Sut mae cael cynwysyddion ailgylchu newydd?

Rydym wedi dosbarthu’r cynwysyddion ailgylchu newydd i bob aelwyd sy’n rhan o’r cynllun didoli ar ymyl y ffordd. Os nad ydych wedi derbyn set, gallwch ofyn amdanynt drwy e-bostio enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Pam fod y casgliadau gwastraff yn cael eu lleihau?

Nid ydym yn lleihau eich gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu. Yn hytrach, rydym yn gofyn i chi adael yr un faint o wastraff ar ymyl y ffordd i’w gasglu mewn ffordd wahanol.

Mae’r newid yn y gwasanaeth yn anelu at annog pobl i ailgylchu gymaint ag y bo modd a dim ond defnyddio’u sachau (anailgylchadwy) gweddilliol ar gyfer pethau nad oes modd eu hailgylchu. Bydd eich ailgylchu’n cael ei gasglu bob wythnos, ynghyd â’ch cistiau bwyd, sy’n golygu y bydd llawer iawn o’ch gwastraff yn cael ei gymryd o’ch aelwyd bob wythnos.

Rydym wedi gweld bod modd ailgylchu dros 75% o’r gwastraff sy’n cael ei adael ar ymyl y ffordd yn Sir Benfro trwy gyflwyno’r gwasanaeth newydd yma.

ID: 5489, adolygwyd 19/01/2021