Casglu Gwastraff

Casgliad Bagiau Du

Caiff gwastraff nad oes modd ei ailgylchu ei gasglu bob pythefnos.

Mae gofyn i ddeiliaid tai ddarparu eu bagiau du eu hunain i gynnwys y gwastraff. Mae yna uchafswm pwysau o 20kg y bag. Ceir asesiad o’r pwysau wrth godi pob bag. Os yw’r pwysau’n fwy na’r uchafswm, ni fydd modd i ni symud y bag o ochr y ffordd.

Sut ddylwn i storio'r gwastraff, rhwng y casgliadau?

Os byddwch chi'n dilyn y rhestr wirio syml hon ynghylch hylendid, gallwch chi osgoi'r problemau posibl.

  • Cofiwch lapio a chlymu'n dynn, unrhyw wastraff sy'n debygol o wynto'n gas
  • Gallwch gadw eich bagiau du mewn bin 
  • Dylech sicrhau bod y bag wedi'i glymu'n dynn, cyn iddo gael ei gasglu
  • Ceisiwch beidio â gadael eich bin/bag yn llygad yr haul
  • O dro i dro defnyddiwch ddiheintydd i swilo'r bin
  • Dylai gwastraff fel cewynnau, cynhyrchion anymataliaeth, bagiau stoma a chynhyrchion hylendid gael ei lapio ddwywaith cyn ei ddodi yn y bin 
  • Defnyddiwch eich bin gwastraff bwyd i ddodi gwastraff bwyd ynddo, gan y byddwn yn dal ati i ddod i'w mo'yn bob wythnos.
ID: 702, adolygwyd 23/07/2018