Casglu Gwastraff

Casgliadau Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Troi gwastraff bwyd yn bŵer yng Nghymru

Yng Nghymru, mae'r rhan fwyaf o wastraff bwyd wedi'i ailgylchu yn cael ei droi'n ynni adnewyddadwy sy'n pweru cartrefi a chymunedau Cymru. Eithaf pwerus, on’d yw e’? Am ffeithiau, straeon ac awgrymiadau pwerus ewch i Cymru yn Ailgylchu (yn agor mewn tab newydd).

 

Pum rheswm dros ailgylchu eich gwastraff bwyd

1) Mae'n hawdd

2) Mae'n atal arogleuon bwyd

3) Mae’r blychau’n cloi i atal plâu rhag mynd i mewn iddynt

4) Caiff ei gasglu unwaith yr wythnos

5) Caiff ei droi’n drydan 

 

Awgrymiadau i'ch helpu i ailgylchu eich holl wastraff bwyd

Gall ailgylchu gwastraff bwyd gadw Cymru'n lân a gwyrdd. Ond mae'r broses yn dechrau yn eich cegin, pan fyddwch chi'n ailgylchu bwyd yn iawn.

 • Defnyddiwch leinin cadi i gadw'ch gwastraff bwyd rhag gollwng. Gallwch ofyn am fwy o fagiau gwastraff bwyd drwy adael nodyn ar ben eich cadi gwastraff bwyd gwyrdd ar ddiwrnod bin.
 • Gwagiwch eich cadi llwyd gwastraff bwyd y tu mewn i'ch cadi gwastraff bwyd gwyrdd y tu allan yn rheolaidd i'w atal rhag mynd yn rhy llawn a thorri neu arllwys.
 • Cadwch gaead arno i atal pryfed rhag mynd i mewn, ac atal arogleuon rhag dod allan. Peidiwch ag anghofio cau'r caead y gellir ei gloi ar eich cadi awyr agored, i atal plâu a diogelu rhag tywydd gwyntog.
 • Cadwch eich cadi yn ffres ac yn lân trwy ei rinsio, glanhau a'i sychu.

 

Canllawiau: beth i'w roi yn eich cadi gwastraff bwyd

Os gwelwch yn dda

 • Yr holl fwyd sydd heb ei fwyta gan gynnwys bwyd sydd ar ôl ar y plât
 • Bagiau te a briwsion coffi
 • Bwyd heibio’i ddyddiad terfyn neu fwyd â llwydni
 • Cig amrwd ac wedi’i goginio, gan gynnwys esgyrn
 • Pysgod amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Cynnyrch llaeth fel caws
 • Wyau a phlisgyn wy
 • Reis, pasta, ffa
 • Nwyddau wedi'u pobi fel bara, cacennau a theisennau
 • Ffrwythau a llysiau gan gynnwys llysiau amrwd wedi'u coginio a’u crwyn sydd wedi’u plicio
 • Bwyd cathod a chŵn gwastraff o eiddo domestig. Bydd unrhyw beth o safle masnachol yn cael ei gytuno fesul achos.

Cofiwch - Os ydych chi eisoes yn compostio yn eich cartref gallwch barhau i gompostio eich croen llysiau a ffrwythau heb eu coginio yn eich bin neu domen.

Dim diolch

 • Deunydd pecynnu o unrhyw fath (cofiwch ailgylchu'r hyn y gallwch mewn bagiau ailgylchu eraill)
 • Bagiau plastig
 • Hylifau - gall y rhain lifo, gan achosi gollyngiadau wrth gludo'r gwastraff bwyd
 • Olew neu fraster hylif (gallwch ailgylchu olew coginio yn eich canolfan gwastraff ac ailgylchu lleol)

 

 

Sut galla’ i ailgylchu fy ngwastraff bwyd?

Er mwyn ailgylchu eich gwastraff bwyd, yr oll bydd arnoch angen yw:

 • Bin mawr gwyrdd 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd
 • Cadi arian 5 litr ar gyfer gwastraff bwyd addy      
 • Cyflenwad blwyddyn o fagiau ar gyfer leinio'r cadi.

Cam 1

Mynnwch yr offer cywir - bydd arnoch angen cadi cegin, bagiau cadi a blwch ymyl y palmant.

Mynnwch yr offer cywir - bydd arnoch angen cadi cegin, bagiau cadi a blwch ymyl y palmant

Cam 2

Rhowch y bag yn eich Cadi Cegin.

  

Rhowch y bag yn eich Cadi Cegin

Cam 3

Rhowch unrhyw wastraff bwyd yn y cadi, gan ofalu eich bod chi’n gwaredu unrhyw ddeunydd pacio.

 

Rhowch unrhyw wastraff bwyd yn y cadi

 

Cam 4

Pan fo’ch cadi cegin yn llawn, dylech roi’r gwastraff yn y blwch ymyl y palmant, a’i roi allan i’w gasglu bob wythnos er mwyn ei ailgylchu.

 

Pan fo’ch cadi cegin yn llawn, dylech roi’r gwastraff yn y blwch ymyl y palmant, a’i roi allan i’w gasglu bob wythnos er mwyn ei ailgylchu

 

 

Os oes angen bagiau neu flychau newydd arnoch, gallwch eu casglu o nifer o leoliadau o amgylch y sir neu wneud cais.

Mwy o wybodaeth am fagiau a bocsys newydd.

ID: 386, adolygwyd 06/07/2023