Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff Ardd

Rhwng 28 Chwefror a 2 Rhagfyr 2022, rydym yn cynnig casgliadau bob pythefnos o wastraff gardd o gartrefi.

Cost y gwasanaeth hwn i danysgrifwyr yn unig yw £52.00 fesul bin.

Bydd cwsmeriaid debyd uniongyrchol blynyddol hefyd yn elwa ar y pris rhatach o £47.00

Mae'r gwasanaeth ar gael i gartrefi a busnesau. Mae gyda ni’r hawl i benderfynu a allwn ni ddarparu’r gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd neu beidio.        

Tanysgrifio neu Adnewyddu

I canslo eich tanysgrifiad gallwch canslo ar-lein

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

Telerau ac amodau

Rhowch amser os gwelwch yn dda i ddarllen y telerau ac amodau hyn oherwydd eu bod yn rhan o’n Cytundeb ni gyda chi.

 1. Bydd y casgliadau’n digwydd bob pythefnos rhwng yr wythnos y bydd Mawrth 1af a’r wythnos y bydd Tachwedd 30ain yn digwydd bod arnynt (gan gynnwys Gwyliau Banc a Gwyliau Cyhoeddus).
 2. Mae'r gwasanaeth ar gael i gartrefi a busnesau Cyngor Sir Penfro. Gall cymdogion rannu bin ond i un cyfeiriad yn unig y mae’r bin wedi ei gofrestru ac o’r cyfeiriad hwnnw mae’n cael ei gasglu. Mae’n rhaid talu am y gwasanaeth bob blwyddyn o flaen llaw ac nid oes modd cael ad-daliad mewn unrhyw amgylchiadau.
 3. Eiddo Cyngor Sir Penfro o hyd yw’r bin(iau) gwastraff o’r ardd a dim ond ar gyfer gwastraff o’r ardd y dylid eu defnyddio. Rhaid ichi beidio â’u hagru nag arysgrifennu arnynt mewn unrhyw ffordd. Rhaid ichi roi gwybod, ar unwaith, am fin(iau) a ddifrodwyd neu a gafodd eu dwgyd, ac efallai y codir tâl arnoch am ei gyweirio’r bin neu am roi un newydd ichi.
 4. Dylai bin(iau) gael eu storio ar eiddo perchennog y tŷ a’i adael ar ddiwrnod y casgliad mewn man hygyrch, dirwystr yn eich man casglu arferol wrth y palmant, a’i ddychwelyd i’r eiddo cyn gynted ag sy’n bosib ar ôl casglu. Rydym yn cadw’r hawl i newid yr amseroedd casglu gwastraff ac felly dylech wastad ddodi’r bin(iau) mas erbyn 6.30 y bore.
 5. Does dim modd trosglwyddo’r gwasanaeth o’r naill breswyliwr i’r llall. Wrth newid cyfeiriad, bydd y gwasanaeth yn cael ei drosglwyddo i’r cyfeiriad newydd os yw yn Sir Benfro. Os yw’ symud mas o’r Sir, mae’n rhaid rhoi gwybod i’r Cyngor a dodi’r bin(iau) mas i’w gymryd. 
 6. Fydd biniau ddim yn cael eu gwagio os ydyn nhw’n rhy drwm i’w trin a’u trafod yn ddiogel neu’n anniogel i’r peiriant codi. Mae’n rhaid i ddeiliad y tŷ gael gwared â’r pwysau gormodol a dodi’r bin mas eto ar gyfer y casgliad nesaf sydd wedi’i drefnu.
 7. Dim ond pethau gyda chaniatâd y mae modd cael gwared â nhw ac mae’n rhaid iddyn nhw fod yn rhydd yn y bin(iau) ac nid mewn bagiau. Fydd bin(iau) gwastraff gerddi wedi eu heintio â phethau heb ganiatâd ddim yn cael eu casglu hyd nes bydd y pethau hynny wedi eu tynnu mas a’r bin wedi ei ddodi mas ar gyfer y casgliad nesaf sydd wedi ei drefnu.
 8. Os bydd y bin(iau) wedi eu heintio’n rheolaidd bydd rhagor o gyngor yn cael ei roi. Os bydd yr heintio yn parhau, bydd y bin(iau) yn cael eu cymryd a bydd y casgliadau yn dod i ben.
 9. Mae’n rhaid i bob gwastraff o’r ardd fod yn y bin(iau) sydd wedi eu darparu. Fydd gwastraff sydd ddim mewn bin(iau) gwastraff gardd Cyngor Sir Penfro ddim yn cael ei gasglu.
 10. Efallai na fydd eiddo anodd mynd atyn nhw yn addas i dderbyn y gwasanaeth hwn. Byddwn yn asesu eich eiddo ac os nad yw’n addas byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddewisiadau eraill sydd ar gael.
 11. Nid yw’r Awdurdod yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am anafiadau trwy ddefnyddio’r bin yn anghywir.
 12. Mae gwasanaeth casglu gyda chymorth i’w gael i’r preswylwyr hynny sy’n gymwys i gael casgliad gwastraff ac ailgylchu gyda chymorth, os yw gwneud hynny’n ymarferol.
 13. Efallai y bydd rhaid inni gael mynediad i’ch eiddo er mwyn mynd â bin(iau) bant os na fyddwn wedi derbyn taliad.
 14. Anelwn i yrru biniau newydd o fewn 21 diwrnod, ond gall hyn fod yn amhosib yn ystod cyfnodau prysur. Gall adnewyddu’r gwasanaeth gymryd 3 diwrnod gwaith i'w brosesu, ac ni fydd casgliadau’n cychwyn tan fydd y broses wedi’i chwblhau. Ni roddir ad-daliad os nad ydym yn cyflenwi o fewn 21 diwrnod.
 15. Mae’r biniau a ddychwelir gan gwsmeriaid blaenorol wedi cael eu hailddefnyddio. Ni fydd cwsmeriaid newydd o reidrwydd yn derbyn bin newydd, efallai y bydd rhywfaint o ôl defnydd.

 

 

ID: 310, adolygwyd 01/04/2022