Casglu Gwastraff

Casgliadau Gwastraff Ardd

Rhwng 26 Chwefror ac 29 Tachwedd 2024, rydym yn cynnig casglu gwastraff gardd o gartrefi bob pythefnos.

Rhaid tanysgrifio i gael y gwasanaeth hwn a bydd yn costio £61.00 fesul bin. Os byddwch yn tanysgrifio cyn 1 Ebrill 2024, dim ond £56.00 fydd y gost fesul bin.

Mae'r gwasanaeth ar gael i gartrefi a busnesau. Os hoffai unrhyw fusnesau danysgrifio i'r gwasanaeth, yn unol â'n strwythur tariff gwastraff masnach newydd, y gost i gwsmeriaid gwastraff masnach presennol Cyngor Sir Penfro fydd £100.00 y bin.  Ar gyfer unrhyw gwsmeriaid nad ydynt yn gwsmeriaid gwastraff masnach Cyngor Sir Penfro, neu gwsmeriaid presennol nad ydynt yn adnewyddu eu Cytundeb Gwastraff Masnach ar gyfer 2024/25, y gost fydd £100.00 y bin + £30.00 o dâl Dyletswydd Gofal blynyddol.

Os hoffech barhau i danysgrifio i'r gwasanaeth gwastraff gardd, cysylltwch â'n gwasanaeth gwastraff masnach ar tradewaste@pembrokeshire.gov.uk, neu fel arall, ffoniwch 01437 764551 lle bydd aelod o'r tîm gwastraff masnach yn gallu adnewyddu eich tanysgrifiad, cymryd taliad cerdyn dros y ffôn a rhoi nodyn trosglwyddo gwastraff rheoledig dilys i chi i gwmpasu eich casgliad gwastraff gardd.

Mae gyda ni’r hawl i benderfynu a allwn ni ddarparu’r gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd neu beidio.

Tanysgrifio neu Adnewyddu      

I canslo eich tanysgrifiad gallwch canslo ar-lein.

Telerau ac amodau

 

Cwestiynau Cyffredin

A oes angen i mi wneud unrhyw beth os nad ydw i am adnewyddu fy tanysgrifiad eleni?

Oes, os nad ydych chi adnewyddu eich tanysgrifiad, rhowch wybod i ni fel y gallwn gasglu eich bin. Dydw i ddim eisiau adnewyddu fy aelodaeth.

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

Pa ddefnyddiau allaf i eu gwaredu trwy’r cynllun hwn?

Gallwch gael gwared â’r pethau hyn: torion cloddiau, coed a phrysglwyni, gwreiddiau, torion a chribion porfa, dail, planhigion, blodau a chwyn.

Beth sy’n digwydd i’r defnyddiau a gesglir?

Bydd y gwastraff o’r Ardd yn cael ei gludo i gyfleuster canolog gwneud compost lle bydd e’n cael ei drin a’i droi yn gompost i’w ddefnyddio ar y tir.

Ond mae bin gompost ’da fi. Felly oes rhaid imi gael gwared â hwnnw?

Na, ddim o gwbl. Compostio yw’r dull dewisach o gael gwared â gwastraff o’r ardd. Nid yw’n costio ceiniog ac mae e’n llawer mwy llesol i’r amgylchedd. Os oes bin compost ’da chi, yna daliwch ati i’w ddefnyddio.

Pam ydym ni’n gorfod talu amdano?

Gwastraff cartref yw gwastraff o’r ardd y gallwn ni godi tâl am ddod i’w mo’yn.
Mae pawb sy’n tanysgrifio i’r gwasanaeth yn talu amdano. Mae hyn yn fwy teg i’r trigolion eraill sydd heb ardd, sy’n dewis gwneud compost gartref, neu nad ydynt yn dymuno defnyddio’r gwasanaeth.

Pam ydym ni’n defnyddio biniau ar olwynion yn lle bagiau?

Mae bagiau’n tueddu i ripio ar ddim ac mae’n fwy anodd eu codi a’u cario, tra gallwch chi ddodi rhagor o wastraff o’r ardd mewn biniau ar olwynion. Ar ben hynny maent yn rhwyddach a diogelach i chi a’n gweithwyr gwastraff eu defnyddio

Os ydych chi’n rhoi biniau ar olwynion inni ar gyfer gwastraff o’r ardd, pam nad ydych yn rhoi inni finiau ar olwynion ar gyfer ein sbwriel cyffredinol?

Byddai’r costau gweithredu yn cynyddu gan fod tynnu gwastraff mas o finiau ar olwynion yn cymryd mwy o amser ac mae tuedd i ragor o wastraff gael ei gynhyrchu hefyd. Ar ben hynny byddai’r costau’n cynyddu gan fod biniau ar olwynion yn cael eu darparu a cherbydau’n cael eu haddasu.

Nid oes ’da fi fan gwag ar gyfer bin ar olwynion felly beth allaf i ei wneud?

Efallai y bydd yn bosibl rhoi 2 o finiau llai yn lle 1 bin mwy, cysylltwch â ni ar 01437 764551 i drafod hyn.

Efallai y gallech chi gydweithio â chymydog sydd â rhagor o fan gwag i ddodi’r bin ar olwynion ynddo. Trwy wneud hyn byddwch yn dal i elwa ar y gwasanaeth a byddwch hefyd yn arbed arian am eich bod yn rhannu’r gost.
Os na allwch wneud hyn mae croeso ichi ein ffonio ar 01437 764551 ac fe wnawn ni gynnal asesiad cynhwysydd a chynnig dewis arall ichi os oes rhaid

Ni allaf ddod i ben â bin ar olwynion, felly beth allaf ei wneud?

Byddwch cystal â’n ffonio ni ar 01437 764551 er mwyn inni gynnal asesiad cynhwysydd a chynnig dewis arall ichi os oes rhaid

A yw’r holl eiddo’n addas i dderbyn y gwasanaeth hwn?

Efallai na fydd rhai eiddo’n addas ar gyfer derbyn y gwasanaeth hwn gan fod y fynedfa’n gyfyng i’n cerbydau casglu. Mae gyda ni’r hawl i benderfynu a allwn ni ddarparu’r gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd neu beidio.

Allaf i ddefnyddio’r bin sydd gyda fi’n barod?

Na allwch; fe wyddom bod y biniau a gewch gennym ni yn rhai da iawn a’u bod yn ddigon solet i allu eu codi a’u gwagio yn ein cerbydau. Ni allwn beryglu diogelwch ein gweithwyr trwy ofyn iddynt wagio biniau eraill.

Fydda i’n cael bin newydd sbon?

Mae’r biniau a ddychwelir gan gwsmeriaid blaenorol wedi cael eu hailddefnyddio. Ni fydd cwsmeriaid newydd o reidrwydd yn derbyn bin newydd, efallai y bydd rhywfaint o ôl defnydd.

Am faint mae fy Nhanysgrifiad yn para?

Bydd yr holl danysgrifiadau yn drefniadau blynyddol a bydd y casgliadau’n digwydd o’r wythnos y bydd 1 Mawrth yn digwydd bod arni hyd at yr wythnos y bydd 30 Tachwedd yn digwydd bod arni, yn gynhwysol. Mae’n rhaid talu’r ffi lawn pryd bynnag yn y flwyddyn y byddwch chi’n tanysgrifio neu hyd yn oed os taw dim ond casgliad neu ddau y mae arnoch ei angen.

A allaf i gael mwy nag un bin?

Gallwch, cyhyd â’ch bod yn talu’r tâl blynyddol am y gwasanaeth casglu ar gyfer pob bin – yna gallwch chi gael faint fynnoch chi o finiau

Sut wyf i’n adnewyddu fy nhanysgrifiad?

Byddwn yn e-bostio neu’n ysgrifennu atoch cyn bod angen adnewyddu eich tanysgrifiad ond os bydd gyda chi unrhyw ymholiadau cofiwch ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 neu gallwch adnewyddu neu ddileu eich tanysgrifiad ar-lein trwy ‘Fy Nghyfrif ’ - eich Cyfrif Ar-lein gyda’r Cyngor a mynd at ‘Fy Ngwasanaethau’.

Beth sy’n digwydd os nad wyf yn talu am y flwyddyn wedyn, a bod fy nhanysgrifiad yn dod i ben?

Os nad ydym yn cael eich taliad, bydd y casgliadau’n dod i ben a byddwn yn dod i mo’yn y bin.

Os byddaf yn dileu fy nhanysgrifiad, a fyddaf yn gymwys i gael arian yn ôl?

Ni fyddwn yn gallu cynnig unrhyw ad-daliadau er os hoffech ganslo'r tanysgrifiad gallwch wneud hynny trwy Fy Nghyfrif neu ffonio'r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 a byddwn yn terfynu'r gwasanaeth ar unwaith..

Byddwn yn trefnu casglu eich bin gwastraff gardd.

Os na fyddaf yn adnewyddu fy thanysgrifiad, afyddaf yn cael cadw’r bin?

Na, bydd angen i chi roi gwybod i ni os nad ydych chi am adnewyddu eich tanysgrifiad (neu os ydych chi'n dymuno canslo) a byddwn yn trefnu i gasglu eich bin.

A oes unrhyw gonsesiynau ar gael?

Nac oes, nid oes unrhyw gonsesiynau ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Pryd fydd y gwasanaeth yn dechrau?

Bydd y gwasanaeth yn dechrau pan gaiff eich bin ei ddanfon ichi, a byddwn yn ceisio gwneud hynny ymhen 21 diwrnod ar ôl inni gael eich taliad. Fodd bynnag, efallai na allwn wneud hynny ar yr adegau prysur – fel dechrau’r flwyddyn danysgrifio newydd er enghraifft – gan y bydd galw mawr am y gwasanaeth.
Ni roddir ad-daliad os nad ydym yn cyflenwi o fewn 21 diwrnod.

Pa mor aml fydd y bin yn cael ei wagio?

Byddwn yn dod i mo’yn y gwastraff o’r ardd bob pythefnos, rhwng yr wythnos y bydd 1 Mawrth yn digwydd bod arni a’r wythnos y bydd 30 Tachwedd yn digwydd bod arni, yn gynhwysol.

Ar ba ddiwrnod fyddwch chi’n dod I mo’yn y gwastraff?

Byddwn yn rhoi gwybod ichi ar ba ddiwrnod y caiff ei gasglu, pan fyddwn yn danfon eich bin. Caiff casgliadau eu gwneud bob pythefnos. Gallwch hefyd gofnodi eich cod post neu enw eich stryd yn 'Gwasanaethau yn eich ardal'  er mwyn cael gwybod ar ba ddiwrnod ac wythnos.

Wyddech chi y gallwch ddewis derbyn nodyn atgoffa trwy e-bost y diwrnod cyn eich casgliad?

Dewiswch dderbyn nodiadau atgoffa casgliadau trwy ‘Fy Nghyfrif’ - eich Cyfrif Ar-lein gyda’r Cyngor a mynd at ‘Fy Ngwasanaethau’.

Gwybodaeth ar sut i gofrestru ar gyfer hysbysiadau atgoffa.

Ble ddylwn i adael y bin er mwyn iddo gael ei wagio?

Dylech ddodi eich bin(iau) yn eich man casglu arferol wrth ymyl yr heol erbyn 6:30 y bore ar y diwrnod casglu

Faint o’r gloch fydd y gwastraff yn cael ei gasglu?

Amser eich casgliad fydd o 6.30yb ymlaen. Mae gennym ni’r hawl i newid yr amser rydym yn casglu o unrhyw bwynt, felly mae'n rhaid i finiau fod allan erbyn 6.30yb

Nid yw’r bin wedi cael ei wagio. Beth allaf i ei wneud nawr?

Cofiwch holi er mwyn cael gwybod a oedd eich bin i fod i gael ei wagio bryd hynny. Dylech sicrhau fod y pethau yr ydych wedi eu dodi yn y bin, wedi cael eu cynnwys ar ein rhestr o’r defnyddiau caniatedig ac nad ydych wedi gorlanw’r bin yn y fath fodd na ellir ei wagio. Dylech dynnu mas unrhyw ddifwynwyr ac/neu lacio’r cynnwys a dodi’r bin mas ar y diwrnod biniau nesaf ar gyfer eich ardal chi.
Os digwydd y dylai eich bin fod wedi cael ei wagio, nad oedd e wedi’i halogi, a’ch bod wedi ei ddodi mas cyn 6:30 y bore, yn y man cywir, yna cofiwch ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551.

Faint o wastraff o’r ardd allaf i ei ddodi yn y bin?

Er enghraifft, bydd y bin yn dal yr un faint â thua pum sach sbwriel arferol o’u llenwi tua ⅔ ac wedi’u clymu i’w casglu. Fodd bynnag, ni ddylech
ddefnyddio sachau yn y bin, mae’n rhaid i eitemau fod yn rhydd. Byddwch yn ofalus a pheidiwch â gorlwytho’r bin. Pan fyddwn ni’n gwagio eich bin ar olwynion byddwn yn ei ddodi ar declyn codi biniau sy’n ysgwyd y bin er mwyn llacio’r gwastraff a’i ddodi yn y lori sbwriel. Os yw’r gwastraff o’r ardd wedi cael ei gywasgu yn y bin bydd rhaid inni ei ysgwyd yn rhy egnïol, a gall hynny wneud difrod i’r bin.
Dylech ond dodi yn eich bin y pethau hynny sydd ar y rhestr swyddogol. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â’i ddodi i mewn ac ewch ati i ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 er mwyn cael gair o gyngor.

Os oes gwastraff ychwanegol ’da fi, a gaf i ei ddodi wrth ochr y bin?

Na chewch. Byddwn ond yn dod i mo’yn y gwastraff sydd yn y bin.

Ar hyn o bryd rwyf yn cael casgliad â chymorth ar gyfer fy sbwriel a’m nwyddau ailgylchadwy. A allaf i gael cymorth os byddaf yn tanysgrifio i’r cynllun gwastraff o’r ardd?

Gallwch, cyhyd â’i bod hi’n ymarferol inni wneud hynny. Fe wnawn roi drefniadau gyda chi er mwyn i weithiwr ddod i mo’yn o’ch eiddo, y bin ar olwynion ar gyfer gwastraff o’r ardd.

Mae’r bin yn frwnt iawn. A fydd y Cyngor yn ei lanhau?

Eich cyfrifoldeb chi yw glanhau’r bin.

Beth allaf i ei wneud ynghylch y gwastraff o’r ardd rhwng mis Rhagfyr a Chwefror?

Gallwch droi gwastraff o’r ardd yn gompost cartref neu gallwch fynd ag ef i un o’n canolfannau mwynder dinesig ac ailgylchu.

Pam nad oes unrhyw gasgliadau rhwng mis Rhagfyr a Chwefror?

Er mwyn cynnal gwasanaeth cost-effeithiol rydym wedi penderfynu peidio â darparu’r gwasanaeth yn ystod misoedd y gaeaf pan nad oes fawr ddim gwastraff o’r ardd yn cael ei gynhyrchu. 

Mae gyda fi fusnes. Allaf i ymuno â’r cynllun?

Ydy, mae'r gwasanaeth bellach ar gael i fusnesau. Cysylltwch â'n Tîm Gwastraff Masnach yn tradewaste@pembrokeshire.gov.uk neu fel arall, ffoniwch 01437 775149.

Beth sy’n digwydd os wyf i’n symud tŷ?

Os byddwch chi’n symud i dŷ arall yn Sir Benfro efallai y byddwch yn dymuno mynd â’ch bin gyda chi i’ch cartref newydd. Dylech ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn yr ydych i fod i symud, er mwyn inni allu sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio wrth eich cartref newydd.

Os byddwch yn symud y tu hwnt i’r Sir yna eiddo Cyngor Sir Penfro yw’r bin o hyd. Byddwch cystal â ffonio’r Ganolfan Gyswllt er mwyn gwneud trefniadau inni ddod i’w mo’yn.

Beth sy’n digwydd os bydd y bin yn mynd ar goll?

Os byddwch chi’n credu bod eich bin ar goll neu wedi cael ei ddwgyd dylech gael gair â’ch cymdogion a’r bobl eraill yn eich ardal leol er mwyn gweld a gafodd y bin ei ddodi yn y man anghywir. Os yw e’n dal i fod ar goll, byddwch cystal â ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar unwaith ar 01437 764551 er mwyn rhoi gwybod am hynny.
Sylwer: efallai y bydd rhaid ichi dalu am gael bin newydd os na ellir dod o hyd i’r bin gwreiddiol.

Ni wn, i sicrwydd, beth y gallaf ei ddodi yn y bin gwastraff o’r ardd. Beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch fwrw golwg ar y daflen wybodaeth a roddir ichi pan oedd eich bin yn cael ei ddanfon neu gallwch weld y rhestr sydd wedi’i dodi ar y bin. Mae rhestr hefyd ar gael ar ein gwefan gwastraff gardd. Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr peidiwch a’i ddodi e yn y bin hyd nes byddwch chi wedi ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 er mwyn cael gwybod yn iawn

Hoffech chi gofrestru?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau talu ar eich cyfer.

 • Gallwch danysgrifio ar-lein drwy ‘Fy Nghyfrif’ - Eich Cyfrif Cyngor Ar-lein ac ewch i ‘Fy Ngwasanaethau’
 • Neu gallwch lenwi ffurflen debyd uniongyrchol i wneud taliad blynyddol. Gellir lawrlwytho ffurflenni ar-lein neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 

Neu:

Gallwch ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551 lle gallwch dalu gyda cherdyn dros y ffôn.

Unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu, byddwn yn ceisio danfon eich bin ichi o fewn 21 diwrnod yn ogystal â’ch calendr casgliadau.

 

Telerau ac amodau

Rhowch amser os gwelwch yn dda i ddarllen y telerau ac amodau hyn oherwydd eu bod yn rhan o’n Cytundeb ni gyda chi.

 1. Bydd y casgliadau’n digwydd bob pythefnos rhwng yr wythnos y bydd Mawrth 1af a’r wythnos y bydd Tachwedd 30ain yn digwydd bod arnynt (gan gynnwys Gwyliau Banc a Gwyliau Cyhoeddus).
 2. Mae'r gwasanaeth ar gael i gartrefi a busnesau Cyngor Sir Penfro. Gall cymdogion rannu bin ond i un cyfeiriad yn unig y mae’r bin wedi ei gofrestru ac o’r cyfeiriad hwnnw mae’n cael ei gasglu. Mae’n rhaid talu am y gwasanaeth bob blwyddyn o flaen llaw ac nid oes modd cael ad-daliad mewn unrhyw amgylchiadau.
 3. Eiddo Cyngor Sir Penfro o hyd yw’r bin(iau) gwastraff o’r ardd a dim ond ar gyfer gwastraff o’r ardd y dylid eu defnyddio. Rhaid ichi beidio â’u hagru nag arysgrifennu arnynt mewn unrhyw ffordd. Rhaid ichi roi gwybod, ar unwaith, am fin(iau) a ddifrodwyd neu a gafodd eu dwgyd, ac efallai y codir tâl arnoch am ei gyweirio’r bin neu am roi un newydd ichi.
 4. Dylai bin(iau) gael eu storio ar eiddo perchennog y tŷ a’i adael ar ddiwrnod y casgliad mewn man hygyrch, dirwystr yn eich man casglu arferol wrth y palmant, a’i ddychwelyd i’r eiddo cyn gynted ag sy’n bosib ar ôl casglu. Rydym yn cadw’r hawl i newid yr amseroedd casglu gwastraff ac felly dylech wastad ddodi’r bin(iau) mas erbyn 6.30 y bore.
 5. Does dim modd trosglwyddo’r gwasanaeth o’r naill breswyliwr i’r llall. Wrth newid cyfeiriad, bydd y gwasanaeth yn cael ei drosglwyddo i’r cyfeiriad newydd os yw yn Sir Benfro. Os yw’ symud mas o’r Sir, mae’n rhaid rhoi gwybod i’r Cyngor a dodi’r bin(iau) mas i’w gymryd. 
 6. Fydd biniau ddim yn cael eu gwagio os ydyn nhw’n rhy drwm i’w trin a’u trafod yn ddiogel neu’n anniogel i’r peiriant codi. Mae’n rhaid i ddeiliad y tŷ gael gwared â’r pwysau gormodol a dodi’r bin mas eto ar gyfer y casgliad nesaf sydd wedi’i drefnu.
 7. Dim ond pethau gyda chaniatâd y mae modd cael gwared â nhw ac mae’n rhaid iddyn nhw fod yn rhydd yn y bin(iau) ac nid mewn bagiau. Fydd bin(iau) gwastraff gerddi wedi eu heintio â phethau heb ganiatâd ddim yn cael eu casglu hyd nes bydd y pethau hynny wedi eu tynnu mas a’r bin wedi ei ddodi mas ar gyfer y casgliad nesaf sydd wedi ei drefnu.
 8. Os bydd y bin(iau) wedi eu heintio’n rheolaidd bydd rhagor o gyngor yn cael ei roi. Os bydd yr heintio yn parhau, bydd y bin(iau) yn cael eu cymryd a bydd y casgliadau yn dod i ben.
 9. Mae’n rhaid i bob gwastraff o’r ardd fod yn y bin(iau) sydd wedi eu darparu. Fydd gwastraff sydd ddim mewn bin(iau) gwastraff gardd Cyngor Sir Penfro ddim yn cael ei gasglu.
 10. Efallai na fydd eiddo anodd mynd atyn nhw yn addas i dderbyn y gwasanaeth hwn. Byddwn yn asesu eich eiddo ac os nad yw’n addas byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddewisiadau eraill sydd ar gael.
 11. Nid yw’r Awdurdod yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am anafiadau trwy ddefnyddio’r bin yn anghywir.
 12. Mae gwasanaeth casglu gyda chymorth i’w gael i’r preswylwyr hynny sy’n gymwys i gael casgliad gwastraff ac ailgylchu gyda chymorth, os yw gwneud hynny’n ymarferol.
 13. Efallai y bydd rhaid inni gael mynediad i’ch eiddo er mwyn mynd â bin(iau) bant os na fyddwn wedi derbyn taliad.
 14. Anelwn i yrru biniau newydd o fewn 21 diwrnod, ond gall hyn fod yn amhosib yn ystod cyfnodau prysur. Gall adnewyddu’r gwasanaeth gymryd 3 diwrnod gwaith i'w brosesu, ac ni fydd casgliadau’n cychwyn tan fydd y broses wedi’i chwblhau. Ni roddir ad-daliad os nad ydym yn cyflenwi o fewn 21 diwrnod.
 15. Mae’r biniau a ddychwelir gan gwsmeriaid blaenorol wedi cael eu hailddefnyddio. Ni fydd cwsmeriaid newydd o reidrwydd yn derbyn bin newydd, efallai y bydd rhywfaint o ôl defnydd.

 

 

ID: 310, adolygwyd 08/05/2024