Casglu Gwastraff

#mewn2funud

Nod y cynllun #2minutestreetclean yw ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl helpu i gynnal a gwella glendid Sir Benfro a chael effaith gadarnhaol a buddiol ar ein hamgylchedd.

Ym mhob gorsaf ceir gefail ysbwriel a hen fagiau siopa er mwyn galluogi pobl i gasglu sbwriel pan fyddant yn ymweld. Yna, gellir rhoi’r ysbwriel a gasglwyd yn y bin sbwriel neu’r bin ailgylchu agosaf. 

Mae pob darn o sbwriel a gesglir o’n strydoedd yn bwysig, a does dim ots os codwch 1 neu 2 peth neu lond bag – mae pob cyfraniad yn werthfawr. 

Mae’r map hwn yn dangos lleoliad y byrddau stryd, nodwch mai gwirfoddolwyr sy'n cynnal y byrddau felly gall fod achlysuron pan na fydd y byrddau'n cael eu gosod, a bydd rhai yn dymhorol. 

Am ragor o wybodaeth neu i fod yn rhan o #2minutestreetclean cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu ebostiwch enquiries@pembrokeshire.gov.uk

ID: 5472, adolygwyd 08/10/2019

Hysbysu Casgliad Bin a Fethwyd

Byddwn yn trefnu casglu bin a fethwyd: 

 • Os oedd eich biniau neu sachau’n cynnwys y deunyddiau cywir. Gallwch weld beth sy’n cael mynd i bob sach ar ein tudalen casgliadau oddi ar y palmant.
 • Os dodwyd eich biniau a sachau allan ar y diwrnod casglu cywir ac yn yr wythnos gywir. Cyn hysbysu casgliad a fethwyd cofiwch gadarnhau eich diwrnod casglu trwy ddefnyddio ein chwiliad ailgylchu a sbwriel.
 • Os nad yw eich biniau neu sachau’n rhy drwm.
 • Os oedd eich biniau a sachau ar y palmant cyn 6.30am ar eich diwrnod casglu.
 • Os bu amhariadau annisgwyl i’r gwasanaeth fel tywydd garw. Byddwn yn rhoi gwybodaeth ar ein gwefan a’n cyfrifon Weplyfr a Thrydar os oes problemau.

Os oedd eich biniau a sachau’n barod i’w casglu gallwch hysbysu casgliad a fethwyd wrthym. Os nad oedd eich biniau neu sachau’n barod, byddwn yn eu casglu ar eich Diwrnod Bin priodol nesaf.

Cofiwch aros tan ar ôl 1.00pm ar ddiwrnod eich casgliad i roi digon o amser i’r criwiau fod wedi gorffen eich ardal.

Hysbysu Casgliad Bin a Fethwyd am:

 

ID: 2603, adolygwyd 28/03/2019

Casgliad Bagiau Du

Caiff gwastraff nad oes modd ei ailgylchu ei gasglu bob pythefnos.

Mae gofyn i ddeiliaid tai ddarparu eu bagiau du eu hunain i gynnwys y gwastraff. Mae yna uchafswm pwysau o 20kg y bag. Ceir asesiad o’r pwysau wrth godi pob bag. Os yw’r pwysau’n fwy na’r uchafswm, ni fydd modd i ni symud y bag o ochr y ffordd.

Sut ddylwn i storio'r gwastraff, rhwng y casgliadau?

Os byddwch chi'n dilyn y rhestr wirio syml hon ynghylch hylendid, gallwch chi osgoi'r problemau posibl.

 • Cofiwch lapio a chlymu'n dynn, unrhyw wastraff sy'n debygol o wynto'n gas
 • Gallwch gadw eich bagiau du mewn bin 
 • Dylech sicrhau bod y bag wedi'i glymu'n dynn, cyn iddo gael ei gasglu
 • Ceisiwch beidio â gadael eich bin/bag yn llygad yr haul
 • O dro i dro defnyddiwch ddiheintydd i swilo'r bin
 • Dylai gwastraff fel cewynnau, cynhyrchion anymataliaeth, bagiau stoma a chynhyrchion hylendid gael ei lapio ddwywaith cyn ei ddodi yn y bin 
 • Defnyddiwch eich bin gwastraff bwyd i ddodi gwastraff bwyd ynddo, gan y byddwn yn dal ati i ddod i'w mo'yn bob wythnos.
ID: 702, adolygwyd 23/07/2018

Bagiau a bocsys ychwanegol

Gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol.

(Mae * yn dynodi ffi. Bagiau bwyd 23 litr £6.70 y rholyn)

Cliciwch ar y testun glas i gael yr oriau agor

 

Enw Cyfeiriad Bagiau oren Bagiau gwastraff bwyd 23 litr* Bagiau gwastraff bwyd 5 litr Cadi bwyd 5 litr  Cadi bwyd 23 litr  Blwch dal gwydr 44 litr
Aberteifi Cyngor Sir Ceredigion Stryd Morgan, Aberteifi. SA43 1DG Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Cilgerran  Siop y Pentre, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SG Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Costa Coffee Uned 1, Glannau Aberdaugleddau, Victoria Road, Aberdaugleddau SA73 3AB Oes Nac Oes Oes Oes Oes Oes
Canolfan Hamdden Crymych  Crymych, SA41 3QH Oes Nac Oes  Oes  Oes Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Abergwaun Neuadd y Dref, Abergwaun, SA65 9HE Oes  Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes 
Canolfan Hamdden Abergwaun Abergwaun SA65 9DT Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Canolfan Hamdden Hwlffordd  St Thomas Green. Hwlffordd SA61 1QX Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd  Glan-yr-afon, Hwlffordd Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd Hwlffordd Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon  Hermon, Rhydiau, Hermon, Crymych. SA41 3QT Oes  Oes  Oes Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Priory Road, Aberdaugleddau
SA73 2EE 
Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau  Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head, Aberdaugleddau
SA73 3LS  
Oes Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield  Redstone Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7ES Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Llyfrgell Arberth  Stryd St James, Arberth.
SA67 7BU 
Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Newgale Siop Gerddi a Hamdden M M Carter, Siop Niwgwl, Hwlffordd SA62 6AS Oes Nac Oes Oes Oes Oes Oes
Swyddfa Bost Trefdraeth  2 Heol Hir, Trefdraeth SA42 0TJ Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell Neyland Stryd St Clement, Neyland. SA73 1SH Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Doc Penfro, Stryd Argyle, Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Stryd Argyle, Doc Penfro. SA72 6HL  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Canolfan Hamdden Penfro Bush, Penfro SA71 4RJ Oes Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro Heol y Comin, Penfro, Sir Benfro, SA71 4AE Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac oes Nac Oes
Neuadd y Dref Penfro Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Penfro. SA71 4JS  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod Marsh Road, Dinbych-y-pysgod SA70 8DU  Oes  Nac Oes  Oes  Oes Oes Oes 
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB  Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes 
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. SA70 7JD Oes  Nac Oes  Oes  Oes   Oes Oes 
Parc Busnes Thornton  Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot  Regency Hall, Saundersfoot, Sir Benfro. SA69 9NG  Oes  Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Neuadd y Ddinas Tyddewi  Neuadd y Ddinas, Y Stryd Fawr, Tyddewi, SA62 6SD  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Canolfan Hamdden Tyddewi  Ysgol Dewi Sant, Tyddewi
SA62 6QH 
Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Swyddfa Bost Llandudoch 1 Heol Fawr, Llandudoch SA43 3ED  Oes  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
               
               
               
ID: 703, adolygwyd 30/09/2019

Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi

Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi

Os oes gennych chi nwyddau cartref mawr, fel gwelyau, oergelloedd a dodrefn, gallwch drefnu casgliad gwastraff cartref swmpus neu ystyried eu hanrhegu.

Anrhegwch lle mae hynny’n bosibl.

Os yw eich eitemau o ansawdd digon da, efallai y dylech chi ystyried eu hanrhegu nhw i’ch teulu, ffrindiau, cymdogion neu elusen / grŵp cymunedol lleol. Mae opsiynau rhad ac am ddim ar gael trwy glicio yma - Opsiynau Ailgylchu ac Ailddefnyddio Gwastraff Swmpus

Mae'r dasg o gasglu nwyddau swmpus y cartref yn cael ei gwneud ar ein rhan gan FRAME, sef sefydliad elusennol lleol.

Gallwch wneud cais am y gwasanaeth hwn trwy lanw ffurflen Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi gan ddefnyddio ‘Fy Nghyfrif’, eich cyfrif ar-lein gyda’r Cyngor.

Wrth ofyn am y gwasanaeth hwn, byddwch cystal â nodi pob un o'r eitemau sy'n mynd i gael eu casglu, gan taw dim ond yr eitemau a nodwyd fydd yn cael eu casglu.

Dyma'r gwasanaeth y gallwch ddisgwyl ei gael: 

 • Y tâl am gasglu eitemau o'r cartref yw £20 am 10 eitem neu lai. Noder y byddai dodrefn tri-darn yn cyfrif fel 3 eitem, a byddai bwrdd a 4 cadair yn cyfrif fel 5 eitem.
 • Nid yw trefniadau clirio tai a sesiynau cymoni gerddi yn cael eu dosbarthu o dan delerau'r cynllun hwn ar gyfer casglu gwastraff swmpus y cartref. Mewn achosion o'r fath gall swyddog ddod i'r cartref er mwyn rhoi pris ar wahân am gasglu'r eitemau hyn. Bydd y casgliad ei hun yn digwydd o fewn 10 diwrnod i dderbyn y cais.
 • Gall fod yn bosibl casglu’r nwyddau o’r tu mewn i’r eiddo os yw’r perchennog yn bresennol. Mae hyn yn ddibynnol ar fynediad digonol. Gwnewch y cais hwn yn glir pan fyddwch chi’n archebu.
ID: 701, adolygwyd 13/05/2019

Bagiau Gwrthsefyll Gwylanod

Bydd hi'n bosibl prynu bagiau gwastraff gwydn sy'n gwrthsefyll gwylanod, am £5.30 yr un, yn y lleoliodau canlynol:

 

 • Frame Sir Benfro, Pont Fadlen
 • Frame Sir Benfro, London Road, Doc Penfro
 • Frame Sir Benfro, Ystâd Ddiwydiannol Wdig
 • Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod, Pafiliwn De Valence, Upper Frog  Street
 • Cyngor Dinas Tyddewi, Neuadd y Ddinas Tyddewi, Stryd fawr
 • Depo Thornton, Aberdaugleddau
ID: 576, adolygwyd 13/11/2017

Casgliadau Gwastraff Ardd

Mae tanysgrifiadau ar gyfer 2019 bellach wedi cau. Bydd tanysgrifiadau ac adnewyddiadau ar gyfer 2020 ar gael ym mis Chwefror.

 

Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch hefyd gael y pris gostyngol drwy arwyddo i dalu drwy ddebyd uniongyrchol yn flynyddol. Lawrlwythwch y Debyd Uniongyrchol a'i phostio'n ôl i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

I canslo eich tanysgrifiad gallwch:

Canslo ar-lein

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

 

ID: 310, adolygwyd 08/10/2019

Casgliadau Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Byddwn yn casglu eich gwastraff bwyd bob wythnos ar yr un diwrnod a'r amser fel eich Casgliad Bagiau Oren oni hysbysir yn wahanol. Rhowch eich bin gwastraff bwyd mwy o faint, gyda'r handlen yn y safle dan glo y tu allan i'ch cartref - gyda'ch bagiau ailgylchu oren.

 

Pum rheswm dros ailgylchu eich gwastraff bwyd

1) Mae'n hawdd

2) Mae'n atal arogleuon bwyd

3) Mae’r blychau’n cloi i atal plâu rhag mynd i mewn iddynt

4) Caiff ei gasglu unwaith yr wythnos

5) Caiff ei droi’n drydan 

 

Beth alla' i ei roi yn y cadi?

Fe allwch chi roi bwyd amrwd neu fwyd wedi'i goginio yn eich cadi. Gallwch hyd yn oed crafu bwyd heb ei fwyta yn syth i mewn i’ch cadi.

 

 • Cig a physgod - amrwd ac wedi'i goginio gan gynnwys esgyrn
 • Cynnyrch llaeth megis wyau a chaws
 • Llysiau a ffrwythau - amrwd ac wedi'u coginio
 • Bara, cacennau a theisennau
 • Reis, pasta a ffa
 • Bwyd heb ei fwyta o'ch platiau a'ch dysglau
 • Bagiau te a gwaddodion coffi

 

Dim diolch! Peidiwch â rhoi un o'r deunyddiau hyn yn eich cadi gwastraff bwyd.

 • Defnydd pacio o unrhyw fath
 • Bagiau plastig
 • Hylifau
 • Olew neu saim hylif

Cofiwch: Os ydych yn compostio gartref yn barod, daliwch ati i gompostio eich crafion llysiau a ffrwythau sydd heb eu coginio yn eich bin neu eich tomen.

 

Sut galla’ i ailgylchu fy ngwastraff bwyd?

Er mwyn ailgylchu eich gwastraff bwyd, yr oll bydd arnoch angen yw:

 • Bin mawr gwyrdd 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd
 • Cadi arian 5 litr ar gyfer gwastraff bwyd addy      
 • Cyflenwad blwyddyn o fagiau ar gyfer leinio'r cadi.

Cam 1

Mynnwch yr offer cywir - bydd arnoch angen cadi cegin, bagiau cadi a blwch ymyl y palmant.

Cam 2

Rhowch y bag yn eich Cadi Cegin.

  

Cam 3

Rhowch unrhyw wastraff bwyd yn y cadi, gan ofalu eich bod chi’n gwaredu unrhyw ddeunydd pacio.

 

 

Cam 4

Pan fo’ch cadi cegin yn llawn, dylech roi’r gwastraff yn y blwch ymyl y palmant, a’i roi allan i’w gasglu bob wythnos er mwyn ei ailgylchu.

 

 

 

ID: 386, adolygwyd 26/02/2018

Casglu Gwydr Wrth Ymyl y Ffordd

Fe roddwyd cychwyn ar gasgliadau gwydr wrth ymyl y ffordd, ym mis Mawrth 2012, er mwyn ailgylchu poteli a jariau gwydr mewn modd effeithiol.  Cafodd y drefn hon ei rhan-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy gyfrwng Llywodraeth Cymru.

Sut allaf i gael blwch ar gyfer gwydr?

Gwasgwch yma neu gallwch chi  ffonio'r ganolfan gyswllt ar 01437 764551 neu anfon e-bost at wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk

Sut ydych chi'n mynd ati i ailgylchu gwydr?

Mae'r ateb yn glir (a glas, brown, gwyrdd....)

Mae ein gwasanaeth ailgylchu gwydr wrth ymyl y ffordd yn golygu bod ailgylchu eich poteli a'ch jariau gwydr yn fater rhwydd ichi.

Gallwch ddodi peth wmbredd o wydr yn y blwch sy'n cael ei ddarparu ichi, mae'n ddigon mawr ar gyfer yr achlysuron untro hynny, ac yn ddigon rhwydd i'w ddefnyddio bob bythefnos.

Ar ôl defnyddio'r poteli a'r jariau, dodwch hwy yn y blwch, cyn dodi'r bin wrth ymyl y ffordd ar eich DIWRNOD BINIAU ac fe wnawn ni ddod i mo'yn y gwydr er mwyn ei ailgylchu.

Os gwnewch chi gofnodi'ch cod post chi gallwch gael gwybod pryd mae'ch wythnos casgliadau chi ...........

Beth ALLAF I ei ddodi yn y blwch?

Poteli a jariau gwydr gwag o bob lliw, math a maint.  Nid oes rhaid ichi dynnu bant y labeli, caeadau, na cyrcs ac ati oddi ar boteli.

Beth NA ALLAF I ei ddodi yn y blwch?

Unrhyw fath o wydr nad yw'n botel na jar chwaith e.e. cynwysyddion peirecs, gwydrau yfed, sbectols, gwydr ffenestri, ornaments gwydr, briwfyrddau gwydr, na bylbiau goleuni.

Pam nad ydych chi'n derbyn y pethau hyn?

Mae'r nwyddau hyn yn toddi ar wahanol dymereddau â photeli a jariau gwydr.  Pe byddent yn cael eu cymysgu a'u casglu, byddent yn halogi'r broses ailgylchu gwydr.  O ganlyniad byddai'r llwyth yn ddiwerth ac ni fyddem yn gallu ei ailgylchu.

Sut allaf i waredu'r pethau hyn, na allaf eu dodi yn y blwch, heb iddynt orfod cael eu hanfon i safle tirlenwi?

Gallwch fynd â hwy i'ch Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu agosaf er mwyn iddynt gael eu dodi mewn cynwysyddion arbennig.  Fel arall, gallwch roi'r rhan fwyaf o'r nwyddau hyn i'ch siop elusen leol cyhyd â'u bod mewn cyflwr da ac mae'r rhan fwyaf o optegwyr yn fodlon derbyn sbectols.

Ble allaf i gadw fy mlwch?

Rhag ofn y byddwch chi'n cadw'r blwch yn y tŷ, mae'r tyllau gwagio ynddo yn uwch nag arfer, er mwyn i hylifau aros yn y blwch a sicrhau na fydd lloriau'n cael eu baeddu.  Bwriad y tyllau yw gadael i'r dŵr glaw lifo bant mewn modd dan reolaeth.

Dim ond y pethau hynny sydd ar y rhestr y dylech eu dodi yn y blwch er mwyn inni eu casglu. Diolch yn fawr.  Os bydd y pethau anghywir yn cael eu casglu a'u cymysgu yn y llwyth yna ni ellir ei ailgylchu.  Bydd unrhyw bethau nad ydynt yn addas i'w casglu wrth ymyl y ffordd, yn cael eu gadael yn y blwch er mwyn ichi eu didoli a'u gwaredu'n gywir.

Beth fydd yn digwydd i'r gwydr sy'n cael ei gasglu?

Bydd y gwydr yn cael ei gludo i Abertawe er mwyn defnyddio system cylch caeedig i'w ailgylchu.  Mae ailgylchu trwy system cylch caeedig yn golygu y bydd y gwydr yn cael ei ailgylchu er mwyn ei droi'n boteli a jariau gwydr unwaith eto, sef y ffordd fwyaf cynaliadwy o wneud hynny.

Awgrymiadau ardderchog ar gyfer ailgylchu eich gwydr

 • Cofiwch ddefnyddio eich blwch ailgylchu gwydr yn bythefnosol.  Os byddwch chi'n gorlanw'ch blwch, bydd e'n drymach a mwy anodd i'w godi a'i gario.
 • Cofiwch wagio a strilo'r poteli a'r jariau er mwyn cael gwared ag unrhyw waelodion.
 • Dodwch y poteli a'r jariau yn rhydd y tu mewn i'r blwch.
 • Peidiwch â llanw eich blwch ailgylchu gwydr yn uwch na'r ymyl.  Os bydd y blwch yn cael ei orlanw bydd mwy o berygl i bethau dorri ac anafiadau.
 • Does dim rhaid ichi dynnu bant unrhyw labeli, caeadau na chyrcs ac ati oddi ar boteli.
 • Does dim rhaid ichi chwaith ddidoli eich gwydr yn ôl ei liw.

Rydym wrthi'n ystyried beth yw'r ffordd orau o fynd i mo'yn gwydr o flociau mawr o fflatiau ac o gartrefi/tai sydd heb unrhyw gwrbyn y gallwn ni fynd ato.

Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551, neu anfon e-bost at wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk

Ni ddylem wastraffu dim byd yn Sir Benfro! 

ID: 314, adolygwyd 28/03/2018

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu

Mae’r Awdurdod yn gorfod, yn statudol, casglu gwastraff o gartrefi ac felly mae gydag e fflyd o gerbydau sbwriel sy'n mynd ledled y Sir o oddeutu 59,600 o eiddo.

Rydym yn casglu bagiau oren a gwastraff bwyd pob wythnos.

Rydyn yn casglu bagiau du and gwastraff gwydr o’ch cartref bob bythefnos.

Canllawiau Ailgylchu Presennol - cyn hydref 2019

Ble ddylwn i ddodi’m sbwriel er mwyn iddo gael ei gasglu?

Dylech ddodi’ch sbwriel ar y palmant y tu fas i’ch cartref er mwyn iddo gael ei gasglu; fodd bynnag, ni all rhai trigolion wneud hyn am eu bod yn fethedig.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, fe allwn ni drefnu casgliad â chymorth oddi wrth eich stepen drws ar gais.  Ni allwn ni gynnig y gwasanaeth hwn i drigolion abl.

Os ydych chi'n berson oedrannus neu fethedig ac na allwch ddodi eich sbwriel wrth ymyl y ffordd er mwyn i'r Cyngor ddod i'w mo'yn, byddwch cystal â lawrlwytho'r ffurflen sydd wedi'i hatodi.  Yna dylech ei llanw a'i hanfon yn ôl atom.  Fel arall, mae croeso ichi ffonio'r Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 er mwyn gofyn am ffurflen

ID: 311, adolygwyd 04/07/2019

Cynllun Ailgylchu Bagiau Oren

Bydd y bagiau oren yn cael eu casglu bob wythnos ar yr un diwrnod a'r amser ag y bydd eich Gwastraff Bwyd yn cael ei gasglu.

Beth allaf i ei ddodi yn y bag oren?

Ar hyn o bryd dim ond y defnyddiau canlynol y gallwn eu derbyn:

 

 

Poteli Plastig

Cardfwrdd

Tuniau, caniau, ffoil alwminiwm ac aerosolau gwag

Papuau newydd, cylchgronau, chatalogau, cyfeiriaduron & llythyrau sothach e.e. gwiblenni, Yellow Pages a thaflenni broliant

 

Pam mae fy mag oren wedi cael ei adael y tu allan i fy nghartref pan mae pob un arall yn y stryd wedi cael ei gasglu?

Mae tag du wedi cael ei dodi ar eich bag.  Mae hwn yn dangos bod deunyddiau wedi cael eu cynnwys ynddo nad ydynt i fod i gael eu cynnwys yn y bag oren.  Os ydych yn cynnwys eitemau nad ydynt yn gallu cael eu hailgylchu, yna maent yn halogi gweddill y bag.  Bydd y bag yn cael ei adael y tu allan i’ch eiddo er mwyn ichi wagio’r eitemau anghywir a dodi’r bag allan unwaith eto i gael ei gasglu yn ystod yr wythnos nesaf.  

Does ’da fi ddim bagiau oren ar ôl; oes rhaid imi brynu rhagor? 

Nac oes. Rydym yn dymuno annog pobl i ddefnyddio’r cynllun bagiau oren ac er mwyn gwneud hyn byddwn yn rhoi rhagor o fagiau oren, yn ôl yr angen, i ddeiliaid tai sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Mae’n rhwydd – dodwch y tag gwyn ‘rhagor o fagiau os gwelwch yn dda’ mas gyda’ch bagiau oren pan rydych chi’n dechrau mynd yn brin ohonynt. Yna fe wnawn ni ddanfon rholyn newydd i’ch cartref. Cafodd y tagiau hyn eu cynnwys gyda’r pecyn gwybodaeth am ailgylchu a gawsoch cyn i’r cynllun ddechrau yn eich ardal. Cofiwch wneud yn siˆwr eich bod yn dodi’ch manylion cysylltu ar y tagiau.

Gallwch mo’yn rhagor o fagiau oren o’r lleoliadau yma <http://beta.pembrokeshire.gov.uk/casglu-gwastraff/bagiau-ychwanegol>neu drwy ffonio 01437 764551 neu drwy eu casglu  mewn un or lleoliadau yma 

Ar gyfer ailgylchu’n unig y mae’r bagiau oren.

ID: 313, adolygwyd 21/02/2019