Casglu Gwastraff

Hybiau Codi Sbwriel Cymunedol

Mae yna saith hwb codi sbwriel yn gweithredu ar draws y sir.

Maent yn caniatáu aelodau’r cyhoedd, grwpiau cymunedol a busnesau i fenthyg cyfarpar codi sbwriel i helpu i lanhau eu hardal leol.

Mae codwyr sbwriel, bagiau, cylchynau a gwasgodau llachar ar gael i'w benthyg gan bum ganolfan hamdden a weithredir gan Gyngor Sir Penfro yn Abergwaun, Crymych, Aberdaugleddau, Penfro a Dinbych-y-pysgod, yn ogystal â Neuadd y Dref Penfro, Swyddfa Cyngor Tref Hwlffordd, ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Mae’r hybiau – sydd wedi’u sefydlu gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus mewn cydweithrediad â'r cyngor sir – yn cael eu cyllido gan Lywodraeth Cymru.

Os ydych am fenthyg ychydig o gyfarpar ac am helpu i lanhau eich ardal leol, cysylltwch â’r lleoliadau isod yn uniongyrchol.

Diolch i chi am eich cymorth.

 

Enw

Cyfeiriad

Ffôn

Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod                        

Marsh Rd, Dinbych y Pysgod SA70 8EJ

01437 775678

Canolfan Hamdden Penfro

Bush Hill, Penfro SA71 4RJ

01437 776660

Canolfan Hamdden Abergwaun  

Abergwaun SA65 9DT

01437 775504

Canolfan Hamdden Crymych

1 Wellfield Grove, Crymych SA41 3QH

01437 776690

Canolfan Hamddden Aberdaugleddau                             

117 Priory Rd, Aberdaugleddau SA73 2EE

01437 775959

Haverfordwest Town Council Office

Old Wool Market, Quay St, Hwlffordd SA61 1BG                  

01437 763771

Pembroke Town Council Building

Town Hall, Main St, Penfro SA71 4JS

 -

Oriel a chanolfan ymwelwyr Oriel y Parc        

High Street, Tyddewi, SA62 6NW

01437 720392

ID: 8557, adolygwyd 07/04/2022

Calendrau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu

Rydym yn ymrwymedig i leihau ein defnydd o bapur, sy'n golygu y gall cartrefi bellach weld eu calendr casglu gwastraff wrth ymyl y ffordd ar-lein.

Gallwch wneud hyn mewn dwy ffordd:

 • Mae pob calendr ar gyfer Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu, gan gynnwys casgliadau wrth ymyl y ffordd, gwastraff gardd a chasglu cynhyrchion hylendid amsugnol (AHP) ar gael yn adran 'Fy Nyddiau ac Amseroedd' yn 'Fy Nghyfrif'. Mae'r calendrau hyn yn unigryw i'ch cartref a'r gwasanaethau yr ydych chi’n eu derbyn.
 • Gallwch weld eich Calendr Casglu Gwastraff wrth ymyl y ffordd a manylion ynghylch eich diwrnod casglu nesaf trwy'r cyfleuster 'Chwilio am eich diwrnod biniau' ar y wefan.

Er mwyn gweld eich calendr

Rhowch eich cod post yn y blwch 'Chwilio am eich diwrnod biniau' isod ac wedyn dewiswch eich cyfeiriad.

Bydd hyn yn dangos manylion eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu nesaf.

Wedyn, dewiswch 'Gweld Calendr Casgliadau' ar ochr chwith y dudalen ar y gwaelod.

Chwilio am eich Diwrnod Biniau

Gallwch hefyd gofrestru am nodyn atgoffa wythnosol am ddim ynghylch y diwrnod biniau trwy hysbysiad neges destun neu e-bost trwy Fy Nghyfrif

Os nad oes gennych fynediad i'r we i lawrlwytho'n calendrau, gallwch ofyn am gopïau papur trwy ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551. 

ID: 7178, adolygwyd 07/06/2022

#mewn2funud

Nod y cynllun #2minutestreetclean yw ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl helpu i gynnal a gwella glendid Sir Benfro a chael effaith gadarnhaol a buddiol ar ein hamgylchedd.

Ym mhob gorsaf ceir gefail ysbwriel a hen fagiau siopa er mwyn galluogi pobl i gasglu sbwriel pan fyddant yn ymweld. Yna, gellir rhoi’r ysbwriel a gasglwyd yn y bin sbwriel neu’r bin ailgylchu agosaf. 

Mae pob darn o sbwriel a gesglir o’n strydoedd yn bwysig, a does dim ots os codwch 1 neu 2 peth neu lond bag – mae pob cyfraniad yn werthfawr. 

Mae’r map hwn yn dangos lleoliad y byrddau stryd, nodwch mai gwirfoddolwyr sy'n cynnal y byrddau felly gall fod achlysuron pan na fydd y byrddau'n cael eu gosod, a bydd rhai yn dymhorol. 

Am ragor o wybodaeth neu i fod yn rhan o #2minutestreetclean cysylltwch â Jemma Price-Lewis ar 01437 764551 neu ebostiwch jemma.price-lewis@pembrokeshire.gov.uk

ID: 5472, adolygwyd 07/04/2022

Hysbysu Casgliad Bin a Fethwyd

Byddwn yn trefnu casglu bin a fethwyd: 

 • Os oedd eich biniau neu sachau’n cynnwys y deunyddiau cywir. Gallwch weld beth sy’n cael mynd i bob sach ar ein tudalen casgliadau oddi ar y palmant.
 • Os dodwyd eich biniau a sachau allan ar y diwrnod casglu cywir ac yn yr wythnos gywir. Cyn hysbysu casgliad a fethwyd cofiwch gadarnhau eich diwrnod casglu trwy ddefnyddio ein chwiliad ailgylchu a sbwriel.
 • Os nad yw eich biniau neu sachau’n rhy drwm.
 • Os oedd eich biniau a sachau ar y palmant cyn 6.30am ar eich diwrnod casglu.
 • Os bu amhariadau annisgwyl i’r gwasanaeth fel tywydd garw. Byddwn yn rhoi gwybodaeth ar ein gwefan a’n cyfrifon Weplyfr a Thrydar os oes problemau.

Os oedd eich biniau a sachau’n barod i’w casglu gallwch hysbysu casgliad a fethwyd wrthym. Os nad oedd eich biniau neu sachau’n barod, byddwn yn eu casglu ar eich Diwrnod Bin priodol nesaf.

ID: 2603, adolygwyd 01/04/2022

Bagiau a bocsys ychwanegol

Gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol

Mae * yn dynodi ffi. Bagiau bwyd 23 litr £6.70 y rholyn

Cliciwch ar y testun glas i gael yr oriau agor.

Gall cwsmeriaid ofyn am fwy o fagiau gwastraff bwyd drwy dodi nodyn ar eu cadi pan fyddant yn cael eu rhoi ar ymyl y ffordd ar y diwrnod casgl

Noder nad oes gan unrhyw allfeydd fagiau llwyd. Mae pob eiddo domestig yn derbyn 52 o fagiau bob blwyddyn

 

Cyflwynwch gais am fagiau a bocsys ychwanegol

Sylwer, yn sgil mwy o alw, yr amcangyfrifir bod yr amser danfon ar gyfer cynwysyddion oddeutu 5 wythnos ar hyn o bryd.

 

Enw Cyfeiriad Bagiau gwastraff bwyd 5 litr Cadi bwyd 5 litr  Cadi bwyd 23 litr  Blwch dal gwydr 44 litr  Sach Las Ailddefnyddiadwy – cardbord a cherdyn Blwch Glas – papur  Sach Goch Ailddefnyddiadwy  AHP sachau 60 litr porffor  BAGIAU clir BAGIAU glas giau gwastraff bwyd 23 litr BAGIAU oren Bagiau sy’n atal gwylanod
Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield  Redstone Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7ES Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Cilgerran  Siop y Pentre, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SG Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Crane Cross Devonshire Drive, New Hedges, Saundersfoot, SA69 9EE Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Cleddau Stores & Post Office (Llangwm) 32 Main Street, Llangwm, SA62 4HP Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Crymych  Crymych, SA41 3QH Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Abergwaun Abergwaun SA65 9DT Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Abergwaun Neuadd y Dref, Abergwaun, SA65 9HE Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
FRAME Pont Fadlen, Hwlffordd, SA61 1XF Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Oes 
Canolfan Hamdden Hwlffordd  St Thomas Green. Hwlffordd SA61 1QX Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd  Glan-yr-afon, Hwlffordd, SA61 1ST Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
 Siop bapurau Hubbards 74 High Street, Neyland, Aberdaugleddau, SA73 1TF Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd Hwlffordd  Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon  Hermon, Rhydiau, Hermon, Crymych. SA41 3QT Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig, Winsel  Old Hakin Road, Hwlffordd, SA61 1XG Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Manorowen  Abergwaun, SA65 9QE Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Tyddewi Fishguard Road, Tyddewi, SA62 6BY Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Mace Stores 1 Trafalgar Road, Hwlffordd, SA61 1TR Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Priory Road, Aberdaugleddau, SA73 2EE Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau  Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head, Aberdaugleddau, SA73 3LS Oes  Oes   Oes   Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
(Monkton) Spar Stores Longmains, Monkton, SA71 4NA Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Arberth  Stryd St James, Arberth. SA67 7BU Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Newgale Siop Gerddi a Hamdden M M Carter, Siop Niwgwl, Hwlffordd SA62 6AS Oes  Oes Oes Oes Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Trefdraeth  2 Heol Hir, Trefdraeth SA42 0TJ Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Neyland St Clements Road, Neyland. SA73 1SH Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
 Llyfrgel Doc Penfro Stryd y Dŵr, Doc Penfro,Sir Benfro SA72 6DW Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Penfro Bush, Penfro SA71 4RJ Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro Heol y Comin, Penfro, Sir Benfro, SA71 4AE Oes  Nac Oes Nac Oes Nac oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Neuadd y Dref Penfro Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Penfro. SA71 4JS  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Cyngor Dref Doc Penfro 28 Dimond St, Doc Penfro, SA72 6BT Nac Oes Nac Oes Oes Oes Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot  Regency Hall, Saundersfoot, Sir Benfro. SA69 9NG  Oes  Oes   Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Tyddewi Tyddewi, Hwlffordd, SA62 6BY Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Neuadd y Ddinas Tyddewi  Neuadd y Ddinas, Y Stryd Fawr, Tyddewi, SA62 6SD  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Tyddewi  Ysgol Dewi Sant, Tyddewi, SA62 6QH Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Llandudoch 1 Heol Fawr, Llandudoch SA43 3ED  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8EJ Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. SA70 7JD Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Oes  Oes  Oes  Nac Oes Oes 
Canolfan Gymunedol       The Mount 15-16 Larch Road, Ystad Mount, SA73 1BZ Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Oes  Nac Oes
Parc Busnes Thornton  Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR  Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes 
Safle Amwynder Dinesig Waterloo Doc Penfro, SA72 4RT Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Safle Amwynder Dinesig Winsel Old Hakin Road, Hwlffordd, SA61 1XG Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
ID: 703, adolygwyd 07/04/2022

Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi

Casgliadau Gwastraff Swmpus – Gwasanaeth Cyfyngedig yn Gweithredu

Mae casgliadau gwastraff swmpus o gartrefi wedi ailddechrau ar sail gyfyngedig.

Os oes gennych daclau cartref mawr dieisiau fel gwelyau, oergelloedd a dodrefn gallwch drefnu casgliad gwastraff cartref swmpus. Caiff eitemau cartref swmpus eu casglu ar ein rhan gan Frame, mudiad elusennol lleol.

Gallwch wneud ceisiadau am y gwasanaeth hwn trwy lenwi Ffurflen Casglu Gwastraff Cartref Swmpus yn ‘Fy Nghyfrif’ eich cyfrif ar-lein y Cyngor. Rydym yn gwneud popeth a allwn i leihau’r cysylltiad rhwng y cyhoedd a staff a chadw pellter cymdeithasol ar hyn o bryd. Felly, rhaid talu o flaen llaw am y casgliad wrth archebu gan sicrhau prosesu archebion yn brydlon wrth gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Y taliad am gasgliad o eitemau cartref yw £20 am 10 eitem neu lai. Sylwch y byddai set dridarn o ddodrefn yn cyfrif fel 3 eitem, ac y byddai bwrdd and 4 cadair yn cyfrif fel 5 eitem. Ar hyn o bryd ni allwn gasglu unrhyw eitemau trwm, a fyddai’n gofyn mwy na 2 o bobl i’w symud h.y. pianos ac ati.

Sylwer: unwaith y mae cwsmer wedi gwneud cais am gasgliad o hyd at 20 o eitemau (cost dau gasgliad), ni allant drefnu casgliad arall nes bod y casgliadau cyfredol wedi'u cwblhau.

Wrth ofyn am y gwasanaeth hwn, nodwch yr eitemau i’w casglu, oherwydd mai dim ond eitemau a nodwyd fydd yn cael eu symud.

Cofiwch, unwaith y byddwch wedi cyflwyno’r casgliad gwastraff swmpus, ni ellir ei ddiwygio. Y rheswm am hyn yw na fyddai’r fan yn gallu darparu ar gyfer gwahanol eitemau oherwydd cyfyngiadau lle.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais bydd yn cael ei anfon at Frame a fydd yn cysylltu â’r aelwyd i drefnu’r casgliad. Bydd yr eitemau’n cael eu casglu’n unig oddi allan i’r eiddo a pheidiwch â’u dodi allan i’w casglu cyn i Frame ddweud wrthych.

 

ID: 701, adolygwyd 07/04/2022

Bagiau Gwrthsefyll Gwylanod

Bydd hi'n bosibl prynu bagiau gwastraff gwydn sy'n gwrthsefyll gwylanod, am £5.30 yr un, yn y lleoliodau canlynol:

 • Frame Sir Benfro, Pont Fadlen
 • Frame Sir Benfro, London Road, Doc Penfro
 • Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod, Pafiliwn De Valence, Upper Frog  Street
 • Cyngor Dinas Tyddewi, Neuadd y Ddinas Tyddewi, Stryd fawr
 • Depo Thornton, Aberdaugleddau
ID: 576, adolygwyd 07/04/2022

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu

Gwybodaeth Gasglu Gwastraff

 
 

Chwilio am eich Diwrnod Biniau

ID: 311, adolygwyd 01/04/2022

Casgliadau Gwastraff Ardd

Rhwng 28 Chwefror a 2 Rhagfyr 2022, rydym yn cynnig casgliadau bob pythefnos o wastraff gardd o gartrefi.

Cost y gwasanaeth hwn i danysgrifwyr yn unig yw £52.00 fesul bin.

Bydd cwsmeriaid debyd uniongyrchol blynyddol hefyd yn elwa ar y pris rhatach o £47.00

Mae'r gwasanaeth ar gael i gartrefi a busnesau. Mae gyda ni’r hawl i benderfynu a allwn ni ddarparu’r gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd neu beidio.        

Tanysgrifio neu Adnewyddu

I canslo eich tanysgrifiad gallwch canslo ar-lein

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

Telerau ac amodau

Cwestiynau Cyffredin

Pa ddefnyddiau allaf i eu gwaredu trwy’r cynllun hwn?

Gallwch gael gwared â’r pethau hyn: torion cloddiau, coed a phrysglwyni, gwreiddiau, torion a chribion porfa, dail, planhigion, blodau a chwyn.

Beth sy’n digwydd i’r defnyddiau a gesglir?

Bydd y gwastraff o’r Ardd yn cael ei gludo i gyfleuster canolog gwneud compost lle bydd e’n cael ei drin a’i droi yn gompost i’w ddefnyddio ar y tir.

Ond mae bin gompost ’da fi. Felly oes rhaid imi gael gwared â hwnnw?

Na, ddim o gwbl. Compostio yw’r dull dewisach o gael gwared â gwastraff o’r ardd. Nid yw’n costio ceiniog ac mae e’n llawer mwy llesol i’r amgylchedd. Os oes bin compost ’da chi, yna daliwch ati i’w ddefnyddio.

Pam ydym ni’n gorfod talu amdano?

Gwastraff cartref yw gwastraff o’r ardd y gallwn ni godi tâl am ddod i’w mo’yn.
Mae pawb sy’n tanysgrifio i’r gwasanaeth yn talu amdano. Mae hyn yn fwy teg i’r trigolion eraill sydd heb ardd, sy’n dewis gwneud compost gartref, neu nad ydynt yn dymuno defnyddio’r gwasanaeth.

Pam ydym ni’n defnyddio biniau ar olwynion yn lle bagiau?

Mae bagiau’n tueddu i ripio ar ddim ac mae’n fwy anodd eu codi a’u cario, tra gallwch chi ddodi rhagor o wastraff o’r ardd mewn biniau ar olwynion. Ar ben hynny maent yn rhwyddach a diogelach i chi a’n gweithwyr gwastraff eu defnyddio

Os ydych chi’n rhoi biniau ar olwynion inni ar gyfer gwastraff o’r ardd, pam nad ydych yn rhoi inni finiau ar olwynion ar gyfer ein sbwriel cyffredinol?

Byddai’r costau gweithredu yn cynyddu gan fod tynnu gwastraff mas o finiau ar olwynion yn cymryd mwy o amser ac mae tuedd i ragor o wastraff gael ei gynhyrchu hefyd. Ar ben hynny byddai’r costau’n cynyddu gan fod biniau ar olwynion yn cael eu darparu a cherbydau’n cael eu haddasu.

Nid oes ’da fi fan gwag ar gyfer bin ar olwynion felly beth allaf i ei wneud?

Efallai y gallech chi gydweithio â chymydog sydd â rhagor o fan gwag i ddodi’r bin ar olwynion ynddo. Trwy wneud hyn byddwch yn dal i elwa ar y gwasanaeth a byddwch hefyd yn arbed arian am eich bod yn rhannu’r gost.
Os na allwch wneud hyn mae croeso ichi ein ffonio ar 01437 764551 ac fe wnawn ni gynnal asesiad cynhwysydd a chynnig dewis arall ichi os oes rhaid

Ni allaf ddod i ben â bin ar olwynion, felly beth allaf ei wneud?

Byddwch cystal â’n ffonio ni ar 01437 764551 er mwyn inni gynnal asesiad cynhwysydd a chynnig dewis arall ichi os oes rhaid

A yw’r holl eiddo’n addas i dderbyn y gwasanaeth hwn?

Efallai na fydd rhai eiddo’n addas ar gyfer derbyn y gwasanaeth hwn gan fod y fynedfa’n gyfyng i’n cerbydau casglu. Mae gyda ni’r hawl i benderfynu a allwn ni ddarparu’r gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd neu beidio.

Allaf i ddefnyddio’r bin sydd gyda fi’n barod?

Na allwch; fe wyddom bod y biniau a gewch gennym ni yn rhai da iawn a’u bod yn ddigon solet i allu eu codi a’u gwagio yn ein cerbydau. Ni allwn beryglu diogelwch ein gweithwyr trwy ofyn iddynt wagio biniau eraill.

Fydda i’n cael bin newydd sbon?

Mae’r biniau a ddychwelir gan gwsmeriaid blaenorol wedi cael eu hailddefnyddio. Ni fydd cwsmeriaid newydd o reidrwydd yn derbyn bin newydd, efallai y bydd rhywfaint o ôl defnydd.

Am faint mae fy Nhanysgrifiad yn para?

Bydd yr holl danysgrifiadau yn drefniadau blynyddol a bydd y casgliadau’n digwydd o’r wythnos y bydd 1 Mawrth yn digwydd bod arni hyd at yr wythnos y bydd 30 Tachwedd yn digwydd bod arni, yn gynhwysol. Mae’n rhaid talu’r ffi lawn pryd bynnag yn y flwyddyn y byddwch chi’n tanysgrifio neu hyd yn oed os taw dim ond casgliad neu ddau y mae arnoch ei angen.

A allaf i gael mwy nag un bin?

Gallwch, cyhyd â’ch bod yn talu’r tâl blynyddol am y gwasanaeth casglu ar gyfer pob bin – yna gallwch chi gael faint fynnoch chi o finiau

Sut wyf i’n adnewyddu fy nhanysgrifiad?

Byddwn yn e-bostio neu’n ysgrifennu atoch cyn bod angen adnewyddu eich tanysgrifiad ond os bydd gyda chi unrhyw ymholiadau cofiwch ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 neu gallwch adnewyddu neu ddileu eich tanysgrifiad ar-lein trwy ‘Fy Nghyfrif ’ - eich Cyfrif Ar-lein gyda’r Cyngor a mynd at ‘Fy Ngwasanaethau’.

Beth sy’n digwydd os nad wyf yn talu am y flwyddyn wedyn, a bod fy nhanysgrifiad yn dod i ben?

Os nad ydym yn cael eich taliad, bydd y casgliadau’n dod i ben a byddwn yn dod i mo’yn y bin.

Os byddaf yn dileu fy nhanysgrifiad, a fyddaf yn gymwys i gael arian yn ôl?

Ni fyddwn yn gallu cynnig unrhyw ad-daliadau. Fodd bynnag os hoffech ddileu’r tanysgrifiad mae croeso ichi ffonio’r Ganolfan Gyswllt ac fe wnawn ni derfynu’r gwasanaeth ar unwaith.

A oes unrhyw gonsesiynau ar gael?

Nac oes, nid oes unrhyw gonsesiynau ar gyfer y gwasanaeth hwn

Pryd fydd y gwasanaeth yn dechrau?

Bydd y gwasanaeth yn dechrau pan gaiff eich bin ei ddanfon ichi, a byddwn yn ceisio gwneud hynny ymhen 21 diwrnod ar ôl inni gael eich taliad. Fodd bynnag, efallai na allwn wneud hynny ar yr adegau prysur – fel dechrau’r flwyddyn danysgrifio newydd er enghraifft – gan y bydd galw mawr am y gwasanaeth.
Ni roddir ad-daliad os nad ydym yn cyflenwi o fewn 21 diwrnod.

Pa mor aml fydd y bin yn cael ei wagio?

Byddwn yn dod i mo’yn y gwastraff o’r ardd bob pythefnos, rhwng yr wythnos y bydd 1 Mawrth yn digwydd bod arni a’r wythnos y bydd 30 Tachwedd yn digwydd bod arni, yn gynhwysol.

Ar ba ddiwrnod fyddwch chi’n dod I mo’yn y gwastraff?

Byddwn yn rhoi gwybod ichi ar ba ddiwrnod y caiff ei gasglu, pan fyddwn yn danfon eich bin. Caiff casgliadau eu gwneud bob pythefnos. Gallwch hefyd gofnodi eich cod post neu enw eich stryd yn 'Gwasanaethau yn eich ardal'  er mwyn cael gwybod ar ba ddiwrnod ac wythnos.

Wyddech chi y gallwch ddewis derbyn nodyn atgoffa trwy e-bost y diwrnod cyn eich casgliad?

Dewiswch dderbyn nodiadau atgoffa casgliadau trwy ‘Fy Nghyfrif’ - eich Cyfrif Ar-lein gyda’r Cyngor a mynd at ‘Fy Ngwasanaethau’.

Ble ddylwn i adael y bin er mwyn iddo gael ei wagio?

Dylech ddodi eich bin(iau) yn eich man casglu arferol wrth ymyl yr heol erbyn 6:30 y bore ar y diwrnod casglu

Faint o’r gloch fydd y gwastraff yn cael ei gasglu?

Amser eich casgliad fydd o 6.30yb ymlaen. Mae gennym ni’r hawl i newid yr amser rydym yn casglu o unrhyw bwynt, felly mae'n rhaid i finiau fod allan erbyn 6.30yb

Nid yw’r bin wedi cael ei wagio. Beth allaf i ei wneud nawr?

Cofiwch holi er mwyn cael gwybod a oedd eich bin i fod i gael ei wagio bryd hynny. Dylech sicrhau fod y pethau yr ydych wedi eu dodi yn y bin, wedi cael eu cynnwys ar ein rhestr o’r defnyddiau caniatedig ac nad ydych wedi gorlanw’r bin yn y fath fodd na ellir ei wagio. Dylech dynnu mas unrhyw ddifwynwyr ac/neu lacio’r cynnwys a dodi’r bin mas ar y diwrnod biniau nesaf ar gyfer eich ardal chi.
Os digwydd y dylai eich bin fod wedi cael ei wagio, nad oedd e wedi’i halogi, a’ch bod wedi ei ddodi mas cyn 6:30 y bore, yn y man cywir, yna cofiwch ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551.

Faint o wastraff o’r ardd allaf i ei ddodi yn y bin?

Er enghraifft, bydd y bin yn dal yr un faint â thua pum sach sbwriel arferol o’u llenwi tua ⅔ ac wedi’u clymu i’w casglu. Fodd bynnag, ni ddylech
ddefnyddio sachau yn y bin, mae’n rhaid i eitemau fod yn rhydd. Byddwch yn ofalus a pheidiwch â gorlwytho’r bin. Pan fyddwn ni’n gwagio eich bin ar olwynion byddwn yn ei ddodi ar declyn codi biniau sy’n ysgwyd y bin er mwyn llacio’r gwastraff a’i ddodi yn y lori sbwriel. Os yw’r gwastraff o’r ardd wedi cael ei gywasgu yn y bin bydd rhaid inni ei ysgwyd yn rhy egnïol, a gall hynny wneud difrod i’r bin.
Dylech ond dodi yn eich bin y pethau hynny sydd ar y rhestr swyddogol. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â’i ddodi i mewn ac ewch ati i ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 754551 er mwyn cael gair o gyngor.

Os oes gwastraff ychwanegol ’da fi, a gaf i ei ddodi wrth ochr y bin?

Na chewch. Byddwn ond yn dod i mo’yn y gwastraff sydd yn y bin

Ar hyn o bryd rwyf yn cael casgliad â chymorth ar gyfer fy sbwriel a’m nwyddau ailgylchadwy. A allaf i gael cymorth os byddaf yn tanysgrifio i’r cynllun gwastraff o’r ardd?

Gallwch, cyhyd â’i bod hi’n ymarferol inni wneud hynny. Fe wnawn roi drefniadau gyda chi er mwyn i weithiwr ddod i mo’yn o’ch eiddo, y bin ar olwynion ar gyfer gwastraff o’r ardd.

Mae’r bin yn frwnt iawn. A fydd y Cyngor yn ei lanhau?

Eich cyfrifoldeb chi yw glanhau’r bin.

Beth allaf i ei wneud ynghylch y gwastraff o’r ardd rhwng mis Rhagfyr a Chwefror?

Gallwch droi gwastraff o’r ardd yn gompost cartref neu gallwch fynd ag ef i un o’n canolfannau mwynder dinesig ac ailgylchu.

Pam nad oes unrhyw gasgliadau rhwng mis Rhagfyr a Chwefror?

Er mwyn cynnal gwasanaeth cost-effeithiol rydym wedi penderfynu peidio â darparu’r gwasanaeth yn ystod misoedd y gaeaf pan nad oes fawr ddim gwastraff o’r ardd yn cael ei gynhyrchu.

Mae gyda fi fusnes. Allaf i ymuno â’r cynllun?

Ydy, mae'r gwasanaeth bellach ar gael i fusnesau.

Beth sy’n digwydd os wyf i’n symud tŷ?

Os byddwch chi’n symud i dŷ arall yn Sir Benfro efallai y byddwch yn dymuno mynd â’ch bin gyda chi i’ch cartref newydd. Dylech ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn yr ydych i fod i symud, er mwyn inni allu sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio wrth eich cartref newydd.

Os byddwch yn symud y tu hwnt i’r Sir yna eiddo Cyngor Sir Penfro yw’r bin o hyd. Byddwch cystal â ffonio’r Ganolfan Gyswllt er mwyn gwneud trefniadau inni ddod i’w mo’yn.

Beth sy’n digwydd os bydd y bin yn mynd ar goll?

Os byddwch chi’n credu bod eich bin ar goll neu wedi cael ei ddwgyd dylech gael gair â’ch cymdogion a’r bobl eraill yn eich ardal leol er mwyn gweld a gafodd y bin ei ddodi yn y man anghywir. Os yw e’n dal i fod ar goll, byddwch cystal â ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar unwaith ar 01437 764551 er mwyn rhoi gwybod am hynny.
Sylwer: efallai y bydd rhaid ichi dalu am gael bin newydd os na ellir dod o hyd i’r bin gwreiddiol.

Ni wn, i sicrwydd, beth y gallaf ei ddodi yn y bin gwastraff o’r ardd. Beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch fwrw golwg ar y daflen wybodaeth a roddir ichi pan oedd eich bin yn cael ei ddanfon neu gallwch weld y rhestr sydd wedi’i dodi ar y bin. Hefyd, mae rhestr ar gael ar ein gwefan www.pembrokeshire.gov.uk/ gardenwaste Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr peidiwch a’i ddodi e yn y bin hyd nes byddwch chi wedi ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 er mwyn cael gwybod yn iawn

Hoffech chi gofrestru?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau talu ar eich cyfer.

Gallwch danysgrifio ar-lein drwy ‘Fy Nghyfrif’ - Eich Cyfrif Cyngor Ar-lein ac ewch i ‘Fy Ngwasanaethau’
Neu gallwch lenwi ffurflen debyd uniongyrchol i wneud taliad blynyddol. Gellir lawrlwytho ffurflenni ar-lein neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 

Neu:

 • ffoniwch Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 ble gallwch dalu dros y ffôn gyda cherdyn

Unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu, byddwn yn ceisio danfon eich bin ichi o fewn 21 diwrnod yn ogystal â’ch calendr casgliadau.

Telerau ac amodau

Rhowch amser os gwelwch yn dda i ddarllen y telerau ac amodau hyn oherwydd eu bod yn rhan o’n Cytundeb ni gyda chi.

 1. Bydd y casgliadau’n digwydd bob pythefnos rhwng yr wythnos y bydd Mawrth 1af a’r wythnos y bydd Tachwedd 30ain yn digwydd bod arnynt (gan gynnwys Gwyliau Banc a Gwyliau Cyhoeddus).
 2. Mae'r gwasanaeth ar gael i gartrefi a busnesau Cyngor Sir Penfro. Gall cymdogion rannu bin ond i un cyfeiriad yn unig y mae’r bin wedi ei gofrestru ac o’r cyfeiriad hwnnw mae’n cael ei gasglu. Mae’n rhaid talu am y gwasanaeth bob blwyddyn o flaen llaw ac nid oes modd cael ad-daliad mewn unrhyw amgylchiadau.
 3. Eiddo Cyngor Sir Penfro o hyd yw’r bin(iau) gwastraff o’r ardd a dim ond ar gyfer gwastraff o’r ardd y dylid eu defnyddio. Rhaid ichi beidio â’u hagru nag arysgrifennu arnynt mewn unrhyw ffordd. Rhaid ichi roi gwybod, ar unwaith, am fin(iau) a ddifrodwyd neu a gafodd eu dwgyd, ac efallai y codir tâl arnoch am ei gyweirio’r bin neu am roi un newydd ichi.
 4. Dylai bin(iau) gael eu storio ar eiddo perchennog y tŷ a’i adael ar ddiwrnod y casgliad mewn man hygyrch, dirwystr yn eich man casglu arferol wrth y palmant, a’i ddychwelyd i’r eiddo cyn gynted ag sy’n bosib ar ôl casglu. Rydym yn cadw’r hawl i newid yr amseroedd casglu gwastraff ac felly dylech wastad ddodi’r bin(iau) mas erbyn 6.30 y bore.
 5. Does dim modd trosglwyddo’r gwasanaeth o’r naill breswyliwr i’r llall. Wrth newid cyfeiriad, bydd y gwasanaeth yn cael ei drosglwyddo i’r cyfeiriad newydd os yw yn Sir Benfro. Os yw’ symud mas o’r Sir, mae’n rhaid rhoi gwybod i’r Cyngor a dodi’r bin(iau) mas i’w gymryd. 
 6. Fydd biniau ddim yn cael eu gwagio os ydyn nhw’n rhy drwm i’w trin a’u trafod yn ddiogel neu’n anniogel i’r peiriant codi. Mae’n rhaid i ddeiliad y tŷ gael gwared â’r pwysau gormodol a dodi’r bin mas eto ar gyfer y casgliad nesaf sydd wedi’i drefnu.
 7. Dim ond pethau gyda chaniatâd y mae modd cael gwared â nhw ac mae’n rhaid iddyn nhw fod yn rhydd yn y bin(iau) ac nid mewn bagiau. Fydd bin(iau) gwastraff gerddi wedi eu heintio â phethau heb ganiatâd ddim yn cael eu casglu hyd nes bydd y pethau hynny wedi eu tynnu mas a’r bin wedi ei ddodi mas ar gyfer y casgliad nesaf sydd wedi ei drefnu.
 8. Os bydd y bin(iau) wedi eu heintio’n rheolaidd bydd rhagor o gyngor yn cael ei roi. Os bydd yr heintio yn parhau, bydd y bin(iau) yn cael eu cymryd a bydd y casgliadau yn dod i ben.
 9. Mae’n rhaid i bob gwastraff o’r ardd fod yn y bin(iau) sydd wedi eu darparu. Fydd gwastraff sydd ddim mewn bin(iau) gwastraff gardd Cyngor Sir Penfro ddim yn cael ei gasglu.
 10. Efallai na fydd eiddo anodd mynd atyn nhw yn addas i dderbyn y gwasanaeth hwn. Byddwn yn asesu eich eiddo ac os nad yw’n addas byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddewisiadau eraill sydd ar gael.
 11. Nid yw’r Awdurdod yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am anafiadau trwy ddefnyddio’r bin yn anghywir.
 12. Mae gwasanaeth casglu gyda chymorth i’w gael i’r preswylwyr hynny sy’n gymwys i gael casgliad gwastraff ac ailgylchu gyda chymorth, os yw gwneud hynny’n ymarferol.
 13. Efallai y bydd rhaid inni gael mynediad i’ch eiddo er mwyn mynd â bin(iau) bant os na fyddwn wedi derbyn taliad.
 14. Anelwn i yrru biniau newydd o fewn 21 diwrnod, ond gall hyn fod yn amhosib yn ystod cyfnodau prysur. Gall adnewyddu’r gwasanaeth gymryd 3 diwrnod gwaith i'w brosesu, ac ni fydd casgliadau’n cychwyn tan fydd y broses wedi’i chwblhau. Ni roddir ad-daliad os nad ydym yn cyflenwi o fewn 21 diwrnod.
 15. Mae’r biniau a ddychwelir gan gwsmeriaid blaenorol wedi cael eu hailddefnyddio. Ni fydd cwsmeriaid newydd o reidrwydd yn derbyn bin newydd, efallai y bydd rhywfaint o ôl defnydd.

 

 

ID: 310, adolygwyd 16/09/2022

Casgliadau Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Pum rheswm dros ailgylchu eich gwastraff bwyd

1) Mae'n hawdd

2) Mae'n atal arogleuon bwyd

3) Mae’r blychau’n cloi i atal plâu rhag mynd i mewn iddynt

4) Caiff ei gasglu unwaith yr wythnos

5) Caiff ei droi’n drydan 

Beth alla' i ei roi yn y cadi?

Fe allwch chi roi bwyd amrwd neu fwyd wedi'i goginio yn eich cadi. Gallwch hyd yn oed crafu bwyd heb ei fwyta yn syth i mewn i’ch cadi.

 

 • Cig a physgod - amrwd ac wedi'i goginio gan gynnwys esgyrn
 • Cynnyrch llaeth megis wyau a chaws
 • Llysiau a ffrwythau - amrwd ac wedi'u coginio
 • Bara, cacennau a theisennau
 • Reis, pasta a ffa
 • Bwyd heb ei fwyta o'ch platiau a'ch dysglau
 • Bagiau te a gwaddodion coffi
 • Gwastraff bwyd cŵn a chathod o eiddo domestig. Cytunir ar unrhyw beth o safle masnachol fesul achos.

 

Dim diolch! Peidiwch â rhoi un o'r deunyddiau hyn yn eich cadi gwastraff bwyd.

 • Defnydd pacio o unrhyw fath
 • Bagiau plastig
 • Hylifau
 • Olew neu saim hylif

Cofiwch: Os ydych yn compostio gartref yn barod, daliwch ati i gompostio eich crafion llysiau a ffrwythau sydd heb eu coginio yn eich bin neu eich tomen.

 

Sut galla’ i ailgylchu fy ngwastraff bwyd?

Er mwyn ailgylchu eich gwastraff bwyd, yr oll bydd arnoch angen yw:

 • Bin mawr gwyrdd 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd
 • Cadi arian 5 litr ar gyfer gwastraff bwyd addy      
 • Cyflenwad blwyddyn o fagiau ar gyfer leinio'r cadi.

Cam 1

Mynnwch yr offer cywir - bydd arnoch angen cadi cegin, bagiau cadi a blwch ymyl y palmant.

Cam 2

Rhowch y bag yn eich Cadi Cegin.

  

Cam 3

Rhowch unrhyw wastraff bwyd yn y cadi, gan ofalu eich bod chi’n gwaredu unrhyw ddeunydd pacio.

 

 

Cam 4

Pan fo’ch cadi cegin yn llawn, dylech roi’r gwastraff yn y blwch ymyl y palmant, a’i roi allan i’w gasglu bob wythnos er mwyn ei ailgylchu.

 

 

 

ID: 386, adolygwyd 07/04/2022

Casglu Gwydr Wrth Ymyl y Ffordd

Beth ALLAF I ei ddodi yn y blwch?

Poteli a jariau gwydr gwag o bob lliw, math a maint.  Nid oes rhaid ichi dynnu bant y labeli, caeadau, na cyrcs ac ati oddi ar boteli.

Beth NA ALLAF I ei ddodi yn y blwch?

Unrhyw fath o wydr nad yw'n botel na jar chwaith e.e. cynwysyddion peirecs, gwydrau yfed, sbectols, gwydr ffenestri, ornaments gwydr, briwfyrddau gwydr, na bylbiau goleuni.

Pam nad ydych chi'n derbyn y pethau hyn?

Mae'r nwyddau hyn yn toddi ar wahanol dymereddau â photeli a jariau gwydr.  Pe byddent yn cael eu cymysgu a'u casglu, byddent yn halogi'r broses ailgylchu gwydr.  O ganlyniad byddai'r llwyth yn ddiwerth ac ni fyddem yn gallu ei ailgylchu.

Sut allaf i waredu'r pethau hyn, na allaf eu dodi yn y blwch, heb iddynt orfod cael eu hanfon i safle tirlenwi?

Gallwch fynd â hwy i'ch Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu agosaf er mwyn iddynt gael eu dodi mewn cynwysyddion arbennig.  Fel arall, gallwch roi'r rhan fwyaf o'r nwyddau hyn i'ch siop elusen leol cyhyd â'u bod mewn cyflwr da ac mae'r rhan fwyaf o optegwyr yn fodlon derbyn sbectols.

Ble allaf i gadw fy mlwch?

Rhag ofn y byddwch chi'n cadw'r blwch yn y tŷ, mae'r tyllau gwagio ynddo yn uwch nag arfer, er mwyn i hylifau aros yn y blwch a sicrhau na fydd lloriau'n cael eu baeddu.  Bwriad y tyllau yw gadael i'r dŵr glaw lifo bant mewn modd dan reolaeth.

Dim ond y pethau hynny sydd ar y rhestr y dylech eu dodi yn y blwch er mwyn inni eu casglu. Diolch yn fawr.  Os bydd y pethau anghywir yn cael eu casglu a'u cymysgu yn y llwyth yna ni ellir ei ailgylchu.  Bydd unrhyw bethau nad ydynt yn addas i'w casglu wrth ymyl y ffordd, yn cael eu gadael yn y blwch er mwyn ichi eu didoli a'u gwaredu'n gywir.

Beth fydd yn digwydd i'r gwydr sy'n cael ei gasglu?

Bydd y gwydr yn cael ei gludo i Abertawe er mwyn defnyddio system cylch caeedig i'w ailgylchu.  Mae ailgylchu trwy system cylch caeedig yn golygu y bydd y gwydr yn cael ei ailgylchu er mwyn ei droi'n boteli a jariau gwydr unwaith eto, sef y ffordd fwyaf cynaliadwy o wneud hynny.

 

Awgrymiadau ardderchog ar gyfer ailgylchu eich gwydr

 •  Defnyddiwch eich bocs ailgylchu gwydr bob wythnos. Os byddwch chi'n gorlanw'ch blwch, bydd e'n drymach a mwy anodd i'w godi a'i gario.
 • Cofiwch wagio a strilo'r poteli a'r jariau er mwyn cael gwared ag unrhyw waelodion.
 • Dodwch y poteli a'r jariau yn rhydd y tu mewn i'r blwch.
 • Peidiwch â llanw eich blwch ailgylchu gwydr yn uwch na'r ymyl.  Os bydd y blwch yn cael ei orlanw bydd mwy o berygl i bethau dorri ac anafiadau.
 • Does dim rhaid ichi dynnu bant unrhyw labeli, caeadau na chyrcs ac ati oddi ar boteli.
 • Does dim rhaid ichi chwaith ddidoli eich gwydr yn ôl ei liw.

Rydym wrthi'n ystyried beth yw'r ffordd orau o fynd i mo'yn gwydr o flociau mawr o fflatiau ac o gartrefi/tai sydd heb unrhyw gwrbyn y gallwn ni fynd ato.

Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551, neu anfon e-bost at wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk

Ni ddylem wastraffu dim byd yn Sir Benfro! 

ID: 314, adolygwyd 07/04/2022