Casglu Gwastraff

Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi

Os oes gennych daclau cartref mawr dieisiau fel gwelyau, oergelloedd a dodrefn gallwch drefnu casgliad gwastraff cartref swmpus. Caiff eitemau cartref swmpus eu casglu ar ein rhan gan Frame, mudiad elusennol lleol.

Gallwch wneud ceisiadau am y gwasanaeth hwn trwy lenwi Ffurflen Casglu Gwastraff Cartref Swmpus yn ‘Fy Nghyfrif’ eich cyfrif ar-lein y Cyngor. Rydym yn gwneud popeth a allwn i leihau’r cysylltiad rhwng y cyhoedd a staff a chadw pellter cymdeithasol ar hyn o bryd. Felly, rhaid talu o flaen llaw am y casgliad wrth archebu gan sicrhau prosesu archebion yn brydlon wrth gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Y taliad am gasgliad o eitemau cartref yw £21.30 am 10 eitem neu lai. Sylwch y byddai set dridarn o ddodrefn yn cyfrif fel 3 eitem, ac y byddai bwrdd and 4 cadair yn cyfrif fel 5 eitem. Ar hyn o bryd ni allwn gasglu unrhyw eitemau trwm, a fyddai’n gofyn mwy na 2 o bobl i’w symud h.y. pianos ac ati.

Sylwer: unwaith y mae cwsmer wedi gwneud cais am gasgliad o hyd at 20 o eitemau (cost dau gasgliad), ni allant drefnu casgliad arall nes bod y casgliadau cyfredol wedi'u cwblhau.

Wrth ofyn am y gwasanaeth hwn, nodwch yr eitemau i’w casglu, oherwydd mai dim ond eitemau a nodwyd fydd yn cael eu symud.

Cofiwch, unwaith y byddwch wedi cyflwyno’r casgliad gwastraff swmpus, ni ellir ei ddiwygio. Y rheswm am hyn yw na fyddai’r fan yn gallu darparu ar gyfer gwahanol eitemau oherwydd cyfyngiadau lle.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais bydd yn cael ei anfon at Frame a fydd yn cysylltu â’r aelwyd i drefnu’r casgliad. Bydd yr eitemau’n cael eu casglu’n unig oddi allan i’r eiddo a pheidiwch â’u dodi allan i’w casglu cyn i Frame ddweud wrthych.

** Mae Frame yn hapus i fynd i mewn i gartrefi lle bo angen, cyhyd â bod y cartref yn rhydd o COVID-19 **

ID: 701, adolygwyd 26/04/2024