Sut i Dalu

Ysgolion Uwchradd

Bellach mae Arlwyo Heb Arian ar gael yn holl Ysgolion Uwchradd Sir Benfro.

Mae’r system arlwyo heb arian yn caniatáu i ddisgyblion dalu am brydau ysgol heb fod angen cludo arian parod. Yn hytrach, mae disgyblion yn gallu talu am eu prydau trwy ddefnyddio eu bys neu gerdyn arlwyo heb arian.

Mae terfyn gwario dyddiol yn ddiofyn ar gyfrif pob disgybl o £6 y dydd. Os hoffech leihau neu gynyddu hyn, cysylltwch â’r Gwasanaethau Arlwyo.

Bydd cyfrifon disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael eu credydu bob dydd yn ddiofyn. Ni fydd unrhyw gredyd sy’n weddill yn cael ei drosglwyddo i’r diwrnod wedyn a bydd y gweddill yn cael ei newid i ddim cyn ychwanegu lwfans y diwrnod wedyn. Fodd bynnag, gallwch ychwanegu at y lwfans prydau ysgol am ddim drwy unrhyw un o’r dulliau talu hyn. Mae hawl gwario unrhyw werth a ychwanegwyd at y cerdyn dros y lwfans prydau ysgol am ddim a bydd yn cael ei drosglwyddo os na chafodd ei ddefnyddio.

Cerdyn Arlwyo Heb Arian - Taliadau Heb Arian Ar-lein
Taliadau Heb Arian Dros y Ffôn
Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cerdyn Arlwyo Heb Arian

Caiff cardiau eu darparu gan ysgol eich plentyn. Os bydd eich plentyn yn colli’r cerdyn, bydd yn cael ei atal a cherdyn newydd yn cael ei gyhoeddi.

Ni fydd y rhif cyfrif prydau ysgol yn newid a bydd y gweddill o’r hen gerdyn yn cael ei drosglwyddo, ond bydd tâl bach o £2 am y cerdyn newydd.

Arlwyo Heb Arian – COVID 19

Mae Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi ystyried y ffordd fwyaf diogel a mwyaf priodol o ddarparu prydau bwyd i ddisgyblion sy'n defnyddio Arlwyo Heb Arian.

  • Bydd yr opsiwn talu Biometrig (ôl bys) yn cael ei dynnu'n ôl am gyfnod amhenodol. 
  • Yn achos y disgyblion hynny sy'n defnyddio'r opsiwn Biometrig ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt, felly, gardiau Arlwyo Heb Arian, byddant yn cael cerdyn newydd yn yr ysgol.
  • Gall unrhyw ddisgyblion sydd wedi colli/difrodi eu cerdyn Arlwyo Heb Arian ofyn am un newydd yn ffreutur yr ysgol.
  • Bydd yn ofynnol hefyd i unrhyw aelod o staff sy'n dymuno prynu bwyd ofyn am gerdyn Arlwyo Heb Arian.
  • Ni dderbynnir unrhyw arian parod mewn ysgolion.
  • Dim ond i sganio'r cardiau Arlwyo Heb Arian i wirio balansau y defnyddir y peiriannau llwytho arian mewn ysgolion.
  • Gellir ychwanegu at gyfrifon prydau bwyd ar-lein, a hynny trwy Fy Nghyfrif neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551

I ofyn am rif cyfrif pryd bwyd, neu i gael unrhyw wybodaeth bellach, anfonwch neges e-bost i cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2076, adolygwyd 25/08/2023