Sut i Dalu

Ysgolion Cynradd

Rydym eisiau gwneud talu am brydau ysgol mor syml a chyfleus ag y bo modd i holl deuluoedd ledled Sir Benfro. Rydym yn cyflwyno dulliau talu gwahanol sy’n caniatáu i rieni / gwarcheidwaid dalu am brydau ysgol drwy’r gwasanaeth talu ar-lein neu drwy ddebyd uniongyrchol.

Mae’r System Arlwyo Heb Arian ar gael ym mhob ysgol a dyma’r ffordd hawsaf o dalu. 

Gallwch ddewis cael prydau ysgol bob dydd neu ar ddiwrnodau arbennig yn unig. Bydd plant yn cael eu holi yn y bore i weld a ydynt yn cael pryd ysgol neu frechdanau.

Bydd cyfrifon disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael eu credydu bob dydd yn ddiofyn.

Taliadau Heb Arian Ar-lein

Debyd Uniongyrchol
Taliadau Heb Arian Dros y Ffôn
Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

 

Debyd Uniongyrchol

Bydd angen i chi lenwi ffurflen debyd uniongyrchol. Bydd angen un ffurflen y plentyn - cofiwch sicrhau bod rhif cyfrif prydau ysgol eich plentyn 8******* yn cael ei nodi ar y ffurflen.

Unwaith y llenwyd ac y proseswyd y ffurflen, byddwch yn cael llythyr ynghyd ag adroddiad manwl yn dangos y gweddill heb ei dalu ar ddiwedd y mis calendr diwethaf. Byddwch yn cael yr adroddiad hwn yn ail wythnos pob mis drwy’r post neu e-bost yn dibynnu ar y dewis a wnaethoch ar y ffurflen debyd uniongyrchol.

** Mae’n bwysig nodi y byddwch yn talu am brydau ysgol ar ôl eu cael h.y. bydd y debyd uniongyrchol o’ch cyfrif ym mis Rhagfyr yn talu am y prydau ysgol a gafodd eich plentyn ym mis Tachwedd.

Os ydych yn cytuno â’r swm, nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach a bydd y taliad yn cael ei dynnu o’ch cyfrif banc ar neu’n fuan ar ôl yr 28ain o’r mis.

Fodd bynnag, os nad ydych yn cytuno â chyfanswm y taliad dyledus, cysylltwch â’r Adran Arlwyo cyn pen 5 diwrnod gwaith trwy E-bost: cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk neu dros y ffôn: 01437 775922 

Os na fyddwch yn codi unrhyw gwestiwn o fewn y cyfnod hwn bydd y taliad yn cael ei gymryd o’ch cyfrif banc / cymdeithas adeiladu, ond mae modd ei gywiro yn y dyfodol os bydd angen.

ID: 2047, adolygwyd 05/07/2022

Ysgolion Uwchradd

Bellach mae Arlwyo Heb Arian ar gael yn holl Ysgolion Uwchradd Sir Benfro.

Mae’r system arlwyo heb arian yn caniatáu i ddisgyblion dalu am brydau ysgol heb fod angen cludo arian parod. Yn hytrach, mae disgyblion yn gallu talu am eu prydau trwy ddefnyddio eu bys neu gerdyn arlwyo heb arian.

Mae terfyn gwario dyddiol yn ddiofyn ar gyfrif pob disgybl o £6 y dydd. Os hoffech leihau neu gynyddu hyn, cysylltwch â’r Gwasanaethau Arlwyo.

Bydd cyfrifon disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael eu credydu bob dydd yn ddiofyn. Ni fydd unrhyw gredyd sy’n weddill yn cael ei drosglwyddo i’r diwrnod wedyn a bydd y gweddill yn cael ei newid i ddim cyn ychwanegu lwfans y diwrnod wedyn. Fodd bynnag, gallwch ychwanegu at y lwfans prydau ysgol am ddim drwy unrhyw un o’r dulliau talu hyn. Mae hawl gwario unrhyw werth a ychwanegwyd at y cerdyn dros y lwfans prydau ysgol am ddim a bydd yn cael ei drosglwyddo os na chafodd ei ddefnyddio.

Cerdyn Arlwyo Heb Arian
Taliadau Heb Arian Ar-lein
Taliadau Heb Arian Dros y Ffôn
Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cerdyn Arlwyo Heb Arian

Caiff cardiau eu darparu gan ysgol eich plentyn. Os bydd eich plentyn yn colli’r cerdyn, bydd yn cael ei atal a cherdyn newydd yn cael ei gyhoeddi.

Ni fydd y rhif cyfrif prydau ysgol yn newid a bydd y gweddill o’r hen gerdyn yn cael ei drosglwyddo, ond bydd tâl bach o £2 am y cerdyn newydd.

Arlwyo Heb Arian – COVID 19

Mae Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi ystyried y ffordd fwyaf diogel a mwyaf priodol o ddarparu prydau bwyd i ddisgyblion sy'n defnyddio Arlwyo Heb Arian.

·         Bydd yr opsiwn talu Biometrig (ôl bys) yn cael ei dynnu'n ôl am gyfnod amhenodol. 

·         Yn achos y disgyblion hynny sy'n defnyddio'r opsiwn Biometrig ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt, felly, gardiau Arlwyo Heb Arian, byddant yn cael cerdyn newydd yn yr ysgol.

·         Gall unrhyw ddisgyblion sydd wedi colli/difrodi eu cerdyn Arlwyo Heb Arian ofyn am un newydd yn ffreutur yr ysgol.

·         Bydd yn ofynnol hefyd i unrhyw aelod o staff sy'n dymuno prynu bwyd ofyn am gerdyn Arlwyo Heb Arian.

·         Ni dderbynnir unrhyw arian parod mewn ysgolion.

·         Dim ond i sganio'r cardiau Arlwyo Heb Arian i wirio balansau y defnyddir y peiriannau llwytho arian mewn ysgolion.

·         Gellir ychwanegu at gyfrifon prydau bwyd ar-lein, a hynny trwy Fy Nghyfrif neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551

·         I ofyn am rif cyfrif pryd bwyd, neu i gael unrhyw wybodaeth bellach, anfonwch neges e-bost i cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2076, adolygwyd 24/08/2020

Taliadau Heb Arian Ar-lein

Bydd eich plentyn yn cael rhif cyfrif prydau ysgol. Yna mae modd y defnyddio’r rhif hwn i wneud taliad ar-lein trwy gyfleuster ar-lein Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro.

Dyma’r dull talu rhwyddaf a mwyaf cyfleus.

Mae buddiannau’n cynnwys:

Sylwch na fydd taliadau ar-lein yn cael eu credydu i gyfrif eich plentyn tan y diwrnod canlynol.

ID: 2119, adolygwyd 18/10/2021

Taliadau ffôn

  • Ffoniwch Ganolfan Gyswllt y Cyngor Sir ar 01437 645551
  • Bydd angen i rif cyfrif eich plentyn/plant a'ch cerdyn debyd neu gerdyn credyd fod gennych wrth law.
  • Bydd staff y ganolfan gyswllt yn gofyn i chi faint sydd arnoch eisiau ei dalu ac wedyn yn gofyn am fanylion eich cerdyn.
  • Rhoddir rhif derbynneb i chi ar lafar.
Mae'r Ganolfan Gyswllt ar agor rhwng 9 o'r gloch y bore a 5 yr hwyr o Ddydd Llun i Ddydd Gwener
ID: 2609, adolygwyd 02/01/2018