Sut i Dalu

Ysgolion Cynradd

Rydym eisiau gwneud talu am brydau ysgol mor syml a chyfleus ag y bo modd i holl deuluoedd ledled Sir Benfro. Rydym yn cyflwyno dulliau talu gwahanol sy’n caniatáu i rieni / gwarcheidwaid dalu am brydau ysgol drwy’r gwasanaeth talu ar-lein neu drwy ddebyd uniongyrchol.

Ar hyn o bryd mae’r system heb arian yn cael ei lledaenu i bob ysgol. I weld a yw ysgol eich plentyn yn gweithredu system heb arian, gwelwch ein rhestr ysgolion.

Gallwch ddewis cael prydau ysgol bob dydd neu ar ddiwrnodau arbennig yn unig. Bydd plant yn cael eu holi yn y bore i weld a ydynt yn cael pryd ysgol neu frechdanau.

Bydd cyfrifon disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael eu credydu bob dydd yn ddiofyn.

Debyd Uniongyrchol
Taliadau Heb Arian Ar-lein
Taliadau Heb Arian Dros y Ffôn
Taliadau Arian Parod
Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Debyd Uniongyrchol

Bydd angen i chi lenwi ffurflen debyd uniongyrchol. Bydd angen un ffurflen y plentyn - cofiwch sicrhau bod rhif cyfrif prydau ysgol eich plentyn 8******* yn cael ei nodi ar y ffurflen.

Unwaith y llenwyd ac y proseswyd y ffurflen, byddwch yn cael llythyr ynghyd ag adroddiad manwl yn dangos y gweddill heb ei dalu ar ddiwedd y mis calendr diwethaf. Byddwch yn cael yr adroddiad hwn yn ail wythnos pob mis drwy’r post neu e-bost yn dibynnu ar y dewis a wnaethoch ar y ffurflen debyd uniongyrchol.

** Mae’n bwysig nodi y byddwch yn talu am brydau ysgol ar ôl eu cael h.y. bydd y debyd uniongyrchol o’ch cyfrif ym mis Rhagfyr yn talu am y prydau ysgol a gafodd eich plentyn ym mis Tachwedd.

Os ydych yn cytuno â’r swm, nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach a bydd y taliad yn cael ei dynnu o’ch cyfrif banc ar neu’n fuan ar ôl yr 28ain o’r mis.

Fodd bynnag, os nad ydych yn cytuno â chyfanswm y taliad dyledus, cysylltwch â’r Adran Arlwyo cyn pen 5 diwrnod gwaith trwy E-bost: cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk neu dros y ffôn: 01437 775943.

Os na fyddwch yn codi unrhyw gwestiwn o fewn y cyfnod hwn bydd y taliad yn cael ei gymryd o’ch cyfrif banc / cymdeithas adeiladu, ond mae modd ei gywiro yn y dyfodol os bydd angen.

Taliadau Arian Parod

Os yw eich Ysgol Gynradd yn gweithredu system arlwyo heb arian, ni allwch wneud taliadau arian parod.

Os nad yw’ch ysgol yn gweithredu system arlwyo heb arian, gallwch anfon taliadau arian parod i’r ysgol mewn amlen, gan roi enw a dosbarth eich plentyn yn glir ar y blaen. 

ID: 2047, adolygwyd 29/11/2017

Ysgolion Uwchradd

Bellach mae Arlwyo Heb Arian ar gael yn holl Ysgolion Uwchradd Sir Benfro.

Mae’r system arlwyo heb arian yn caniatáu i ddisgyblion dalu am brydau ysgol heb fod angen cludo arian parod. Yn hytrach, mae disgyblion yn gallu talu am eu prydau trwy ddefnyddio eu bys neu gerdyn arlwyo heb arian.

Mae terfyn gwario dyddiol yn ddiofyn ar gyfrif pob disgybl o £6 y dydd. Os hoffech leihau neu gynyddu hyn, cysylltwch â’r Gwasanaethau Arlwyo.

Bydd cyfrifon disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael eu credydu bob dydd yn ddiofyn. Ni fydd unrhyw gredyd sy’n weddill yn cael ei drosglwyddo i’r diwrnod wedyn a bydd y gweddill yn cael ei newid i ddim cyn ychwanegu lwfans y diwrnod wedyn. Fodd bynnag, gallwch ychwanegu at y lwfans prydau ysgol am ddim drwy unrhyw un o’r dulliau talu hyn. Mae hawl gwario unrhyw werth a ychwanegwyd at y cerdyn dros y lwfans prydau ysgol am ddim a bydd yn cael ei drosglwyddo os na chafodd ei ddefnyddio.

Cerdyn Arlwyo Heb Arian
Adnabod Bysedd Biometrig
Taliadau Heb Arian Ar-lein
Taliadau Heb Arian Dros y Ffôn
Taliadau Arian Parod
Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cerdyn Arlwyo Heb Arian

Caiff cardiau eu darparu gan ysgol eich plentyn. Os bydd eich plentyn yn colli’r cerdyn, bydd yn cael ei atal a cherdyn newydd yn cael ei gyhoeddi.

Ni fydd y rhif cyfrif prydau ysgol yn newid a bydd y gweddill o’r hen gerdyn yn cael ei drosglwyddo, ond bydd tâl bach o £2 am y cerdyn newydd.

Adnabod Bysedd Biometrig

Mae’r system adnabod bysedd biometrig yn defnyddio’r bys a’i ddelwedd i adnabod pob myfyriwr yn unigryw.

Bydd y system yn cymryd mesuriadau o fys plentyn a throsi’r mesuriadau’n god unigryw fydd yn cael ei gadw ar y system. Ni fydd yn cadw dim ond llinyn byr o rifau cudd; ni fydd yn cadw delwedd o ôl bys.

Mae arnom angen caniatâd o leiaf un rhiant cyn prosesu ôl bys disgybl.

Ffurflen Ganiatâd i Ddefnyddio Gwybodaeth Fiometrig Mewn Ysgolion

Nid yw’r system fiometrig yn orfodol. Os na fyddwch yn llofnodi’r ffurflen ganiatâd, bydd eich plentyn yn cael cerdyn arlwyo heb arian, gan adael i’ch plentyn dalu am brydau ysgol gyda’r cerdyn yn lle bys. 

Taliadau Arian Parod

Arian parod yn y llwythwyr arian neu drwy’r Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid.

Bydd llwythwyr arian yn cael eu dodi mewn mannau gwahanol yn yr ysgol. Bydd taliadau drwy’r llwythwyr arian yn credydu cyfrif eich plentyn ar unwaith.

ID: 2076, adolygwyd 18/10/2017

Taliadau Heb Arian Ar-lein

Bydd eich plentyn yn cael rhif cyfrif prydau ysgol. Yna mae modd y defnyddio’r rhif hwn i wneud taliad ar-lein trwy gyfleuster ar-lein Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro.

Dyma’r dull talu rhwyddaf a mwyaf cyfleus.

Mae buddiannau’n cynnwys:

Sylwch na fydd taliadau ar-lein yn cael eu credydu i gyfrif eich plentyn tan y diwrnod canlynol.

ID: 2119, adolygwyd 26/09/2017

Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gallwch dalu’n bersonol trwy ymweld â Chanolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid y Cyngor yn Neuadd y Sir neu yn swyddfa ariannol Argyle Street Doc Penfro.

  1. Galwch heibio’r ddesg dalu.
  2. Bydd ar yr ariannwr angen rhif cyfrif eich plentyn.
  3. Bydd yn gofyn i chi faint fynnwch chi dalu.
  4. Gallwch dalu drwy gerdyn debyd neu gredyd, siec, neu arian parod.
  5. Byddwch yn cael derbynneb argraffedig.

Mae Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar agor 9am – 5pm dydd Llun i ddydd Gwener.

ID: 2206, adolygwyd 21/08/2017

Taliadau ffôn

  • Ffoniwch Ganolfan Gyswllt y Cyngor Sir ar 01437 645551
  • Bydd angen i rif cyfrif eich plentyn/plant a'ch cerdyn debyd neu gerdyn credyd fod gennych wrth law.
  • Bydd staff y ganolfan gyswllt yn gofyn i chi faint sydd arnoch eisiau ei dalu ac wedyn yn gofyn am fanylion eich cerdyn.
  • Rhoddir rhif derbynneb i chi ar lafar.
Mae'r Ganolfan Gyswllt ar agor rhwng 9 o'r gloch y bore a 5 yr hwyr o Ddydd Llun i Ddydd Gwener
ID: 2609, adolygwyd 02/01/2018