Ceisiadau Cynllunio

Ceisiadau Cynllunio

Mae gan y Cyngor Sir ddyletswydd i reoli datblygiad tir ac adeiladau oddi mewn i'w ffiniau a'r defnydd a wneir ohonynt.  (Nid yw awdurdod y Cyngor Sir o dan y Deddfau Cynllunio yn ymestyn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, lle mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awdurdod cynllunio lleol.) 

Mae deddfwriaeth gynllunio yn gosod y fframwaith ar gyfer penderfyniadau cynllunio ac mae'r adran Rheoli Datblygu yn cydlynu'r broses hon.  Prif amcan yr adran hon yw rheoli datblygiad tir a'r defnydd a wneir ohono er mwyn helpu i ddiogelu amwynder ac amgylchedd y Sir er budd y cyhoedd, a hyrwyddo datblygiad o ansawdd uchel a chynaliadwy. 

Y broses ceisio am gynllunio yw'r modd y rheolir datblygiad newydd.  Mae'r adran Rheoli Datblygu yn ymdrin â phrosesu pob cais cynllunio sy'n cynnwys bwriad i adeiladu ar dir, newid ac ehangu adeiladau, newid eu defnydd, caniatâd adeilad rhestredig, caniatâd hysbysebu a chloddio am fwynau, prosesu a chael gwared â gwastraff.  Mae'r adran yn ymdrin ar hyn o bryd â mwy na 1400 o geisiadau cynllunio bob blwyddyn. 

Gallwch weld sut mae ceisiadau'n symud ymlaen trwy clicio'r ddolen isod

Chwilio am Gais Cynllunio (Mewn ffenest newydd)

Polisi Ar Gadw Dogfennau Allweddol Ac Anallweddol Mewn Perthynas  Cheisiadau Cynllunio, Ceisiadau Ar Gyfer Adeiladau Rhestredig A Cheisiadau Mewn Ardaloedd Cadwraeth

Cofnodion Cynllunio, Adeilad Rhestredig ac Ardal Gadwraeth a Manylion Diogelu Data

ID: 2314, adolygwyd 14/03/2023