Ceisiadau Cynllunio

Ceisiadau Cynllunio

 

Yn dilyn cyngor a chanllawiau’r Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, cafodd ein hymateb i sefyllfa gyfredol y coronafeirws ei ddwysáu bellach ac rydym ar fin dechrau ar amser anodd iawn fel Awdurdod Lleol. 

Er mai blaenoriaeth y Cyngor o reidrwydd yw gwarchod a darparu gwasanaethau hanfodol i’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymuned, bydd y Gwasanaeth Rheoli Datblygiad yn ymdrechu i ddal i weithredu i’r graddau y mae’n ymarferol. Fodd bynnag, bydd angen eich cymorth i wneud hynny.

Bydd adeiladau’r Cyngor ar gau i’r cyhoedd o ddydd Llun (23ain Mawrth) ymlaen a dim ond staff sgerbwd allweddol penodedig bydd yn eu gwaith. Nid oes gennym unrhyw arwydd ar hyn o bryd ynghylch pryd fydd y swyddfeydd yn ailagor.

Mewn ymateb, mae’r Gwasanaeth Rheoli Datblygiad wedi llunio Cynllun Parhad Busnes y byddwn yn ei weithredu o ddydd Llun ymlaen.

Yn ystod y cyfnod hwn, gofynnwn yn garedig bod holl geisiadau newydd ac ymholiadau cyn gwneud cais yn cael eu cyflwyno trwy ddulliau electronig yn unig, naill ai drwy’r Porth Cynllunio neu drwy e-bost at planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk, lle bydd staff Rheoli Datblygiad yn gallu eu derbyn a’u trin o bell. Yn ogystal, gofynnwn hefyd bod pob taliad yn cael ei wneud trwy “Taliadau Ar-lein” ar y wefan.

Sylwch y bydd cryn oedi ar unrhyw geisiadau newydd neu ymholiadau cyn gwneud cais ar bapur.

Fel Tîm, byddwn yn gwneud ein gorau glas i barhau gyda’r Gwasanaeth yn ystod yr amserau ansicr hyn. Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw gwestiwn neu bryderon, cofiwch gysylltu â mi, David Popplewell (Prif Swyddog Cynllunio), Ceri Jones (Arweinydd Tîm Ardal y Gogledd) neu Rachel Elliott (Arweinydd Tîm Ardal y De) 

Mae gan y Cyngor Sir ddyletswydd i reoli datblygiad tir ac adeiladau oddi mewn i'w ffiniau a'r defnydd a wneir ohonynt.  (Nid yw awdurdod y Cyngor Sir o dan y Deddfau Cynllunio yn ymestyn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, lle mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awdurdod cynllunio lleol.) 

Mae deddfwriaeth gynllunio yn gosod y fframwaith ar gyfer penderfyniadau cynllunio ac mae'r adran Rheoli Datblygu yn cydlynu'r broses hon.  Prif amcan yr adran hon yw rheoli datblygiad tir a'r defnydd a wneir ohono er mwyn helpu i ddiogelu amwynder ac amgylchedd y Sir er budd y cyhoedd, a hyrwyddo datblygiad o ansawdd uchel a chynaliadwy. 

Y broses ceisio am gynllunio yw'r modd y rheolir datblygiad newydd.  Mae'r adran Rheoli Datblygu yn ymdrin â phrosesu pob cais cynllunio sy'n cynnwys bwriad i adeiladu ar dir, newid ac ehangu adeiladau, newid eu defnydd, caniatâd adeilad rhestredig, caniatâd hysbysebu a chloddio am fwynau, prosesu a chael gwared â gwastraff.  Mae'r adran yn ymdrin ar hyn o bryd â mwy na 1400 o geisiadau cynllunio bob blwyddyn. 

Gallwch weld sut mae ceisiadau'n symud ymlaen trwy clicio'r ddolen isod

Chwilio am Gais Cynllunio (Mewn ffenest newydd)

Polisi Ar Gadw Dogfennau Allweddol Ac Anallweddol Mewn Perthynas  Cheisiadau Cynllunio, Ceisiadau Ar Gyfer Adeiladau Rhestredig A Cheisiadau Mewn Ardaloedd Cadwraeth

Cofnodion Cynllunio, Adeilad Rhestredig ac Ardal Gadwraeth a Manylion Diogelu Data

ID: 2314, adolygwyd 17/01/2022