Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

 
1. Pryd mae angen caniatád cynllunio ? Ateb
2. Pwy all wneud cais cynllunio ? Ateb
3. Sut wyf yn gwneud cais cynllunio ? Ateb
4. Beth sy’n digwydd i’m cais cynllunio ? Ateb
5. Faint o amser fydd ei angen ar gyfer fy nghais ? Ateb
6. Sut wyf yn gallu darganfod manylion cais ? Ateb
7. A gaf wneud sylw ar gais ? Ateb
8. Pa fathau o ganiatâd cynllunio sy’n bodoli ? Ateb
9. Beth sy’n digwydd os yw fy nhir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ? Ateb
10. Beth pe bai rhywun wedi cyflawni datblygiad heb caniatad cynllunio ? Ateb
ID: 2323, adolygwyd 20/04/2023

Pryd mae angen caniatad cynllunio?

Mae angen caniatâd cynllunio pryd bynnag y bydd rhywun eisiau datblygu. Mae 'datblygu' yn cynnwys:

  • Gwaith adeiladu, gan gynnwys y rhan fwyaf o adeiladau newydd ac estyniadau ac addasiadau i adeiladau presennol,
  • Gweithrediadau peirianyddol
  • Newidiadau defnydd (e.e. trosi adeilad fferm yn gartref).

Mae'r gyfraith yn caniatáu rhywfaint o waith a newidiadau defnydd heb fod angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio. Mae hyn yn cynnwys pethau fel mân newidiadau mewnol i adeiladau, a'r rhan fwyaf o waith trwsio a chynnal. Er mwyn bod yn sicr, byddem yn argymell eich bod yn ymgynghori â ni cyn dechrau unrhyw waith.

ID: 2325, adolygwyd 24/01/2018

Pwy all wneud cais cynllunio?

Gall unrhyw un wneud cais cynllunio.  Mae’n rhaid i ymgeisydd gadarnhau mai hwy sy’n berchen ar y tir, neu eu bod wedi cyflwyno hysbysiad i’r perchennog ac unrhyw denant amaethyddol.

ID: 2326, adolygwyd 24/01/2018

Sut wyf yn gwneud cais cynllunio?

Mae ffurflen er mwyn i ymgeiswyr roi manylion eu cynigion. Mae’n rhaid i’r cais ddynodi’r tir neu’r adeiladau y mae’r cais ar eu cyfer. Mae’n rhaid i dystysgrif sy’n ymwneud â pherchnogaeth y tir fod gyda’r cais. Mae’n rhaid i rai datblygiadau mawr ddod gyda Datganiad Amgylcheddol (DA) ac mae’r hyn y dylai gynnwys wedi ei restru mewn deddfwriaeth a chyfarwyddyd gan y Cynulliad. Mae ffi nad oes modd ei thalu’n ôl ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau.

ID: 2327, adolygwyd 24/01/2018

Beth sy'n digwydd i'm cais cynllunio?

Rydym yn edrych ar bob cais i sicrhau ei fod yn cynnwys yr wybodaeth angenrheidiol a’r gofynion cyfreithiol yn cynnwys cynllun o’r safle, tystysgrif o berchnogaeth a’r ffi briodol.  Gwneir copïau a’u hanfon i bobl y mae’n rhaid ymgynghori â  hwy yn statudol ac eraill.  Gyda’r rhan fwyaf o geisiadau bydd hyn yn cynnwys cyngor y gymuned leol, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Cyfarwyddwr Cludiant a’r Amgylchedd.

ID: 2328, adolygwyd 24/01/2018

Faint o amser fydd ei angen ar gyfer fy nghais?

Mae’r llywodraeth yn disgwyl i awdurdodau lleol benderfynu ynglŷn ag 80% o geisiadau cyn pen wyth wythnos. Bydd eisiau rhagor o amser ar gyfer ceisiadau os bydd gwrthwynebiadau neu os ydynt yn fwy cymhleth.

ID: 2329, adolygwyd 24/01/2018

Sut wyf yn gallu darganfod manylion cais?

Mae rhestr o geisiadau'n cael ei chyhoeddi bob wythnos. Mae copïau o holl geisiadau cynllunio cyfredol yn cael eu dal yn Neuadd y Sir ac maent ar gael i'w gweld yn ystod oriau gwaith arferol. 

Os byddwch angen rhagor o wybodaeth am gais arbennig, eich man galw cyntaf ddylai fod y swyddog achos a neilltuwyd i ddelio â'r cais hwn. Dim ond y swyddog achos hwn fydd â manylion y cais ac ni fydd swyddogion eraill yn gallu cynorthwyo gyda'ch ymholiad. Bydd enw'r swyddog achos a'r cyfeir-rif yn cael eu manylu ar unrhyw lythyr hysbysu neu hysbysiad safle, neu ar y rhestri wythnosol.

Chwilio am Gais Cynllunio

Polisi Ar Gadw Dogfennau Allweddol Ac Anallweddol Mewn Perthynas  Cheisiadau Cynllunio, Ceisiadau Ar Gyfer Adeiladau Rhestredig A Cheisiadau Mewn Ardaloedd Cadwraeth

Cofnodion Cynllunio, Adeilad Rhestredig ac Ardal Gadwraeth a Manylion Diogelu Data

 

ID: 2330, adolygwyd 14/03/2023

A gaf wneud sylw ar gais?

Cewch, a hynny pa un a ydych wedi eich gwahodd i wneud sylw ai peidio.  Er mwyn i’ch sylwadau gael ystyriaeth mae’n rhaid iddynt ymwneud â materion cynllunio cywir, a dod i law cyn penderfynu ynglŷn â’r cais.  Mae gan yr ymgeisydd hawl i weld unrhyw lythyrau a dderbynnir. 

Mae arweiniad ar gael ar wneud sylwadau ar geisiadau.  I ofyn am gopi, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01437 764551.

Rhoi sylwadau ar gais

ID: 2331, adolygwyd 14/05/2018

Pa fathau o ganiatâd cynllunio sy'n bodoli?

Mae dau fath o ganiatâd cynllunio:

  • Os byddwch yn meddwl y byddwch eisiau datblygu ar ryw adeg yn y dyfodol, gallwch wneud cais am gymeradwyaeth mewn egwyddor, sy'n cael ei alw'n ganiatâd cynllunio amlinellol. Os byddwch yn cael caniatâd cynllunio amlinellol, yna rhaid i chi gyflwyno rhagor o fanylion (sy'n cael eu galw'n faterion neilltuedig) er mwyn caniatáu i'r datblygu ddechrau. Rhaid i chi wneud hyn o fewn tair blynedd neu bydd y caniatâd amlinellol yn dod i ben.
  • Enw'r ail fath yw 'caniatâd cynllunio llawn', lle byddwch yn darparu'r holl fanylion angenrheidiol i ddechrau gweithio ar unwaith. O'i ganiatáu, rhaid i'r datblygu ddechrau o fewn pum mlynedd (neu unrhyw adeg arall a bennwyd yn yr amodau) neu bydd yn dod i ben.
ID: 2332, adolygwyd 24/01/2018

Beth sy'n digwydd os yw fy nhir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro?

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer tir oddi mewn i ffiniau’r Parc Cenedlaethol.  Felly, dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â materion cynllunio sy’n ymwneud â defnyddio tir yn ardal y Parc Cenedlaethol at Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn hytrach na’r Cyngor Sir.

ID: 2333, adolygwyd 17/01/2022

Beth os bydd rhywun wedi datblygu heb ganiatâd cynllunio?

Mae gan yr awdurdod bŵer i gymryd camau gorfodi i ddymchwel adeiladau diawdurdod neu i atal defnyddiau diawdurdod. Mae hwn yn bŵer diamod.

Er mwyn rhoi gwybod am fater gorfodaeth cynllunio, cwblhewch y Ffurflen Gwyno Gorfodi Cynllunio

penforcement@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2334, adolygwyd 21/02/2023