Ceisiadau Cynllunio

Cyngor cyn cyflwyno cais

Gwasanaeth Statudol Cyngor Cyn-ymgeisio

Mae Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Gwneud Cais Cynllunio) Cymru 2016 yn gofyn i bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru ddarparu gwasanaeth cyn gwneud cais cynllunio statudol.

Rydym wedi paratoi nodyn cyfarwyddyd am y gwasanaeth, a gellir ei lawrlwytho isod:

Canllaw cyngor cyn gwneud cais cynllunio

Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth hwn, mae'n rhaid i'r rhai sy'n gwneud ymholiad gyflwyno ffurflen ymholi i'r cyngor cyn gwneud cais cynllunio. Byddwn hefyd angen y cyfan o'r wybodaeth sy'n angenrheidiol arnom i alluogi'r Awdurdod Cynllunio Lleol i asesu'r cynnig a darparu ymateb manwl a phriodol. Gellir lawrlwytho'r ffurflen hon isod:

Ffurflen Ymholi Cyn Gwneud Cais Cynllunio Statudol

Bydd yn rhaid i'r sawl sy'n ymholi dalu ffi. Heb dderbyn y ffi briodol, ni fydd cyngor cyn gwneud cais cynllunio yn cael ei ddarparu. Mae manylion y ffioedd hyn i'w gweld yma:

Tabl ffioedd cyn gwneud cais cynllunio

Gwasanaeth An-Statudol Cyngor Cyn-ymgeisio

Yn ogystal â’r Gwasanaeth Statudol Cyn-ymgeisio, o 1af Tachwedd 2017 bydd yr Awdurdod yn cynnig gwasanaeth am dâl o ran ymoliadau am gyngor sydd yn cwympo y tu allan cyfrifoldeb y gwasanaeth statudol.  Mae hyn yn cynnwys, er nad yn gyfyngedig i hyn yn yn unig, darparu cyngor ar geisiadau am:

·         cymeradwy Materion a Gedwir yn ôl,

·         gweithrediadau adeiladu sydd ddim yn ymwneud â chreu arwynebedd llawr,

·         gweithrediadau peirianneg ac eraill ar dir,

·         datblygiad sydd wedi digwydd yn barod (ôl-weithredol),

·         hysbyebion,

·         cyflawni amodau, a

·         Tystysgrifau Cyfreithlondeb Defnydd arfaethedig neu sy’n bodoli eisoes.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn, mae rhaid i ymholwyr gyflwyno ffurflen ymholiad cyngor cyn-ymgeisio gyda’r holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn galluogi’r Awdurdod Cynllunio Lleol asesu’r cynnig ac i ddarparu ymateb manwl priodol.  Dylai pob ymholiad gynnwys:

·         Ffurflen Cyngor  Cyn-ymgeisio An-statudol wedi ei chwblhau

·         Cynllun lleoliad (i raddfa gydnabyddedig gan ddangos cyfeiriad y Gogledd)

·         Unrhyw gynlluniau eraill lle bo angen er mwyn disgrifio’r cynnig

·         Ffi o £250

Bydd yr ymateb yn gymesur â safon yr wybodaeth a ddarperir gyda’r ymholiad, byddai o fudd darparu cymaint o wybodaeth ag y bo modd er mwyn cael ymateb cynhwysfawr.

Y ffi ar gyfer pob ymateb a ddarperir o dan y gwasanaeth cyngor cyn-ymgeisio an-statudol fydd £250.  Heb y ffi, na fydd yr ymholiad yn mynd yn ei flaen.  Dylid cael ymateb i’r ymholiad o fewn 21 diwrnod o’i dderbyn.

Ceir dadlwytho’r ffurflen isod:

Noder:  Os ydych angen cyngor ar gais am ganiatâd cynllunio llawn neu amlinellol, yn ogystal ag unrhyw gais o dan Adran 73 (i amrwyio neu gael gwared ag amod), neu gais deiliaid tai, mae rhaid defnyddio’r Gwasanaeth Cyngor Cyn-ymgeisio Statudol a amlinellir uchod.

 

 

 

Ymgynghori Cyn Ymgeisio

1. Mae'r gofyniad i ymgynghori cyn ymgeisio'n berthnasol i bob cais cynllunio ar gyfer datblygiad "mawr" llawn neu amlinellol) a cheisiadau ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.

2. Nid yw'r gofyniad yn berthnasol i geisiadau arfaethedig o dan adran 73 na 73A o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("Deddf 1990"); materion a gadwyd yn ôl, diwygiadau ansylweddol na mân ddiwygiadau o sylwedd.

Mae canllawiau manwl am y gofyniad i ymgynghori cyn ymgeisio o dan Adran 17 o Ddeddf Cynllunio Cymru 2015 yn Atodiad 1

Canllawiau ar gyfer Ymgynghori Cyn Ymgeisio

Mae'n bwysig nodi, er y bydd y darpariaethau yn y DMPWO ynghylch ymgynghori cyn ymgeisio ar gyfer ceisiadau sy'n ymwneud â datblygiadau mawr yn dod i rym ym mis Mawrth 2016, na fydd y gofyniad bod ceiswyr yn gorfod cyflwyno adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn-ymgeisio yn ofyniad ar gyfer dilysu ceisiadau a wneir cyn 01 Awst 2016.

Bydd y cyfnod pontio hwn yn golygu y bydd darpar geiswyr a fydd yn cyflwyno'u cais ar ôl 01 Awst yn gallu cynnal ymgynghoriad cyn-ymgeisio, a bydd yn gosod dyletswydd ar ymgyngoreion statudol i roi ymatebion o sylwedd o fewn 28 diwrnod ar ôl iddynt dderbyn y ceisiadau hyn.  Serch hynny, ni fydd hyn yn golygu bod ceiswyr sydd ar fin cyflwyno cais cynllunio ond nad ydynt wedi cyflawni gofynion statudol y broses cyn-ymgeisio yn wynebu sefyllfa lle na fyddai'r cais hwnnw'n ddilys.  

Dylid anfon ymholiadau cyn cais at:
Rheolaeth Datblygu, Neuadd y Sir, Hwlffordd SA61 1TP
Neu planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 2317, adolygwyd 06/08/2018