Ceisiadau Cynllunio

Ffurflenni Cais Cyffredinol

O.N. Mae'r holl ffurflenni cais ar ffurf PDF, gellir lawrlwytho'r rhain at y defnydd hyn o.Hyperlink cannot be resolved(adobe). Gellir argraffu'r ffurflenni cais, eu cwblhau a'u cyflwyno i'r Awdurdod. Os hoffech gwblhau'r rhain yn electroneg bydd angen i chi eu harbed i'ch cyfrifiadur a meddu ar y fersiwn diweddaraf o Adobe Professional. Mae modd i chi hefyd gwblhau a chyflwyno'r cais yn electroneg drwy ddefnyddio gwefan y porth cynllunio (www.planningportal.gov.uk).

Ffurflenni Cais Cynllunio 1 APP

Rhif y Ffurflen

Math o Gais

FFURFLEN

ARWEINIAD

CEISIADAU DEILIAID TAI

 01 Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd Ffurflen gais Cymorth
 02

Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd a chaniatâd ardal gadwraeth

Ffurflen gais Cymorth
 03

Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig

Ffurflen gais Cymorth

CEISIADAU AR GYFER CANIATÂD CYNLLUNIO LLAWN A CHANIATÂD CYNLLUNIO AMLINELLOL

04

Cais am ganiatâd cynllunio.  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

Ffurflen gais  Cymorth 
05  Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â rhai materion wedi'u cadw'n ôl Ffurflen gais  Cymorth  
06  Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â'r materion i gyd wedi'u cadw'n ôl  Ffurflen gais Cymorth 
07  Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth Ffurflen gais  Cymorth
08 

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig

Ffurflen gais Cymorth 
09 

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(ion)

Ffurflen gais Cymorth 
23 Cais i gymeradwyo materion sydd wedi'u cadw'n ôl, yn dilyn caniatâd amlinellol Ffurflen gais  Cymorth 

DILEU NEU AMRYWIO AMODAU

25 

Cais i ddileu neu amrywio amod yn dilyn cael caniatâd cynllunio

Ffurflen gais Cymorth 
27 

Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi'u cadw'n ôl gan amod 

Ffurflen gais Cymorth 

CANIATÂD AR GYFER HYSBYSEB YN UNIG

12  Cais am ganiatâd i arddangos hysbyseb(ion) Ffurflen gais Cymorth 

ARDAL GADWRAETH A CHANIATÂD ADEILADAU RHESTREDIG yn unig

10  Cais am ganiatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth Ffurflen gais  Cymorth
11  Cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig Ffurflen gais  Cymorth 

CAIS AM DYSTYSGRIF DATBLYGIAD CYFREITHLON

14 

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd gan gynnwys y rheiny sy'n torri amod cynllunio

Ffurflen gais   Cymorth 
15

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig 

Ffurflen gais  Cymorth 

AMAETHYDDOL -  HYSBYSIAD YMLAEN LLAW

16

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth - adeilad arfaethedig 

Ffurflen gais  Cymorth 
17

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth - ffordd arfaethedig

Ffurflen gais   Cymorth 
18

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth - cloddio/gwastraff

Ffurflen gais

Cymorth 

19

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth - tanc pysgod arfaethedig (cawell)

Ffurflen gais Cymorth

TELATHREBU HYSBYSIAD YMLAEN LLAW

20

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig gan weithredwyr systemau cod telathrebu

Ffurflen gais  Cymorth

DYMCHWEL - HYSBYSIAD YMLAEN LLAW

22

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedig

Ffurflen gais Cymorth 

COED A GWRYCHOEDD

21 Cais i gael gwared â gwrych Ffurflen gais  Cymorth
31

Cais i wneud gwaith ar goed: gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadw coed  

Ffurflen gais   Cymorth 
 34 Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi Ffurflen gais Cymorth

NID YW CEISIADAU MWYNAU'N RHAN O WEITHDREFN 1APP A DYLID DEFNYDDIO FFURFLENNI CYNGOR SIR PENFRO CYFREDOL.

ID: 2315, adolygwyd 17/01/2022