Ceisiadau Cynllunio

Cynnig sylwadau ar geisiadau am ganiatâd

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau, boed o blaid neu'n gwrthwynebu cais, ar yr amod fod y sylwadau'n ymwneud â materion cynllunio perthnasol.

Er mwyn eich helpu, rydym wedi cynhyrchu arweiniad ar gynnig sylwadau ar geisiadau cynllunio.

Cynnig Sylwadau ar Geisiadau am Ganiatâd Cynllunio 

Sylwer: nid yw ymatebion trydydd partïon yn cael eu cyhoeddi mwyach ar y we, ond maent ar gael ar y ffeil weithio os bydd apwyntiad yn cael ei drefnu ymlaen llaw. Ffôn 01437 764551. Fodd bynnag mae ymatebion yr ymgynghoreion statudol ac anstatudol yn cael eu cyhoeddi ar y we. Felly ni ddylech gynnwys unrhyw fanylion personol fel llofnodau, negeseuon e-bost, rhifau ffôn; yr unig bethau y mae'n rhaid ichi eu cynnwys yw eich enw a'ch cyfeiriad.  

Cyflwyno'ch sylwadau ar-lein byddwch cystal â dilyn y ddolen: meini prawf chwilio am gais cynllunio chwilio am y cais a chyrchu'r wybodaeth.  Yng nghanol y sgrin mae dolen at ‘sylw ar y cais hwn'.

Cyflwyno'ch sylwadau gydag e-bost  - Byddwch cystal ag anfon eich e-bost at planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk gan roi'r canlynol
1. cyfeir-rif y cais cynllunio;
2. cyfeiriad y safle a
3. eich enw llawn a'ch cyfeiriad post. 

Cyflwyno trwy'r Post - cofiwch sicrhau eich bod yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

1. Rhif cyfeirnod y cais cynllunio
2. Cyfeiriad safle'r cais
3. Eich enw a'ch cyfeiriad post llawn.

Dylid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad canlynol:

Adain Rheoli Datblygu
Isadran Cynllunio
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

ID: 2320, adolygwyd 24/01/2018