COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cerddwch Sir Benfro

Taith gerdded fer ar bwys yr afon yn Hwlffordd

Mae'n dda i gerdded felly beth am gymryd y cam a mynd am dro ar hyd rhai o'r llwybrau sydd gan eich tref i'w cynnig i chi.  Mae'r daith gerdded ddymunol a diddorol hon yn un o nifer yn y dref sydd wedi'u creu ar eich cyfer gan Gyngor Sir Penfro. 

Mwynhewch y daith gerdded cymharol hawdd hon sy’n cynnig golygfeydd rhagorol o’r afon gyda choetir collddail, y cwbl o fewn pellter gerdded fer o Ganol Tref Hwlffordd.

Cerdded: Mae'r Ganolfan Groeso yng nghanol y dref.
Bysiau: Gwasanaethir Hwlffordd gan nifer o wasanaethau bysiau sy'n ei chysylltu â mannau eraill yn Sir Benfro a thu hwnt Amserlenni Bysiau 
Trenau: Mae'r orsaf agosaf yn Hwlffordd ac mae'n daith gerdded fer o ganol y dref.  Trenau Arriva Cymru
Map Ffyrdd: www.multimap.com. Chwiliwch am "Haverfordwest".
Parcio ceir: Mae maes parcio aml-lawr ger y Ganolfan Groeso.
Toiledau: Ceir toiledau cyhoeddus ar ddechrau ac ar ddiwedd y daith gerdded ger y Ganolfan Groeso a Gorsaf Fysiau Hwlffordd.
Lluniaeth: Mae amrywiaeth eang o gaffis, bwytai a thafarndai yn Hwlffordd.

Dechrau/Diwedd: Canolfan Groeso Hwlffordd
Pellter: 0.76 filltir, 1/2 awr
Tir: Yn amrywio rhwng tarmac a phorfa ond gall un rhan o hwnnw fod yn lleidiog wedi iddi fwrw glaw ac felly dylid gwisgo esgidiau addas.
Sticlau - Nac oes
Clwydi - 1
Grisiau - 0
Pontydd - 0
Maes Parcio - 1 Golygfeydd - 0

 

  • Cychwynnwch y daith hyfryd hon ar hyd glan yr afon yng Nghanolfan Groeso Hwlffordd (TIC) a cherddwch dros yr hen bont i gyfeiriad Sgwâr yr Alarch.
  • Yn Sgwâr yr Alarch trowch i'r dde i gyfeiriad cylchfan Churnside a chymryd yr ail dro ar y dde, wedi'i arwyddo B4330, gan ddefnyddio'r groesfan i gerddwyr y tu allan i ganolfan y ceir ail law.  Cerddwch i'r gogledd ar hyd y ffordd hon am ychydig heibio i Feithrinfa'r Plant hyd nes y gwelwch chi arwydd llwybr ar y dde i chi.
  • Trowch i mewn i'r llwybr glaswelltog (1) ac fe welwch chi giât bren (2) sy'n arwyddo cychwyn y daith hon a dilynwch y llwybr llydan mwdlyd sy'n arwain i lawr at lethr a choed bob ochor i gyfeiriad yr afon Mae cerdded yn y fan hon yn rhwydd ac mae'r llwybr wedi'i arwyddo'n glir.
  • Yn fuan bydd y llwybr yn culhau a bydd gordyfiant ar hyd-ddo ar rai adegau o'r flwyddyn, lle mae'n eithaf corsiog, gosodwyd trawstiau er mwyn hwyluso'r cerdded.
  • Mae'r llwybr yn lledaenu eto (5) a gall cerddwyr fwynhau pleserau'r daith hyfryd hon mewn coedwig gollddail gyda'r afon Cleddau ar y dde ac olion cwrs dŵr yr Hen Felin ar y chwith.
  • Mae'r llwybr yn dal i ymddolennu trwy'r goedwig, lle mae unwaith eto rhywfaint yn gorsiog gyda thrawstiau wedi'u gosod unwaith yn rhagor i'ch helpu (13) Mae rhan rhwydd y llwybr yn gorffen yma, yn ymyl Gwarchodfa Natur Tir yr Hen Felin.
  • Er bod llawer o ffawna a fflora i'w gweld ychydig iawn o'r Hen Felin sy'n aros er bod adfail diddorol o'r hen bont dros gwrs dŵr yr hen felin yno o hyd (22).
  • Mae'n bosibl cadw ar hyd y llwybr hwn am ychydig bellter eto ond fe ddaw'n gulach, gan ymdroelli rhwng coed sy wedi disgyn, gyda gordyfiant a'r llwybr ei hun yn aneglur mewn mannau. Ymhen hir a hwyr fe fydd yn diflannu lle mae ceuffos yn cwrdd â'r Cleddau ac mae naill ai'r afon ei hun neu ffin cae yn eich rhwystro rhag mynd ymhellach i'r Gogledd.
  • Yn y fan hon, dylai'r cerddwr droi nôl ac ail droedio ei chamau neu ei gamau i ddiwedd y trac ac ymuno â'r B4330 a mynd i gyfeiriad Cylchfan Churnside. Croesi'r ffordd fawr wrth y groesfan cerddwyr, cerdded i gyfeiriad Sgwâr yr Alarch gan gadw'r ganolfan ceir ail law ar y chwith i chi  Wrth Sgwâr yr Alarch trowch i'r chwith wrth y ciosg teleffon coch tuag at yr hen bont a nôl i'r Ganolfan Groeso.

 

ID: 236, adolygwyd 06/11/2017