Cerddwch Sir Benfro

Taith Gwaith Dur Stepaside (Dinbych-y-pysgod - Saundersfoot)

Mae cerdded yn braf, felly, pam na wnewch chi gamu mas a phrofi rhai o'r teithiau cerdded a gynigir gan eich tref neu bentref. Mae'r daith ddymunol a diddorol hon, sy'n cychwyn a chwpla ym maes parcio Gwaith Dur Stepaside, yn un o nifer o deithiau cerdded tref a gwlad a baratowyd gan Gyngor Sir Penfro. 

Mwynhewch y daith hon sy'n gymysgedd o gerdded arfordirol hardd ynghyd â thaith goetir gaeedig yn y mewndir mewn dyffryn tawel. Mae'r llwybr yn dilyn yr hen linell rheilffordd a godwyd yn 1835 i gysylltu Harbwr Saundersfoot gyda Gwaith Dur Stepaside.

Mae'r daith yn wastad a chymharol fyr ac felly'n addas ar gyfer cerddwyr o bob oed a gallu. 

Cloddiwyd am lo yn Nyffryn Dedwydd ers y bedwaredd ganrif ar ddeg ac erbyn blynyddoedd cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd dros ddwsin o lofeydd o amgylch Stepaside; codwyd y gwaith dur gerllaw yn 1848. Codwyd rheilffordd i gysylltu'r gweithgareddau diwydiannol hyn â Harbwr Saundersfoot yn 1835 a dilyna'r daith wastad, fer hon, lwybr y rheilffordd. 

Cerdded: Gellir cyrraedd Gwaith Dur Stepaside o fewn taith cerdded fer o bentref Stepaside.
Bws: 350 (Dinbych-y-pysgod - Llanrhath - Dinbych-y-pysgod) a 351 (Dinbych-y-pysgod-Pentywyn). Dod oddi ar y bws yn Pleasant Valley. Amserlenni Bysiau 
Trên: Yr orsaf agosaf yng Nghilgeti. Trenau Arriva Cymru 
Map Ffordd: Gwefan Multimap www.multimap.com chwiliwch am "Kilgetty".
Parcio: Ceir maes parcio cyhoeddus mawr am ddim ger Gwaith Dur Stepaside.
Lluniaeth / Toiledau: Mae'r rhain ar gael yn Wisemans Bridge a Saundersfoot. Wisemans Bridge yw hanner ffordd y daith.

Dechrau / Diwedd: Gwaith Dur Stepaside
Pellter: 1.9 milltir (3.6 cilomedr) - 2 awr (tua)
Tirwedd: Ffyrdd gwastad, tarmac neu debyg, llwybrau a feidrioedd. Addas ar gyfer pob oed a gallu.
Camfeydd: 0
Gatiau: 2
Stepiau: 0
Pontydd: 0
Maes Parcio: 1
Golygfeydd: 3

 

 • Cychwynnwch y daith yn y maes parcio yng Ngwaith Dur Stepaside a chymrwch beth amser i edmygu'r adeiladau. O werth pensaernïol arbennig mae gweddillion Ty'r Injan Ffrwydro a'r Tŷ Castio sy'n dal i arddangos talcenni blaen tri bae o gerrig nadd a thair bwa.
 • Gadewch y gwaith dur, trowch i'r dde i'r ffordd ac yn fuan wedi mynd heibio'r hen felin, troi i'r dde eto trwy glwyd ac ar hen lwybr y rheilffordd sy wedi'i ailwampio.
 • Aiff y ffordd hon â chi trwy hen goetir hyfryd wedi'i henwi'n delfrydol, Pleasant Valley. Gan amlaf, pa adeg bynnag o'r flwyddyn fyddwch yn cerdded y llwybr bydd yna wmbreth o blanhigion a bywyd gwyllt i'w gweld.
 • Bydd y llwybr newydd hwn yn cwpla wrth glwyd Tramway Cottage sydd ar y dde.
 • Trowch i'r chwith ar hyd feidr a'i dilyn i lawr i gyfeiriad Wisemans Bridge.
 • Cyn cyrraedd yr arfordir bydd y feidr yn rhannu. Trowch i'r dde ac ar y traeth ceir ychydig o olygfeydd ardderchog ar hyd traeth Wisemans Bridge i gyfeiriad Llanrhath.
 • Defnyddiwyd y ddau draeth ar gyfer ymarfer goresgyniad D-Day yn 1944.
 • Wedi croesi'r ffordd a cyrraedd y traeth trowch i'r dde a dilyn yr hen linell rheilfordd.
 • Yn y pen draw byddwch yn cyrraedd twnnel. Ychydig ymhellach ceir ail dwnnel, wedi'i dorri mewn yn drawiadol ar blanau haenu yn y creigiau gwaddodol, sy'n eich harwain mas i draeth Coppet Hall.
 • Dilynwch y llwybr o amgylch y toiledau. Yn anarferol, ar wal y toiledau modern hyn ceir ffris rhyfeddol gan yr artist, Simon Hedger, yn coffau treftadaeth ddiwydiannol yr ardal.  Dewch o hyd i trydydd twnnel o'ch blaen.
 • Pan ewch mas o'r twnnel hwn rydych yng nghyrchfan gwyliau arfordirol Saundersfoot.  Cerddwch ymlaen tua'r harbwr lle ceir digonedd o gyfleoedd i gael lluniaeth cyn cerdded dros yr un llwybr i Stepaside.

 

 

ID: 240, adolygwyd 24/10/2017