Cewynnau Go Iawn

Ble i brynu cewynnau go iawn

Cwmni archebu drwy'r post 

Cwmnïau archebu drwy'r post yng Nghymru

Sylwer bod y wybodaeth yn gywir adeg cyhoeddi.

ID: 1886, adolygwyd 22/08/2022

Does dim byd tebyg i’r peth go iawn, fy maban i

Byddwch yn newid cewyn eich baban tua 2,000 o weithiau'r flwyddyn rhwng cael ei eni a dechrau defnyddio poti (tua 2½ blwydd oed). Mae hynna tua 5,000 o gewynnau tafladwy sy'n hafal i 156 o fagiau du, sy'n pwyso tua'r un faint â char teulu!

Gwneud newid go iawn!

Mae mwy a mwy o rieni yn newid i gewynnau go iawn wrth iddynt sylweddoli eu bod nhw'n hawdd eu defnyddio ac yn gost effeithiol. 

Mae'r dyddiau pan fu rhaid golchi â dŵr berw a mwydo wedi hen fynd - gallwch olchi cewynnau go iawn ar 60°C mewn peiriant golchi arferol yn y cartref. O ran llwythi golchi, mae defnyddio cewynnau go iawn ond yn cyfateb i ddau lwyth golchi'r wythnos. 

Gyda leineri golchadwy neu fioddiraddadwy a phopwyr neu felcro i'w cau, mae cewynnau go iawn yn hawdd i'w defnyddio! Felly, heb unrhyw binnau mewn golwg, mae llai o annibendod a llai o ffwdan. 

Gallai defnyddio cewynnau go iawn arbed £500 i chi ar gyfer eich plentyn cyntaf, a hyd yn oed mwy ar gyfer unrhyw blant yn y dyfodol gan y gellir eu hailddefnyddio'n hawdd.

Manteision go iawn i fabanod!

Mae cewynnau go iawn yn cadw cluniau babanod ar wahân ar yr ongl gywir. Dylai babanod mewn cewynnau go iawn hyfforddi i fynd i'r tŷ bach llawer yn gynt oherwydd y cydgysylltiad rhwng bod yn wlyb a gwacau eu pledren.

Dewisiadau go iawn!

Mae nifer o gewynnau a phlygion go iawn gwahanol ar gael, felly mae'n hawdd dewis yr un gorau ar gyfer eich baban. 

Ffeithiau go iawn:

  • Mae Cyngor Sir Penfro'n cael gwared ag oddeutu 3.4 miliwn o gewynnau bob blwyddyn!
  • Gall gymryd cannoedd o flynyddoedd i gewynnau tafladwy fioddiraddio mewn safle tirlenwi!
  • Petai teulu ag un babi yn newid i gewynnau go iawn, byddai eu hysbwriel yn cael ei haneru!

Am fwy o wybodaeth, cymorth a chyngor ar ddefnyddio cewynnau go iawn, e-bost real.nappies@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 420, adolygwyd 22/08/2022

Yr ateb i'ch cwestiynau

Beth yw manteision defnyddio cewynnau go iawn?

  • Defnyddio deunyddiau meddal naturiol sy'n anadlu yn erbyn croen tyner eich babi 
  •  Dim ond oddeutu 20 o gewynnau go iawn sydd eu hangen o'u cymharu â 4,000 o rai untro 
  • Gellir ailddefnyddio cewynnau cotwm neu hyd yn oed eu hailgylchu 
  • Mae defnyddio cewynnau go iawn yn lleihau faint o wastraff sy'n cael ei anfon i dirlenwi. Yn ogystal, mae'n gostwng faint o ynni a ddefnyddir wrth gynhyrchu cewynnau untro yn ogystal â lleihau nifer y ffynonellau nad oes posibl eu hadnewyddu.

Ydyn nhw'n ddiogel ac yn hylan?

Ydyn, yn gyffredinol mae gwasanaethau golchi dillad yn eu golchi i Fanyleb 106 Ar Gael i GIG a'r Cyhoedd (PAS). Os ydych yn eu golchi adref, bydd golchi ar wres 60ºc yn ddigonol i'w golchi'n dda.

Ydy Cewynnau Go Iawn yn gollwng?

Ddim yn fwy na rhai untro. Gwnewch yn siŵr bod yr holl labeli wedi eu gwthio y tu mewn i'r gorchudd gwrth-ddŵr. 

Gellir eu defnyddio yn y nos?

Gallau, ond wrth i'ch babi dyfu efallai bydd angen i chi ddefnyddio haen ychwanegol wrth gefn.

Ydyn nhw'n addas ar gyfer babanod newydd eu geni?

Ydyn, ond cynghorir chi i wirio'r maint. Mae maint 1 rhai gwneuthurwyr cewynnau go iawn yn dechrau ar bwysau geni o 6 phwys.

Os angen i chi newid y babi'n amlach?

Nac oes. Bydd y newid yr un fath os ydych yn defnyddio cewynnau go iawn neu barod. Gellir plygu cewynnau fflat mewn amrywiaeth o ffyrdd er mwyn cadw'r cynhwys yn ei le! 

Ydyn nhw'n achosi brech cewynnau?

Na, does dim tystiolaeth ar gael sy'n awgrymu hyn. Gall fethu newid y cewynnau yn ddigon aml arwain at frech cewynnau. Ffactorau eraill allai achosi hyn yw torri dannedd, newid i fwyd solet neu salwch cyffredinol.

Ydy hi'n cymryd mwy o amser i newid cewynnau go iawn?

Ddim mewn gwirionedd, ond mae'n ddibynnol ar y math rydych yn eu defnyddio

ID: 421, adolygwyd 13/06/2022

Prosiect Cewynnau Go Iawn Sir Benfro - Cynllun Arian yn ol

Gall trigolion Sir Benfro hawlio £30 oddi wrth Gyngor Sir Penfro pan fyddant yn gwario £50 neu fwy ar gewynnau golchadwy gan unrhyw gyflenwr, neu £60 pan fyddant yn gwario £150. (Mae'r cynnig ar gael ar sail un cais gan bob teulu)

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod, mae mor syml â hynny!

Ffurflen Arian yn ôl am Gewynnau Go Iawn

E-bost: real.nappies@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 422, adolygwyd 28/10/2022