Chwarae Sir Benfro

Cystadleuaeth Ysgrifennu am Chwarae a Chelf am Chwarae Sir Benfro 2021

Thema: ‘Pe bawn i'n gallu chwarae drwy'r dydd …’

Mae gan blant gariad cynhenid tuag at straeon. Gall straeon greu hud a lledrith ac ymdeimlad o ryfeddod am y byd. Mae straeon yn ein dysgu ni am fywyd, amdanom ni'n hunain, ac am eraill. Gall ysgrifennu ac arlunio greu cysylltiad â darllenwyr. Mae Pure West Radio a Chyngor Sir Penfro yn gyffrous iawn i fod yn lansio eu cystadleuaeth Ysgrifennu am Chwarae a Chelf am Chwarae gyntaf erioed i blant yn Sir Benfro!
A hoffech glywed eich stori'n cael ei darllen ar y radio, gyda theuluoedd ledled Sir Benfro yn gwrando arni, a gweld eich celf chwarae anhygoel ar-lein?
Dyma'ch cyfle chi.

Mae dau grŵp oedran a chategori ar gyfer y gystadleuaeth:
Dan 5 oed – Celf am Chwarae
6 i 11 oed – Ysgrifennu am Chwarae


Ychydig am ein draig arbennig:
Mae Sbarc, sy’n ddraig o Gymru, yn byw mewn ogof rhywle yn ardal hudolus Mynydd Preseli. Mae'n ddraig ifanc gyfeillgar ond yn unig sydd newydd glywed am blant sydd wrth eu boddau yn chwarae ond nad yw erioed wedi chwarae na chael neb i'w chwarae gyda hi. Mae Sbarc am wybod mwy am chwarae felly rydych ar fin camu i fyd dychmygol … Un noson, rydych yn deffro i weld Sbarc yn eistedd ar waelod eich gwely … Mae hi wedi dod i fynd â chi ar antur hudolus, yn hedfan dros Sir Benfro gyfan, ac mae am i chi ddweud stori chwarae anhygoel iddi. Wrth i chi hedfan drwy'r nos, os ydych rhwng 5 ac 11 oed, byddwch yn gallu disgrifio'r hyn mae chwarae yn ei olygu i chi trwy ei roi ar ffurf stori antur ryfeddol (cystadleuaeth Ysgrifennu am Chwarae) ac, os ydych yn 4 oed neu’n iau, gallwch ddisgrifio eich antur ryfeddol trwy dynnu llun hudolus (cystadleuaeth Celf am Chwarae).

Byddwch mor greadigol ag y mynnwch a gadewch i'ch dychymyg fynd yn wyllt!

Wrth ysgrifennu neu arlunio, ystyriwch y canlynol:

 • Y bobl sydd gyda chi
 • Pwy sy’n chwarae gyda ti
 • Sut mae’n gwneud i chi deimlo
 • Lle rydych yn chwarae

A chofiwch, mae'r straeon gorau i gyd yn cychwyn gyda’r ymadrodd ‘Un tro, amser maith yn ôl ………’ 


Dyma rai dechreuadau awgrymedig eraill:

 • Mewn gwlad bell, bell i ffwrdd …
 • Aeth fy nheulu a minnau …
 • Roedd hi wedi bod yn un o'r diwrnodau hapusaf o'm bywyd …
 • Pan ddihunais, roedd hi'n ddiwrnod fel bob un arall …
 • Roedd hi'n bwrw glaw, a minnau wedi diflasu …
 • Wrth i mi gwympo i gysgu …


Bydd bob stori a llun a derbynnir gennym yn cael eu goruchwylio gan banel o feirniaid.
Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw: 21 Hydref 2021
I gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen gofrestru ac anfon e-bost at: playartplaytale@pembrokeshire.gov.uk erbyn 11.59pm ar y 21 Hydref 2021

 Ffurflen fynediad cystadleuaeth celf am chwarae 2021

Cystadleuaeth ysgrifennu am chwarae

Amodau a thelerau'r gystadleuaeth ysgrifennu stori ac arlunio

 1. Gwybodaeth am yr hyrwyddwr: Pure West Radio a Chyngor Sir Penfro
 2. Mae mynediad i'r gystadleuaeth yn RHAD AC AM DDIM
 3. Mae'r gystadleuaeth Ysgrifennu am Chwarae ar agor i bob plentyn rhwng 5 ac 11 oed
 4. Rhaid i bob stori gael uchafswm o 300 gair
 5. Bydd pob stori'n cael ei darllen a'i beirniadu'n ddienw. Dylai enwau a manylion cyswllt yr ymgeiswyr ymddangos ar y ffurflen gofrestru yn unig ac nid yn unman yn eu stori
 6. Ni ddychwelir eich ceisiadau. Dylech gadw copi. Nid oes modd gwneud unrhyw gywiriadau nac addasiadau ar ôl i'ch cais gael ei dderbyn
 7. Ni dderbynnir mwy nag un cais gan bob plentyn
 8. Mae'r gystadleuaeth Celf am Chwarae ar gael i blant hyd at 4 oed
 9. Rhaid i bob darn o gelf gael ei arlunio ar dudalen sydd heb fod yn fwy na maint tudalen A4 – 210mm x 297mm
 10. Os ydych am i ni ddychwelyd eich gwaith celf, rhowch amlen hunangyfeiriedig â’r stamp cywir arni gyda'ch cais
 11. Ni dderbynnir mwy nag un cais gan bob plentyn
 12. Amser a dyddiad cau'r gystadleuaeth: 11.59pm ar i’w gadarnhau 2021. Nid ystyrir unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau.
 13. Rhaid i blant gael caniatâd wrth oedolyn cyn gwneud cais.
 14. Ni chynigir unrhyw wobrau amgen ac nid oes dewis arall o arian parod.
 15. Dewisir yr enillydd gan banel y gystadleuaeth a bydd eu penderfyniad yn derfynol. Ni fydd unrhyw ohebiaeth.
 16. Cyhoeddir enwau enillwyr y gystadleuaeth Ysgrifennu am Chwarae yn ystod yn rownd derfynol ar i'w gadarnhau a bydd eu straeon yn cael eu darllen yn uchel. Bydd pob stori i'w gweld ar dudalen hafan Chwarae Cyngor Sir Penfro a gwefan Pure West Radio.
 17. Cyhoeddir enwau enillwyr y gystadleuaeth Celf am Chwarae yn ystod y rownd derfynol fyw ar i'w gadarnhau a bydd eu gwaith celf i'w weld ar dudalen hafan Chwarae Cyngor Sir Penfro a gwefan Pure West Radio.
 18. Os na allwn gysylltu ag enillydd o fewn un mis calendr i'r digwyddiad byw, byddwn yn cynnig y wobr i blentyn arall a gyrhaeddodd y rownd derfynol

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.

Rhieni i ddarparu enw llawn ac oedran eu plentyn a llofnodi i roi caniatâd i'w plentyn gymryd rhan yn y naill gystadleuaeth neu'r llall. Byddwn yn defnyddio'r manylion personol hyn i weinyddu'r gystadleuaeth hon ac ni fyddwn yn cyhoeddi neu'n rhannu unrhyw elfen o'r manylion hyn gydag unrhyw unigolyn, unrhyw gwmni nac unrhyw sefydliad heb eich caniatâd. Bydd yr holl wybodaeth bersonol yn cael ei thynnu a dileu am byth ar ôl i'r gystadleuaeth orffen.
Mae Pure West Radio a Chyngor Sir Penfro yn cadw'r hawl i ganslo'r gystadleuaeth ar unrhyw adeg, os bernir bod angen neu os bydd amgylchiadau'n codi y tu hwnt i reolaeth y trefnydd.
Pam mae angen eich data personol ar y Cyngor? - Cyngor Sir Penfro


Rheolau, atebolrwydd ac awdurdodaethau

1. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn cytuno i ymrwymo i'r rheolau hyn.
2. Nid yw Pure West Radio a Chyngor Sir Penfro yn derbyn cyfrifoldeb dros golled, difrod neu anaf sy'n digwydd i'r cyfranogwr sy'n deillio o'i gais i'r hyrwyddiad neu sy'n digwydd i'r enillydd (enillwyr) sy'n deillio o dderbyn gwobr ganddo/ganddi.
3. Mae'r gystadleuaeth hon yn ddarostyngedig i ddeddfau Cymru a Lloegr.

ID: 8132, adolygwyd 24/09/2021