Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


101 cyrsiau a gafwyd

Addurniadau Nadolig helyg

Basgedwaith helygen - yn benodol gwneud addurniadau erbyn y Nadolig.

Almaeneg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Almaeneg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Almaeneg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Almaeneg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith

Almaeneg - Blwyddyn 5

Nod y cwrs hwn yw datblygu mwy ar sgiliau ieithyddol drwy astudio gramadeg uwch, testunau cyfoes a recordiadau ac agweddau o ddiwylliant modern. Cewch ddod yn fwy rhugl a gwella’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 3-4 blynedd

Atgofion a Phethau Bach i Gofio

Oes gennych chi fân bethau nad ydych am eu rhoi yn y bin oherwydd yr atgofion sydd ynddynt? Os oes efallai mai hwn yw’r cwrs i chi. Trowch eich pethau bach i gofio’n rhywbeth hardd y byddwch yn falch eu harddangos, a dysgu pob math o sgiliau crefft ar y ffordd.

Canu nerth eich pen

Nid oes dim byd yn union fel canu i godi’r galon a thaenu ychydig hapusrwydd! Bydd y grŵp hwn yn dod ynghyd unwaith bob pythefnos mewn sefyllfa ddiogel a chymdeithasol.

Celf - Dyfrlliwiau ac inciau

Datblgu sgiliau, syniadau a thechnegau dyfrlliw. Paentio o fywyd llonydd, ffotograffau ac astudiaethau sylwadol.

Celf - Lluniadu a phaentio

I ddatblygu’r potensial sydd gan bawb i luniadu’n dda drwy arsylwi. I ddysgu dulliau lluniadu sy’n ddefnyddiol ar gyfer paentio â phaent olew a dulliau eraill sy’n berthnasol i baentio mewn dyfrlliw. I ddysgu technegau olew, acrylig, gouache a dyfrlliw a chynhyrchu paentiadau gorffenedig yn y cyfryngau hyn.

Celf Scrabble a botymau

Dysgu technegau creu darnau o grefft ar raddfa fawr neu fach trwy ddefnyddio botymau a/neu ddarnau Scrabble. Gallwch ddefnyddio’r eitemau gorffenedig i addurno’r cartref, eu rhoi fel anrhegion neu eu creu i’w gwerthu.

Celfyddyd - bywluniad

Dechrau pob sesiwn gyda chyfres o sefyll mewn ystum am gyfnod byr, gyda sefyll am gyfnod hwy i ddilyn, sy'n caniatáu astudiaeth ddwys.

Celfyddyd i bawb

Nod y cwrs hwn yw gwella eich sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi mewn amgylchedd hamddenol gyda chymaint o hyfforddiant un i un ag y bo modd. Wrth ddysgu elfennau, caiff myfyrwyr eu hannog i fynegi eu hunain fel unigolion.

Celfyddyd i bawb - dechreuwyr

Dysgu sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi.

Cerfio llwyau bushcraft

Defnyddio offer llaw yn ddiogel ac yn effeithiol er mwyn gwneud llwyau pren, sbatwlâu a lletwadau ymarferol.

Chynnal planhigion helyg

Cynlluniwch gerflun i ddal eich planhigion

Clustogwaith

Annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ar brosiect arbennig.

Crefftau ac anrhegion Nadolig

Creu ystod o grefftau Nadolig. Defnyddiwch amrywiaeth o ddeunydd naturiol ac wedi’i ailgylchu er mwyn creu addurniadau Nadolig gwreiddiol ac anrhegion.

Crochenwaith - gallu cymysg

I annog ac i ddatblygu diddordeb a mwynhad wrth weithio gyda chlai ac i ddatblygu technegau a sgiliau amrywiol wrth fowldio, taflu, adeiladu a llaw a gwydro.

Crochet

Dosbarth crosio gyda rhywbeth at bob lefel. Dysgu'r pethau sylfaenol neu cheisio CAL (crochet along) neu beth bynnag sydd at eich dant chi! Byddwn ni’n edrych ar ‘mandalas’, crosio arwyneb, pwythau 3D a gwaith ‘freeform’. Dim ond syniad bras am beth i'w ddisgwyl....ac ar ben hynny bydd y dosbarth yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Cwrs dwyieithog yw hwn felly dewch i ymarfer eich Cymraeg a chael hwyl ar yr un pryd.

Cyfarfod Gwnïo - Patrymau, clustogau a dillad

Nod y cwrs hwn yw gwneud gwnïo’n bleser ac fe all gwmpasu gwneud dillad, delio â phatrymau, gwneud addasiadau, llenni a chlustogau.

Cyflogadwyedd digidol

Mae’r cymhwyster Cyflogadwyedd Digidol newydd yn cwmpasu'r sgiliau digidol sydd yn angenrheidiol ar gyfer dysgwyr er mwyn gwneud ceisiadau am swyddi ac i fedru gweithio o fewn amgylchfyd yr 21ain Ganrif, ac i fod yn ddinasyddion digidol. Byddant yn caffael y wybodaeth graidd fydd ei angen arnynt i ddefnyddio TG mewn gwahanol gyd-destunau, yn arbennig felly yn y gweithle. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel, yn ogystal â gweithio gyda gwahanol ddyfeisiadau a phrosesu data.

Cyflwyniad - Tylinio Pen Indiaidd

Cyflwyniad i dechnegau sylfaen i'w ddefnyddio o fewn y teulu. Technegau yn cynnwys y cefn, gwddw, ysgwyddau, breichiau, croen pen a dylinio gwyneb. Defnydd o olew aromatherapi dewisedig ar gyfer tylino’r croen y pen a'r gwyneb.

Cyfryngau cymdeithasol - cyflwyniad

Hoffech chi wybod mwy am ddefnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol? Mae’r cwrs hwn yn cynnwys Weplyfr, Trydar a Pinterest. Mae hefyd yn cynnwys sut i reoli eich gwefannau a dysgu sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

Cymorth Cyntaf Brys

Addas ar gyfer pobl sydd mewn gwaith neu yn paratoi gweithio. Nod y cwrs yw i sicrhau bod y dysgwyr yn deall rol a chyfrifoldebau y Swyddog Cymorth Cyntaf yn ogystal a gwinyddu a asesu mewn sefyllfa o argyfwng. Angen i'r dysgwyr fod dros 16 oed. Mae achrediad ar gael.

Cynllunio Mewnol

Cyflwyniad i Gynllunio Mewnol trwy fyrddau awyrgylch.

Daeareg lleol a’r byd

Cyfle i fyfyrwyr werthfawrogi hanes ein planed trwy astudio creigiau a ffosiliau Sir Benfro.

Darllen gwefusau

Nod y cwrs hwn yw cael myfyrwyr i gyfathrebu'n rhwyddach yn eu bywyd bob dydd a gyda mwy o hyder. Mae'n cynnwys rheolau sylfaenol, ffyrdd o gyfathrebu i'r eithaf dan rai amgylchiadau, adnabod geiriau cyfunsain a symudiadau lleferydd a gwybodaeth am gymorthion amgylcheddol.

Defnyddio eich llechen - cyflwyniad

Bydd y cwrs hwn yn trin a thrafod sut i gychwyn arni â’r llechen, sut i lawrlwytho a defnyddio apiau, llyfrau, gemau, pori’r we, gwirio ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sut i warchod preifatrwydd a nodweddion diogelu eraill.

Defnyddio eich llechen yn greadigol

Bydd y cwrs yn cynnwys tynnu lluniau a ffilmiau gan ddefnyddio camera’r llechen. Byddwch yn dysgu sut i olygu eich lluniau gan ddefnyddio nodweddion fel tocio, cylchdroi a gwella a sut i ddileu lluniau a ffilmiau diangen. Byddwch hefyd yn gweld sut mae chwilio am a lawrlwytho gwahanol apiau creadigol a sut mae rhoi gwahanol effeithiau ar eich lluniau, yn ogystal â chreu collage o luniau gan ddefnyddio delweddau, cefndiroedd, borderi a thestun. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys sut i rannu eich lluniau, ffilmiau a’ch gwaith celf creadigol ac yn edrych ar opsiynau argraffu.

Defnyddio Fitbits

Defnyddiwch dechnoleg i fonitro eich ffitrwydd a datblygu sgiliau ar-lein i wella eich lles. Technoleg wedi'i gynnwys.

Diogelwch bwyd mewn arlwyo

I'r bobl hynny sy'n gweini neu trafod bwyd. Hylendid personal - beyd diogel - glanhau mewn adeiladau bwyd - gwastraff a rheolaeth pla.

Dylunio blodeuol

Gwneud addurniadau tymhorol

eBay

Yn addas ar gyfer y rheiny sy’n meddu ar sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol neu sydd wedi cwblhau cwrs dechreuol. Mae’r cwrs yn ymwneud â gwerthu drwy ddefnyddio eBay. Mae rhaid cyfrif e-bost gyda dysgwyr

ECDL - Hanfodion ac Ychwanegol

Cafodd Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewrop ei llunio i ymdrin a chysyniadau allweddol cyfrifiadura, ei gymwysiadau ymarferol a’r defnydd a wneir ohonynt yn y gweithle a chymdeithas. Mae’n addas ar gyfer pawb sydd eisoes yn meddu ar sgiliau TG sylfaenol. Caiff ei rannu’n fodiwlau, y mae’n rhaid pasio pob un ohonynt cyn y caiff ECDL ei dyfarnu. Mae gwahanol gymwysterau ar gael - bydd hynny’n dibynnu ar y modiwlau a astudir.

ECDL Uwch - Prosesu Geiriau

Cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol yw ECDL Uwch a’i nod yw datblygu rhagor ar sgiliau cyfrifiadurol y defnyddiwr, o ECDL hyd at y lefel gymhwysedd nesaf. Cafodd ECDL Uwch - Prosesu Geiriau ei lunio ar gyfer yr unigolyn sy’n dymuno defnyddio cymhwysiad prosesu geiriau i baratoi adroddiadau, newyddlenni a ffurflenni.

ECDL Uwch - Taenlenni

Cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol yw ECDL Uwch sydd a’r nod o ddatblygu rhagor ar sgiliau cyfrifiadurol y defnyddiwr, o ECDL hyd at y lefel gymhwysedd nesaf. Cafodd ECDL Uwch - Taenlenni ei lunio ar gyfer yr unigolyn a hoffai fanteisio i’r eithaf ar y pecyn taenlenni - trin a dadansoddi data a pharatoi adroddiadau.

Eidaleg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Eidaleg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith.

Eidaleg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Eidaleg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith

Eidaleg - Blwyddyn 3

Mae’r cwrs lefel canolog hwn wedi ei fwriadu ar gyfer y rheiny sydd â gwybodaeth sylfaenol gadarn o’r iaith. Datblygwch fwy ar eich sgiliau cyfathrebu gan ddefnyddio ystod o amserau, gramadeg a geirfa. Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â 1 - 2 flynedd o brofiad o astudio’r iaith

Eidaleg - Blwyddyn 6+

Amcan y cwrs hwn yw parhau i ddatblygu sgiliau iaith a gwella’ch rhugledd a’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 5-6 mlynedd.

ESOL - Amrywiol lefelau

Cwrs ESOL lefelau cymysg sy’n darparu’r cyfle i fyfyrwyr gwblhau uned 1 credyd ar lefel briodol yn ystod y cwrs. Bydd dysgwyr yn talu ffioedd arferol cyrsiau ESOL heblaw am fyfyrwyr lefel Dechreuwyr a gaiff ffi ostyngol o £0.00. I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.

ESOL - Lefel Mynediad (Mynediad 2/3)

Mae gennych chi ychydig Saesneg ac awydd i ddysgu rhagor. Mae ffioedd arholiadau’n ychwanegol at ffioedd cyrsiau (1 uned i bob dosbarth). I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.

ESOL i ddechreuwr - Cyn Mynediad/Mynediad 1

Cwrs cyffredinol ESOL i siaradwyr Saesneg sy’n ddechreuwyr. Achredu ar gael. I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.

Ffotograffiaeth - Tynnu lluniau gwell

Mae’r cwrs hwn wedi’i lunio i roi trosolwg cynhwysfawr i fyfyrwyr o hanfodion ffotograffiaeth. Mae’r sesiynau hyn wedi’u hanelu at ffotograffwyr ffilm a digidol ac mae’n cynnwys popeth o olau a chyfansoddiad i dechnegau ffotograffiaeth ddigidol newydd.

Ffrangeg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Ffrangeg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 4

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sydd wedi astudio’r iaith am 2-3 blynedd ac sy’n dymuno ymarfer eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel uwch

Ffrangeg - Blwyddyn 5

Amcan y cwrs hwn yw datblygu ymhellach sgiliau iaith drwy astudio gramadeg uwch, testunau cyfoes a recordiadau ac agweddau ar ddiwylliant modern. Byddwch yn gwella’ch rhugledd a’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 3-4 blynedd.

Grŵp Cefnogi - Sgiliau Bywyd

Anelir y dosbarth at ddysgwyr sydd â diffyg hyder / neu sgiliau. Bydd yn darparu amgylchfyd diogel i ddysgwyr sydd efallai yn ofni dychwelyd i ddysgu.

Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg.

Gwefannau ar gyfer pawb

Cyflwyniad i wefannau yn seiliedig ar dempledi a olygir drwy eich porwr gwefan. Does dim angen prynu meddalwedd costus. Gweithiwch ar eich prosiect neu defnyddiwch ddeunydd a ddarperir. ANGENRHEIDIOL CYN DECHRAU: Dealltwriaeth sylfaenol o Microsoft Windows a rheoli ffeiliau. Medru defnyddio’r rhyngrwyd.

Gweithdy - Cyfrifiadura cwmwl

Ydych chi erioed wedi ystyried beth yw ystyr ‘’y cwmwl’’? Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno chi i gyfrifiadura cwmwl ac yn dangos i chi sut i gadw eich gwaith mewn rhan o’r cyfrifiadur sy’n galluogi i chi gadw a rhannu eich ffeiliau a’ch lluniau’n rhwydd.

Gweithdy - Defnyddio Word yn greadigol

Nid oes gan bawb raglen cyhoeddi pen bwrdd fydd yn galluogi iddynt greu eu deunyddiau marchnata. Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio Microsoft Word i greu posteri a phamffledi.

Gweithdy - Diogelwch ar y we

A oes gennych chi bryderon ynghylch defnyddio’r we? A oes gennych chi gyfrifiadur ond bod diogelwch ar-lein yn eich poeni? Efallai bod tabled newydd gennych chi, megis iPad, a’ch bod eisiau ei ddefnyddio’n ddiogel. Dyma’r math o gwestiynau y byddai defnyddiwr cyfrifiadur cyfrifol yn eu holi. Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno rhai o’r ffyrdd y gallwch chi gadw’ch hun yn ddiogel ar-lein.

Gweithdy - Ffeiliau a ffolderi

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i drefnu eich cyfrifiadur. Byddwch yn dysgu sut i greu ffolderi a sut i symud ffeil i ffolderi fel ei bod hi’n hawdd dod o hyd i ddogfennau a lluniau. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ailenwi ffeiliau fydd yn helpu gyda hyn.

Gweithdy - Prynu cyfrifiadur - beth i chwilio amdano

Dylai’r gweithdy hwn fod yn gymorth i chi wella eich dealltwriaeth o ba fath o gyfrifiadur sydd ei angen arnoch (gliniadur, bwrdd gwaith, gliniadur bach (netbook), tabled). Eglurwch yr holl gydrannau yr ydych chi am eu cael ar eich cyfrifiadur a bydd hynny’n ei gwneud hi’n haws i benderfynu beth rydych chi eisiau, angen a pha elfennau i’w blaenoriaethu. Rhestrwch y ffyrdd gorau o brynu a gosod cyfrifiadur newydd, a sut i gael y gwerth gorau am eich arian. Wrth wneud hynny, byddwch chi’n ymwybodol o ba gyfrifiadur sydd fwyaf addas ar eich cyfer, a gallwch osgoi gwario arian diangen

Gweithdy Colagraff

Term cyffredinol aam brint wedi'I greu allan o gollage. Math o argraffu arbrofol sy'n golygu ychwanegu haenau I, neu dorri I mewn I, blat argraffu. Yna gellir defnyddio'r plat I greu print cerfweddol neu ei roi drwy wasg I greu print intaglio.

Gweithdy gwneud gemwaith

Gweithdy - Gwneud gemwaith

Gweithdy gwneud llyfrau

Cwrs i greu llyfr clawr caled wedi ei winio gyda meingefn. Yn addas fel llyfr sgetsio,nodiadur,dyddiadur a.y.b. I ddysgu technegau yn cynnwys pocedi storio neu amlenni. Hefyd gwneud marciwr gyda rhubannau i gloi'r llyfr. Yn ystod y cwrs undydd byddwch wedi cwblhau gwneud llyfr A5 gyda phapur darlunio.

Gweithdy gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Gweithdy ysgrifennu creadigol - Cofiannau

Aimed at beginners this course will look at the difference between memoir writing and autobiographies. Exploring memories of childhood places, people and events.

Gweithdy ysgrifennu creadigol - Stori fer

Mae’r sesiwn hon yn anelu at ddechreuwyr sydd eisiau dysgu sut i ysgrifennu stori fer. Byddwn yn trafod sut i ffurfio cymeriadau; ysgrifennu dialog; creu lleoliadau trwy ddefnyddio pob un o’r pum synnwyr; gwahanol amserau berfau ac ysgrifennu safbwyntiau; a sut i amlinellu stori fer.

Gwneud printiau - cyflwyniad

Datblygu technegau syml gwneud printiau heb wasg sy’n cynnwys monoprint, cerdyn, sgrin-brintio, lino a colagraff.

Gwneud Printiau - gweithdu sychbwynt

Defnyddio papur a phlatiau asetad gyda delweddau wedi'u torri I ffwrdd, neu rhai ysgythrog, a defnyddio gwasg I greu print intaglio.

Gwniadwaith

Anelir y cwrs hwn at wneud gwnïo yn bleser a dangosir sut i dorri patrymau, gwneud dillad ac ymgymryd â newidiadau.

Gwniadwaith a dodrefn meddal

Nod y cwrs hwn yw gwneud gwnïo'n bleser a gall gynnwys gwneud ac addasu dillad a gwneud llenni a chlustogau.

Gwniadwaith ar gyfer dechreuwyr

Cewch hwyl yn dysgu sut mae gwneud eich dillad eich hun o’r cychwyn cyntaf. Gorau oll os oes gennych sgiliau gwnïo sylfaenol ond nid ydynt yn angenrheidiol.

Gwyddeleg - Blwyddyn 1

Amcan y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith i fyfyrwyr a’u galluogi i ddefnyddio’r iaith mewn nifer o sefyllfaoedd cyfarwydd. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb ddim neu ag ychydig wybodaeth o’r iaith.

Gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Hanes teulu-ddefnyddio cyfrifiadur

Cyflwyniad i’r sgiliau ymchwil a’r wybodaeth angenrheidiol i ddod o hyd i wybodaeth am hanes teulu a chyrchu cofnodion ffynonellau primaidd sy’n gysylltiedig â hanes teulu, drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd. Wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sydd am barhau i ymchwilio i hanes y teulu trwy’r rhyngrwyd. Mae’r cwrs hwn yn cynnig y cyfle i ddatblygu ymhellach sgiliau mewn amgylchedd cefnogol.

Ioga

Daw ioga o'r gair Sansgrif sy'n golygu uno ac mae felly'n awgrymu cytgord perffaith y corff, y meddwl a'r ysbryd. Mae'n addas i bawb o bob safon o ioga ac mae'n bwriadu cael gwybodaeth o ioga a chymwyster a dod a llawer o fuddiannau.

Ioga - Ioga cadair

Cyflwyniad wrth eich pwysau i Ioga, ar eich eistedd. Ffordd dda o ddadflino ond ystwytho a symud mewn amgylchedd diogel a chymdeithasol. Mae’r cwrs hwn yn addas i bob ffitrwydd. Rhyddhau straen a buddiannau tebyg i Ioga mewn amgylchedd cymdeithasol - trwy eistedd ar gadair!

Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.

iPad - cyflwyniad

Sut i wneud y mwyaf o’ch iPad. Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â thasgau hanfodol: anfon negeseuon e-bost, pori’r we gyda Safari, mynd o gwmpas y dref, gwneud nodiadau, tynnu lluniau, gwylio fideos, a gwrando ar gerddoriaeth. Hefyd, gallwch ddarganfod sut i ymestyn ymarferoldeb eich iPad trwy osod un o’r miliwn a mwy o apiau sydd ar gael yn Siop Apiau Apple arno.

Llythrennedd (Sgiliau cyfathrebu)

Dosbarthiadau i unrhyw un dros 16 mlwydd oed sydd eisiau gwella eu Saesneg. Efallai eich bod eisiau helpu eich plant â’u gwaith ysgol; paratoi tuag at gwrs coleg; magu hyder neu fanteisio ar gymhwyster i gael swydd neu ddyrchafiad yn eich gwaith. Mae achrediad ar gael: Agored Cymru neu City and Guilds SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) o lefel cyn-mynediad i Lefel 1 neu Lefel 2.

Llythrennedd digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael. Cwrs trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg fydd hwn.

Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau

Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol. Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.

Llythrennedd Digidol - Sgiliau bywyd

Sut i ddarganfod ac asesu eich gwybodaeth ddigidol mewn byd sy’n newid o hyd. Datblygwch sgiliau i drefnu, storio, rhannu a diogelu eich gwybodaeth, sut i fod yn greadigol gan ddefnyddio amrywiaeth o declynnau digidol.

Paentio gwydr

Mae peintio gwydr yn ffurf Celf syml y gall pawb ei wneud, o ddechreuwyr i beintwyr proffesiynol.Yr oll sydd ei angen yw ychydig o adnoddau sylfaenol, arwyneb i’w beintio ac amser i ymgolli’ch hun yn y bodlonrydd sydd ynghlwm â’r profiad o drio crefft newydd. Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu dwy ffurf wahanol o beintio gwydr. Mae un yn arwain at ddyluniad haniaethol ac mae’r llall yn darparu’r sgiliau i drosglwyddo llun syml i arwyneb gwydr.

Paentio sidan

Dysgu paentïo ar ddeunyddiau gan gynnwys sidan.

Photoshop Elements - rhagor o sgiliau

Dyma gwrs sy’n dilyn y cwrs cyflwyno Photoshop Elements - cyflwyniad. Eu bwriad yw dysgu technegau uwch.

Pilates

Mae Pilates yn gwella ystum, yn cryfhau'r corff ac yn gwella ystwythder. Mae hwn yn fath tyner o ymarfer sy'n gweithio ar graidd canolog y corff.

Pilates - Ymestyn ac ystwytho

Hoffech chi deimlo’n fwy hyblyg? Hoffech chi wella eich osgo, cydbwysedd a chydsymud a gwella nerth yn eich cefn a chyhyrau’r abdomen? Mae ‘Ymestyn ac Ystwytho’ yn ddosbarth addfwyn heb fod yn rhy ardrawol ar sail Pilates ar gyfer holl grwpiau oedran gan ddefnyddio technegau anadlu canolbwyntiedig i gynorthwyo’r ymarferion; mae hyn yn dod â mantais cynyddu cynhwysedd yr ysgyfaint, mwy o ymwybyddiaeth o’r corff a lleihau straen.

Rhifedd

Dosbarthiadau i unrhyw un dros 16 mlwydd oed sydd eisiau gwella eu Mathemateg. Efallai eich bod eisiau helpu eich plant â’u gwaith ysgol; paratoi tuag at gwrs coleg; magu hyder neu fanteisio ar gymhwyster i gael swydd neu ddyrchafiad yn eich gwaith. Mae achrediad ar gael: Agored Cymru neu City & Guilds SHC o lefel cyn-mynediad i lefel 1 neu lefel 2.

Rhwydweithio cymdeithasol - busnes

Dysgu sut mae defnyddio rhwydweithio cymdeithasol i hyrwyddo eich busnes. Defnyddio Facebook a Thrydar i ryngweithio gyda’ch cwsmeriaid. ANGENRHEIDIOL CYN DECHRAU: Dylech feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o Facebook.

RYA - Day Skipper

Cwrs ar y lan mewn Morwriaeth, Llywio a Meteoroleg i'ch helpu i ddod yn fwy cymwys a diogel ar y môr. Mae'n cynnwys 40 awr o amser addysgu ynghyd ag amser am y papurau terfynol dan oruchwyliaeth. RYA Day Skipper shorebased.

RYA - Yacht Master

Nod y cwrs hwn yw helpu myfyrwyr i ddod yn fwy cymwys a diogel ar y môr. Mae'r maes llafur yr un fath â'r un ar gyfer pŵer ac mae'n cael ei ddangos yn llyfrynnau RYA G15/98 (hwylio) a G18/98 (pŵer). RYA Coastal Skipper/ Yachtmaster Offshore - Shorebased

Sbaeneg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Sbaeneg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Sbaeneg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith

Sbaeneg - Blwyddyn 4

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sydd wedi astudio’r iaith am 2-3 blynedd ac sy’n dymuno ymarfer eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel uwch

Sbaeneg sgwrsiol

Ar gyfer dysgwyr sydd wedi astudio Sbaeneg i safon TGAU

Serameg yn y Sied Potio

Dewch i ymuno â’n dosbarth crochenwaith newydd a chyffrous yn y Potting Shed, Penfro. Lluniwyd y cwrs 5 wythnos hwn ar gyfer dechreuwyr llwyr i gymedrol. Bydd Mena yn eich tywys drwy’r dechneg glai sylfaenol; slabio, torchi, defnyddio mowldiau a defnyddio troell y crochenydd. Dyma gyfle gwych i gael cymorth drwy’r broses gyfan, o baratoi’r clai i lunio, gwydro a thanio.

Sgiliau Bywyd

I’r rheiny sydd eisiau gwella eu sgiliau cyfathrebu neu fathemateg ac eisiau manteisio ar gymhwyster Agored Cymru neu gymhwyster CBAC.

Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.

Sgiliau hanfodol - Rhifyddeg

A hoffech fireinio eich Mathemateg? Gall fod o gymorth i chi gael swydd, i helpu eich plant ac ennill cymwysterau. Mae cyrsiau sgiliau hanfodol AM DDIM yma i'ch helpu. I ymuno â dosbarth bydd angen i ni siarad â chi yn gyntaf. RHADFFON - 0808 100 3302

Sgiliau Microsoft Office

Addas ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau, creu a defnyddio taenlenni, defnyddio cronfa ddata, creu sioe sleidiau neu greu posteri a thaflenni newyddion trwy Gyhoeddi Bwrdd Gwaith. Byddwch yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office 2013 gan gynnwys Word, Excel, Access, PowerPoint a Publisher. Byddwch yn cael achrediad am y cwrs hwn ac mae’n addas iawn os ydych yn meddwl am gael swydd neu os ydych eisiau adfywio eich sgiliau TG cyn dychwelyd i weithio.

Tai chi

Mae hon yn ffurf ar ymarfer Tsieineaidd sy'n hyrwyddo anadlu, ymlacio, cydgysylltu a chryfder mewnol. Bydd o gymorth i chi ddelio â throeon bywyd.

Tai Chi - Uwch

Mae'r ffurf hon o ymarfer Tsieineaidd yn helpu i hyrwyddo anadlu, ymlacio, cydgysylltu a chryfder mewnol.

TGAU Mathemateg

Diweddaru eich gwybodaeth fathemategol a chael y sgiliau rhifedd sydd eu hangen i sefyll eich arholiad TGAU Mathemateg. Mae angen yr arholiad hwn i gael mynediad, er enghraifft, i golegau nyrsio neu hyfforddi athrawon. Fel arall, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth a chadw ar y blaen i fathemateg pobl ifanc yn yr ysgol. Mae hwn yn gwrs blwyddyn sy’n gofyn ymroddiad a chymhelliad i lwyddo.

Tylino Pen yn y Dull Indiaidd ar eich cyfer chi a’ch teulu

Nod y cwrs yw dysgu dulliau diogel i fyfyrwyr o ymarfer Tylino Pen yn y Dull Indiaidd i’w defnyddio o fewn y teulu yn unig. Mae technegau’n cynnwys tylino’r cefn, y gwddf, ysgwyddau, breichiau, pen a’r wyneb. Defnyddio olewau aromatherapi penodol ar gyfer tylino’r pen a’r wyneb. Hanes, buddion, gwrtharwyddion Tylino Pen yn y Dull Indiaidd. Bydd y tiwtor yn dangos technegau, ac yna bydd sesiwn mewn parau. Theori yn y bore a gwaith ymarferol yn y prynhawn. Yn gynwysiedig ym mhris y cwrs mae nodiadau astudio, olew sylfaen (hadau grawnwin) ac olew lafant hanfodol, i'w defnyddio yn ystod y sesiwn. Cyflwyniad sylfaenol yw hwn i dechnegau i'w defnyddio o fewn y teulu yn unig. Bydd gwybodaeth am astudio pellach ar gael ar y cwrs.

Windows 10

Dysgwch ynghylch nodweddion newydd Windows 10

Ysgrifennu creadigol

Lluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu'r sgiliau a hyder i lwyddo ymhob agwedd ar ysgrifennu creadigol. Bydd barddoniaeth, ysgrifennu stori fer, y nofel, ysgrifennu sgript a phob agwedd ar ysgrifennu ffuglen a ffeithiol yn cael eu hastudio. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i ddilyn eu diddordeb arbennig eu hunain.

ID: 1424, revised 20/02/2018