Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


111 cyrsiau a gafwyd

Adnewyddu dodrefn i ddechreuwyr

Sut mae adnewyddu dodrefn. Dysgu defnyddio offer yn effeithiol. Glanhau a llathru dodrefn. Sut mae dilyn cynlluniau a gwneud rhestri torri. Sut mae marcio uniadau yn gywir.

Almaeneg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Almaeneg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Almaeneg - Blwyddyn 5

Nod y cwrs hwn yw datblygu mwy ar sgiliau ieithyddol drwy astudio gramadeg uwch, testunau cyfoes a recordiadau ac agweddau o ddiwylliant modern. Cewch ddod yn fwy rhugl a gwella’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 3-4 blynedd

Bolddawnsio

I gyflwyno symudiadau Dawnsio Bola i fyfyrwyr. Mae hyn yn gwella ffitrwydd, cydbwysedd a mynegiant corfforol creadigol.

Brithwaith - Creu a dylunio

Dysgu’r gelfyddyd o greu mosaig ar gyfer y tu mewn a'r tu allan. Mae’r cwrs yn ymwneud â’r broses ddylunio a’r gwaith ymarferol. Bydd y broses o lunio’r mosaig yn dechrau â’r syniad gwreiddiol a’r math o fosaig ac yna’n ymwneud â’r dylunio, cynllunio, paratoi’r arwyneb, gosod y teils gwydr neu gerrig a’r gwaith gorffenedig.

Camau cyntaf gyda chyfrifiaduron

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y camau cyntaf gyda chyfrifiaduron yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur h.y. Prosesu geiriau a’r rhyngrwyd. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.

Celf - Lluniadu a phaentio

I ddatblygu’r potensial sydd gan bawb i luniadu’n dda drwy arsylwi. I ddysgu dulliau lluniadu sy’n ddefnyddiol ar gyfer paentio â phaent olew a dulliau eraill sy’n berthnasol i baentio mewn dyfrlliw. I ddysgu technegau olew, acrylig, gouache a dyfrlliw a chynhyrchu paentiadau gorffenedig yn y cyfryngau hyn.

Celf - Lluniau dyfrlliw canolradd

Datblygu mwy ar sgiliau, syniadau a thechnegau dyfrlliw sylfaenol. Byddai rhywfaint o brofiad o baentio dyfrlliw'n ddelfrydol. Edrych ar arlunwyr eraill, gwaith a bywyd llonydd. Paentio o ffotograffau ac astudiaethau o dirluniau.

Celfyddyd - bywluniad

Dechrau pob sesiwn gyda chyfres o sefyll mewn ystum am gyfnod byr, gyda sefyll am gyfnod hwy i ddilyn, sy'n caniatáu astudiaeth ddwys.

Celfyddyd - cyfryngau cymysg

Dod i fwynhau paentio mewn unrhyw gyfrwng neu gymysgedd o gyfryngau.

Celfyddyd - lluniadu

Mae'n dysgu technegau sylfaenol tynnu llun trwy ddefnyddio pensel a siarcol. Bywyd llonydd, portreadau a thirlun. Mae'n rhoi symbyliad gweledol er mwyn annog myfyrwyr i sylwi a datblygu arddull bersonol.

Celfyddyd i bawb

Nod y cwrs hwn yw gwella eich sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi mewn amgylchedd hamddenol gyda chymaint o hyfforddiant un i un ag y bo modd. Wrth ddysgu elfennau, caiff myfyrwyr eu hannog i fynegi eu hunain fel unigolion.

Celfyddyd i bawb - dechreuwyr

Dysgu sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi.

Cerfio Llwyau Bushcraft

"Defnyddio offer llaw yn ddiogel ac yn effeithiol er mwyn gwneud llwyau pren, sbatwlâu a lletwadau ymarferol. Priodweddau pren addas, adnabod coed, tocio cywir a chynaeafu cynaliadwy. Hollti coed a pharatoi blancwrth ddefnyddio bwyell. Technegau cerfio effeithiol wrth ddefnyddio cyllell, bwyell a chyllell gam. Gofalu / diogelu offer a thrin eitemau wedi’u cwblhau. "

Clustogwaith

Annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ar brosiect arbennig.

Crochenwaith - gallu cymysg

I annog ac i ddatblygu diddordeb a mwynhad wrth weithio gyda chlai ac i ddatblygu technegau a sgiliau amrywiol wrth fowldio, taflu, adeiladu a llaw a gwydro.

Cyflogadwyedd digidol

Mae’r cymhwyster Cyflogadwyedd Digidol newydd yn cwmpasu'r sgiliau digidol sydd yn angenrheidiol ar gyfer dysgwyr er mwyn gwneud ceisiadau am swyddi ac i fedru gweithio o fewn amgylchfyd yr 21ain Ganrif, ac i fod yn ddinasyddion digidol. Byddant yn caffael y wybodaeth graidd fydd ei angen arnynt i ddefnyddio TG mewn gwahanol gyd-destunau, yn arbennig felly yn y gweithle. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel, yn ogystal â gweithio gyda gwahanol ddyfeisiadau a phrosesu data.

Cyfryngau cymdeithasol - cyflwyniad

Hoffech chi wybod mwy am ddefnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol? Mae’r cwrs hwn yn cynnwys Weplyfr, Trydar a Pinterest. Mae hefyd yn cynnwys sut i reoli eich gwefannau a dysgu sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

Cymorth Cyntaf Brys

Addas ar gyfer pobl sydd mewn gwaith neu yn paratoi gweithio. Nod y cwrs yw i sicrhau bod y dysgwyr yn deall rol a chyfrifoldebau y Swyddog Cymorth Cyntaf yn ogystal a gwinyddu a asesu mewn sefyllfa o argyfwng. Angen i'r dysgwyr fod dros 16 oed. Mae achrediad ar gael.

Cymorth cyntaf i rieni

Addas i bawb sydd â diddordeb mewn achub bywyd. Bydd y cwrs hwn yn dangos i gyfranogwyr sut i weithredu'n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol mewn argyfwng.

Cymraeg - Canolradd 1

Cwrs pumed flwyddyn i ddysgwyr sy wedi cwblhau lefel Sylfaen, dwy awr yr wythnos am dri deg wythnos. Mae’r pwyslais dal ar siarad ond cyflwynir mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando. Deunydd £17.45

Cymraeg - Canolradd 2

Ail flwyddyn y cwrs Canolradd, yn cwrdd am ddwy awr am dri deg wythnos. Mae’r pwyslais yn dal ar siarad, ond cyflwynir mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando. Dylech chi deimlo’n gysurus yn cynnal sgwrs ar bynciau bob dydd erbyn diwedd y lefel hon. Mae modd ennill cymhwyster CBAC ar y cwrs hw. Deunydd £17.45

Cymraeg - Mynediad 1

Cwrs blwyddyn gyntaf i ddechreuwyr, dwy awr yr wythnos am dri deg wythnos. Mae’r pwyslais ar yr iaith lafar - trafod manylion personol a digwyddiadau yn y gorffennol. Deunydd £17.45

Cymraeg - Mynediad 2

Cwrs ail flwyddyn i ddechreuwyr, dwy awr yr wythnos am dri deg wythnos. Mae’r pwyslais ar yr iaith lafar - trafod manylion personol a digwyddiadau yn y gorffennol. Mae modd ennill cymhwyster CBAC ar y cwrs hwn. Deunydd £17.45

Cymraeg - Mynediad Combi

Cwrs cyfun 180 o oriau, dros dri deg wythnos ar gyfer dechreuwyr. Mae un sesiwn dair awr yr wythnos yn y dosbarth a thair awr o astudio gartre. Angen mynediad i’r we. Mae modd ennill cymhwyster CBAC ar y cwrs hwn. Deunydd £20

Cymraeg - Mynediad Dwys

Cwrs 120 o oriau sy’n cwrdd am bedair awr yr wythnos am dri deg wythnos. Mae modd ennill cymhwyster CBAC ar y cwrs hwn.

Cymraeg - Siawns am Sgwrs 1

Cwrs 30 wythnos, 4 awr yr wythnos yn addas ar gyfer y rhai sy wedi cwblhau cyrsiau Uwch. Cyfle i ddysgwyr eithaf profiadol ymarfer siarad Cymraeg ac mae croeso i Gymry Cymraeg dihyder eu Cymraeg ymuno â'r cwrs hwn.

Cymraeg - Siawns am Sgwrs 3

Cwrs dwy awr yr wythnos am dri deg wythnos ar gyfer dysgwyr sy wedi cwblhau cyrsiau Siawns am Sgwrs 1 a 2. Cyfle i ddatblygu ymhellach sgiliau llafar Cymraeg.

Cymraeg - Siawns am Sgwrs 4

Cwrs 40 wythnos, 1.5 awr yr wythnos yn addas as gyfer y rhai sy wedi cwblhau cyrsiau Uwch. Cyfle i ddysgwyr eithaf profiadol ymarfer siarad Cymraeg ac mae croeso i Gymry Cymraeg dihyder eu Cymraeg ymuno â'r cwrs hwn.

Cymraeg - Sylfaen 1

Cwrs trydedd flwyddyn i ddysgwyr sy wedi cwblhau lefel Mynediad, dwy awr yr wythnos am dri deg wythnos. Ehangu sgiliau siarad drwy drafod y teulu, gwaith a diddordebau. Deunydd £17.45

Cymraeg - Sylfaen 2

Cwrs i ddysgwyr sy wedi cwblhau Sylfaen 1, dwy awr yr wythnos am dri deg wythnos. Ehangu ymhellach ar sgiliau siarad drwy drafod y teulu, gwaith a diddordebau. Mae modd ennill cymhwyster CBAC ar y cwrs hwn. Deunydd £17.45

Cymraeg - Sylfaen Combi

Cwrs 180-awr i ddysgwyr sy wedi cwblhau’r cwrs Mynediad. Angen mynediad i’r we. Mae’r Cwrs Combi’n cyfuno dysgu yn y dosbarth a dysgu ar-lein fel y gallwch ddilyn y rhaglen ddwys drwy fynychu un dosbarth 3-awr yr wythnos ac astudio drwy ddefnyddio adnoddau ar-lein yn eich amser eich hunan. Mae modd ennill cymhwyster CBAC ar y cwrs hwn. Deunydd £20

Cymraeg - Sylfaen Dwys

Cynhelir y cwrs dwys yma am 120 o oriau unwaith yr wythnos dros 30 wythnos. Deunydd £20

Cymraeg - Uwch 1 Bl.1

Cwrs 30 wythnos, 2 awr yr wythnos. Byddwch yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar, ond gan ddefnyddio radio, teledu, gwefannau a phapurau newydd Cymraeg. Bydd y cwrs hefyd yn eich helpu i ysgrifennu Cymraeg at wahanol bwrpasau. Yn addas ar gyfer dysgwyr sy wedi cwblhau’r cwrs Canolradd. Deunydd £20

Cymraeg - Uwch 1 Bl.2

Cwrs 30 wythnos, 2 awr yr weythnos. Byddwch yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar ond sgiliau darllen a dehongli'r cyfryngau hefyd. Yn addas ar gyfer dysgwyr sy wedi cwblhau’r cwrs Uwch 1 Bl.1. Deunydd £20

Cymraeg i’r Teulu - Mynediad 1

Cwrs blwyddyn gyntaf i ddechreuwyr, dwy awr yr wythnos am dri deg wythnos. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddysgu Cymraeg gyda phlant yn y teulu neu yn y gwaith. Mae’r pwyslais ar ddysgu geiriau ac ymadroddion gallwch eu defnyddio o’r cychwyn cyntaf. Deunydd £15.95

Cymraeg i'r Teulu - Mynediad 2

Cwrs ail flwyddyn, dwy awr yr wythnos am dri deg wythnos. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddysgu Cymraeg gyda phlant yn y teulu neu yn y gwaith. Mae’r pwyslais ar ddysgu geiriau ac ymadroddion gallwch eu defnyddio o’r cychwyn cyntaf. Mae modd ennill cymhwyster CBAC ar y cwrs hwn. Deunydd £15.95

Cynllunio Mewnol

Cyflwyniad i Gynllunio Mewnol trwy fyrddau awyrgylch.

Darganfod y byd digidol

Mae hwn yn gwrs addas i ddysgwyr sydd â gwybodaeth dda am ddefnyddio TGCh. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i wella eich sgiliau llythrennedd digidol a’u defnyddio gydag amrywiaeth o raglenni. Dyma gwrs i fwydo’ch chwilfrydedd - dysgu sgiliau newydd; Cydweithredu Digidol, Cyfrifoldeb Digidol, Creadigrwydd Digidol yn ogystal ag ategu sgiliau a allai fod gennych eisoes. Byddwch chi hefyd yn datblygu’r sgiliau sydd gennych eisoes ar Microsoft Office ac ar gyfer rheoli ffeiliau. Ar ddechrau pob tymor trafodir amcanion y cwrs a phenderfynir arnynt.

Darllen gwefusau

Nod y cwrs hwn yw cael myfyrwyr i gyfathrebu'n rhwyddach yn eu bywyd bob dydd a gyda mwy o hyder. Mae'n cynnwys rheolau sylfaenol, ffyrdd o gyfathrebu i'r eithaf dan rai amgylchiadau, adnabod geiriau cyfunsain a symudiadau lleferydd a gwybodaeth am gymorthion amgylcheddol.

Datblygu sgiliau e-bost ac ar-lein

Mae defnyddio technoleg ar gyfer cyfathrebu yn fater cyflym, effeithlon a phoblogaidd. Mae’r cwrs hwn yn ymdrin a rheoli cyfrif e-bost, chwilio trwy’r rhyngrwyd a gweithio gyda ffeiliau delweddau a chyfryngau. Achrediad ar gael.

Defnyddio eich llechen yn greadigol

Bydd y cwrs yn cynnwys tynnu lluniau a ffilmiau gan ddefnyddio camera’r llechen. Byddwch yn dysgu sut i olygu eich lluniau gan ddefnyddio nodweddion fel tocio, cylchdroi a gwella a sut i ddileu lluniau a ffilmiau diangen. Byddwch hefyd yn gweld sut mae chwilio am a lawrlwytho gwahanol apiau creadigol a sut mae rhoi gwahanol effeithiau ar eich lluniau, yn ogystal â chreu collage o luniau gan ddefnyddio delweddau, cefndiroedd, borderi a thestun. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys sut i rannu eich lluniau, ffilmiau a’ch gwaith celf creadigol ac yn edrych ar opsiynau argraffu.

Digidol amdani - rhagflas o gyfrifiaduron

Dewch draw i gael gwybod sut all dyfeisiau digidol gyfoethogi eich bywyd. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i gyfrifiaduron, llechi a’r iPad. Bydd hefyd yn rhoi cyflwyniad byr i chi ar ddefnyddio’r Rhyngrwyd a sgiliau sylfaenol prosesu geiriau. Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i roi blas i chi o’r pethau y gallwch eu gwneud. Does dim angen profiad o ddefnyddio cyfrifiadur.

Dylunio blodeuol

Gwneud addurniadau tymhorol

ECDL - Hanfodion ac Ychwanegol

Cafodd Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewrop ei llunio i ymdrin a chysyniadau allweddol cyfrifiadura, ei gymwysiadau ymarferol a’r defnydd a wneir ohonynt yn y gweithle a chymdeithas. Mae’n addas ar gyfer pawb sydd eisoes yn meddu ar sgiliau TG sylfaenol. Caiff ei rannu’n fodiwlau, y mae’n rhaid pasio pob un ohonynt cyn y caiff ECDL ei dyfarnu. Mae gwahanol gymwysterau ar gael - bydd hynny’n dibynnu ar y modiwlau a astudir.

ECDL - Meddalwedd prosesu geiriau lefel 1

Mae’r cymhwyster BCS ITQ lefel 1 mewn meddalwedd prosesu geiriau yn addas i’r rheini gyda sgiliau cyfrifiadur cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs yma mi fyddwch chi’n dysgu sut i ddefnyddio Microsoft Word ac yn ennill uned ECDL Lefel 1 a allai gyfrannu at gymhwyster ECDL Lefel 1.

Eidaleg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Eidaleg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith.

Eidaleg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Eidaleg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith

Eidaleg - Blwyddyn 3

Mae’r cwrs lefel canolog hwn wedi ei fwriadu ar gyfer y rheiny sydd â gwybodaeth sylfaenol gadarn o’r iaith. Datblygwch fwy ar eich sgiliau cyfathrebu gan ddefnyddio ystod o amserau, gramadeg a geirfa. Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â 1 - 2 flynedd o brofiad o astudio’r iaith

Eidaleg - Blwyddyn 6

Amcan y cwrs hwn yw parhau i ddatblygu sgiliau iaith a gwella’ch rhugledd a’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 4-5 mlynedd.

Eidaleg ar gyfer gwyliau

Bwriad y cwrs hwn yw rhoi i ddysgwyr sgiliau goroesi hanfodol yn yr iaith y mae eu hangen arnynt i allu mwynhau eu seibiant mewn gwlad lle siaredir Eidaleg. Datblygwch ddealltwriaeth ymarferol o hanfodion yr iaith a dysgwch sut i gyfathrebu’n llwyddiannus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Addas ar gyfer dysgwyr sydd â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

ESOL - Amrywiol lefelau

Cwrs ESOL lefelau cymysg sy’n darparu’r cyfle i fyfyrwyr gwblhau uned 1 credyd ar lefel briodol yn ystod y cwrs. Bydd dysgwyr yn talu ffioedd arferol cyrsiau ESOL heblaw am fyfyrwyr lefel Dechreuwyr a gaiff ffi ostyngol o £0.00. I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.

ESOL - Gloywi (Mynediad 3/Lefel 1)

Gwellwch eich sgiliau iaith Saesneg, adeiladwch ar eich gramadeg chi a siarad yn hyderus. Mae ffioedd arholiadau’n ychwanegol at ffioedd cyrsiau (1 uned i bob dosbarth). I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.

ESOL - Lefel Mynediad (Mynediad 2/3)

Mae gennych chi ychydig Saesneg ac awydd i ddysgu rhagor. Mae ffioedd arholiadau’n ychwanegol at ffioedd cyrsiau (1 uned i bob dosbarth). I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.

ESOL i ddechreuwr - Cyn Mynediad/Mynediad 1

Cwrs cyffredinol ESOL i siaradwyr Saesneg sy’n ddechreuwyr. Achredu ar gael. I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.

Ffotograffiaeth - Tynnu lluniau gwell

Mae’r cwrs hwn wedi’i lunio i roi trosolwg cynhwysfawr i fyfyrwyr o hanfodion ffotograffiaeth. Mae’r sesiynau hyn wedi’u hanelu at ffotograffwyr ffilm a digidol ac mae’n cynnwys popeth o olau a chyfansoddiad i dechnegau ffotograffiaeth ddigidol newydd.

Fframweithiau helyg ar gyfer yr ardd

Gwnewch eich cynllun gardd i gynnal eich planhigion allan o bren helyg e.e. obelisg, trellis

Ffrangeg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Ffrangeg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 3

Mae’r cwrs lefel canolog hwn wedi ei fwriadu ar gyfer y rheiny sydd â gwybodaeth sylfaenol gadarn o’r iaith. Datblygwch fwy ar eich sgiliau cyfathrebu gan ddefnyddio ystod o amserau, gramadeg a geirfa. Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â 1 - 2 flynedd o brofiad o astudio’r iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 4

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sydd wedi astudio’r iaith am 2-3 blynedd ac sy’n dymuno ymarfer eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel uwch

Ffrangeg - Blwyddyn 5+

Nod y cwrs hwn yw datblygu mwy ar sgiliau ieithyddol drwy astudio gramadeg uwch, testunau cyfoes a recordiadau ac agweddau o ddiwylliant modern. Cewch ddod yn fwy rhugl a gwella’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 3-4 blynedd.

Ffrangeg ar gyfer gwyliau

Bwriad y cwrs hwn yw rhoi i ddysgwyr sgiliau goroesi hanfodol yn yr iaith y mae eu hangen arnynt i allu mwynhau eu seibiant mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Datblygwch ddealltwriaeth ymarferol o hanfodion yr iaith a dysgwch sut i gyfathrebu’n llwyddiannus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Addas ar gyfer dysgwyr sydd â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Ffrangeg sgwrsio - uwch

Mae’r cwrs hwn yn galluogi i ddysgwyr gynnal eu sgiliau siarad Ffrangeg mewn amgylchedd cyfeillgar a hamddenol. Bydd sgiliau darllen, gwrando a siarad yn cael eu datblygu trwy weithgareddau seiliedig ar bwnc a thrafod materion cyfoes, llenyddiaeth a diwylliant Ffrengig. Mae’r cwrs hwn yn addas i’r rhai sydd eisoes yn eithaf rhugl yn yr iaith.

Grŵp Cefnogi - Sgiliau Bywyd

Anelir y dosbarth at ddysgwyr sydd â diffyg hyder / neu sgiliau. Bydd yn darparu amgylchfyd diogel i ddysgwyr sydd efallai yn ofni dychwelyd i ddysgu.

Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg.

Gweithdy - Cyfrifiaduro

Sesiwn pleserus yn canolbwyntio ar bwnc TG.

Gweithdy - Sgiliau creadigol a pherfformio

Diwrnod pleserus yn canolbwyntio ar bwnc a ddewiswyd.

Gweithdy Celf

Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau artistig? Boed eich bod yn arlunydd profiadol, yn ddedhreuwyr llwyr neu', dymuno gwneud rhywbeth newydd, gallwn eich helpu i archwilio ystod o bynciau. Mae pob un o'n gweithdai'n cynnig thema wahanol bob tro. Fe'u dysgir mewn awyrgylch wedi ymlacio, gyfeillgar a chefnogol.

Gweithdy gwinio

Diwrnod pleserus yn canolbwyntio ar bwnc a ddewiswyd.

Gweithdy gwneud llyfrau

Cwrs i greu llyfr clawr caled wedi ei winio gyda meingefn. Yn addas fel llyfr sgetsio,nodiadur,dyddiadur a.y.b. I ddysgu technegau yn cynnwys pocedi storio neu amlenni. Hefyd gwneud marciwr gyda rhubannau i gloi'r llyfr. Yn ystod y cwrs undydd byddwch wedi cwblhau gwneud llyfr A5 gyda phapur darlunio.

Gweithdy gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Gwneud Dillad - canolradd ac uwch

Ar gyfer pobl sydd â pheth profiad mewn gwneud dillad ac sydd eisiau gwella eu sgiliau gyda gwniadwraig brofiadol i ddysgu technegau newydd a rhoi cyngor ar brosiectau newydd.

Gwneud gemwaith - arian

Sut i wneud gemwaith syml mewn arian gan arwain ymlaen i ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau.

Gwneud gemwaith gyda gleiniau

Bydd myfyrwyr yn dysgu technegau i greu amrywiaeth o ffurfiau gemwaith â gwifren a mwclis.

Gwniadwaith a dodrefn meddal

Nod y cwrs hwn yw gwneud gwnïo'n bleser a gall gynnwys gwneud ac addasu dillad a gwneud llenni a chlustogau.

Gwniadwaith ar gyfer dechreuwyr

Cewch hwyl yn dysgu sut mae gwneud eich dillad eich hun o’r cychwyn cyntaf. Gorau oll os oes gennych sgiliau gwnïo sylfaenol ond nid ydynt yn angenrheidiol.

Gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Hanes - Gwasanaethu’r Raj

Bydd y cwrs yn archwilio twf pwerau Prydeinig a’r India a chynnydd cenedlaetholdeb yr India 1800-1947 gan arwain at Annibyniaeth.

Hanes Cymru

Bwriad y cwrs hwn yw helpu dysgwyr i ddeall agweddau o hanes lleol, sut mae ymchwilio a chofnodi themâu hanesyddol a deall cyd-destun astudiaethau hanes lleol. Bydd y cwrs hwn yn ymwneud ag agweddau hanes lleol o gyfnod y Rhufeiniaid, Sacsoniaid a’r Normaniaid hyd at y Tuduriaid a’r Stiwardiaid ac effaith y Chwyldro Diwydiannol ar yr ardal.

Hanes teulu-ddefnyddio cyfrifiadur

Cyflwyniad i’r sgiliau ymchwil a’r wybodaeth angenrheidiol i ddod o hyd i wybodaeth am hanes teulu a chyrchu cofnodion ffynonellau primaidd sy’n gysylltiedig â hanes teulu, drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd. Wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sydd am barhau i ymchwilio i hanes y teulu trwy’r rhyngrwyd. Mae’r cwrs hwn yn cynnig y cyfle i ddatblygu ymhellach sgiliau mewn amgylchedd cefnogol.

Iechyd lleisiol ar gweithle

Bydd y cwrs blasu bum wythnos yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i chi wrth ddefnyddio eich llais ddiogel ac yn effeithiol yn y gweithle.

Ioga

Daw ioga o'r gair Sansgrif sy'n golygu uno ac mae felly'n awgrymu cytgord perffaith y corff, y meddwl a'r ysbryd. Mae'n addas i bawb o bob safon o ioga ac mae'n bwriadu cael gwybodaeth o ioga a chymwyster a dod a llawer o fuddiannau.

Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.

Ioga Vinyasa

Mae Ioga Vinyasa yn cysylltu’r anadl â symudiad i herio a hoenuso’r corff wrth dawelu’r meddwl. Datblygu ystumiau i wella cydbwysedd, nerth a hyblygrwydd a hybu ymwybyddiaeth ofalgar wrth symud y corff a thrwy gydol bywyd.

iPad - cyflwyniad

Sut i wneud y mwyaf o’ch iPad. Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â thasgau hanfodol: anfon negeseuon e-bost, pori’r we gyda Safari, mynd o gwmpas y dref, gwneud nodiadau, tynnu lluniau, gwylio fideos, a gwrando ar gerddoriaeth. Hefyd, gallwch ddarganfod sut i ymestyn ymarferoldeb eich iPad trwy osod un o’r miliwn a mwy o apiau sydd ar gael yn Siop Apiau Apple arno.

iPad 2

Bydd y cwrs hwn yn archwilio nodweddion ac apiau newydd, gan gynnwys Family Sharing, ap Iechyd, hysbysiadau gwell, modd lluniau Time-lapse, negeseuon grŵp gyda llais a fideo, QuickType, a mwy. Bydd y cwrs yn ymdrin â diogelu eich preifatrwydd a thrafod problemau gyda’ch iPad pan fyddwch y dod ar draws problem.

Lluniadu pen ag inc

Dysgwch sgiliau dylunio a thegneg inc gan ddefnyddio pen, cwilsyn a brws Siapaneaidd

Llythrennedd (Sgiliau cyfathrebu)

Dosbarthiadau i unrhyw un dros 16 mlwydd oed sydd eisiau gwella eu Saesneg. Efallai eich bod eisiau helpu eich plant â’u gwaith ysgol; paratoi tuag at gwrs coleg; magu hyder neu fanteisio ar gymhwyster i gael swydd neu ddyrchafiad yn eich gwaith. Mae achrediad ar gael: Agored Cymru neu City and Guilds SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) o lefel cyn-mynediad i Lefel 1 neu Lefel 2.

Llythrennedd Digidol - Diogelwch a Phreifatrwydd ar-lein

Galluogi dysgwyr i weithio ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol.

Rheoli straen - ymwybyddiaeth ofalgar ac ymlacio

Byddwn yn edrych ar sut i adnabod straen a hefyd strategaethau a sgiliau ymdopi i leihau ei effaith. Mae’r gweithdy hwn yn cwmpasu myfyrdod, sganio’r corff, cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar, diffodd yr awtopeilot, byw’n braf, ffyrdd o ymlacio, cyfleoedd i roi cynnig ar wahanol ddulliau h.y. tylino dwylo, crefftau, aromatherapi, meddyginiaethau blodau Bach, cerddoriaeth ac ati.

Rhifedd

Dosbarthiadau i unrhyw un dros 16 mlwydd oed sydd eisiau gwella eu Mathemateg. Efallai eich bod eisiau helpu eich plant â’u gwaith ysgol; paratoi tuag at gwrs coleg; magu hyder neu fanteisio ar gymhwyster i gael swydd neu ddyrchafiad yn eich gwaith. Mae achrediad ar gael: Agored Cymru neu City & Guilds SHC o lefel cyn-mynediad i lefel 1 neu lefel 2.

RYA - Day Skipper

Cwrs ar y lan mewn Morwriaeth, Llywio a Meteoroleg i'ch helpu i ddod yn fwy cymwys a diogel ar y môr. Mae'n cynnwys 40 awr o amser addysgu ynghyd ag amser am y papurau terfynol dan oruchwyliaeth. RYA Day Skipper shorebased.

RYA - Yacht Master

Nod y cwrs hwn yw helpu myfyrwyr i ddod yn fwy cymwys a diogel ar y môr. Mae'r maes llafur yr un fath â'r un ar gyfer pŵer ac mae'n cael ei ddangos yn llyfrynnau RYA G15/98 (hwylio) a G18/98 (pŵer). RYA Coastal Skipper/ Yachtmaster Offshore - Shorebased

Sadwrn siarad - Cymraeg i’r Teulu Mynediad 1

Cwrs undydd ar gyfer dysgwyr a fydd yn cadarnhau’r dysgu a wnaed yn ein dosbarthiadau arferol a gynhelir unwaith yr wythnos. Bydd y diwrnod yn cynnwys tair sesiwn ddysgu dros gyfnod o 4 awr. Bydd cyfle gan y myfyrwyr i ymarfer eu Cymraeg gyda myfyrwyr eraill o ddosbarthiadau o bob rhan o’r sir. Yn ystod y dydd bydd myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant gan diwtoriaid gwahanol i’r rhai sy’n eu dysgu’n fel arfer.

Sadwrn siarad - Uwch

Cwrs undydd i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau Uwch. Bydd y diwrnod yn cynnwys tair sesiwn ddysgu dros gyfnod o bedair awr yn cadarnhau ac yn ymestyn yr hyn a ddysgwyd ar eu cwrs arferol. Bydd y dysgwyr yn derbyn hyfforddiant gan diwtoriaid gwahanol i'r rhai sy'n eu dysgu fel arfer.

Sadwrn siarad Canolradd 1

Cwrs undydd i fyfyrwyr sy’n dilyn cwrs Canolradd yn y flwyddyn gyntaf. Bydd y diwrnod yn cynnwys tair sesiwn ddysgu dros gyfnod o 4 awr, yn cadarnhau’r hyn a ddysgwyd gan y myfyriwr yn y dosbarth. Bydd cyfle gan y myfyrwyr i ymarfer eu Cymraeg gyda myfyrwyr eraill o bob rhan o’r sir. Yn ystod y cwrs undydd, bydd y myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant gan diwtoriaid gwahanol i’r rhai sy’n eu dysgu fel arfer.

Sadwrn siarad Sylfaen 2

Cwrs undydd i fyfyrwyr sy’n mynychu cwrs sylfaenol yn yr ail flwyddyn (Sylfaen). Bydd y diwrnod yn cynnwys tair sesiwn ddysgu dros gyfnod o 4 awr, yn cadarnhau’r hyn a ddysgwyd gan y myfyriwr yn y dosbarth. Yn ystod tymor y gwanwyn, bydd y cwrs yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer yr arholiad Sylfaen. Yn ystod y cwrs undydd, bydd y myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant gan diwtoriaid gwahanol i’r rhai sy’n eu dysgu fel arfer.

Sbaeneg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Sbaeneg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Sbaeneg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith

Sbaeneg ar gyfer gwyliau

Bwriad y cwrs hwn yw rhoi i ddysgwyr sgiliau goroesi hanfodol yn yr iaith y mae eu hangen arnynt i allu mwynhau eu seibiant mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg. Datblygwch ddealltwriaeth ymarferol o hanfodion yr iaith a dysgwch sut i gyfathrebu’n llwyddiannus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Addas ar gyfer dysgwyr sydd â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Sgiliau Bywyd

I’r rheiny sydd eisiau gwella eu sgiliau cyfathrebu neu fathemateg ac eisiau manteisio ar gymhwyster Agored Cymru neu gymhwyster CBAC.

Sgiliau Microsoft Office - Cyflwyniad

Addas ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau, creu a defnyddio taenlenni, defnyddio cronfa ddata, creu sioe sleidiau neu greu posteri a thaflenni newyddion trwy Gyhoeddi Bwrdd Gwaith. Byddwch yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office 2013 gan gynnwys Word, Excel, Access, PowerPoint a Publisher. Byddwch yn cael achrediad am y cwrs hwn ac mae’n addas iawn os ydych yn meddwl am gael swydd neu os ydych eisiau adfywio eich sgiliau TG cyn dychwelyd i weithio.

Tai chi

Mae hon yn ffurf ar ymarfer Tsieineaidd sy'n hyrwyddo anadlu, ymlacio, cydgysylltu a chryfder mewnol. Bydd o gymorth i chi ddelio â throeon bywyd.

Tai Chi - Uwch

Mae'r ffurf hon o ymarfer Tsieineaidd yn helpu i hyrwyddo anadlu, ymlacio, cydgysylltu a chryfder mewnol.

TGAU Iaith Saesneg - CBAC

Bwriedir y cwrs hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny a hoffai gael cymhwyster.

TGAU Mathemateg - TGAU Rhifedd

Diweddaru eich gwybodaeth fathemategol a chael y sgiliau rhifedd sydd eu hangen i sefyll eich arholiad TGAU Mathemateg neu TGAU Rhifedd. Mae angen yr arholiad hwn i gael mynediad, er enghraifft, i golegau nyrsio neu hyfforddi athrawon. Fel arall, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth a chadw ar y blaen i fathemateg pobl ifanc yn yr ysgol. Mae hwn yn gwrs blwyddyn sy’n gofyn ymroddiad a chymhelliad i lwyddo.

Welsh - Uwch 2 Bl.1

Cwrs 30 wythnos, 2 awr yr weythnos. Byddwch yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar ond sgiliau darllen a dehongli'r cyfryngau hefyd. Yn addas ar gyfer dysgwyr sy wedi cwblhau’r cwrs Uwch 1 Bl.1. Deunydd £10

Windows 10

Dysgwch ynghylch nodweddion newydd Windows 10

WordPress

Beth am gael gwybod sut i lunio gwefan neu flog yn WordPress. System Rheoli Cynnwys (CMS) yw WordPress, yr offeryn gwe-gyhoeddi mwyaf blaenllaw yn y byd. Mae e’n cael ei ddefnyddio mewn mwy na 65 miliwn o wefannau a gydag ef gallwch osod, llunio a rheoli gwefannau, proffesiynol yr olwg, yn rhwydd dros ben - a hyn i gyd am ddim. Mae’r system yn un rwydd iawn i’w defnyddio syn gadael ichi ddiweddaru’ch wefan yn ddidrafferth oddi ar eich porwr rhyngrwyd ac fe gewch leoliad da hefyd yn y peiriannau chwilio mwyaf blaenllaw, fel Google er enghraifft.

Ysgrifennu creadigol

Lluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu'r sgiliau a hyder i lwyddo ymhob agwedd ar ysgrifennu creadigol. Bydd barddoniaeth, ysgrifennu stori fer, y nofel, ysgrifennu sgript a phob agwedd ar ysgrifennu ffuglen a ffeithiol yn cael eu hastudio. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i ddilyn eu diddordeb arbennig eu hunain.
ID: 1424, revised 20/02/2018