COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


9 cyrsiau a gafwyd

Addurniadau Nadolig helyg

Basgedwaith helygen - yn benodol gwneud addurniadau erbyn y Nadolig.

Almaeneg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Almaeneg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Almaeneg - Blwyddyn 3

Mae’r cwrs lefel canolog hwn wedi ei fwriadu ar gyfer y rheiny sydd â gwybodaeth sylfaenol gadarn o’r iaith. Datblygwch fwy ar eich sgiliau cyfathrebu gan ddefnyddio ystod o amserau, gramadeg a geirfa. Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â 1 - 2 flynedd o brofiad o astudio’r iaith. On some classes GCSE German is available.

Arlunio - hoffwn pe gallwn dynnu llun

A wnaethoch chi fwynhau tynnu lluniau yn yr ysgol? Pryd oedd y tro diwethaf i chi dynnu llun? A hoffech chi ailddarganfod eich hyder wrth dynnu lluniau? Bydd ein tiwtor yn tywys cyfranogwyr drwy gyfres o dasgau a gynlluniwyd i fagu hyder a sgiliau ymarferol, gan weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau arlunio. Byddwch yn archwilio ac yn ymarfer technegau arlunio arsylwadol ac yn dysgu sut i gymhwyso'ch gwybodaeth am elfennau celf i greu lluniau sy'n mynegi eich gwir deimladau. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol. Darperir deunyddiau enghreifftiol i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gan y tiwtor bob wythnos. Fodd bynnag, os ydych am barhau gyda'ch prosiectau gartref, gall prynu'r deunyddiau a nodir yn y rhestr isod fod o gymorth wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen:

Arlwywyr mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Mae’r cymhwyster hwn yn cwmpasu: y gwahanol swyddogaethau wrth sicrhau bod elfennau bwyd ac alergenau’n cael eu rheoli’n effeithiol; alergenau ac anoddefiadau cyffredin; trefnau cysylltiedig â chyfleu hysbysrwydd cynhwysion yn gywir, o gyflenwr i ddefnyddiwr; ystyriaethau hylendid o ran rheoli alergenau a chynhwysion; a threfnau cysylltiedig â rheoli halogi a chroes-halogi elfennau alergenig.

Cyflwyniad i aromatherapi

Ymarfer hynafol o ddefnyddio darnau o blanhigion ar ffurf olewau naws i hybu iechyd a llesiant yw aromatherapi. Dewch i ddysgu am hanes aromatherapi a sut y gall defnyddio olewau naws fod o fudd i fân anhwylderau a lleihau straen a gorbryder. Darganfyddwch sut i gymysgu olewau yn ddiogel gartref a sut i'w defnyddio ar gyfer iechyd eich teulu.

Cymorth Cyntaf Brys

Addas ar gyfer pobl sydd mewn gwaith neu yn paratoi gweithio. Nod y cwrs yw i sicrhau bod y dysgwyr yn deall rol a chyfrifoldebau y Swyddog Cymorth Cyntaf yn ogystal a gwinyddu a asesu mewn sefyllfa o argyfwng. Angen i'r dysgwyr fod dros 16 oed. Mae achrediad ar gael.

Defnyddio eich llechen - cyflwyniad

Bydd y cwrs hwn yn trin a thrafod sut i gychwyn arni â’r llechen, sut i lawrlwytho a defnyddio apiau, llyfrau, gemau, pori’r we, gwirio ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sut i warchod preifatrwydd a nodweddion diogelu eraill.

Diogelwch bwyd mewn arlwyo

I'r bobl hynny sy'n gweini neu trafod bwyd. Hylendid personal - beyd diogel - glanhau mewn adeiladau bwyd - gwastraff a rheolaeth pla.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 20/09/2021