Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


16 cyrsiau a gafwyd

Canu - Dewch o hyd i’ch llais i mwynhewch ganu

Annog unigolion i ddod o hyd i’w lleisiau o fewn grŵp canu hwyliog. Dysgu caneuon poblogaidd o bob math.

Celf - Darlunio'r corff

Bydd sawl cyfrwng gwahanol yn cael eu defnyddio yn ystod y sesiwn i greu amrywiaeth o luniau yn seiliedig ar wahanol ystumiau ac osgo. Bydd pwysigrwydd arsylwi a datblygu ymdeimlad o gymesuredd yn cael ei flaenoriaethu trwy gydol y sesiwn.

Celf - Defnyddio lliw yn effeithiol mewn tirluniau

Bydd dysgwyr yn archwilio sut orau i greu dyfnder ac awyrgylch mewn golygfa gan ddefnyddio arlliw a lliw a sut i gael amrywiaeth o liwiau argyhoeddiadol a chyfoethog i mewn i lun.

Celf - Peintio ag olew a defnyddio tanbeintio monocrom

Cwrs byr yw hwn, a gynhelir dros dair wythnos yn olynol a bydd yn ymdrin â sawl agwedd ar y dechneg beintio hon. Bydd yn arddangos hen ddull peintio ag olew gan ddefnyddio llun is o'r enw grisaille sy'n cael ei ddefnyddio i adeiladu lliwiau ar ben tanbaentiad monocromatig solet. Dangosir i ddysgwyr sut i ddatblygu llun cychwynnol cryf, gan ddefnyddio du a gwyn yn unig, a thros y pythefnos dilynol adeiladu'r llun, gan ddefnyddio haenau o baent olew o'r enw gwydredd.

Celf - Technegau dyfrlliw Prydeinig cynnar

Bydd dysgwyr yn edrych ar waith artistiaid dyfrlliw gwych o ddiwedd y 18fed ganrif a dechrau'r 19eg ganrif gan gynnwys Turner, Thomas Girtin a John Sell Cotman. Bydd dysgwyr yn dysgu sgiliau i ddatblygu cyfansoddiadau teilwng a chreu tirweddau argyhoeddiadol yn arddull dechrau’r 19eg ganrif.

Celf mewn arfer a chyd-destun hanesyddol

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar dechnegau a ddefnyddiwyd gan artistiaid y gorffennol a'i nod yw dod â nhw i'r ystafell ddosbarth, ee defnyddid paent tempera wy cyn paent olew. Roedd yna hefyd dechnegau cynnil a ddefnyddiai’r hen feistri megis tanbeintio a defnyddio gwydredd.

Defnyddio eich llechen - cyflwyniad

Bydd y cwrs hwn yn trin a thrafod sut i gychwyn arni â’r llechen, sut i lawrlwytho a defnyddio apiau, llyfrau, gemau, pori’r we, gwirio ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sut i warchod preifatrwydd a nodweddion diogelu eraill.

Dewch i brintio

Dewch i archwilio'r technegau amrywiol gan gynnwys printio bloc, printio leino a mono printio. Rhowch gynnig ar greu eich dyluniadau eich hun trwy wneud marciau a chael hwyl! Croeso i ddechreuwyr ond yn agored i rai â sgiliau mwy datblygedig i rannu eu hysbrydoliaeth greadigol!

Dewch i wnïo

Dysgwch sut i wneud gwnïo yn hwyl, peidiwch â bod ofn eich peiriant gwnïo a theimlwch fanteision atgyweirio'ch hoff ddillad. Oeddech chi'n gwybod bod atgyweirio'ch dillad â llaw yn gallu bod yn therapiwtig iawn? Byddwn yn edrych ar dechnegau atgyweirio anweledig a gweladwy (Sashiko)

Diogelwch bwyd mewn arlwyo

I'r bobl hynny sy'n gweini neu trafod bwyd. Hylendid personal - beyd diogel - glanhau mewn adeiladau bwyd - gwastraff a rheolaeth pla.

Eidaleg Pronto i ddechreuwyr

Y cwrs perffaith ar gyfer y rhai sy'n awyddus i archwilio iaith a diwylliant yr Eidal. P'un a ydych chi'n cynllunio taith i'r Eidal neu'n dymuno cael blas ar yr iaith hardd hon, mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i’r Eidaleg. Byddwch yn dysgu ymadroddion hanfodol, gramadeg sylfaenol a geirfa ddefnyddiol i lywio sefyllfaoedd bob dydd yn hyderus.

Hanes - Anturiaethwyr

Mae'r cwrs hwn yn ymchwilio i gampau a bywydau fforwyr - enwog a heb fod mor adnabyddus, sydd wedi ychwanegu at ein gwybodaeth am y byd, ei bobl a'i ddiwylliannau.

Hanes Celfyddyd

Dysgwch am darddiad celfyddyd, ymddangosiad celfyddyd o ddiwylliannau eraill a gwahanol arddulliau ac artistiaid ar hyd y canrifoedd.

ICDL

Cafodd Tystysgrif Ryngwladol Llythrennedd Digidol (ICDL) ei llunio i ymdrin a chysyniadau allweddol cyfrifiadura, ei gymwysiadau ymarferol a’r defnydd a wneir ohonynt yn y gweithle a chymdeithas. Mae’n addas ar gyfer pawb sydd eisoes yn meddu ar sgiliau TG sylfaenol. Caiff ei rannu’n fodiwlau, y mae’n rhaid pasio pob un ohonynt cyn y caiff ICDL ei dyfarnu. Mae gwahanol gymwysterau ar gael - bydd hynny’n dibynnu ar y modiwlau a astudir.

Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau

Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol. Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.

Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022