Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


12 cyrsiau a gafwyd

Celf - Canolbwyntio ar gyfansoddiad

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar egwyddorion a thechnegau cyfansoddiad, sy’n hanfodol ar gyfer creu gwaith celf sy’n weledol gymhellol a chytbwys. Bob wythnos ymdrinnir ag agwedd wahanol ar gyfansoddiad, gan daflu goleuni damcaniaethol a chynnig ymarferion i wella’ch sgiliau artistig.

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio neu'r rhai sy'n paratoi i weithio. Mae hefyd yn addas ar gyfer y rhai sydd â chyfrifoldeb i ddarparu cymorth cyntaf sylfaenol mewn gweithgareddau gwirfoddol a chymunedol. Nod y cwrs hwn yw galluogi'r dysgwr i ddeall rôl a chyfrifoldebau swyddog cymorth cyntaf, a hefyd i asesu a gweinyddu cymorth cyntaf cychwynnol mewn sefyllfa o argyfwng. Mae dyfarniad Lefel 3 ar gael ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus Mae'n ofynnol i ddysgwyr fod yn 16 oed neu'n hŷn.

Dechreuwyr gitâr - parhad

I’r rhai sydd wedi cwblhau’r cwrs dechreuwyr, bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar y sgiliau a enillwyd eisoes.

Eidaleg Pronto i ddechreuwyr

Y cwrs perffaith ar gyfer y rhai sy'n awyddus i archwilio iaith a diwylliant yr Eidal. P'un a ydych chi'n cynllunio taith i'r Eidal neu'n dymuno cael blas ar yr iaith hardd hon, mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i’r Eidaleg. Byddwch yn dysgu ymadroddion hanfodol, gramadeg sylfaenol a geirfa ddefnyddiol i lywio sefyllfaoedd bob dydd yn hyderus.

Gitâr i ddechreuwyr

Cyflwyniad dechreuwyr i chwarae'r gitâr.

Gwaith basged helyg

Mae cyrsiau basgedwaith helyg yn rhoi cyflwyniad i dechnegau sylfaenol creu basgedi. Ar ôl i fyfyrwyr wneud basged gron, gallant weithio eu ffordd hyd at greu basgedi â seiliau a gwehyddiadau mwy cymhleth. Fel arfer, bydd dwy fasged yn cael eu gwneud yn ystod cwrs pedair neu bum wythnos. Gall myfyrwyr sy'n mynychu cyrsiau pellach symud ymlaen i fasgedi siopa a basgedi coed cyn mentro i fasgedi hirgrwn a gwaith sgwâr. Mae'r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer dechreuwyr a phobl sydd am wella eu sgiliau ac maent yn boblogaidd iawn, p'un a ydych chi eisiau mynychu un gyfres neu sawl un. Darperir yr holl bren helyg, gyda llawer ohono wedi'i dyfu yn lleol yn Sir Benfro. Mae angen i fyfyrwyr ddod â rhai offer sylfaenol: pâr da o sisyrnau tocio, potel chwistrellu dŵr, cyllell dda (rhoddir cyngor yn y sesiwn gyntaf), nodwydd sachau neu debyg, a phwysau neu garreg (mae hen haearn yn addas iawn, neu garreg o'r traeth sy'n pwyso 1-2kg). Codir tâl am y deunyddiau yn ôl faint o helyg a ddefnyddir – fel arfer, rhwng £6 a £10 y fasged.

Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...

Gweithdy gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Gwneud cardiau

Dosbarth gwneud cardiau cyffredinol lle bydd dysgwyr yn archwilio technegau gwneud cardiau syml. Yn addas ar gyfer pob achlysur.

Gwniadwaith

Anelir y cwrs hwn at wneud gwnïo yn bleser a dangosir sut i dorri patrymau, gwneud dillad ac ymgymryd â newidiadau.

Gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Hanes Celfyddyd

Dysgwch am darddiad celfyddyd, ymddangosiad celfyddyd o ddiwylliannau eraill a gwahanol arddulliau ac artistiaid ar hyd y canrifoedd.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022