Nawdd a Chyllid

Rhoir cyfle gorau ich cais

  •  Darllenwch ganllawiau’r noddwyr er mwyn sicrhau fod eich prosiect yn ateb eu gofynion
  • Cysylltwch â sefydliadau i ofyn pe byddent yn eich cefnogi cyn i chi gwblhau eich ceisiadau.
  • Gwiriwch y dyddiadau cau gan adael digon o amser i ddatblygu eich prosiect. Hefyd, mae’n hollbwysig eich bod yn cysidro os gall unrhyw nawdd cyfatebol arall weithio o fewn eich amserlen

Cofiwch yr isod wrth esbonio eich prosiect:

Beth.... fydd yn cael ei gynnig?

Pam?... gan gyfeirio at dystiolaeth o’r angen am y prosiect a’r newidiadau a ddaw yn ei sgil

Pwy.... fydd yn cyflawni’r prosiect, pwy fydd yn buddio o’r prosiect, a sut?

Ble... fydd y prosiect yn cael ei gyflawni? Gyda gwybodaeth am berchnogaeth, gweithred neu brydles

Pryd fydd y prosiect yn cychwyn, yn cael ei gwblhau, ynteu a fydd y prosiect yn un parhaus?

 

  • Wrth ddisgrifio eich sefydliad cofiwch gynnwys eich amcanion, eich dyddiad sefydlu, eich statws cyfreithiol, a’ch rhif cofrestr elusen (os yn berthnasol)
  • Pwysleisiwch y newid a ddaw yn sgil eich prosiect
  • Gallai rhannu prosiectau mawr yn gyfnodau gwahanol eich galluogi i ddenu ystod o nawdd gan noddwyr gwahanol
  • Atodwch yr holl ddogfennau angenrheidiol, megis eich cyfansoddiad, cynllun prosiect, cyllid, copi o’ch cyfrifon, astudiaethau achos/tystiolaeth 
ID: 4346, adolygwyd 28/02/2022