COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Am ragor o wybodaeth gweler Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru

Canllawiau Iechyd Hanfodol

 • Mae symptomau mwyaf cyffredin y coronafeirws (COVID-19) yn cynnwys peswch parhaus newydd a/neu dymheredd uchel neu golli synnwyr blas neu arogl arferol.

 • Nid oes angen i chi ffonio GIG 111 er mwyn hunanynysyu. Os byddwch yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref, os bydd eich cyflwr yn gwaethygu neu os na fydd eich symptomau'n gwella ar ôl 10 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, dylech ffonio GIG 111

 • Os bydd gennych unrhyw un o symptomau'r coronafeirws (COVID-19), dylech drefnu i gael prawf drwy fynd i wefan y GIG neu ffonio 119 os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd

 • Dylech olchi eich dwylo'n fwy aml na'r arfer, am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth neu hylif diheintio dwylo, yn enwedig ar ôl peswch, tisian a chwythu eich trwyn, cyn bwyta neu drin bwyd, neu pan fyddwch yn cyrraedd y gwaith neu'n cyrraedd gartref

 • Rhaid i chi wisgo wyneb sy'n gorchuddio ar drafnidiaeth gyhoeddus (bysiau, trenau a thacsis) yng Nghymru. Cadw pellter cymdeithasol, golchi eich dwylo a gorchuddio eich wyneb wrth beswch a thisian yw'r prif fesurau o hyd ar gyfer atal coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu.

 • Dylech orchuddio eich ceg a'ch trwyn â hancesi papur pan fyddwch yn peswch neu'n tisian. Rhaid ichi wisgo gorchudd wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus caeedig. Os nad oes gennych hances, dylech disian i mewn i gamedd eich penelin yn hytrach na'ch llaw. Gwaredwch hancesi papur mewn bag sbwriel untro a golchwch eich dwylo yn syth gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo

 • Dylech lanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau rydych yn  cyffwrdd â nhw'n aml gan ddefnyddio eich cynhyrchion glanhau arferol er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r haint i bobl eraill

 Profi. Olrhain. Diogelu - Beth sy'n digwydd?

Profi Olrhain Diogelu

Llywodraeth Cymru - Cymorth Ariannol i Unigolion

Cymroth Ariannol i Unigolion

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ymghylch llety gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ynghylch llety, gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

Ap COVID-19 y GIG

Rydym yn annog pobl yng Nghymru i lawrlwytho a defnyddio'r ap. Y mwyaf o bobl sy'n lawrlwytho’r ap, y mwyaf y bydd yn helpu i leihau a rheoli lledaeniad COVID-19.

Nodweddion yr ap yw:

 • Olrhain - Cewch rybudd os ydych wedi bod wrth yml defnyddwyr eraill gafodd brawf coronafeirws positif
 • Rhybudd - Cewch wybod lefel y risg yn eich ardal cod post
 • Cofnodi i mewn - Cewch rybudd os ydych wedi bod i rywle lle'r oedd coronafeirws
 • Symptomau - Gwiriwch eich symptomau coronafeirws i weld a oes angen archebu prawf am ddim
 • Prawf- Help gyda bwcio prawf a chanlyniad cyflym
 • Ynysu - Cadw trac ar eich cyfnod hunanynysu a chyngor perthnasol

Mae'r ap yn cefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru a bydd yn gweithio ochr yn ochr â’r system olrhain cysylltiadau bresennol. 

lawrlwytho yma App Store ac yma Google Play

Ffurliau Eriall

Gwefan Hygyrchedd: Recite me  

Hysbysrwydd Hawdd ei Ddarllen ar y Coronafeirws

Brechlyn Coronafeirws

Taflen Gyngor Hawdd ei Ddarllen Gan Llywodraeth Cymru 

Hawdd ei Ddarllen Beth Sy`n Digwydd pan Fyddwch yn Cael Prawf Coronafirus

Hawdd ei Darllen Canolfan Gymunedol

5 Ffordd Gallwch Chi Helpu Eich Fferyllfa Chi

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Canllawiau diweddaraf llywodraeth y DU

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Canllawiau diweddaraf Heddlu Dyfed Powys

 

ID: 6245, adolygwyd 23/09/2021