COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Mae'r gofyniad i ddweud yn lleol wedi'i godi o ddydd Llun 6 Gorffennaf. Fodd bynnag, fe'ch Atgoffir am bwysigrwydd ymbellhau'n gymdeithasol, hylendid dwylo da a'r angen i barchu'r lleoedd a'r cymunedau rydych chi'n ymweld â nhw. Mae hyn yn cynnwys gwirio gwybodaeth leol am y lleoedd rydych am ymweld â nhw, mynd i rywle arall os yw lle eisoes yn brysur neu lle mae meysydd parcio yn llawn, gan wneud yn siŵr nad yw sbwriel yn cael ei adael ar ôl a dangos parch tuag at drigolion lleol.

Gwnaed newidiadau hefyd i'r Rheoliadau coronafeirws er mwyn caniatáu i deuluoedd gael eu haduno, wrth i'r cysyniad o aelwydydd estynedig gael ei gyflwyno. Bydd hyn yn galluogi pobl mewn dwy aelwyd ar wahân i ymuno â'i gilydd i ffurfio un aelwyd estynedig arbennig.

The requirement to say local has been lifted from Monday 6th July. However, you are reminded about the importance of social distancing, good hand hygiene and the need to respect the places and communities you visit. This includes checking local information about the places you want to visit, going somewhere else if a place is already busy or car parks are full, making sure litter is not left behind and showing respect for local residents. 

Changes have also been made to the coronavirus regulations to allow families to be reunited, as the concept of extended households is introduced. This will enable people in two separate households to join together to form one exclusive extended household.  

O ddydd Llun 6ed Gorffennaf:

 • Ni fydd y gofyniad cyfreithiol i aros yn lleol (a’r canllawiau cysylltiedig ynglŷn ag aros o fewn pum milltir yn fras) yn berthnasol mwyach.
 • Bydd pobl o ddwy wahanol aelwyd yn cael dod ynghyd i greu un aelwyd estynedig. Ond dim ond un aelwyd estynedig y cânt fod yn rhan ohoni.
 • Bydd raid i bawb a fydd yn ymuno â’r aelwyd estynedig fod yn perthyn i un o’r ddwy aelwyd sydd wedi creu’r aelwyd estynedig.
 • Bydd raid i’r aelwyd estynedig gadw’r un aelodau ar gyfer y dyfodol agos.
 • Os bydd un aelod o aelwyd estynedig yn cael symptomau coronafeirws, bydd raid i’r aelwyd gyfan hunanynysu - nid dim ond y bobl sy’n byw gyda’i gilydd.
 • Rydym yn cynghori’r aelwyd estynedig i gadw cofnodion i helpu gyda’r broses o olrhain cysylltiadau os digwydd i aelod o’r aelwyd honno gael canlyniad positif i brawf coronafeirws.

Beth arall sy'n cael ei ganiatáu i ail-agor yng Nghymru?

 

Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf

Llety hunan-arlwyo

Dydd Llun 13 Gorffennaf

Caffis a bwytai awyr agored

Gerddi tafarn

Trin gwallt (trwy apwyntiad)

Dydd Llun 20 Gorffennaf

Parciau chwarae

Canolfannau cymunedol

Dydd Sadwrn 25 Gorffennaf

Safleoedd gwersylla

Dydd Llun 27 Gorffennaf

Sinemâu

Amgueddfeydd ac Orielau

Salonau harddwch

Parlwr tatŵ

Canllawiau Iechyd Hanfodol

 • Mae symptomau mwyaf cyffredin y coronafeirws (COVID-19) yn cynnwys peswch parhaus newydd a/neu dymheredd uchel neu golli synnwyr blas neu arogl arferol, neu newid ynddo.  Os oes gennych y symptomau hyn, ni waeth pa mor ysgafn, neu os ydych wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19, dylech hunanynysu yn eich cartref yn syth am o leiaf 7 diwrnod o ddiwrnod cyntaf eich symptomau. Os ydych yn byw gyda phobl eraill, rhaid i bob aelod arall o'r cartref sy'n iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

 • Nid oes angen i chi ffonio GIG 111 er mwyn hunanynysyu. Os byddwch yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref, os bydd eich cyflwr yn gwaethygu neu os na fydd eich symptomau'n gwella ar ôl 7 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, dylech ffonio GIG 111

 • Os bydd gennych unrhyw un o symptomau'r coronafeirws (COVID-19), dylech drefnu i gael prawf drwy fynd i wefan y GIG neu ffonio 119 os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd

 • Dylech olchi eich dwylo'n fwy aml na'r arfer, am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth neu hylif diheintio dwylo, yn enwedig ar ôl peswch, tisian a chwythu eich trwyn, cyn bwyta neu drin bwyd, neu pan fyddwch yn cyrraedd y gwaith neu'n cyrraedd gartref

 • Dylech orchuddio eich ceg a'ch trwyn â hancesi papur pan fyddwch yn peswch neu'n tisian. Os nad oes gennych hances, dylech disian i mewn i gamedd eich penelin yn hytrach na'ch llaw. Gwaredwch hancesi papur mewn bag sbwriel untro a golchwch eich dwylo yn syth gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo

 • Os oes modd, gwisgwch rywbeth i orchuddio eich wyneb mewn ardaloedd cyhoeddus caeedig lle nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol a lle byddwch yn dod i gysylltiad â phobl na fyddech fel arfer yn cyfarfod â nhw. Cadw pellter cymdeithasol, golchi eich dwylo a gorchuddio eich wyneb wrth beswch a thisian yw'r prif fesurau o hyd ar gyfer atal coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu.

 • Dylech lanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau rydych yn  cyffwrdd â nhw'n aml gan ddefnyddio eich cynhyrchion glanhau arferol er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r haint i bobl eraill

Profi. Olrhain. Diogelu - Beth sy'n digwydd?

Profi Olrhain Diogelu

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Canllawiau diweddaraf llywodraeth y DU

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Canllawiau diweddaraf Heddlu Dyfed Powys

 

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ymghylch llety gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ynghylch llety, gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

 

Ap Olrhain Symptom

Llywodraeth Cymru a GIG Cymru yn apelio ar i'r cyhoedd yng Nghymru lawrlwytho ap olrhain symptom COVID-19 newydd i helpu ymateb y GIG i COVID-19 yng Nghymru.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o App Store Apple a Google Play o’r dolenni yn covid.joinzoe.com

 

Ffurliau Eriall

Gwefan Hygyrchedd: Recite me  

Hysbysrwydd Hawdd ei Ddarllen ar y Coronafeirws

Hawdd ei Ddarllen Beth Sy`n Digwydd pan Fyddwch yn Cael Prawf Coronafirus

Hysbysrwydd Hawdd ei Ddarllen ar y Coronafeirws

Hawdd ei Darllen Amddiffyn

Hawdd ei Darllen Canolfan Gymunedol

5 Ffordd Gallwch Chi Helpu Eich Fferyllfa Chi

 

 

ID: 6245, adolygwyd 10/07/2020