COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Beth yw’r diweddaraf?

 • Dylech barhau i weithio gartref lle bynnag y bo modd

 • Bydd terfyn o 6 o bobl, sy'n gallu cyfarfod dan do ar unrhyw un adeg, yn cael eu cyflwyno yng Nghymru o ddydd Llun 14 Medi. Rhaid cysylltu'r chwech drwy berthyn i'r un grŵp cartref estynedig. Nid yw hyn yn cynnwys plant o dan 11 oed

 • Gall hyd at bedair aelwyd yng Nghymru ymuno i ffurfio un aelwyd estynedig

 • Mae’r canllawiau wedi’u diweddaru i lacio’r safbwynt ar blant o dan 11 oed yn gorfod cadw pellter o 2 fetr oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth oedolion. Mae hyn yn adlewychu’r dystiolaeth wyddonol, sy’n dangos bod y risg o drosglwyddo yn is ymhlith y grŵp oedran hwn. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod plant hŷn ac oedolion ifanc yn parhau i ddilyn ymbellhau cymdeithasol a mesurau eraill er mwyn eu cadw’n ddiogel

 • Mae’r cyfyngiadau sy’n atal mwy na dwy aelwyd neu aelwydydd estynedig rhag cyfarfod yn yr awyr agored wedi’u newid er mwyn caniatáu i hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored. Rhaid cynnal ymbellhau corfforol bob amser

 • Gall tafarndai, bariau, bwytai a chaffis ailagor dan do, fel y gall lonydd bowlio dan do, tai arwerthu, neuaddau bingo a chasinos

 • Dim ond o ddydd Iau 24 Medi y bydd yn rhaid i fusnesau lletygarwch ddarparu gwasanaeth bwrdd a bydd yn rhaid i'r rhain, yn ogystal â'r holl drwyddedau, gan gynnwys archfarchnadoedd, roi'r gorau i werthu alcohol am 10pm

 • Gall pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas a chanolfannau hamdden dan do ailagor. Mae Hamdden Sir Benfro yn cynllunio proses o ailagor yn raddol o 17 Awst ymlaen

 • Gall mannau chwarae awyr agored a mannau chwarae dan do plant agor

 • Gall lleoliadau priodasau trwyddedig ailagor i ddarparu seremonïau priodas

 • Dylech osgoi teithio diangen

 • Mae’r rhannau canlynol o Gymru mewn clo lleol ar hyn or bryd: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Caesnewydd a Rhondda Cynon Taf. Dim ond am resymau hanfodol y dylech deithio i’r ardaloedd hyn, a all gynnwys teithio i’r gwaith. Bydd tref Llanelli yn ymuno â'r ardaloedd hyn o 6pm ddydd Sadwrn 26 Medi a Chaerdydd ac Abertawe o 6pm ddydd Sul 27 Medi. 

Canllawiau Iechyd Hanfodol

 • Mae symptomau mwyaf cyffredin y coronafeirws (COVID-19) yn cynnwys peswch parhaus newydd a/neu dymheredd uchel neu golli synnwyr blas neu arogl arferol, neu newid ynddo.  Os oes gennych y symptomau hyn, ni waeth pa mor ysgafn, neu os ydych wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19, dylech hunanynysu yn eich cartref yn syth am o leiaf 7 diwrnod o ddiwrnod cyntaf eich symptomau. Os ydych yn byw gyda phobl eraill, rhaid i bob aelod arall o'r cartref sy'n iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

 • Nid oes angen i chi ffonio GIG 111 er mwyn hunanynysyu. Os byddwch yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref, os bydd eich cyflwr yn gwaethygu neu os na fydd eich symptomau'n gwella ar ôl 10 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, dylech ffonio GIG 111

 • Os bydd gennych unrhyw un o symptomau'r coronafeirws (COVID-19), dylech drefnu i gael prawf drwy fynd i wefan y GIG neu ffonio 119 os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd

 • Dylech olchi eich dwylo'n fwy aml na'r arfer, am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth neu hylif diheintio dwylo, yn enwedig ar ôl peswch, tisian a chwythu eich trwyn, cyn bwyta neu drin bwyd, neu pan fyddwch yn cyrraedd y gwaith neu'n cyrraedd gartref

 • Rhaid i chi wisgo wyneb sy'n gorchuddio ar drafnidiaeth gyhoeddus (bysiau, trenau a thacsis) yng Nghymru o 27 Gorffennaf. Cadw pellter cymdeithasol, golchi eich dwylo a gorchuddio eich wyneb wrth beswch a thisian yw'r prif fesurau o hyd ar gyfer atal coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu.

 • Dylech orchuddio eich ceg a'ch trwyn â hancesi papur pan fyddwch yn peswch neu'n tisian. Rhaid ichi wisgo gorchudd wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus caeedig o ddydd Llun 14 Medi. Os nad oes gennych hances, dylech disian i mewn i gamedd eich penelin yn hytrach na'ch llaw. Gwaredwch hancesi papur mewn bag sbwriel untro a golchwch eich dwylo yn syth gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo

 • Dylech lanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau rydych yn  cyffwrdd â nhw'n aml gan ddefnyddio eich cynhyrchion glanhau arferol er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r haint i bobl eraill

Dyddiad 2020-21

 

Profi. Olrhain. Diogelu - Beth sy'n digwydd?

Profi Olrhain Diogelu

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Canllawiau diweddaraf llywodraeth y DU

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Canllawiau diweddaraf Heddlu Dyfed Powys

 

Llywodraeth Cymru - Cymorth Ariannol i Unigolion

Cymroth Ariannol i Unigolion

 

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ymghylch llety gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ynghylch llety, gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

 

Ap COVID-19 y GIG

Mae ap COVID-19 y GIG yn lansio 24 Medi ar draws Cymru a Lloegr a bydd yn hanfodol i helpu i ddiogelu Cymru.

Rydym yn annog pobl yng Nghymru i lawrlwytho a defnyddio'r ap. Y mwyaf o bobl sy'n lawrlwytho’r ap, y mwyaf y bydd yn helpu i leihau a rheoli lledaeniad COVID-19.

Nodweddion yr ap yw:

 • Olrhain - Cewch rybudd os ydych wedi bod wrth yml defnyddwyr eraill gafodd brawf coronafeirws positif
 • Rhybudd - Cewch wybod lefel y risg yn eich ardal cod post
 • Cofnodi i mewn - Cewch rybudd os ydych wedi bod i rywle lle'r oedd coronafeirws
 • Symptomau - Gwiriwch eich symptomau coronafeirws i weld a oes angen archebu prawf am ddim
 • Prawf- Help gyda bwcio prawf a chanlyniad cyflym
 • Ynysu - Cadw trac ar eich cyfnod hunanynysu a chyngor perthnasol

Mae'r ap yn cefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru a bydd yn gweithio ochr yn ochr â’r system olrhain cysylltiadau bresennol. 

lawrlwytho yma App Store ac yma Google Play

 

 

Ffurliau Eriall

Gwefan Hygyrchedd: Recite me  

Hysbysrwydd Hawdd ei Ddarllen ar y Coronafeirws

Hawdd ei Ddarllen Beth Sy`n Digwydd pan Fyddwch yn Cael Prawf Coronafirus

Hawdden eu Ddarllen Newidiadau Reoliadau 31 Gorffennaf

Hawdd ei Darllen Aelwyd Estynedig

Hawdd ei Darllen Amddiffyn

Hawdd ei Darllen Canolfan Gymunedol

5 Ffordd Gallwch Chi Helpu Eich Fferyllfa Chi

 

 

 

ID: 6245, adolygwyd 25/09/2020