Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Bydd yn rhaid i bob ymwelydd archebu slot amser ymlaen llaw a dilyn nifer o gyfyngiadau a chanllawiau er mwyn sicrhau y cedwir at reolau cadw pellter cymdeithasol. 

Cofiwch arddangos eich nod adnabod yn dangos eich cyfeiriad i gyfateb i’r archeb (e.e. trwydded yrru ddilys gyda chyfeiriad cywir / bil cyfleustodau/ bil y dreth gyngor) yn y ffenestr flaen er mwyn i’r staff weld a chadarnhau’r archeb. Mae angen y wybodaeth hon ar Gyngor Sir Penfro hefyd i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wrth reoli lledaeniad Covid-19.

Pwrpas hyn yw sicrhau y caiff y cyfleusterau eu defnyddio mewn modd diogel, ar gyfer staff a’r cyhoedd, gan barhau i fod yn deg i holl aelwydydd Sir Benfro.

System Archebu Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Ar y cychwyn, bydd slotiau amser dros gyfnod o bythefnos ar gael. Bydd hyn yn parhau ar sail system dreigl o bythefnos. 

Siart Llif Archebu

Canllawiau Newydd ar gyfer Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

1. Peidiwch ag ymweld â Chanolfan Gwastraff ac Ailgylchu os oes gennych chi neu rywun ar eich aelwyd symptomau COVID-19 neu os ydych chi wedi cael cyfarwyddyd i ynysu gan Brawf GIG Cymru Profi Olrhain Diogelu’r tîm  - ni fyddwch yn cael mynd ar y safle.

2. Rhaid i bawb sy’n cysgodi beidio â rhoi eu hunain mewn perygl trwy ymweld â’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu. Mae’r un peth yn berthnasol i bobl eraill agored i niwed.

3. Bydd Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu ar agor i ddeiliaid tai a defnyddwyr masnachol / busnes Sir Benfro YN UNIG.

4. Bydd gofyn i ddefnyddwyr y Ganolfan Wastraff ac Ailgylchu ddewis a ydynt yn dod â gwastraff cartref neu wastraff masnachol / busnes i’r Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu wrth archebu.

  • Diffiniad gwastraff cartref yw gwastraff sy’n deillio o eiddo cartref, sy’n cael ei ddefnyddio’n gyfan gwbl at ddibenion byw ynddo, neu addoldy.
  • Diffiniad gwastraff masnachol yw gwastraff ac ailgylchu sy’n deillio o unrhyw weithgareddau masnach neu fusnes, diwydiannol, adeiladu, amaethyddol neu fasnachol. Mae hyn yn cynnwys pawb sydd wedi cael taliad am gludo gwastraff o unrhyw ffynhonnell (gan gynnwys aelwydydd / cartrefi) neu sy’n cynhyrchu gwastraff o’u gwaith.

5. Mae cyfyngiadau ar gerbydau sy’n cael defnyddio Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu, ac mae canllawiau isod.

6. Bydd gofyn i ddefnyddwyr gwastraff cartref ddewis hefyd pa fath o gyfnod sydd arnynt ei angen wrth archebu; caiff hyn ei seilio ar y math o gerbyd, os yw ôl-gerbyd yn cael ei ddefnyddio neu os oes arwyddion masnachol ar y cerbyd.

Dewis 1 – Car neu fan fach – Rhaid i holl gerbydau fod heb arwyddion masnachol a dim ôl-gerbyd. Er eglurder, mae hyn yn cynnwys ceir stad, 4x4, SUV, cludwyr pobl, tryciau agored a faniau fel ceir gyda ffenestri ochr yn y cefn ac ail res o seddau, ac mae hefyd yn cynnwys cerbydau a addaswyd i bobl anabl. 

Bydd y slotiau hyn yn 15 munud o hyd a cheir terfyn o 3 ymweliad bob cyfnod o 7 diwrnod. Gellir gwneud y 3 ymweliad hwn i gyd mewn un diwrnod os oes angen.

Dewis 2 - Unrhyw gerbyd Dewis 1 gydag ôl-gerbyd (hyd at 2.44 metr neu 8 troedfedd o hyd gwely heb ystyried nifer yr echelau) neu faniau mawr / panelog neu Gerbydau Nwyddau Ysgafn (CNY) 3.5 tunnell neu lai gan gynnwys gwelyau fflat, lorïau tipio, ochrau gollwng, faniau bocs a cherbydau cawell. Y cyfan heb arwyddion masnachol. Bydd cwsmeriaid yn cael eu cyfyngu i 12 cyfnod bob 12 mis gyda cherbydau Dewis 2 neu 3 – bydd hyn yn cael ei gymharu â’r eiddo a rhif cofrestru’r cerbyd. Bydd y cyfnodau hyn am 30 munud.

Dewis 3 – Cerbyd 3.5 tunnell neu lai gydag arwyddion masnachol gyda neu heb ôl-gerbyd (hyd at 2.44 metr neu 8 troedfedd o hyd gwely heb ystyried nifer yr echelau). Bydd cwsmeriaid yn cael eu cyfyngu i 12 cyfnod bob 12 mis gyda cherbydau Dewis 2 neu 3. Bydd y cyfnodau hyn am 30 munud. Rhaid i’r gwastraff fod o gartref.

Cyflwynwyd y cyfyngiad ar nifer y cyfnodau ar gyfer Dewis 2 neu 3 o ran gwastraff cartref h.y. 12 cyfnod mewn 12 mis i sicrhau nad yw defnyddwyr masnachol / busnesau’n defnyddio’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu’n anghyfreithlon i wared gwastraff masnachol / busnes. Fe all y defnyddwyr ddefnyddio’r 12 cyfnod fel y mynnant, h.y. unwaith y mis neu ddefnyddio’r cyfan o fewn 3 mis, ond dim ond 12 cyfnod fydd ar gael cyn pen 12 mis o ddyddiad y cyfnod cyntaf. Nid oes terfyn blynyddol ar ddefnyddio cerbydau Dewis 1 – ac eithrio pwynt 11.

7. Mae taliadau cysylltiedig â gwared rhai deunyddiau o aelwydydd uwchlaw’r lwfans di-dâl a bydd defnyddwyr masnachol yn gorfod talu am holl wastraff heblaw amrywiaeth o ddeunydd ailgylchadwy. Erbyn hyn mae cyfleusterau talu trwy gerdyn ar gael ymhob safle ac nid oes modd talu arian parod neu siec. Rhaid talu ar adeg gwared. I gael rhagor o wybodaeth am y taliadau, gwelwch https://www.sir-benfro.gov.uk/nghanolfan-ailgylchu-gwastraff-y-cartref/pa-bethau-allaf-i-fynd-a-hwy-ir-canolfannau

8. Ni fwriadwyd ein Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu ar gyfer gwared llawer o wastraff adeiladu a dymchwel, naill ai o fusnesau neu waith adnewyddu cartrefi sylweddol. Bydd gormodedd o ddeunyddiau’n cael eu gwrthod a dylech ddefnyddio contractwr sgipiau / gwastraff trwyddedig. Fodd bynnag, bydd ychydig o wastraff adeiladu o brosiectau bach gwella cartrefi’r cyhoedd i’w heiddo eu hunain yn cael ei dderbyn yn ddi-dâl. Rhaid talu o fynd dros lwfans di-dâl aelwyd (gwelwch y ddolen uchod).

9. Dim ond defnyddwyr gyda chyfnod a archebwyd o flaen llaw fydd yn cael mynd ar y safle. Bydd pawb sydd heb archebu cyfnod yn gorfod troi’n ôl. Mae angen i ddefnyddwyr sicrhau hefyd eu bod wedi archebu’r cyfnod cywir neu ni fyddant yn cael mynd i’r safle, h.y. bydd angen i ddeiliad tŷ gyda char ac ôl-gerbyd archebu Dewis 2 os nad oes unrhyw arwyddion masnachol ar y car neu Ddewis 3 os oes arwyddion masnachol ar y cerbyd.

10. Fe all deiliaid tai a defnyddwyr masnachol Sir Benfro archebu cyfnod, os oes un ar gael, hyd at 4pm y diwrnod cynt.

11. Nid oes unrhyw gyfyngiadau archebu ar gyfer defnyddwyr masnachol / busnes. Gallant archebu cymaint o weithiau ag sy’n ofynnol. Gall deiliaid tai archebu 3 gwaith mewn 7 diwrnod. Rydym yn ceisio gostwng y cyfyngiad hwn mor fuan ag y bo modd, ond mae’n bodoli ar hyn o bryd i ganiatáu mynediad hanfodol diogel i’r safle i gymaint o ddefnyddwyr ag y bo modd gael gwared ar unrhyw wastraff sydd wedi pentyrru yn ystod y cyfyngiadau.

12. Bydd cyfnod caeth o 15 neu 30 min ar gyfer y cerbyd i gael gwared ar eitemau yn y cynwysyddion cywir. Felly, cofiwch ddidoli holl wastraff ac ailgylchu i’w gwahanol fathau cyn cyrraedd y safle er mwyn cadw eich ymweliad yn fyr – mae mapiau o bob Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu i’w cael yn https://www.sir-benfro.gov.uk/archebion-gwastraff

13. Dylai cerbydau gyrraedd dim mwy na 15 munud cyn y cyfnod a archebwyd (i osgoi tagfeydd ar y briffordd).

14. Cofiwch arddangos nod adnabod (e.e. trwydded yrru ddilys gyda chyfeiriad cywir / bil cyfleustodau/ bil y dreth gyngor) ar y sgrin wynt er mwyn i’r staff weld a chadarnhau’r archeb. O ran defnyddwyr masnachol / busnes bydd angen i hyn fod yn berthnasol i’r busnes a archebodd y cyfnod. Mae angen y wybodaeth hon ar Gyngor Sir Penfro hefyd i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wrth reoli lledaeniad Covid-19. 

15. Caiff defnyddwyr masnachol / busnes eu hatgoffa fod gofyn iddynt ddal trwydded cludydd gwastraff perthnasol gan Gyfoeth Naturiol Cymru er mwyn cludo gwastraff. Byddwch yn ymwybodol y gall gweithredwr Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu ofyn am gael gweld tystiolaeth o hyn ar y safle. Mae gennym yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw fusnesau heb drwydded cludydd gwastraff dilys. Mae rhagor o wybodaeth am Drwyddedau Cludyddion Gwastraff i’w chael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

16. Bydd uchafswm o gerbydau’n cael mynd ar safle ar unrhyw adeg arbennig (dan arolygiaeth staff). Bydd y nifer hwn yn cael ei gadw dan sylw.

17. UN yn unig sy’n cael gadael y cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff ac ailgylchu, heblaw yn achos eitem drom a swmpus lle bydd DAU o bobl o’r un aelwyd yn cael gadael y cerbyd mewn mannau penodol yn ôl cyfarwyddyd staff i ddadlwytho’r eitem yn ddiogel h.y. nwyddau gwyn, dodrefn mawr fel soffas ac ati. Nid yw staff yn gallu helpu dadlwytho na chludo unrhyw eitemau ac, felly, mae angen i ddeiliaid tai sicrhau eu bod yn gallu dadlwytho eitemau’n ddiogel o’r cerbyd a’u dodi yn y cynhwysydd cywir.

18. Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol caeth yn bodoli bob amser. Rhaid i holl ddefnyddwyr gadw pellter cymdeithasol o ddau fetr ar y safle a dim ond un defnyddiwr fydd yn gallu mynd at bob sgip neu gynhwysydd ar y tro.

19. Dylid dod â dim ond eitemau nad oes modd eu cadw’n ddiogel gartref neu nad oes modd eu casglu trwy eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu o ymyl y ffordd neu wasanaeth casglu gwastraff masnach.

20. Cofiwch olchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl ymweld â’r safle.

21. Byddwch yn amyneddgar a dilyn y cyfarwyddiadau ar y safle. Er mwyn lles pawb, bydd unrhyw ddefnyddwyr nad ydynt yn dilyn y cyfarwyddiadau neu sy’n amharchu’r staff yn cael gorchymyn i adael y safle a chaiff camau pellach eu cymryd os bydd angen. 

Cynlluniau o Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Mae cynlluniau o bob Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu yn Sir Benfro wedi’u llunio er mwyn helpu aelwydydd i ddidoli eu heitemau gwastraff a’u heitemau ailgylchu cyn ymweld â’r safle yn ystod eu slot amser penodedig.

•Winsel, Old Hakin Road, Hwlffordd SA61 1XG Winsel

•Marnawan, ger Abergwaun SA65 9QE Manorowen

•Tyddewi SA62 6BY Tyddewi

•Crane Cross ger Saundersfoot SA69 9EE Crane Cross

•Waterloo yn Noc Penfro SA72 4RT Waterloo

•Hermon ger Crymych SA41 3QT Hermon

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu slot amser, edrychwch ar www.sir-benfro.gov.uk/gwastraff-archebion 

Cwestiynau Cyffredin

Pwy sy’n cael defnyddio’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Mae gan rywun yn fy nhŷ symptomau COVID-19 neu gofynnwyd i mi ynysu. A allaf i ddal mynd i Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu?

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Gwastraff Cartref a Gwastraff Masnachol?

Sut mae aelwydydd Sir Benfro’n archebu cyfnod?

Pam fod terfyn blynyddol ar nifer y cyfnodau Dewis 2 a Dewis 3 ar gyfer aelwydydd?

Beth sy’n digwydd os defnyddiaf fy holl gyfnodau Dewis 2 neu 3 cyn pen y 12 mis?

Sut mae archebu cyfnod ar gyfer gwastraff busnes / masnach?

Beth sy’n digwydd os cyrhaeddaf heb gyfnod?

Beth os wyf wedi archebu’r cyfnod anghywir ar gyfer fy ngherbyd gyda / heb ôl-gerbyd?

Beth os nad oes unrhyw gyfnodau ar gael yn fy safle arferol?

Pa gerbydau sy’n cael mynd ar y safle?

Beth ddylwn i wneud os wyf eisiau dod â fan ar brydles fyrdymor i’r safle?

Beth wna’i pan fyddaf yn cyrraedd y Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu?

 Beth wna’i tra byddaf ar y safle?

Pa eitemau gwastraff ac ailgylchu gaf i ddod i’r safle?

Beth ddylwn i wneud gydag eitemau swmpus o’m cartref?

 Beth yw trwydded cludydd gwastraff?

Pa daliadau sy’n bodoli ar gyfer Aelwydydd sy’n defnyddio’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Pa daliadau sy’n bodoli ar gyfer defnyddwyr masnach / busnes yn y Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Sut mae newid neu ganslo fy archebu?

 

1.       Pwy sy’n cael defnyddio’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

  • Tai Sir Benfro
  • Mae aelwydydd sy’n defnyddio cerbydau mwy
  • Gerbydau gydag ôl-gerbydau a defnyddwyr masnachol

Dim ond y rhai gyda chyfnodau a archebwyd o flaen llaw fydd yn gallu mynd i’r Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu.

2.        Mae gan rywun yn fy nhŷ symptomau COVID-19 neu gofynnwyd i mi ynysu. A allaf i ddal mynd i Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu?

Na, peidiwch ag ymweld ag un o’ch Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu os oes gennych chi neu rywun ar eich aelwyd symptomau neu rywun sy’n cysgodi rhag COVID-19 neu os ydych chi wedi cael cyfarwyddyd i ynysu gan Brawf GIG Cymru. Olrhain. Diogelu’r tîm

3.       Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Gwastraff Cartref a Gwastraff Masnachol?

Bydd gofyn i ddefnyddwyr y Ganolfan Wastraff ac Ailgylchu ddewis a ydynt yn dod â gwastraff cartref neu wastraff masnach / busnes i’r Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu wrth archebu.

  • Gwastraff cartref yw gwastraff yn deillio o gartref sy’n cael ei ddefnyddio’n gyfan gwbl at ddibenion byw ynddo, neu addoldy.
  • Gwastraff masnachol yw gwastraff ac ailgylchu sy’n deillio o unrhyw fasnach neu fusnes, diwydiant, adeiladu, amaethyddiaeth neu weithgareddau masnachol. Mae hyn yn cynnwys pawb sydd wedi cael tâl am gludo gwastraff o unrhyw ffynhonnell (gan gynnwys cartref) neu sy’n cynhyrchu gwastraff o’u gwaith.

4.       Sut mae aelwydydd Sir Benfro’n archebu cyfnod?

Mae’r drefn archebu’n fyw bellach ac mae modd archebu cyfnodau ar-lein yn www.sir-benfro.gov.uk/archebion-gwastraff neu drwy’r ganolfan gysylltu i’r rhai heb fynediad at y rhyngrwyd (01437 764551)

Caiff cyfnodau eu rhyddhau bythefnos ar y tro, ac mae modd archebu cyfnodau hyd at 4pm y diwrnod cynt, pan fo cyfnodau ar gael.

Unwaith y byddwch wedi dewis gwastraff cartref, bydd angen i chi ddewis sut fyddwch yn dod â’r gwastraff cartref i’r safle h.y. pa fath o gerbyd.

Sylwch y gall fod cost waredu ar rai mathau o wastraff. Gwelwch gwestiwn 20 i gael rhagor o wybodaeth.

Dewis 1 – Car neu fan fach – Rhaid i holl gerbydau fod heb arwyddion masnachol a dim ôl-gerbyd. Er eglurder, mae hyn yn cynnwys ceir stad, 4x4, SUV, cludwyr pobl, tryciau agored a faniau fel ceir gyda ffenestri ochr yn y cefn ac ail res o seddau, ac mae hefyd yn cynnwys cerbydau a addaswyd i bobl anabl. Bydd y slotiau hyn yn 15 munud o hyd a cheir terfyn o 3 ymweliad bob cyfnod o 7 diwrnod. Gellir gwneud y 3 ymweliad hwn i gyd mewn un diwrnod os oes angen.

Dewis 2 -  Unrhyw gerbyd Dewis 1 gydag ôl-gerbyd (hyd at 2.44 metr neu 8 troedfedd o hyd gwely heb ystyried nifer yr echelau) neu faniau mawr / panelog neu Gerbydau Nwyddau Ysgafn (CNY) 3.5 tunnell neu lai gan gynnwys gwelyau fflat, lorïau tipio, ochrau gollwng, faniau bocs a cherbydau cawell. Y cyfan heb arwyddion masnachol. Bydd cwsmeriaid yn cael eu cyfyngu i 12 cyfnod bob 12 mis gyda cherbydau Dewis 2 neu 3 – bydd hyn yn cael ei gymharu â’r eiddo a rhif cofrestru’r cerbyd. Bydd y cyfnodau hyn am 30 munud.

Dewis 3 – Cerbyd 3.5 tunnell neu lai gydag arwyddion masnachol gyda neu heb ôl-gerbyd (hyd at 2.44 metr neu 8 troedfedd o hyd gwely heb ystyried nifer yr echelau)sy’n cael ei ddefnyddio at ddefnydd cartref. Bydd cwsmeriaid yn cael eu cyfyngu i 12 cyfnod bob 12 mis gyda cherbydau Dewis 2 neu 3. Bydd y cyfnodau hyn am 30 munud. Rhaid i’r gwastraff fod o gartref.

Mae gofyn i aelwydydd Sir Benfro ddewis pa Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu i ymweld â hi, y dyddiad ac amser y cyfnod. Byddwch yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd bod cyfnodau’n gyfyngedig.

Ar hyn o bryd dim ond TRI ymweliad yr aelwyd i unrhyw safle sydd i fod mewn cyfnod o 7 diwrnod fel bod mwy o ddefnyddwyr yn gallu defnyddio’r cyfleusterau. Rydym yn ceisio gostwng y cyfyngiad hwn mor fuan ag y bo modd, ond mae’n bodoli ar hyn o bryd i ganiatáu mynediad hanfodol diogel i’r safle i gymaint o ddefnyddwyr ag y bo modd gael gwared ar unrhyw wastraff sydd wedi pentyrru yn ystod y cyfyngiadau.

Bydd gofyn i aelwydydd ddarparu enw, cyfeiriad, rhif cofrestru’r cerbyd a manylion cysylltu, a chytuno i gadw at nifer o amodau yn ystod y broses archebu.

Bydd cyfnodau Dewis 1 yn 15 munud a chyfnodau dewis 2/3 yn 30 munud y cerbyd. Cofiwch ddidoli holl wastraff ac ailgylchu i’r mathau deunydd gwahanol cyn cyrraedd y safle, er mwyn gallu cael gwared ar eitemau yn y cynwysyddion cywir a chadw eich ymweliad o fewn yr amser sydd gennych. Mae mapiau ar gyfer pob safle i’w cael ar y wefan.

Dylai cerbydau gyrraedd dim mwy na 15 munud cyn y cyfnod a archebwyd (i osgoi tagfeydd ar y briffordd).

5.       Pam fod terfyn blynyddol ar nifer y cyfnodau Dewis 2 a Dewis 3 ar gyfer aelwydydd?

Cyflwynwyd y terfyn ar nifer y cyfnodau Dewis 2 neu 3 ar gyfer gwastraff cartref h.y. 12 cyfnod mewn 12 mis er mwyn sicrhau bod defnyddwyr cartrefi’n cael digon o gyfle i ateb gofynion gwastraff cartref arferol ond cyfyngu ar gamddefnyddio gan rai’n ceisio smalio bod gwastraff masnachol yn dod o gartref. Fe all y defnyddwyr ddefnyddio’r 12 cyfnod hyn fel y mynnant, h.y. unwaith y mis neu ddefnyddio’r cyfan o fewn 3 mis, ond dim ond 12 cyfnod fydd ar gael cyn pen 12 mis o ddyddiad y cyfnod cyntaf. Mae’r terfyn hwn yn unol â llawer o Awdurdodau Lleol ledled Cymru gan gynnwys Sir Gâr ac Abertawe.

Nid oes unrhyw gyfyngiad blynyddol ar ddefnyddio cerbydau Dewis 1.

6.       Beth sy’n digwydd os defnyddiaf fy holl gyfnodau Dewis 2 neu 3 cyn pen y 12 mis?

Fe all aelwydydd Sir Benfro ddefnyddio’r 12 cyfnod hyn fel y mynnant, h.y. unwaith y mis neu ddefnyddio’r cyfan o fewn 3 mis, ond dim ond 12 cyfnod fydd ar gael bob 12 mis. Mae’r terfyn hwn yn unol â llawer o Awdurdodau Lleol ledled Cymru gan gynnwys Sir Gâr ac Abertawe. Ni fyddwch yn gallu ymweld mwy na 12 gwaith y flwyddyn gyda’r cyfnodau hyn ac mae hyn yn cael ei gadarnhau trwy gyfeiriad y cartref a rhif cofrestru’r cerbyd.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw gyfyngiad ar nifer y cyfnodau ar gyfer cerbydau Dewis 1 e.e. car, fan fach, 4x4, SUV, cludwr pobl ac ati heb ôl-gerbyd. 

Ni chynhwysir defnydd masnachol chwaith yn y cyfyngiad hwn ond, fodd bynnag, mae amrywiaeth ychwanegol o daliadau cysylltiedig â defnydd masnachol.

7.       Sut mae archebu cyfnod ar gyfer gwastraff busnes / masnach?

Mae’r drefn archebu’n fyw bellach, gyda chyfnodau’n dechrau ar 30ain Mehefin. Mae modd archebu ar-lein yn www.sir-benfro.gov.uk/archebion-gwastraff neu drwy’r ganolfan gyswllt i’r rhai heb fynediad at y rhyngrwyd (01437 764551)

Caiff cyfnodau eu rhyddhau bythefnos ar y tro, ac mae modd archebu cyfnodau hyd at 4pm y diwrnod cynt, pan fo cyfnodau ar gael.

Mae gofyn i fusnesau Sir Benfro ddewis pa Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu i ymweld â hi, y dyddiad ac amser y cyfnod. Byddwch yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd bod cyfnodau’n gyfyngedig.

Yn ystod y broses archebu bydd angen i fusnesau ddarparu enw, cyfeiriad, rhif cofrestru cerbyd a manylion cysylltu’r busnes a chytuno i gadw at nifer o amodau h.y. cadarnhau fod ganddynt y Drwydded Cludydd Gwastraff berthnasol.

Byddwch yn ymwybodol y gall gweithredwr y Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu ofyn am gael gweld tystiolaeth o hyn ar y safle. Mae gennym yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw fusnes nad yw’n rhoi tystiolaeth o Drwydded Cludydd Gwastraff gyfredol. I gael rhagor o wybodaeth am Drwyddedau Cludyddion Gwastraff ymwelwch â gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd cyfnod pob cerbyd yn ddim mwy na 30 munud. Cofiwch ddidoli holl wastraff ac ailgylchu i’r mathau deunydd gwahanol cyn cyrraedd y safle. Mae mapiau pob safle i’w cael ar y wefan ac, felly, gallwch gael gwared ar eitemau yn y cynwysyddion cywir a chadw eich ymweliad o fewn y 30 munud sydd gennych.

Dylai cerbydau gyrraedd dim mwy na 15 munud cyn y cyfnod a archebwyd (i osgoi tagfeydd ar y briffordd).

8.   Beth sy’n digwydd os cyrhaeddaf heb gyfnod?

Dim ond aelwydydd a busnesau sydd wedi archebu cyfnod o flaen llaw fydd yn cael mynd i’r safle. Bydd pawb sydd heb archebu cyfnod yn gorfod troi’n ôl.

9.   Beth os wyf wedi archebu’r cyfnod anghywir ar gyfer fy ngherbyd gyda / heb ôl-gerbyd?

Mae angen i ddefnyddwyr sicrhau eu bod wedi archebu’r cyfnod cywir neu ni fyddant yn cael mynd i’r safle, h.y. bydd angen i ddeiliad tŷ gyda char ac ôl-gerbyd archebu Dewis 2 os nad oes unrhyw arwyddion masnachol ar y car neu Ddewis 3 os oes arwyddion masnachol ar y cerbyd.

10.   Beth os nad oes unrhyw gyfnodau ar gael yn fy safle arferol?

Caiff cyfnodau eu rhyddhau bythefnos ar y tro. Bydd aelwydydd a busnesau’n gallu dewis pa safle i ymweld â hi ac, felly, os yw eich safle agosaf yn llawn, edrychwch i weld a oes cyfnod ar gael mewn safle arall.  (Map of Pembrokeshire WRC’s).

Os yw holl gyfnodau’n llawn oherwydd y galw, ymddiheurwn am hyn ond sefydlwyd y cyfyngiadau hyn i sicrhau cadw pellter cymdeithasol a bod y safleoedd yn cael eu gweithredu mewn ffordd sy’n ddiogel i staff a defnyddwyr. Rydym yn gyson yn adolygu’r trefnau hyn i weld sut i gynyddu nifer y cyfnodau sydd ar gael a, gyda threfn archebu bob pythefnos, fe ddaw mwy o gyfnodau ar gael.

Cofiwch gadw eich gwastraff yn ddiogel hyd nes gallwch $ymweld â’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu. Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar bob aelwyd a busnes yn Sir Benfro i gael gwared ar ei sbwriel yn y dull priodol.

Rhaid i chi beidio â chael gwared ar wastraff aelwyd neu fasnach mewn ffordd fydd yn achosi llygredd neu’n niweidio iechyd pobl. Mae hyn yn cynnwys ei losgi - mae’n drosedd llosgi gwastraff aelwyd neu fasnach ac yn agored i erlyniad.

Mae gwibdaflu sbwriel yn drosedd. Tipio anghyfreithlon yw gadael eitemau ar y stryd neu mewn parciau, coetiroedd a chaeau. Mae hyn yn drosedd a gallai olygu cosb benodedig o £350. Os bydd rhywun arall yn mynd â’ch sbwriel ac iddo gael ei dipio’n anghyfreithlon, gallech fod yn gyfrifol a chael dirwy.

Cofiwch os byddwch yn penderfynu cael gweithredwr gwastraff masnachol i fynd â’ch gwastraff:

• Gofyn bob amser am gael gweld tystysgrif cludydd gwastraff haen uchaf gyfredol a dilys a pheidiwch â defnyddio contractwyr gwastraff sy’n gwrthod dangos tystysgrif wreiddiol i chi.

• Cadw cofnod o fanylion y cludydd gwastraff rhag ofn iddynt dipio eich gwastraff yn anghyfreithlon ac iddo gael ei olrhain yn ôl atoch chi e.e. copi o’u tystysgrif cludydd gwastraff, derbynneb sy’n cynnwys manylion busnes y gweithredwr cofrestredig, gwneuthuriad, model, lliw a rhif cofrestru’r cerbyd sy’n mynd â’ch gwastraff.

11.   Pa gerbydau sy’n cael mynd ar y safle?

Erbyn hyn mae amrywiaeth o gerbydau a cherbydau gydag ôl-gerbydau’n cael mynd i’r safleoedd. Cwsmeriaid sy’n dewis pa fath o gerbyd sy’n dod i’r safle pan fyddant yn archebu. Mae canllawiau cerbydau ar gyfer defnyddwyr gwastraff cartref a defnyddwyr masnachol i’w cael drwy’r dolenni isod.

12.   Beth ddylwn i wneud os wyf eisiau dod â fan ar brydles fyrdymor i’r safle?

Os hoffech ddefnyddio’r Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu gyda fan ar brydles fyrdymor byddwch yn cael dod â gwastraff cartref yn unig. Er mwyn trefnu hyn, e-bostiwch wasteandrecycling@sir-benfro.gov.uk i drefnu’r archeb.

Bydd yn ofynnol darparu cytundeb rhent a thystiolaeth o breswyliad ar y safle. Rhaid i’r cytundeb llogi fod am 3 diwrnod neu lai.

13.   Beth wna’i pan fyddaf yn cyrraedd y Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu?

Cofiwch ddidoli eich holl wastraff ac ailgylchu i’r mathau deunydd gwahanol cyn cyrraedd y safle a llwytho eich cerbyd yn gywir, er mwyn gallu cyrraedd yr eitemau hyn yn y drefn gywir. Mae mapiau o drefn cynwysyddion y Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu i’w cael ar-lein i helpu cadw eich ymweliad yn fyr ac o fewn yr amser sydd gennych.

Dylai cerbydau gyrraedd dim mwy na 15 munud cyn y cyfnod a archebwyd er mwyn osgoi tagfeydd ar y briffordd.

Cofiwch arddangosfa eich nod adnabod (e.e. trwydded yrru ddilys gyda chyfeiriad cywir / bil cyfleustodau/ bil y dreth gyngor) yn y sgrin wynt er mwyn i’r staff weld a chadarnhau’r archeb. O ran defnyddwyr masnachol / busnes bydd angen i hyn fod yn berthnasol i’r busnes a archebodd y cyfnod.

Unwaith y dilyswyd eich archeb byddwch yn cael eich anfon i’r ardal ddal i aros eich tro i fynd i’r ardal waredu. Byddwch yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn a dilyn yr arwyddion a chyfarwyddiadau ein staff ar y safle.

Mae angen y wybodaeth hon ar Gyngor Sir Penfro hefyd i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wrth reoli lledaeniad Covid-19

14.   Beth wna’i tra byddaf ar y safle?

Mae trefnau rheoli traffig a cherddwr yn bodoli a gofynnir i ddefnyddwyr ddilyn holl gyfarwyddiadau’r staff ac arwyddion.

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol caeth yn bodoli bob amser. Rhaid i ddefnyddwyr gadw pellter cymdeithasol o ddau fetr ar y safle a dim ond un defnyddiwr fydd yn gallu mynd at bob sgip neu gynhwysydd ar y tro.

UN yn unig sy’n cael gadael y cerbyd a mynd at bob sgip neu gynhwysydd ar y tro i ddadlwytho’r gwastraff ac ailgylchu, heblaw yn achos eitem drom a swmpus lle bydd DAU o bobl o’r un aelwyd yn cael gadael y cerbyd mewn mannau penodol yn ôl cyfarwyddyd staff i ddadlwytho’r eitem yn ddiogel h.y. nwyddau gwyn, dodrefn mawr fel soffas ac ati. Nid yw staff yn gallu helpu dadlwytho na chludo unrhyw eitemau ac, felly, mae angen i ddeiliaid tai sicrhau eu bod yn gallu dadlwytho eitemau’n ddiogel o’r cerbyd a’u dodi yn y cynhwysydd cywir.

Bydd cyfnod pob cerbyd yn ddim hwy na’r 15 neu 30 munud a archebwyd o flaen llaw. Cofiwch ddidoli holl wastraff ac ailgylchu i’r mathau deunydd gwahanol cyn cyrraedd y safle er mwyn gallu cael gwared ar eitemau yn y cynwysyddion cywir a chadw eich ymweliad o fewn yr amser sydd gennych.

Cofiwch olchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl ymweld â’r safle a dilyn canllawiau hylendid arferol COVID-19.

Byddwch yn amyneddgar dilyn y cyfarwyddiadau ar y safle. Er mwyn lles pawb, bydd unrhyw ddefnyddwyr nad ydynt yn dilyn y cyfarwyddiadau neu sy’n amharchu’r staff yn cael gorchymyn i adael y safle ac fe allai arwain at wahardd rhag defnyddio’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu yn y dyfodol.

15.   Pa eitemau gwastraff ac ailgylchu gaf i ddod i’r safle?

Mae’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu wedi agor at ddefnydd hanfodol yn unig. Felly, dylid dod â dim ond eitemau nad oes modd eu cadw’n ddiogel gartref neu nad oes modd eu casglu trwy eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu o ymyl y ffordd neu wasanaeth casglu gwastraff masnach.

Ni allwn dderbyn teiars ar hyn o bryd, oherwydd cau’r cwmnïau ailgylchu, o ganlyniad i’r COVID-19. Cadwch yr eitemau hyn yn ddiogel gartref hyd nes bydd y gwasanaeth hwn yn ailddechrau.

UN yn unig sy’n cael gadael y cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff ac ailgylchu, heblaw yn achos eitem drom a swmpus lle bydd DAU o bobl o’r un aelwyd yn cael gadael y cerbyd mewn mannau penodol yn ôl cyfarwyddyd staff i ddadlwytho’r eitem yn ddiogel h.y. nwyddau gwyn, dodrefn mawr fel soffas ac ati. Nid yw staff yn gallu helpu dadlwytho na chludo unrhyw eitemau ac, felly, mae angen i ddeiliaid tai sicrhau eu bod yn gallu dadlwytho eitemau’n ddiogel o’r cerbyd a’u dodi yn y cynhwysydd cywir.

16.   Beth ddylwn i wneud gydag eitemau swmpus o’m cartref?

Mae casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau hefyd. Os oes gennych ddodrefn tŷ mawr dieisiau neu rywbeth fel gwely, oergell neu soffa na allwch eu cadw’n ddiogel yn eich cartref, gallwch drefnu casgliad gwastraff cartref swmpus.

Caiff eitemau cartref swmpus eu casglu ar ein rhan gan FRAME, mudiad elusennol lleol.

Mae gallwch wneud ceisiadau am y gwasanaeth hwn trwy lenwi Ffurflen Casglu Gwastraff Cartref Swmpus yn ‘Fy Nghyfrif’, eich cyfrif ar-lein gyda’r Cyngor.

Y tâl am gasglu eitemau cartref yw £20 am 10 eitem neu lai. Sylwch y byddai set dridarn yn cyfrif fel 3 eitem, a bwrdd and 4 cadair yn cyfrif fel 5 eitem. Ar hyn o bryd, ni allwn gasglu unrhyw eitemau trwm, a fyddai’n gofyn 2 o bobl i’w symud h.y. pianos ac ati.

Wrth ofyn am y gwasanaeth hwn, nodwch yr eitemau i’w casglu, oherwydd mai dim ond eitemau penodedig fydd yn cael eu symud. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais bydd yn cael ei anfon at FRAME fydd yn cysylltu â’r aelwyd i drefnu’r casgliad. Bydd yr eitemau’n cael eu casglu’n unig o du allan i’r eiddo a pheidiwch â rhoi’r eitemau hyn allan i’w casglu cyn i FRAME ddweud wrthych am wneud hynny.

17.   Beth yw trwydded cludydd gwastraff?

Os byddwch fel arfer ac yn rheolaidd yn cludo gwastraff fel rhan o’ch busnes eich hun, bydd angen i chi gofrestru fel cludydd gwastraff. Mae fel arfer ac yn rheolaidd yn golygu ei fod yn rhan o’ch busnes arferol, hyd yn oed os ydych yn ei wneud yn anaml.

Cludydd gwastraff yw unrhyw un sydd fel arfer ac yn rheolaidd yn casglu, yn cludo neu’n symud gwastraff fel rhan o’u busnes neu gyda golwg ar elw. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n cael taliad am gludo gwastraff o unrhyw ffynhonnell (gan gynnwys cartrefi) a’r rhai sy’n cynhyrchu a chludo eu gwastraff eu hunain e.e. adeiladwyr a garddwyr.

Mae cofrestru’n ofyniad cyfreithiol ac rydych yn troseddu os na fyddwch yn cofrestru pan fo gofyn.

Caiff defnyddwyr masnach / busnes y Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu eu hatgoffa fod gofyn iddynt ddal trwydded cludydd gwastraff berthnasol gan Gyfoeth Naturiol Cymru er mwyn cludo gwastraff. Byddwch yn ymwybodol y gall gweithredwr y Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu ofyn am gael gweld tystiolaeth o hyn ar y safle. Mae gennym yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw fusnes nid yw’n rhoi tystiolaeth o Drwydded Cludydd Gwastraff gyfredol. Mae rhagor o wybodaeth am Drwyddedau Cludyddion Gwastraff i’w chael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

 

18.   Pa daliadau sy’n bodoli ar gyfer Aelwydydd sy’n defnyddio’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Mae taliadau cysylltiedig â gwared rhai deunyddiau uwchlaw lwfans di-dâl aelwydydd. O ran gwastraff cartref mae hyn yn cynnwys plastrfwrdd, rwbel, gosodion a ffitiadau, coed, gwellt gwely anifeiliaid a llysiau’r gingroen. Bydd defnyddwyr masnachol yn gorfod talu am holl wastraff heblaw amrywiaeth o ddeunydd ailgylchadwy. Mae cyfleusterau talu trwy gerdyn ar gael bellach ymhob safle ac nid oes modd talu arian parod na siec a rhaid gwneud taliadau ar adeg gwared. I gael rhagor o wybodaeth am y taliadau, ymwelwch â www.sir-benfro.gov.uk/nghanolfan-ailgylchu-gwastraff-y-cartref/pa-bethau-allaf-i-fynd-a-hwy-ir-canolfannau

 

19.   Pa daliadau sy’n bodoli ar gyfer defnyddwyr masnach / busnes yn y Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Bydd defnyddwyr masnach / busnes yn gorfod talu am wared holl wastraff mewn Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu heblaw amrywiaeth o ddeunydd ailgylchadwy. Mae cyfleusterau talu trwy gerdyn ar gael bellach ymhob safle ac nid oes modd talu arian parod na siec a rhaid gwneud taliadau ar adeg gwared. I gael rhagor o wybodaeth am y taliadau, ymwelwch â www.sir-benfro.gov.uk/nghanolfan-ailgylchu-gwastraff-y-cartref/pa-bethau-allaf-i-fynd-a-hwy-ir-canolfannau

 

20.   Sut mae newid neu ganslo fy archebu?

Os yw aelwyd neu fusnes yn dymuno newid neu ganslo archeb, mae modd gwneud hyn trwy’r ddolen yn eich e-bost cadarnhau, trwy e-bostio wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ffonio’r Canolfan Gysylltu ar 01437 764551.

ID: 6443, adolygwyd 23/09/2021