COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu eu hailagor

Bydd Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Sir Benfro yn ailagor ddydd Mawrth, 26 Mai, at ddefnydd hanfodol yn unig, gyda system archebu a chanllawiau llym newydd ar waith.

Bydd yn rhaid i bob ymwelydd archebu slot amser ymlaen llaw a dilyn nifer o gyfyngiadau a chanllawiau er mwyn sicrhau y cedwir at reolau cadw pellter cymdeithasol.

Pwrpas hyn yw sicrhau y caiff y cyfleusterau eu defnyddio mewn modd diogel, ar gyfer staff a’r cyhoedd, gan barhau i fod yn deg i holl aelwydydd Sir Benfro.

System Archebu Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Ar y cychwyn, bydd slotiau amser dros gyfnod o bythefnos ar gael. Bydd hyn yn parhau ar sail system dreigl o bythefnos. Bydd modd i aelwydydd Sir Benfro archebu un slot o 15 munud o fewn cyfnod o bythefnos, a bydd angen archebu’r slotiau amser o leiaf 48 awr ymlaen llaw.

Canllawiau Newydd ar gyfer Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

 • Peidiwch ag ymweld â Chanolfan Gwastraff ac Ailgylchu os oes unrhyw aelod o’ch aelwyd â symptomau COVID-19 – ni fyddwch yn cael eich caniatáu ar y safle.
 • Ni ddylai pobl a warchodir eu rhoi eu hunain mewn perygl trwy ymweld â Chanolfannau Gwastraff ac Ailgylchu. Mae’r un peth yn wir am bobl sy’n fregus mewn ffordd arall.
 • DIM OND i ddeiliaid tai Sir Benfro y bydd canolfannau gwastraff ac ailgylchu ar agor. Ar y cychwyn, ni chaniateir defnyddwyr masnachol ar y safle a gofynnir iddynt ddefnyddio cwmnïau gwaredu gwastraff preifat ar hyn o bryd.
 • Dim ond ceir a faniau bach a ganiateir ar y safle – dim cerbydau ag ochrau uchel, faniau mawr (h.y. faniau cludo neu gerbydau o’r fath) na threlars ar hyn o bryd. Gweler y canllawiau i gerbydau am fanylion pellach
 • Dim ond aelwydydd sydd wedi archebu slot amser o 15 munud a fydd yn cael eu caniatáu ar y safle. Bydd y rhai nad ydynt wedi archebu slot amser yn cael eu hanfon ymaith.
 • Rhaid archebu slotiau amser o leiaf 48 awr ymlaen llaw.
 • Dim ond UN ymweliad ag unrhyw safle a ganiateir ar gyfer pob aelwyd o fewn cyfnod o 14 diwrnod, er mwyn galluogi mwy o aelwydydd i ddefnyddio’r cyfleusterau.
 • Fe fydd yna slot amser llym o 15 munud i bob cerbyd ar gyfer gwaredu eitemau yn y cynwysyddion priodol. Felly, a wnewch chi ddidoli’r holl eitemau gwastraff a’r holl eitemau ailgylchu yn fathau gwahanol o ddeunyddiau cyn cyrraedd y safle, er mwyn helpu i gadw eich ymweliad yn fyr.
 • Ni ddylai cerbydau gyrraedd ynghynt na 15 munud o flaen y slot amser penodedig (er mwyn osgoi tagfeydd traffig ar y briffordd).
 • A wnewch chi arddangos eich manylion adnabod (er enghraifft trwydded yrru / bil cyfleustodau) ar ffenestr flaen eich cerbyd er mwyn i’r staff allu eu gweld a gwirio’r trefniant.
 • Dim ond hyn a hyn o gerbydau a ganiateir ar y safle ar unrhyw adeg (bydd y staff yn monitro hyn). Bydd y nifer yn cael ei adolygu’n barhaus.
 • Dim ond UN person a all fynd allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r eitemau gwastraff a’r eitemau ailgylchu. Ni fydd modd i’r staff eich helpu i ddadlwytho neu gario eitemau, felly rhaid i ddeiliaid tai sicrhau y bydd modd i’r person hwn ddadlwytho’r eitemau’n ddiogel o’r cerbyd a’u rhoi yn y cynwysyddion priodol.
 • Bydd rheolau llym yn ymwneud â chadw pellter cymdeithasol ar waith drwy’r adeg. Rhaid i ddeiliaid tai ddilyn y rheol cadw pellter cymdeithasol ‘dau fetr’ ar y safle, a dim ond un defnyddiwr a all fynd at bob sgip neu gynhwysydd ar unrhyw adeg.
 • Yr unig eitemau y gallwch ddod â nhw gyda chi yw eitemau na ellir eu storio’n ddiogel yn eich cartref neu eitemau na ellir eu casglu trwy’r cynllun gwastraff ac ailgylchu ar garreg y drws.
 • Ni allwn dderbyn teiars ar hyn o bryd gan fod y cwmnïau sy’n eu hailgylchu wedi cau o ganlyniad i Covid-19. A wnewch chi storio’r eitemau hyn yn ddiogel yn eich cartref hyd nes y bydd y gwasanaeth wedi ailgychwyn.
 • Cofiwch olchi eich dwylo’n drylwyr cyn ac ar ôl ymweld â’r safle.
 • Byddwch yn amyneddgar a dilynwch y cyfarwyddiadau sydd ar y safle. Er lles pawb, yn achos defnyddwyr na fyddant yn dilyn y cyfarwyddiadau neu ddefnyddwyr a fydd yn ymddwyn yn ymosodol tuag at staff, byddant yn cael gorchymyn i adael y safle a bydd camau pellach yn cael eu cymryd pe bai angen.

Cynlluniau o Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Mae cynlluniau o bob Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu yn Sir Benfro wedi’u llunio er mwyn helpu aelwydydd i ddidoli eu heitemau gwastraff a’u heitemau ailgylchu cyn ymweld â’r safle yn ystod eu slot amser penodedig.

•Winsel, Old Hakin Road, Hwlffordd SA61 1XG

•Marnawan, ger Abergwaun SA65 9QE

•Tyddewi SA62 6BY

•Crane Cross ger Saundersfoot SA69 9EE

•Waterloo yn Noc Penfro SA72 4RT

•Hermon ger Crymych SA41 3QT

Bydd chwe Chanolfan Gwastraff ac Ailgylchu Sir Benfro yn ailagor ar gyfer aelwydydd Sir Benfro ddydd Mawrth, 26 Mai, at ddefnydd hanfodol yn unig, gyda system archebu a chanllawiau llym newydd ar waith. Bydd y rhai nad ydynt wedi archebu slot amser yn cael eu hanfon ymaith.

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu slot amser, edrychwch ar www.sir-benfro.gov.uk/gwastraff-archebion

 

Cwestiynau Cyffredin

Pam wnaeth Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu gau?

Pam mae Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu wedi agor yn awr?

Pwy all ddefnyddio Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Mae gan rywun yn fy nghartref symptomau Covid-19. A allaf barhau i fynd i Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu?

Sut y gallaf archebu slot amser i ddod i’r ganolfan?

Beth fydd yn digwydd pe bawn i’n cyrraedd a minnau heb slot amser?

Beth fydd yn digwydd pe na bai slotiau amser ar gael ar gyfer fy safle arferol?

Pa gerbydau a ganiateir ar y safle?

Beth ddylwn i ei wneud ar ôl cyrraedd y Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu?

Beth ddylwn i ei wneud tra byddaf ar y safle?

 

 

1. Pam wnaeth Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu gau?

 Cafodd ein Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu eu cau ar 24 Mawrth yn unol â Chanllawiau’r Llywodraeth i “Aros Gartref”, oherwydd nid ystyriwyd bod ymweld â’r cyfleusterau hyn yn rheswm hanfodol dros deithio.

2. Pam mae Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu wedi agor yn awr?

 Ar 8 Mai, cyhoeddodd Prif Weinidog Llywodraeth Cymru ei fod yn “cynnig newid y rheoliadau er mwyn caniatáu i awdurdodau lleol ddechrau cynllunio sut i ailagor canolfannau ailgylchu… yn ddiogel”.

Mae’r rheoliadau hyn wedi cael eu newid bellach ac mae modd i Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu agor mewn modd diogel, ar gyfer staff a’r cyhoedd, gan sicrhau yr un pryd y cedwir at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol.

3. Pwy all ddefnyddio Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

DIM OND i ddeiliaid tai Sir Benfro y bydd canolfannau gwastraff ac ailgylchu ar agor, a dim ond i’r rhai sydd wedi archebu slotiau amser ymlaen llaw. Ar y cychwyn, ni chaniateir i ddefnyddwyr masnachol fynd ar y safle a gofynnir iddynt ddefnyddio opsiynau gwaredu amgen. Ceir mwy o wybodaeth yng nghwestiwn 13 isod.

Dim ond os yw hi’n hanfodol y dylech fynd i ganolfannau o’r fath. Mae hyn yn golygu mai’r unig eitemau y gallwch ddod â nhw yw eitemau na ellir eu storio’n ddiogel yn eich cartref neu eitemau na ellir eu casglu trwy’r cynllun gwastraff ac ailgylchu ar garreg y drws. 

4. Mae gan rywun yn fy nghartref symptomau Covid-19. A allaf barhau i fynd i Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu?

Na allwch. Peidiwch â mynd os oes gan unrhyw un ar eich aelwyd symptomau Covid-19 neu os yw’n unigolyn a warchodir.

5. Sut y gallaf archebu slot amser i ddod i’r ganolfan?

Bydd y system archebu slotiau ar gael o ddydd Mercher 20 Mai. Gallwch archebu slotiau amser ar-lein ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/canolfannau-gwastraff-ac-ailgylchu-eu-hailagor, neu gall pobl sydd heb gysylltiad â’r rhyngrwyd ffonio’r ganolfan gyswllt (01437 764551).

Ar y cychwyn, bydd slotiau amser dros gyfnod o bythefnos ar gael. Bydd hyn yn parhau ar sail system dreigl o bythefnos, a bydd angen archebu’r slotiau amser o leiaf 48 awr ymlaen llaw.

Bydd yn rhaid i aelwydydd ddewis pa Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu y maent yn dymuno mynd iddi, ynghyd â’r dyddiad a’r slot amser. Byddwch yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd nifer cyfyngedig o slotiau amser sydd ar gael. Am y rheswm hwn, dim ond i aelwydydd  Sir Benfro y bydd y slotiau amser ar gael, nid i ddefnyddwyr masnachol. Dim ond un slot amser yn ystod cyfnod o bythefnos y gall aelwydydd ei archebu.

Bydd yn rhaid i aelwydydd gyflwyno eu henw, eu cyfeiriad, rhif cofrestru eu cerbyd a’u manylion cyswllt, gan gytuno i nifer o amodau yn ystod y broses archebu.

Dim ond ceir a faniau bach a ganiateir ar y safle – dim cerbydau ag ochrau uchel, faniau mawr (h.y. faniau cludo neu gerbydau o’r fath) na threlars ar hyn o bryd.

Bydd pob slot amser yn para hyd at 15 munud ar gyfer pob cerbyd. A wnewch chi ddidoli eich eitemau gwastraff a’ch eitemau ailgylchu yn fathau gwahanol o ddeunyddiau cyn cyrraedd y safle, er mwyn ichi allu gwaredu’r eitemau yn y cynwysyddion priodol a sicrhau y bydd eich ymweliad yn dod i ben o fewn y 15 munud a ganiateir.

Ni ddylai cerbydau gyrraedd ynghynt na 15 munud o flaen y slot amser penodedig (er mwyn osgoi tagfeydd traffig ar y briffordd).

6. Beth fydd yn digwydd pe bawn i’n cyrraedd a minnau heb slot amser?

Dim ond aelwydydd sydd wedi archebu slot amser o 15 munud a fydd yn cael eu caniatáu ar y safle. Bydd y rhai nad ydynt wedi archebu slot amser yn cael eu hanfon ymaith.

7.  Beth fydd yn digwydd pe na bai slotiau amser ar gael ar gyfer fy safle arferol?

Ar y cychwyn, bydd y slotiau am y pythefnos cyntaf yn cael eu hagor a bydd hyn yn parhau ar sail system dreigl o bythefnos. Bydd modd i aelwydydd ddewis pa safle y maent yn dymuno mynd iddo, felly pe bai eich safle agosaf yn llawn gallwch chwilio a oes slot amser ar gael yn y safle agosaf wedyn, ac yn y blaen. Map o Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Sir Benfro.

Pe bai’r holl slotiau amser wedi cael eu llenwi oherwydd y galw, a wnewch chi dderbyn ein hymddiheuriadau; ond mae’r cyfyngiadau hyn wedi cael eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau y cedwir at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol ac er mwyn sicrhau y bydd modd i’r safleoedd weithredu mewn modd diogel er budd staff a defnyddwyr. Rydym yn adolygu’r gweithdrefnau hyn yn barhaus i weld a oes modd cynyddu nifer y slotiau amser sydd ar gael, a thrwy roi system dreigl o bythefnos ar waith bydd mwy o slotiau ar gael maes o law.

Hyd nes y bydd modd ichi ymweld â Chanolfannau Gwastraff ac Ailgylchu, a wnewch chi storio eich gwastraff yn ddiogel. Mae gan bob aelwyd yn Sir Benfro gyfrifoldeb cyfreithiol i waredu ei gwastraff yn y dull priodol.

Ni ddylech waredu gwastraff eich cartref mewn modd a fydd yn achosi llygredd neu’n niweidio iechyd pobl. Mae hyn yn cynnwys ei losgi – mae llosgi gwastraff cartref yn drosedd ac fe allech gael eich erlyn.

Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd. Mae gadael eitemau ar strydoedd neu mewn parciau, coetiroedd a chaeau, yn cael ei ystyried fel tipio anghyfreithlon. Mae hyn yn drosedd ac fe allai arwain at gosbau penodedig o £350. Os bydd trydydd parti yn mynd â’ch sbwriel ymaith, ac os bydd yn cael ei dipio’n anghyfreithlon, efallai y byddwch chi yn cael eich dal yn gyfrifol ac efallai y cewch eich dirwyo.

Cofiwch – os penderfynwch ofyn i weithredwr gwastraff masnachol fynd â’ch sbwriel ymaith:

 • Gofynnwch bob amser am gael gweld tystysgrif cludydd gwastraff haen uwch ddiweddar a dilys a pheidiwch â defnyddio contractwyr gwastraff sy’n gwrthod dangos tystysgrif wreiddiol ichi.
 • Cadwch gofnod o fanylion y cludydd gwastraff rhag ofn iddo dipio eich gwastraff yn anghyfreithlon a rhag ofn i’r gwastraff gael ei olrhain atoch chi e.e. copi o’i dystysgrif cludo gwastraff, derbynneb yn cynnwys manylion busnes y gweithredwr cofrestredig, gwneuthuriad, model, lliw a rhif cofrestru’r cerbyd a ddefnyddiwyd i fynd â’ch gwastraff ymaith.

8. Pa gerbydau a ganiateir ar y safle?

Dim ond ceir a faniau bach a ganiateir ar y safle – dim cerbydau ag ochrau uchel, faniau mawr (h.y. faniau cludo neu gerbydau o’r fath) na threlars ar hyn o bryd. Gweler canllawiau i gerbydau am fanylion pellach

9. Beth ddylwn i ei wneud ar ôl cyrraedd y Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu?

A wnewch chi ddidoli eich eitemau gwastraff a’ch eitemau ailgylchu yn fathau gwahanol o ddeunyddiau cyn cyrraedd y safle, er mwyn ichi allu cael gafael ar yr eitemau hyn yn y drefn iawn. Gallwch ddod o hyd i fapiau ar-lein o drefn cynwysyddion Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu er mwyn eich helpu i gadw eich ymweliad yn fyr a gorffen o fewn eich slot amser.

Ni ddylai cerbydau gyrraedd ynghynt na 15 munud o flaen y slot amser penodedig er mwyn osgoi tagfeydd traffig ar y briffordd. Cofiwch – dim ond ceir a faniau bach a ganiateir ar y safle – dim cerbydau ag ochrau uchel, faniau mawr (h.y. faniau cludo neu gerbydau o’r fath) na threlars ar hyn o bryd.

A wnewch chi arddangos eich manylion adnabod (er enghraifft trwydded yrru neu fil cyfleustodau) ar ffenestr flaen eich cerbyd er mwyn i’r staff allu eu gweld a gwirio’r trefniant.

Ar ôl i’r trefniant gael ei wirio, byddwch yn cael eich cyfeirio at yr ardal ddal hyd nes y daw eich tro chi i fynd i mewn i’r ardal waredu. Byddwch yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn a dilynwch yr arwyddion a’r cyfarwyddiadau gan ein staff ar y safle.

10. Beth ddylwn i ei wneud tra byddaf ar y safle?

Mae gweithdrefnau ar waith ar gyfer rheoli traffig a cherddwyr, a gofynnir i ddefnyddwyr ddilyn yr holl gyfarwyddiadau a nodir ar arwyddion ac a roddir gan staff.

Bydd rheolau llym yn ymwneud â chadw pellter cymdeithasol ar waith drwy’r amser. Rhaid i’r defnyddwyr ddilyn y rheol cadw pellter cymdeithasol ‘dau fetr’ ar y safle, a dim ond un defnyddiwr a all fynd at bob sgip neu gynhwysydd ar unrhyw adeg.

Dim ond UN person a all fynd allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r eitemau gwastraff a’r eitemau ailgylchu. Ni fydd modd i’r staff eich helpu i ddadlwytho neu gario eitemau, felly rhaid i ddeiliaid tai sicrhau y bydd modd i’r person hwn ddadlwytho’r eitemau’n ddiogel o’r cerbyd a’u rhoi yn y cynwysyddion priodol.

Dim ond am 15 munud y bydd pob slot yn para ar gyfer pob cerbyd. A wnewch chi ddidoli eich eitemau gwastraff a’ch eitemau ailgylchu yn fathau gwahanol o ddeunyddiau cyn cyrraedd y safle, er mwyn ichi allu gwaredu’r eitemau yn y cynwysyddion priodol a sicrhau y bydd eich ymweliad yn dod i ben o fewn y 15 munud a ganiateir.

Cofiwch olchi eich dwylo’n drylwyr cyn ac ar ôl ymweld â’r safle a chofiwch ddilyn y canllawiau glanweithdra arferol mewn perthynas â COVID-19.

 

 

 

ID: 6443, adolygwyd 27/05/2020