COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Cyngor ar Lety

Ailagor llety gwyliau hunangynhaliol

Opsiynau ar gyfer ailagor a bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud yn yr adolygiad nesaf o'r rheoliadau ar 25 Mawrth.

Gellir archebu lle ar gyfer llety hunangynhaliol o 27 Mawrth, ond bydd hynny ar eich risg eich hun. Gwiriwch gyda'ch darparwr llety cyn archebu.

Anogir darparwyr gwyliau i beidio â chymryd archebion Pasg o'r tu allan i Gymru. Nid oes modd i bobl o Loegr gymryd gwyliau mewn rhannau eraill o'r DU nes 12 Ebrill, fan cynharaf.

Mae llety hunangynhaliol yn cynnwys:

  • Gwestai a mathau eraill o lety â gwasanaeth (e.e. gwely a brecwast, hostelau, ac yn y blaen) sy'n darparu ystafelloedd gwely en suite ac yn gallu darparu prydiau drwy wasanaeth ystafell.
  • Mathau eraill o lety sy'n hollol hunangynhaliol (e.e. bythynnod a fflatiau hunanddarpar ac ati).
  • Glampio neu unrhyw lety arall sydd â chyfleusterau cawod/bath en suite, tŷ bach a chegin.
  • Carafannau gwyliau, carafannau teithio (gan gynnwys rhai tymhorol), cartrefi modur a faniau gwersylla sydd â’u cyfleustra cawod, tŷ bach a chegin eu hunain.
  • Bydd rhaid i safleoedd carafannau a charafannau teithio sicrhau bod canllawiau'r diwydiant o ran mannau dŵr a gwaredu gwastraff a rennir yn cael eu gweithredu'n llym.
  • Bydd yr holl gyfleusterau a rennir, ar wahân i fannau dŵr a gwaredu gwastraff, yn aros ar gau, gan gynnwys toiledau, cawodydd, golchdai, clybiau nos a phyllau nofio.
  • Gall bariau, bwytai a chaffis weithredu gwasanaeth cludfwyd yn unig.

 Noder: Gellir gosod llety i aelodau o'r un cartref neu swigen gefnogaeth yn unig.

 

Llety a Ganiateir

Fel busnes, os ydych yn darparu neu'n bwriadu darparu llety ar gyfer gweithwyr allweddol a/neu unigolion sy'n agored i niwed, rhaid i chi weithredu yn unol â'r caniatâd cywir yn ogystal â chydymffurfio â'r rheoliadau. Bydd angen i chi gysylltu â Chyngor Sir Penfro dros e-bost yn buildings@pembrokeshire.gov.uk neu dros y ffôn ar 01437 764551 i drafod y posibilrwydd o drwyddedu eich safle. Mae'r gwasanaeth hwn am ddim a gall safleoedd sy'n gweithredu heb drwydded annilysu eu hyswiriant busnes.

Dim ond gweithwyr / unigolion sy'n agored i niwed a gymeradwywyd gan yr awdurdod lleol y gall y busnes ddarparu llety ar eu cyfer. Bydd pob trwydded i ailagor busnes o dan y ddarpariaeth hon yn benodol ac yn gyfyngedig, i'r dibenion a nodir yn y cais yn unig. Rhaid i fusnesau gydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol a rheoli ac atal heintiau.

Rhaid i fusnesau sicrhau eu bod yn casglu gwybodaeth i sicrhau dilysrwydd gweithwyr allweddol ac yn cofnodi'r dystiolaeth rhag ofn y cânt eu harchwilio.

Noder ei bod yn drosedd os nad yw perchenogion yn cydymffurfio â'u dyletswyddau. Gellir gosod dirwy ar gyfer y drosedd hon.

Ceisiadau am lety gan Weithwyr Allweddol

Gall gweithwyr allweddol, neu'r cyflogwyr, sydd angen llety i gefnogi eu trefniadau gweithio yn Sir Benfro gysylltu â ni i drafod eu gofynion. Dim ond ar eu pen eu hunain y gellir lletya gweithwyr allweddol. Rhaid i aelodau o'u teulu neu eu haelwyd aros yn eu prif breswylfa.

Os byddwch yn aros mewn llety, rhaid iddo gael ei drwyddedu o dan y rheoliadau.

Cydymffurfiaeth

Mae ein cymunedau'n parhau i gael eu monitro mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys a swyddogion ein tîm Diogelu'r Cyhoedd er mwyn cydymffurfio. Os oes gennych wybodaeth sy'n peri pryder i chi yn eich cymuned yn ymwneud â defnyddio llety ac adeiladau gwyliau, cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu anfonwch e-bost at buildings@pembrokeshire.gov.uk

Mae'r rheoliadau'n nodi'n glir y dylai preswylwyr aros yn eu prif breswylfa ac nad yw teithio i lety gwyliau neu ail gartrefi yn deithio hanfodol.

 

 

ID: 6387, adolygwyd 19/04/2021