COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Gofal Plant, Ysgolion a Phrydau Ysgol am Ddim

Gofal Plant ac Ysgolion

Mae’n hanfodol bwysig bod rhieni’n dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu rheoli ymlediad coronafeirws (COVID-19). Peidiwch ag anfon eich plentyn i’ch sefydliad gofal plant heblaw eich bod yn gorfod oherwydd bod eich gwaith yn allweddol i’r ymateb i’r coronafeirws. Os gallwch gadw eich plentyn yn ddiogel gartref, gwnewch hynny.

Canllawiau Llywodraeth Cymru

Rydym wedi cymryd camau i agor nifer cyfyngedig o’n hysgolion a sefydliadau gofal plant i ofalu am blant gweithwyr allweddol a’r plant mwyaf agored i niwed.

Plant agored i niwed yw’r rhai sy’n cael cymorth gofal cymdeithasol, sydd ag anghenion diogelu a lles (fel y rhai gyda chynllun plentyn anghenus neu gynllun amddiffyn plentyn), plant sy’n derbyn gofal, gofalwyr ifanc, plant anabl neu’r rhai sydd â datganiad anghenion addysgol arbennig.

Am fwy o wybodaeth ac i archebau Gofalu am blant gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed

 

Dysgu Arlein

Daeth athrawon ysgolion cynradd Sir Benfro at ei gilydd i greu adnodd dysgu dwyieithog ar-lein rhyfeddol i blant a theuluoedd y Sir ei ddefnyddio gartref www.dysguarlein.com

 

Cymwysterua Cymru

Mae'r arholiadau haf yn cael eu canslo oherwydd y pandemig coronafeirws.

Fe welwch y wybodaeth: Cymwysterua Cymru Gwybodaeth Covid-19

 

Arlwyo Heb Arian mewn Ysgolion Uwchradd

Mae Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi ystyried y ffordd fwyaf diogel a mwyaf priodol o ddarparu prydau bwyd i ddisgyblion sy'n defnyddio Arlwyo Heb Arian. Yn achos yr ysgolion uwchradd hynny a fydd yn cynnig prydau ysgol pan fydd yr ysgolion yn ailagor, bydd y mesurau canlynol yn berthnasol:

  • Bydd yr opsiwn talu Biometrig (ôl bys) yn cael ei dynnu'n ôl am gyfnod amhenodol. 
  • Yn achos y disgyblion hynny sy'n defnyddio'r opsiwn Biometrig ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt, felly, gardiau Arlwyo Heb Arian, byddant yn cael cerdyn newydd yn yr ysgol.
  • Gall unrhyw ddisgyblion sydd wedi colli/difrodi eu cerdyn Arlwyo Heb Arian ofyn am un newydd yn ffreutur yr ysgol.
  • Bydd yn ofynnol hefyd i unrhyw aelod o staff sy'n dymuno prynu bwyd ofyn am gerdyn Arlwyo Heb Arian.
  • Ni dderbynnir unrhyw arian parod mewn ysgolion.
  • Dim ond i sganio'r cardiau Arlwyo Heb Arian i wirio balansau y defnyddir y peiriannau llwytho arian mewn ysgolion.
  • Gellir ychwanegu at gyfrifon prydau bwyd ar-lein, a hynny trwy Fy Nghyfrif neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551

  I ofyn am rif cyfrif pryd bwyd, neu i gael unrhyw wybodaeth bellach, anfonwch neges e-bost i cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

Prydau Ysgol am Ddim

Bydd y rhai â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael llythyr neu e-bost gyda thalebau i’w defnyddio mewn siopau Tesco.

Mae’r daleb mae’n cynrychioli 13 diwrnod o Brydau Ysgol am Ddim o 15/04/20 - 01/05/20.

O ddydd Llun, 4ydd Mai, bydd yr hawl i brydau ysgol am ddim yn cael ei dalu drwy drosglwyddiad banc am y pythefnos hyd at ddydd Gwener, 15fed Mai.

Fe allwch naill ai argraffu’r talebau a mynd â nhw i’r siop neu, os ydych yn defnyddio dyfais symudol, trwy god bar i’w sganio.

Cysylltwch â Thîm Arlwyo Cyngor Sir Penfro trwy cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ffonio

01437 775912, 01437 775922 neu 01437 775250.

Hysbysiad Preifatrwydd - Prydau Ysgol am Ddim

 Cais am ginio ysgol am ddim

 

Canolbwynt Cydgysylltu Cymunedol

Os nad ydych yn gallu mynd i siopa, oherwydd hunan-ynysu er enghraifft, ac yn methu cael cymorth cyfeillion, teulu neu gymdogion, cysylltwch â’r Canolbwynt Cydgysylltu Cymunedol a sefydlwyd gan Gyngor Sir Penfro, PAVS a Delta Wellbeing.

Mae modd cysylltu â’r Canolbwynt hefyd trwy e-bostio communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk neu ffonio 01437 776301.

 

 

ID: 6244, adolygwyd 08/07/2020